ࡱ> RTQ_ tbjbj.bbQ%+! 5! A!A!A!U!U!U!8!"TU!"\A("c(c(c(>)>)>)$3RФA!>)>)>)>)>)ФA!A!c(c(u^:^:^:>)L A!c(A!c(^:>)^:^: c(qV5Z0@ 9A!>)>)^:>)>)>)>)>)ФФ9j>)>)>)>)>)>)>)>)>)>)>)>)>)>)>)>)? :Maruza. Tasodifiy miqdorlarning matematik kutilmasi va uning xossalari. Reja. Matematik kutilma tushunchasi. Matematik kutilmaning ehtimollik manosi. Matematik kutilmaning xossalari. Tayanch tushunchalar: Matematik kutilma. Matematik kutilma tushunchasi. Tasodifiy miqdor haqida toliq malumotni uning taqsimot funksiyasi yordamida olish mumkinligi bizga malum. Haqiqatan ham taqsimot funksiya tasodifiy miqdorning qaysi qiymatlarni qanday ehtimolliklar bilan qabul qilishini aniqlashga imkon beradi. Lekin bazi hollarda tasodifiy miqdor haqida kamroq malumotlarni bilish ham yetarli boladi. Ehtimolliklar nazariyasi va uning amaliyotdagi tadbiqlarida tasodifiy miqdorlarning taqsimot funksiyalari orqali malum qoidalar asosida topiladigan bazi ozgarmas sonlar muhim rol oynaydilar. Bunday sonlar orasida tasodifiy miqdorlarning umumiy miqdoriy xarakteristilalarini bilish uchun matematik kutilma, dispersiya va turli tartibdagi momentlar juda muhimdir. "asodifiy miqdorning biz dastlab tanishadigan asosiy sonli Earakteristikasi uning matematik kutilmasidir. EMBED Equation.DSMT4 diskret tasodifiy miqdor EMBED Equation.DSMT4 qiymatlarni EMBED Equation.DSMT4 ehtimolliklar bilan qabul qilsin. Unda, . 1-tarif. diskret tasodifiy miqdorning matematik kutilmasi deb, ushbu EMBED Equation.DSMT4 tenglik bilan aniqlanuvchi songa aytiladi. Diskret tasodifiy miqdorlarning mumkin bolgan qiymatlari soni cheksiz bolishi ham mumkin. Bu holda EMBED Equation.DSMT4 va matematik kutilmani tariflash uchun EMBED Equation.DSMT4 (1) qatordan foydalaniladi. Bazi misollarni qarab chiqamiz. 1-misol. A hodisaning roy berish ehtimolligi p ga teng bolsa, bitta tajribada A hodisa roy berish sonining matematik kutilmasini toping. Yechish. Bitta tajribada A hodisaning roy berish sonini deb belgilaylik. U holda EMBED Equation.DSMT4 , bu erda EMBED Equation.DSMT4 va 1-tarifga asosan, EMBED Equation.DSMT4 . 2-misol. EMBED Equation.DSMT4 parametrli binomial qonun bilan taqsimlangan tasodifiy miqdorning matematik kutilmasini toping. Yechish: orqali A hodisaning n ta bogliqsiz tajribalarda roy berish sonini belgilasak, EMBED Equation.DSMT4 , EMBED Equation.DSMT4 tenglik orinli ekani bizga malum.Matematik kutilma tarifiga kora EMBED Equation.DSMT4 3-misol. Puasson qonuni bilan taqsimlangan tasodifiy miqdorning matematik kutilmasini toping. Yechish: EMBED Equation.3 tenglik orinli ekani bizga malum. Uning taqsimot qonunini ushbu jadval korinishida yozamiz. Ei012& m& pi EMBED Equation.DSMT4 EMBED Equation.DSMT4 EMBED Equation.DSMT4 & EMBED Equation.DSMT4 & Matematik kutilmasi uchun quyidagiga ega bo lamiz: EMBED Equation.DSMT4 Qavs ichidagi qator EMBED Equation.DSMT4 funksiyaning Makloren qatoriga yoyilmasidir. Shuning uchun matematik kutilma EMBED Equation.DSMT4 . Shunday qilib, biz Puasson taqsimot qonuniga kirgan EMBED Equation.DSMT4 parametrning ehtimolliy manosini topdik: EMBED Equation.DSMT4 parametr tasodifiy miqdorning matematik kutilmasiga teng. uzluksiz tasodifiy miqdorning zichlik funksiyasi p(x) bolsin. 2-tarif. Uzluksiz tasodifiy miqdorning matematik kutilmasi deb, ushbu EMBED Equation.DSMT4 (2) integralga (agar bu integral absolyut yaqinlashuvchi bolsa) aytiladi. 4-misol. EMBED Equation.DSMT4 oraliqda tekis taqsimlangan tasodifiy miqdorning matematik kutilmasi quyidagicha topiladi: EMBED Equation.DSMT4 . 2.Matematik kutilmaning ehtimollik manosi tasodifiy miqdor ustida n ta bog liqsiz tajriba o tkazilgan bo lsin. "ajriba natijalari ushbu jadvalda keltirilgan: EMBED Equation.DSMT4 Yuqori satrda miqdorning kuzatilgan qiymatlari, pastki satrda esa mos qiymatlarning chastotalari ko rsatilgan, ya ni n1 son n1 ta tajribada miqdor E1 ga teng qiymat qabul qilganligini bildiradi va hakozo. EMBED Equation.DSMT4 orqali kuzatilgan barcha qiymatlarning o rta arifmetigini belgilaylik, u holda, EMBED Equation.DSMT4 , yoki EMBED Equation.DSMT4 . Bu yerda EMBED Equation.DSMT4  mos ravishda x1, x2, & , xk qiymatlarning nisbiy chastotalari. "ajribalar soni yetarlicha katta bo lganda EMBED Equation.DSMT4 bo ladi. Shuning uchun EMBED Equation.DSMT4 , ya ni tasodifiy miqdorning matematik kutilmasi uning kuzatiladigan qiymatlari o rta arifmetigiga taqriban teng. 3.Matematik kutilmaning xossalari. Matematik kutilma quyidagi Eossalarga ega: 1-Eossa. O zgarmas sonning matematik kutilmasi shu sonning o ziga teng. Isboti. c o zgarmas sonni faqat bitta c qiymatni 1 ehtimollik bilan qabul qiluvchi tasodifiy miqdor deb qarash mumkin. Shuning uchun EMBED Equation.DSMT4 2-Eossa. EMBED Equation.DSMT4 tengsizlik o rinli. Bu Eossaning isboti matematik kutilmaning ta rifidan bevosita kelib chiqadi. 3-Eossa. EMBED Equation.DSMT4 va EMBED Equation.DSMT4 larning iEtiyoriy ikkitasi mavjud bo lsa, u holda ushbu EMBED Equation.DSMT4 tenglik o rinli bo ladi. Isboti. Isbotni diskret hol uchun keltiramiz. Faraz qilaylik, tasodifiy miqdor x1, x2, , xk, qiymatlarni mos ravishda p1, p2, , pk, , ehtimolliklar bilan, EMBED Equation.DSMT4 tasodifiy miqdor esa y1, y2, yk, ..., qiymatlarni mos ravishda q1, q2, qk, , ehtimolliklar bilan qabul qilsin, u holda EMBED Equation.DSMT4 yigindining qabul qiladigan qiymatlari EMBED Equation.DSMT4 korinishdagi sonlardan iborat. EMBED Equation.DSMT4 orqali ning HIJKOPQ ƺ漢{l\P@1hnh(-CJ aJ mHCsHChnh-5CJ aJ mH sH hnh-5CJ aJ h(h(CJ \aJ mHsHh(h(CJ aJ mH sH h(h(CJ aJ mHCsHCh(h(5CJ aJ mHCsHChnh(5CJ aJ mH sH h(h(-5CJ aJ mH sH h h(-5CJ aJ h 5CJ aJ hnhn5CJ aJ &jh(0J65CJ UaJ mH sH hnh(-5CJ aJ mH sH JKQp Xt $dha$gdn$dh`a$gdn & F*dhgdndhgdn$ #dh^a$gd(dhgd( & F)dhgdn$dh`a$gdn  2 B  @ B p r t v ײ׋vgUDg!jhnh(-CJ EHUaJ #jCI hnh(-CJ UVaJ jhnh(-CJ UaJ )jhnh(-CJ EHUaJ mHCsHC#jDI hnh(-CJ UVaJ )jhnh(-CJ EHUaJ mHCsHC#j+wJ hnh(-CJ UVaJ %jhnh(-CJ UaJ mHCsHChnh(-CJ aJ mHCsHChnh(-CJ aJ hnh(-CJ aJ mH sH  9LPQXYpqrst濭yfT?fyf)jhnh(-CJ EHUaJ mHCsHC#jGJ hnh(-CJ UVaJ %jhnh(-CJ UaJ mHCsHChnh(-CJ aJ mH sH )j hnh(-CJ EHUaJ mHCsHChnh(-6CJ aJ mHCsHC"hnh(-56CJ aJ mH sH "hnh(-56CJ aJ mHCsHC)jhnh(-CJ EHUaJ mHCsHChnh(-CJ aJ mHCsHChnh(-CJ aJ tI~Fp/jl $dh$Ifa$gdndhgdn $dha$gdn$dh`a$gdn$dh`a$gdn $dha$gdnIJabcdʷz`QA/A"hnh(-56CJ aJ mHCsHChnh(-6CJ aJ mHCsHChnh(-CJ aJ mH sH 2jhnh(-B*CJ EHUaJ mHCphsHC#j@HJ hnh(-CJ UVaJ %hnh(-B*CJ aJ mHCphsHC.jhnh(-B*CJ UaJ mHCphsHC%jhnh(-CJ UaJ mHCsHC)jhnh(-CJ EHUaJ mHCsHC#jEI hnh(-CJ UVaJ hnh(-CJ aJ mHCsHC EFN_`n_L_:#jK hnh(-CJ UVaJ %jhnh(-CJ UaJ mH sH hnh(-CJ aJ mH sH )jhnh(-CJ EHUaJ mHCsHC#j`K hnh(-CJ UVaJ %jhnh(-CJ UaJ mHCsHC)jhnh(-CJ EHUaJ mHCsHC%hnh(-B*CJ aJ mHCphsHChnh(-6CJ aJ mHCsHChnh(-CJ aJ mHCsHChnh(-6CJ aJ mH sH  2345ȹo]Ho)j%hnh(-CJ EHUaJ mHCsHC#jwJ hnh(-CJ UVaJ hnh(-6CJ aJ mHCsHC)j"hnh(-CJ EHUaJ mHCsHC#jIJ hnh(-CJ UVaJ %jhnh(-CJ UaJ mHCsHChnh(-CJ aJ mHCsHChnh(-CJ aJ mH sH %jhnh(-CJ UaJ mH sH )jhnh(-CJ EHUaJ mH sH   '()*pq۸ۦ۸j۸XC)j 2hnh(-CJ EHUaJ mHCsHC#j O hnh(-CJ UVaJ )j.hnh(-CJ EHUaJ mHCsHC#j O hnh(-CJ UVaJ )jl+hnh(-CJ EHUaJ mHCsHC#jHJ hnh(-CJ UVaJ %jhnh(-CJ UaJ mHCsHChnh(-6CJ aJ mHCsHChnh(-CJ aJ mHCsHC)j(hnh(-CJ EHUaJ mHCsHC 45]^ "&(V;ͬ͌̀p``pM%jhnh(-CJ UaJ mHCsHChnh(-6CJ aJ mH sH hnh(-CJ H*aJ mH sH hnh(-6CJ aJ hnh(-CJ aJ mH sH !j7hnh(-CJ EHUaJ #jKJ hnh(-CJ UVaJ jhnh(-CJ UaJ hnh(-CJ aJ mHCsHChnh(-6CJ aJ mHCsHC%hnh(-B*CJ aJ mHCphsHC$dh$Ifa$gdn &"$dh$Ifa$gdnkd;;$$Ifl֞T l !$8T t0644 layt_VXZ\^`ŶŶŶŶ}hŶYŶG#jFRI hnh(-CJ UVaJ hnh(-CJ aJ mH sH )j?Bhnh(-CJ EHUaJ mHCsHC#jmuK hnh(-CJ UVaJ )j>hnh(-CJ EHUaJ mHCsHC#j]uK hnh(-CJ UVaJ hnh(-CJ aJ mHCsHC%jhnh(-CJ UaJ mHCsHC)j<hnh(-CJ EHUaJ mHCsHC#jQI hnh(-CJ UVaJ &^ $dh$Ifa$gdn   Z[rsȹȹȪ|jUȪC#jHVI hnh(-CJ UVaJ )jAOhnh(-CJ EHUaJ mHCsHC#jxJ hnh(-CJ UVaJ !jIhnh(-CJ EHUaJ #jLJ hnh(-CJ UVaJ hnh(-CJ aJ jhnh(-CJ UaJ hnh(-CJ aJ mH sH hnh(-CJ aJ mHCsHC%jhnh(-CJ UaJ mHCsHC)jEhnh(-CJ EHUaJ mHCsHC"$dh`a$gdnkdH$$Ifl֞T l !$8T t0644 layt_G> n $ #dha$gdn$dh`a$gdn $dha$gdn$dh`a$gdn $dha$gdn$dh`a$gdnstu  GH{|}~нЫнЄoZJJhnh(-6CJ aJ mHCsHC)j+Zhnh(-CJ EHUaJ mHCsHC)jWhnh(-CJ EHUaJ mHCsHC#jVI hnh(-CJ UVaJ )jThnh(-CJ EHUaJ mHCsHC#jVI hnh(-CJ UVaJ %jhnh(-CJ UaJ mHCsHChnh(-CJ aJ mHCsHCjhnh(-CJ UaJ !jRhnh(-CJ EHUaJ 3>?EGH_̽paQ̽>%jhnh(-CJ UaJ mHCsHChnh-6CJ aJ mH sH hnh(-CJ aJ mH sH )j\hnh(-CJ EHUaJ mHCsHC#jyJ hnh(-CJ UVaJ hnh(-CJ EHaJ mHCsHC)jD hnh(-CJ EHUaJ mHCsHChnh(-CJ aJ mHCsHChnh(-6CJ aJ mHCsHC"hnh(-56CJ aJ mH sH "hnh(-56CJ aJ mHCsHC_`ab ŶŶzŶkYI9hnh(-5CJ aJ mHCsHChnh-5CJ aJ mH sH "hnh-56CJ aJ mH sH hnh(-CJ aJ mH sH )jfhnh(-CJ EHUaJ mHCsHC#j-cO hnh(-CJ UVaJ )jwchnh(-CJ EHUaJ mHCsHChnh(-CJ aJ mHCsHC%jhnh(-CJ UaJ mHCsHC)ji`hnh(-CJ EHUaJ mHCsHC#jN|J hnh(-CJ UVaJ  %  "$۸ۦ|llWl۸E#jw}J hnh(-CJ UVaJ )jthnh(-CJ EHUaJ mHCsHChnh(-CJ H*aJ mHCsHC)j_qhnh(-CJ EHUaJ mHCsHC)jmhnh(-CJ EHUaJ mHCsHC#j y2J hnh(-CJ UVaJ %jhnh(-CJ UaJ mHCsHChnh(-6CJ aJ mHCsHChnh(-CJ aJ mHCsHC)j5khnh(-CJ EHUaJ mHCsHChjnp02ȹȧȹȀk\J#jcI hnh(-CJ UVaJ jhnh(-CJ UaJ )j}hnh(-CJ EHUaJ mHCsHC#j O hnh(-CJ UVaJ )jAyhnh(-CJ EHUaJ mHCsHC#j}}J hnh(-CJ UVaJ hnh(-CJ aJ mH sH hnh(-CJ aJ mHCsHC%jhnh(-CJ UaJ mHCsHC)jvhnh(-CJ EHUaJ mHCsHC246VXZ^`blnp>@BDtvНЋvdS!jhnh(-CJ EHUaJ #jdI hnh(-CJ UVaJ )jhnh(-CJ EHUaJ mHCsHC#j O hnh(-CJ UVaJ %jhnh(-CJ UaJ mHCsHChnh(-CJ H*aJ mHCsHChnh(-6CJ aJ mHCsHChnh(-CJ aJ mHCsHCjhnh(-CJ UaJ !jYhnh(-CJ EHUaJ !"!2!@!!!!!""""""######F#H#˻۩۩ۙۙۙۆt_۩ۆM#jCfI hnh(-CJ UVaJ )jghnh(-CJ EHUaJ mHCsHC#jK hnh(-CJ UVaJ %jhnh(-CJ UaJ mHCsHChnh(-6CJ aJ mHCsHC"hnh(-56CJ aJ mHCsHChnh-5CJ aJ mH sH hnhXs5CJ aJ mH sH hnh(-CJ aJ mHCsHC)jhnh(-CJ EHUaJ mHCsHC 2!!#x#$x%v'Hcc eef@gxgg&h^hjm%ȹȧȕq_Nq<#j~J hnh(-CJ UVaJ !jhnh(-CJ EHUaJ #j ~J hnh(-CJ UVaJ jhnh(-CJ UaJ )jhnh(-CJ EHUaJ mHCsHC#j\K hnh(-CJ UVaJ "hnh(-56CJ aJ mHCsHChnh(-CJ aJ mH sH hnh(-CJ aJ mHCsHC%jhnh(-CJ UaJ mHCsHC)jghnh(-CJ EHUaJ mHCsHC>%@%B%x%%%%%% &&&&&&&&&6&7&8&:&;&<&A&B&C&]&^&u&v&w&x&&&&&ȸȓȸȸȸȸȸȸq\ȸ)jhnh(-CJ EHUaJ mHCsHC#jdhI hnh(-CJ UVaJ hnh(-CJ H*aJ mHCsHC)jhnh(-CJ EHUaJ mHCsHChnh(-6CJ aJ mH sH hnh(-6CJ aJ mHCsHChnh(-CJ aJ mHCsHC%jhnh(-CJ UaJ mHCsHC)jhnh(-CJ EHUaJ mHCsHC$&&&&&&&&&&&&&&&&& ''''9':'Q'R'S'T'v'w'''нЫнЄoн]#jJ hnh(-CJ UVaJ )j.hnh(-CJ EHUaJ mHCsHC#jK hnh(-CJ UVaJ )jWhnh(-CJ EHUaJ mHCsHC#jiI hnh(-CJ UVaJ %jhnh(-CJ UaJ mHCsHChnh(-CJ aJ mHCsHChnh(-CJ H*aJ mHCsHChnh(-6CJ aJ mHCsHC'''''(bbb bbb@bBbNbPb~bbȳȱjWE#jJ hnh(-CJ UVaJ %jhnh(-CJ UaJ mH sH )jfhnh(-CJ EHUaJ mHCsHC#jdhI hnh(-CJ UVaJ hnh(-CJ H*aJ mHCsHChnh(-6CJ aJ mHCsHCU)jhnh(-CJ EHUaJ mHCsHChnh(-CJ aJ mHCsHC%jhnh(-CJ UaJ mHCsHC)jبhnh(-CJ EHUaJ mHCsHCEk va EMBED Equation.DSMT4 ning EMBED Equation.DSMT4 qiymatlarni qabul qilish ehtimolligini belgilaymiz. U holda to la ehtimollik formulasiga asosan EMBED Equation.DSMT4 1-natija. EMBED Equation.DSMT4 tasodifiy miqdorlar yig indisining matematik kutilmasi shu tasodifiy miqdorlar matematik kutilmalarining yig indisiga teng, ya ni EMBED Equation.DSMT4 . 4-Eossa. O zgarmas sonni matematik kutilma ishorasidan tashqariga chiqarib yozish mumkin: EMBED Equation.DSMT4 . Isboti. Isbotni diskret va uzluksiz tasodifiy miqdorlar uchun alohida-alohida keltiramiz. 1-ta rifdan va (1) dan foydalanib, diskret tasodifiy miqdor uchun ushbu EMBED Equation.DSMT4 natijani hosil qilamiz. (2) formulaga asosan uzluksiz tasodifiy miqdorlar uchun ushbu EMBED Equation.DSMT4 5-Eossa. EMBED Equation.DSMT4 va EMBED Equation.DSMT4 tasodifiy miqdorlar o zaro bog liq bo lmasin. Agar EMBED Equation.DSMT4 va EMBED Equation.DSMT4 mavjud bo lsa, u holda EMBED Equation.DSMT4 mavjud bo ladi va EMBED Equation.DSMT4 . Isboti. Faraz qilaylik, EMBED Equation.DSMT4 tasodifiy miqdor EMBED Equation.DSMT4 qiymatlarni mos ravishda EMBED Equation.DSMT4 ehtimolliklar bilan, EMBED Equation.DSMT4 tasodifiy miqdor EMBED Equation.DSMT4 qiymatlarni mos ravishda EMBED Equation.DSMT4 ehtimolliklar bilan qabul qilsin. EMBED Equation.DSMT4 va EMBED Equation.DSMT4 tasodifiy miqdorlar o zaro bog liqsizligidan EMBED Equation.DSMT4 tasodifiy miqdor EMBED Equation.DSMT4 ko rinishdagi qiymatlarni EMBED Equation.DSMT4 ehtimollik bilan qabul qiladi, natijada EMBED Equation.DSMT4 teoremaning teskarisi doim ham to g ri emas, ya ni EMBED Equation.DSMT4 ekanligidan EMBED Equation.DSMT4 va EMBED Equation.DSMT4 ning o zaro bog liq bo lmasligi kelib chiqmaydi. 6-Eossa. Agar EMBED Equation.DSMT4 bo lsa, EMBED Equation.DSMT4 . 7-Eossa. Agar nomanfiy EMBED Equation.DSMT4 tasodifiy miqdor uchun EMBED Equation.DSMT4 bo lsa, u holda EMBED Equation.DSMT4 tenglik 1 ehtimollik bilan bajariladi. SoongT.T.Fundamental so fprobability and statistics for engineers.p.259-277.   PAGE PAGE 1 bbbHcJcxczc|c~cccccccccddeeȵȣ~o]Loȵ:#jK hnh(-CJ UVaJ !jLhnh(-CJ EHUaJ #jMI hnh(-CJ UVaJ jhnh(-CJ UaJ hnh(-6CJ aJ mHCsHC)jѳhnh(-CJ EHUaJ mHCsHC#jK hnh(-CJ UVaJ %jhnh(-CJ UaJ mHCsHChnh(-CJ aJ mHCsHC%jhnh(-CJ UaJ mH sH )jhnh(-CJ EHUaJ mH sH eee eeeeeeeeeeef@gBgpgrgtgvg&hȶȧȕp^I)jThnh(-CJ EHUaJ mHCsHC#jjJ hnh(-CJ UVaJ hnh(-6CJ aJ mHCsHC)jhnh(-CJ EHUaJ mHCsHC#j6J hnh(-CJ UVaJ hnh(-CJ aJ mH sH "hnh(-56CJ aJ mHCsHChnh(-CJ aJ mHCsHC%jhnh(-CJ UaJ mHCsHC)jyhnh(-CJ EHUaJ mHCsHC&h(hVhXhZh\h^hlhphrhhhhhhhhhhDz꣑~lW~~E0)jhnh(-CJ EHUaJ mHCsHC#jdhI hnh(-CJ UVaJ )jJhnh(-CJ EHUaJ mHCsHC#jqI hnh(-CJ UVaJ %jhnh(-CJ UaJ mHCsHC"hnh(-56CJ aJ mHCsHChnh(-CJ aJ mHCsHC)jDhnh(-CJ EHUaJ mHCsHC#j J hnh(-CJ UVaJ hnh(-CJ EHaJ mHCsHC)jD hnh(-CJ EHUaJ mHCsHChhJiLizi|i~iiiiiiiiiij j"j$jJjLjzj|j~jݼݙveS>)jhnh(-CJ EHUaJ mHCsHC#j?rI hnh(-CJ UVaJ !jhnh(-CJ EHUaJ #jqI hnh(-CJ UVaJ !jZhnh(-CJ EHUaJ #jqI hnh(-CJ UVaJ !jhnh(-CJ EHUaJ #jqI hnh(-CJ UVaJ jhnh(-CJ UaJ hnh(-CJ aJ mHCsHC%jhnh(-CJ UaJ mHCsHC~jjjjjjjjjjkk@kBkDkFkzk|kkkkkkk llݻݔmXF#jdhI hnh(-CJ UVaJ )jhnh(-CJ EHUaJ mHCsHC#jSJ hnh(-CJ UVaJ )jhnh(-CJ EHUaJ mHCsHC#jnJ hnh(-CJ UVaJ )jhnh(-CJ EHUaJ mHCsHC#jrI hnh(-CJ UVaJ hnh(-6CJ aJ mHCsHChnh(-CJ aJ mHCsHC%jhnh(-CJ UaJ mHCsHClll6l8lflhljlllllllllmmLmNmPmRmZm\mmmȶȏzhSA#jdhI hnh(-CJ UVaJ )jhnh(-CJ EHUaJ mHCsHC#jqI hnh(-CJ UVaJ )jhnh(-CJ EHUaJ mHCsHC#jJ hnh(-CJ UVaJ )johnh(-CJ EHUaJ mHCsHC#jJ hnh(-CJ UVaJ hnh(-CJ aJ mHCsHC%jhnh(-CJ UaJ mHCsHC)jhnh(-CJ EHUaJ mHCsHCmmmmmnn n"nFnHnvnxnzn|nnnnnnnolonoȶȏzhSA#jJ hnh(-CJ UVaJ )jhnh(-CJ EHUaJ mHCsHC#jJ hnh(-CJ UVaJ )jhnh(-CJ EHUaJ mHCsHC#j݁J hnh(-CJ UVaJ )jhnh(-CJ EHUaJ mHCsHC#jsI hnh(-CJ UVaJ hnh(-CJ aJ mHCsHC%jhnh(-CJ UaJ mHCsHC)j^hnh(-CJ EHUaJ mHCsHCnoporooo p pppp"p*p,pZp\p^p`phpjpppppqȶȒȀkYD)jhnh(-CJ EHUaJ mHCsHC#jdhI hnh(-CJ UVaJ )juhnh(-CJ EHUaJ mHCsHC#jqI hnh(-CJ UVaJ hnh(-CJ aJ mH sH )jphnh(-CJ EHUaJ mHCsHC#jK hnh(-CJ UVaJ hnh(-CJ aJ mHCsHC%jhnh(-CJ UaJ mHCsHC)jhnh(-CJ EHUaJ mHCsHCYDXL\1Eu&y/oon>BfyT,/#RY^wL#%ݪS_RREJ{'5ש%bŲf45CϬ¼nbEG`A{"*yq`Z !t>k,#[W`Y 4i,J Y϶Ev#<~:SVT@\m B7xa Dd b c $A? ?3"`?2U.K.f00(1N `!).K.f00(x`:xڝRAkQm5nZ-b޳I{I &[UMD6K)ZyIO= ^oЛ'"{^ofgf@ tނ(E$$QhΦYq}miHgbˈ[޶WemD'Z80#|gUփva OuB \mއuL*{sEa@lG\eu/놱ؤίpshqS9jVеׂоn8)1MplDөF#JRqR腶q/ (U˵[Ʀlna(.r$wNKUN#TMku|wPTb˼9o1n|)2pq,q$xUjP Mue9GuູpC`;Rߓ*[Quu{AK ,Ց;ppNvUS_UDd D0 # A2Vk9a%o!2N `!*k9a%o!xxڝRAkQmmݴ M "f`RҤ Iʺ՛Azɭ/=Al+D c߾72v@.y  ]mJežf]7q5Xl3~?R,~q-n@KExBY8C;$Zӳq~P79<|C\ۯ7+u7`;*c1WM NJ*'s(*樅_ fi9hc#OkԧEr4I׿@'T-n3wM^/|TGA9};UNsJr->}Lcr+-ە2ozvgL\LzEe:ɒUWD>%VAXԐHh/Z8f6vd%~Og8J v g#s-VN7hHxڵTMkA~fv75Vش` z dA{I &EBOȺ !B_xѳު?RzٓR;M 1"cayw}gޙa P^sci9cbJtlx]oB'B̢+cY6 ?OT #Sl{u[^?.V]6K+&S&#Tftvjb[8 ")ZMpN%/ϴfr4c]qa0?0t䕫qJGiV4{|4FG}c9rV'C"LGlHGUs~x'XV.:FtxqmYmLcx*ɟf.;U\N΍d-޲0?@ABCDEFGHJKLMNOPSVtWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqruswvxzy|{~}Root Entry^ FPVUData I.WordDocument].ObjectPoold`z?VPV_1242658603r|Fz?Vz?VOle CompObjiObjInfo !"#$%&),-./256789:;<?BCDEFGJMNORUVWX[^_`cfghijmpqrsvyz{|}~ FMathType 5.0 Equation MathType EFEquation.DSMT49qD$DSMT5WinAllBasicCodePagesTimes New RomanSymbolCourierPSMT Extra!OED/APG_APAPAE%B_AC_AE*_HA@AHA*_D_E_E_A xEquation Native _1239172121 Fz?Vz?VOle CompObj i FMathType 5.0 Equation MathType EFEquation.DSMT49qH<DSMT5WinAllBasicCodePagesTimes New RomanSymbolCourierPSMT Extra!OED/APG_APAPAE%B_AC_AE*_HA@AHA*_D_E_E_A x k {ObjInfo Equation Native _1239172093Fz?Vz?VOle } FMathType 5.0 Equation MathType EFEquation.DSMT49qH<XDSMT5WinAllBasicCodePagesTimes New RomanSymbolCourierPSMT Extra!OED/APG_APAPAE%B_AC_AE*_HA@AHA*_D_E_E_ACompObjiObjInfoEquation Native _1243498394:Fz?Vz?V p k {} FMathType 5.0 Equation MathType EFEquation.DSMT49qR<DSMT5WinAllBasicCodePagesTimes New RomanSymbolCourierPSMT Extra!OED/APG_Ole CompObjiObjInfoEquation Native APAPAE%B_AC_AE*_HA@AHA*_D_E_E_A Ex==x 1 "p 1 ++x 2 "p 2 ++...++x n p n ==px k "p kk==1n "_1239172501Fz?Vz?VOle 'CompObj(iObjInfo* FMathType 5.0 Equation MathType EFEquation.DSMT49qHD DSMT5WinAllBasicCodePagesTimes New RomanSymbolCourierPSMT Extra!OED/APG_APAPAE%B_AC_AE*_HA@AHA*_D_E_E_A pp k ==1 k==1" "Equation Native +-_124349856056Fz?Vz?VOle 0CompObj 1i FMathType 5.0 Equation MathType EFEquation.DSMT49qRD<DSMT5WinAllBasicCodePagesTimes New RomanSymbolCourierPSMT Extra!OED/APG_APAPAE%B_AC_AE*_HA@AHA*_D_E_E_A Ex==x 1ObjInfo!3Equation Native 4 _1266663264O;$Fz?Vz?VOle = "p 1 ++x 2 "p 2 ++...++x k "p k ++...==px i p ii==1" " FMathType 5.0 Equation MathType EFEquation.DSMT49qCompObj#%>iObjInfo&@Equation Native A_1266663304)Fz?Vz?Vk DSMT5WinAllBasicCodePagesTimes New RomanSymbolCourierPSMT Extra!OED/APG_APAPAE%B_AC_AE*_HA@AHA*_D_E_E_A x:01P:qpOle HCompObj(*IiObjInfo+KEquation Native L FMathType 5.0 Equation MathType EFEquation.DSMT49qD DSMT5WinAllBasicCodePagesTimes New RomanSymbolCourierPSMT Extra!OED/APG_APAPAE%B_AC_AE*_HA@AHA*_D_E_E_A p++q==1_1243498768".Fz?Vz?VOle PCompObj-/QiObjInfo0S FMathType 5.0 Equation MathType EFEquation.DSMT49qR<DSMT5WinAllBasicCodePagesTimes New RomanSymbolCourierPSMT Extra!OED/APG_APAPAE%B_AC_AE*_HA@AHA*_D_E_E_A Ex==0"qEquation Native T _12426588143Fz?Vz?VOle YCompObj24Zi++1"p==p FMathType 5.0 Equation MathType EFEquation.DSMT49qDdDSMT5WinAllBasicCodePagesTimes New RomanSymbolCourierPSMT Extra!OED/APG_APAPAE%B_AC_AE*_HA@AHA*_D_E_E_AObjInfo5\Equation Native ]_12434987498Fz?Vz?VOle a n,p() FMathType 5.0 Equation MathType EFEquation.DSMT49qRF<DSMT5WinAllBasicCodePagesTimes New RomanSymbolCourierPSMT Extra!OED/APG_APAPAE%B_AC_AE*_HA@AHA*_D_E_E_ACompObj79biObjInfo:dEquation Native eb_1326047233=Fz?Vz?V Px==k()==C nk p k q n"-k FMathType 5.0 Equation MathType EFEquation.DSMT49qtLDSMT5WinAllBasicCodePagesOle kCompObj<>liObjInfo?nEquation Native oTimes New RomanSymbolCourier NewMT Extra!OEEAPG_APAPAE%B_AC_AE*_HA@AHA*_D_E_E_A k==0,1,...,n FMathType 5.0 Equation MathType EFEquation.DSMT49q_1326047248BFz?Vz?VOle tCompObjACuiObjInfoDwEquation Native x_1243499402GFz?Vz?VOle CompObjFHitLDSMT5WinAllBasicCodePagesTimes New RomanSymbolCourier NewMT Extra!OED/APG_APAPAE%B_AC_AE*_HA@AHA*_D_E_E_A Ex==pk"Px==k()==pk"C nk p k q n"-k == k==0n " k==1n " nppC n"-1k"-1 p k"-1 q n"-k ==npq++p() n"-1 ==n"p k==0n " . FMathType 5.0 Equation MathType EFEquation.DSMT49qObjInfoIEquation Native _1239175615 hLFAVAVOle R DSMT5WinAllBasicCodePagesTimes New RomanSymbolCourier NewMT Extra!OED/APG_APAPAE%B_AC_AE*_HA@AHA*_D_E_E_A Px==m()== l m m!e "-l ,m==0,1,2,... FMathType 5.0 Equation MathType EFEquation.DSMT49qH<DSMT5WinAllBasicCodePagesTimes New RomanSymbolCourierPSMT Extra!OED/APG_APAPAE%B_AC_AE*_HA@AHA*_D_E_E_A e "-lCompObjKMiObjInfoNEquation Native _1265964893^TQFAVAVOle CompObjPRiObjInfoSEquation Native FMathType 5.0 Equation MathType EFEquation.DSMT49qDSMT5WinAllBasicCodePagesTimes New RomanSymbolCourier NewMT Extra!OED/APG_APAPAE%B_AC_AE*_HA@AHA*_D_E_E_A  l1!e "-l FMathType 5.0 Equation MathType EFEquation.DSMT49qDSMT5WinAllBasicCodePagesTimes New RomanSymbolCourier NewMT Extra!OED/APG_APAPAE%B_AC_AE*_HA@AHA*_D_E_E_1265964909VFAVAVOle CompObjUWiObjInfoXEquation Native +_1239175750[FAVAVOle CompObjZ\i0_A  l 2 2!e "-l FMathType 5.0 Equation MathType EFEquation.DSMT49qH <DSMT5WinAllBasicCodePagesTimes New RomanSymbolCourierPSMT Extra!OED/APG_ObjInfo]Equation Native )_1243499677E`FAVAVOle APAPAE%B_AC_AE*_HA@AHA*_D_E_E_A  l m m!e "-l FMathType 5.0 Equation MathType EFEquation.DSMT49qR<D DSMT5WinAllBasicCodePagesCompObj_aiObjInfobEquation Native X_12426590411weFAVAVTimes New RomanSymbolCourierPSMT Extra!OED/APG_APAPAE%B_AC_AE*_HA@AHA*_D_E_E_A Ex==0"e "-l ++1" l1e "-l ++2" l 2 2!e "-l ++...++m l m m!e "-l ++...====le "-l 1++l++ l 2 2!++...++ l m"-1 m"-1()!++...(). FMathType 5.0 Equation MathType EFEquation.DSMT49qOle CompObjdfiObjInfogEquation Native D\DSMT5WinAllBasicCodePagesTimes New RomanSymbolCourierPSMT Extra!OED/APG_APAPAE%B_AC_AE*_HA@AHA*_D_E_E_A e l FMathType 5.0 Equation MathType EFEquation.DSMT49q_1239176776YmjFAVAVOle CompObjikiObjInfolH<XDSMT5WinAllBasicCodePagesTimes New RomanSymbolCourierPSMT Extra!OED/APG_APAPAE%B_AC_AE*_HA@AHA*_D_E_E_A Ex==l FMathType 5.0 Equation MathType EFEquation.DSMT49qEquation Native _1239176858oFAVAVOle CompObjnpiObjInfoqEquation Native _1239176901JtFAVAVOle HD<DSMT5WinAllBasicCodePagesTimes New RomanSymbolCourierPSMT Extra!OED/APG_APAPAE%B_AC_AE*_HA@AHA*_D_E_E_A l FMathType 5.0 Equation MathType EFEquation.DSMT49qCompObjsuiObjInfovEquation Native _1242659091yFAVAVHD<DSMT5WinAllBasicCodePagesTimes New RomanSymbolCourierPSMT Extra!OED/APG_APAPAE%B_AC_AE*_HA@AHA*_D_E_E_A l FMathType 5.0 Equation MathType EFEquation.DSMT49qOle CompObjxziObjInfo{Equation Native J.DdDSMT5WinAllBasicCodePagesTimes New RomanSymbolCourierPSMT Extra!OED/APG_APAPAE%B_AC_AE*_HA@AHA*_D_E_E_A Ex==qx"px()dx "-"" +"_1242659918c~FAVAVOle CompObj}iObjInfo FMathType 5.0 Equation MathType EFEquation.DSMT49qD<DSMT5WinAllBasicCodePagesTimes New RomanSymbolCourierPSMT Extra!OED/APG_APAPAE%B_AC_AE*_HA@AHA*_D_E_E_A a,b[]Equation Native _1331924525FAVAVOle CompObji FMathType 5.0 Equation MathType EFEquation.DSMT49qttLDSMT5WinAllBasicCodePagesTimes New RomanSymbolCourier NewMT Extra!OED/APG_APAPAE%B_AC_AE*_HA@AHA*_D_E_E_A Ex==qx"0dx "-"a +" ++qObjInfoEquation Native _1244821771FAVAVOle   !"#$%(+,-./012347:;<=>ADEFGHKNOPSVWXY\_`abehijknqrstwz{|}x" 1b"-adx ab +" ++qx"0dx b++" +" == 1b"-a" x 2 2 ab ()== b++a2 FMathType 5.0 Equation MathTyCompObjiObjInfo Equation Native _1242660215FAVAVpe EFEquation.DSMT49qdDSMT5WinAllBasicCodePagesTimes New RomanSymbolCourier NewMT Extra!OED/APG_APAPAE%B_AC_AE*_HA@AHA*_D_E_E_A x:x 1 x 2 ...x k n:n 1 n 2 ...n k FMathType 5.0 Equation MathType EFEquation.DSMT49q|LTDSMT5WinAllBasicCodePagesOle CompObjiObjInfoEquation Native Times New RomanSymbolCourierPSMT Extra!OED/APG_APAPAE%B_AC_AE*_HA@AHA*_D_E_E_A X FMathType 5.0 Equation MathType EFEquation.DSMT49qDLDSMT5WinAllBasicCodePages_1242660221FAVAVOle CompObjiObjInfoEquation Native _1326047409@FAVAVOle &CompObj'iTimes New RomanSymbolCourierPSMT Extra!OED/APG_APAPAE%B_AC_AE*_HA@AHA*_D_E_E_A X== x 1 n 1 ++x 2 "n 2 ++...++x k "x k n FMathType 5.0 Equation MathType EFEquation.DSMT49qtLDSMT5WinAllBasicCodePagesTimes New RomanSymbolCourier NewMT Extra!OED/APG_APAPAE%B_AC_AE*_HA@AHA*_D_E_E_A X==x 1 " n 1 n++x 2 " n 2 nObjInfo)Equation Native *_1239180046FAVAVOle 5++...++x k " n k n==x 1 "p 1* ++x 2 "p 2* ++...++x k p k* FMathType 5.0 Equation MathType EFEquation.DSMT49qޛ`+ %CI 1$B+.yQCw:|+ @o)f8g ep|R̪<Yaz6%Rs)54Ip8\8 WĝcYr`D_WG MuX}bx<gpUf6䟰I(L96Iɗ;'Yם h~8jM.dbx6c2+>fiM8v|3&Ʋ Mݍ_#oiފx09F]v/)ek)& opޅco6߁A[jz+ t<VcX<\W#jb3#ܚO(؅ qril0٬`q hvJ+PYC|)HlR+'QcƿAk'ARd@K$a*k[{$4sјmmtӷsu?- @5<[VwkrL #Y vԿT=^`6h7#V-I0 yV6Z37zWUDd b c $A? ?3"`?2gxM:,ߝNk@m{N `!sgxM:,ߝNk@mJ AxڭTkAnk$ jmӀ ~T[ K`RPXc]4$ "CܼC/R^YdOJo64:~{0LRCnEiOw|O L00 4~C3^tʳ "oϵjp/L\|K4^2WphBjW,;|ZWp*k |+ HWUqH]l<{K̕_Fؔz1rҺϟ/(xl[( ju}^3#*ߩ`HZRߎǣ3ToNJ<%p\{o8bʶwαZ[ә d6L,TR)o6ջV&j@W=%/]IT V=.sf=I[ML#uvɐ'wqJN9 v51 fL93BAF,A`RTHzR#|wQ$ *Fxx1cb58I=/uwEw^B(HhZeS1}s< ]{ _XDd b c $A? ?3"`?2Iמ}õ,䐂% N `!מ}õ,䐂R ؛1xڥUMhA~3ڐMҦZM@H.5-zKi,J+"'yA"R)?'Eޤ7&qii;y޼d@ ̓7%Ķ5LؾCN7xtu^0 "zV~j?Q0QX&ʳ*meV/|/Z_0۲9+(ET*sbag*xGVUN >!$Eͽ^=1_նJucA #o1մ0;M >('t"dլ̌~F<>6fǠU`hRU~𝻂+!y!L-7$q& ;/fBW_Uw0zȍ*OxUops,٠B8ƱYzl=W~G[cH':Ǹ=.ܟW=aiD4SS<܄|:)Ke%[!i]W!ΞMȓ)]WlB Y6z25X>߇vw0 d5j#y`u5̏5ӓ8h^2ؕdA(6 KLfI~U)' ItT1ƭEQF1ckL씙h\[5]!/D\ UU;v1 EBN*kC{gb{ќ^^P'wÅop|d/?eNDd Tb  c $A? ?3"`?2m7cKԌ%t< N `!m7cKԌ%t<(` !XJxMPJ@=3i|G,@pߴ i 2F Zhi+i؅+7S wb\ɹ0HipGpU6r1s 1JP#BQXhO+30*({l<1 r~e]^L9 !~Ĵ6"Wl$7{o2 beHWz[գ{BBTNK+9R8EBλͪ4HD贛615UeY~"*yq ?cm}M@Xŧ+qF[0N,`Do4JDngǶEk <~: n<&~\ zJA7VzuDd t b  c $A ? ?3"`? 2c>ҔG?N `!7>ҔG xڥSkAfv5k`7 b[5MŤ^U W&'H)^ћRSؓWE&L6-D+y߾y0$sci9c1b|8Jt}8.Tkz━9 E0`g'S{VQIΓr"KB᛬ٟr;xä0˕ZжւкӨuԭ!E'"z& ]P^(#E20iѪ!Hq`PňMq7v8?T. RQE%g]25]R,d㚭?e b0{R՜߮<78h#ML)nRZU Zn )Xncn; ۍLcų5lDNt%;cQ)a;6=s ,}w\4S˼;͟˗7nz5W}FYf즫z:V ۗ U@, ><|U"Áeޮ5;a --QD_/FaW M7я\ijo?بv+Dd hb  c $A ? ?3"`? 2uNP.>Q"N `!INP.> @P|xڕRkAfvmn*PmDl$q]뢁I&' JīK"HyxKo6Ċ8`gpA,6g,@C`n~QsqBצ4a(QN3%1xEQ;O**S*5bOe2bGxm75xO_h'"vzQG M9Yؽ ) ϗ ;@~u˨ղvk,I2K_r;3Zq,M8X΄CkTk ky[ Mqʘc_}h9f m+[&؇JPER^߬5z}6{ȫy%5[;5Tϔ0vtr"CZӧ-Dvt6꯺ (-kQ?xZvKsZ!Sa˽j1RY?my"Q[bQ%79R KL%iXq8n}N0=O% |KLDd Tb c $A? ?3"`? 2m7cKԌ%t< )N `!m7cKԌ%t<(` !XJxMPJ@=3i|G,@pߴ i 2F Zhi+i؅+7S wb\ɹ0HipGpU6r1s 1JP#BQXhO+30*({l<1 r~e]^L9 !~Ĵ6"Wl$7{o2 beHWz[գ{BBTNK+9R8EBλͪ4HD贛615UeY~"*yq ?cm}M@Xŧ+qF[0N,`Do4JDngǶEk <~: n<&~\ zJA7VzuDd 8 b c $A ? ?3"`?2|8hHܢ9#Y+N `!|8hHܢ9#Yx@CzxڥTMlA~3R.PѠ&mJԘx$,^BSouc SIl4XFkxs58dd Xo*vkS)ݘU,fFS-3L0pG"?Dd <Tb c $A? ?3"`?2Yw:B [5>/N `!-w:B [:` XJxڕRo@4d' *X-CHqS.)Ih%q$UDHEH_`D 3"!P%F {͏l߽߽N`P @412 d웓I\VZzйcr06944QYT۵8QY'#J.*Kߣࡈ^k +vǟ/hσ0}繐MDJ44#DHIV1'Oڔ5}1e,R`}g?:bܯSr+[[ߠ rZ]$E6|Z7ʝSS+)irjmx]\R3;ny/[@.)'4 &k.!]+L"O ֒TS)aqMԽ"˴+д=ω}c5GquDgܤ|:6Ym"DvtDd " b c $A? ?3"`?2\{1ɐT8M2N `!0{1ɐT4 7 VxڵVMlWv7?4$ mlADU XdYU$#ɸ-&HBܑVJEP"@pBĜP?!fvA|juΔ+}6[j,ba,"⿽QـG7c\k+L V&H@|'>@LyGT~u{s?K 1R1<:a3Rl Nh s|>R6}fR!6?SeR61*pȲ"q'dk,$Sw嵥[݊r*Sy_|BjT^Wn"JrXC!%NC %_xJG;d=O",:nBiܤx+5uu"ޱ$+ y{F)TL5u>t"y݅sOQS?s%L$6 " -|7wG^+`TWWѕ r8("<$YŰ{FCP@;{#cSoCp UBhp_|-4I4ӹ+N;]`'\kBZJHtDQrC5#[3&([Q)~A`2SB%j-,EP~"Isl۔mŝljAlۚWXFHrCjysyM Mw))Qltz`E1(mD`sTYcQhԳm:;YH@QhOz!r,km`yzS#h`p]# O_ Dd b c $A? ?3"`?2ji2|F_7N `!>i2|tx$`\ xڥUMLQ޶-(HKR*OMCb#%&XnK Ŕƃ/%z2zЃÍpd ^7}Efggo:oJ^3 6_)!Dh\֤iuu԰s5as#J'.h27!pf 'x_nKrB<=y=Y>iQ<Qes嶝'|%@=\TPq)^hۻЃ A47ȕǎ['ylD [ȤI"P#HWl\jDi!t""/ziR3.]+ya]l0nǺZ{q%ffS`ࠄ`0=OM}='LyD,,8<|f,FhHyXj\Oʂ#[g^eo7"W$$If!vh#v8#v#vT#v#v#v:V l t06,5855T555ayt_Dd hb c $A? ?3"`?2;x͗dn~7FmbrJ<N `!x͗dn~7Fmbr@h|xuRkAl6nR M Rd`R<.t%K,£=V=yDF%7GXSt::]c%1+ WFW6.a #Gt9+ӕ2q/}"eY ΊO<൮szնeR]o'$mn+^5QA3~(;#9B\bTftؗNBW󟍇!8vǟnx̱o^el]&c72`+-F L}]& l h7-e [~z]voy8XһCCrb~Z8Y|IC 8ޖ HDd b c $A? ?3"`?26D_0 /n;?N `!f6D_0 /4@24xڕSMhAfv6@~R4[C &1mFH \ׂoAx݋Jof6Fs|}}! h8B9cb|8JĎ6|G>OL g#NgSTEio\ S"J4O&(,#N'RʂxVw[uب;xk ox"t `|Mel2;;Pvq~Edpw~&8JGS(>3A /[Fti:}:z|Rձ:2LN&RC!B,ǥڶyNv%׸MDhO -M"k\oܦ^($ v?lx|*~9qO*x,'k~_Zt^#`틟28-*#ֈ@~b=X;.9PQ L)֟$ޜ{_hzǬoNnLd*dUע[Dd b c $A? ?3"`?2~zp BN `!y~zp 꿪`\`\GxڝSkAffS& b=^RI"k lI"1'QACx)EAfg?Bax{ а"9cb|4 ; EPjӄNOH:c 1 ˴+b{ҿ$Ow'G~񌏦 MInα%טʂXt:%jW;s{/[IH2HAksܙ!/ġos˧- , SX!E%ƫĤq-1tه?pZYña?8HKGVqэCH`:gX8ժ" /+h6Vl;MT_v:Gm\nOĵb%Ymבu0ȟK^̼TK_N>f )o9y Bm |6t0NH_O]"ïpl!8|=,:=ŅT_7,_z~ ;Vz[Ηdg O%s~D?/}VDd b c $A? ?3"`?2w# KChW_?)|EN `!tw# KChW_?) 8`\BxڥTkAfvH~T bhk6?`Bԥ6MIRל*%Wr+G=)l֒Cp0/}o9b9c>b|4It-PH\+ gl"J!7۴CWzIk0OoIr#LeďxFEB\տ[GB'VGLeAhڝ&﷚,N C0L$BSʝ`W͔9foί[>Y?~'8@ǖq[ǘOSzG|rf9dΦ zU80Φ9c_ԁ:HcxՋ`0x\ܦ)ر'[4ZR} fLSL^aKeb%Yxm|^aihn*}O\!|9b+xWAF(ɉcPj@Z2tojZ?+fqZ F*5H@!!hB)ě>xCw`㌗2V񒨏1^Twi=rӵ=Rx%ӈ|'_⸞=uŨ&$$If!vh#v8#v#vT#v#v#v:V l t06,5855T555ayt_Dd b c $A? ?3"`?2FQ. }YD K jY1a3G>TCh=.4 et73*2|0{-S*hF=ֈ ^go%S^jzgZL_}n}J_V.6CMg)܎V|aߣ:Vk>q (nf2vig)hĉn$eWaT nL"D 4dB91֒$R\ȱOtos6G,l'"jbvzwg¢T}6Y`.zD$ W'-6nb]|ܮʍǚhr_ ^Hk.J;ʧhW9Ƭ (ŪCvч#AƔ:P<_ߎGmEμ+O:tJ~2:\0D>uvTȘPyKe8P{byYvd[r=jWrmv7R۩0hhR'Om)I+r ݒWk[I%NFi{S\W>kNyly=S sGuo:kD4XǏ?!JHdxb4s '&R>|ihem<6 AECǠ44̤63>Ah3=?7pGRH65~`?{)(,ZXHeG 3o:Φ? Q ؐ"#nΦvwZci[":b4$~úGjϤ(-55Q^Aγ44sk-3xֹ)"#K@Dd ,hb c $A? ?3"`?2$LeIz^r혿8@4ON `!LeIz^r혿8@4@|xmQAkQmId7ETCZ g,6-k}h`HS zO=XEM4l6*mv `lЇɮRDj4%.]Ks95˫LsLYc6g{.ʣ5XNXfO l+TI;xٍfKw:,>h? P2\Ŭ+Y$7uoAc_spףvYrvbnJs)O}okL*jc4mnOt(guYnvS6n1K rϩŶusj?n`e4h;l#3ߪGݞnI.Y; 'W:㊨Dd [T0 # A2:g h׬'W^?lKurq|OXDd ,b c $A? ?3"`?2˄,B]polUN `!˄,B]pol(RxMP=KP=#-$PVAܛAjBԠ;ɥTp\E bN=0HpxGEpe6qq௬҄FTLc( ;/EGY TqwbʸexHůp\Y{}υ_$v]QdR}#~i#Q+p{}ɋz?y JXһNKwݒqޡ]riڝܦ綽BRHeZX3κm )nʊ^ 4ukA$eq on)}A@ϛħ F[0N,`DoT!Kb7Y?-rQh?\M)e.RX,?.=N!tDd ,b c $A? ?3"`?2˄,B]polWN `!˄,B]pol(RxMP=KP=#-$PVAܛAjBԠ;ɥTp\E bN=0HpxGEpe6qq௬҄FTLc( ;/EGY TqwbʸexHůp\Y{}υ_$v]QdR}#~i#Q+p{}ɋz?y JXһNKwݒqޡ]riڝܦ綽BRHeZX3κm )nʊ^ 4ukA$eq on)}A@ϛħ F[0N,`DoT!Kb7Y?-rQh?\M)e.RX,?.=N!tDd Tb c $A? ?3"`?2m7cKԌ%t< oZN `!m7cKԌ%t<(` !XJxMPJ@=3i|G,@pߴ i 2F Zhi+i؅+7S wb\ɹ0HipGpU6r1s 1JP#BQXhO+30*({l<1 r~e]^L9 !~Ĵ6"Wl$7{o2 beHWz[գ{BBTNK+9R8EBλͪ4HD贛615UeY~"*yq ?cm}M@Xŧ+qF[0N,`Do4JDngǶEk <~: n<&~\ zJA7VzuDd 4[b c $A? ?3"`?2yϳlKSD`E/ۇ.]N `!yϳlKSD`E/ۇ. `XSxڕTkA~3&%?m@i+"xIAI &Eoi4&&lN OEЂ='1Qȷ!c*l X߲_a`׋[Ⱁ5x}~}-?9 E d87ҿ>~l}zM&f5~`?Dd lb c $A? ?3"`?2X*k(yvdN4`N `!,*k(yvdNrxڕRkQ潮nzz(=d`RjY6h iJCi7/9G)/"{nR fy)@ hQH ݢKoZ R'YF7 LI NR(`6,S*PhN*%.,j?ǎӔ>Ñ;`"GsG#:q* ?h?c}ѧsN#9c%Y5vf3 w?1`O9>b}ġVhO$:MjuArr4aKn4|^im=-]ZժyRb%cowZ.f0}`w RhU K#ȫkr؍<9wXNCZFX+p?}JܫѬ_l߬)48&ǃCס3s\/P>Y?)8~Dd Tb c $A? ?3"`?2m7cKԌ%t< cN `!m7cKԌ%t<(` !XJxMPJ@=3i|G,@pߴ i 2F Zhi+i؅+7S wb\ɹ0HipGpU6r1s 1JP#BQXhO+30*({l<1 r~e]^L9 !~Ĵ6"Wl$7{o2 beHWz[գ{BBTNK+9R8EBλͪ4HD贛615UeY~"*yq ?cm}M@Xŧ+qF[0N,`Do4JDngǶEk <~: n<&~\ zJA7VzuDd b  c $A? ?3"`?2`%e $f'<cfN `!4%e $f' ,`h5D xڵVMlE~3kDBj֤$XDpvSI&Aq_(@PPq DT"C(8 ㆪm[-I{w޾y}yy3 T ! 1b|kkˠ-K9vzE")>1 ,)jӯNdYro&0WL6fQ I^g5y?J-+Q);,.LjGps2[=t;|· ٩p_v&bn\;_\{k|ɛ3W~6fM{HT.oN6B OoopF(5P(mmsArW9v%%Q:Z9lTϊQv]$[{9DH5WTKUqN#1>y]lH]J>Ci*#+ɛՏuPm {g}8k+TDj`1sco7y.v &On{V``fzbt]iQ5q^z8Qnl2>q: 9v^\i[sY|ˣd#_b-DNuˢC\:הYhk㖭RVe|M$aƪwZX$U:D><44U*|ɗFO:]lv2;Aչ)vޘN p:?=AZ^H/u?/3n.=YZ wQ. Nw{Htg%>`a=Bos_.;Dd Tb ! c $A? ?3"`? 2m7cKԌ%t< ykN `!m7cKԌ%t<(` !XJxMPJ@=3i|G,@pߴ i 2F Zhi+i؅+7S wb\ɹ0HipGpU6r1s 1JP#BQXhO+30*({l<1 r~e]^L9 !~Ĵ6"Wl$7{o2 beHWz[գ{BBTNK+9R8EBλͪ4HD贛615UeY~"*yq ?cm}M@Xŧ+qF[0N,`Do4JDngǶEk <~: n<&~\ zJA7VzuDd 4b " c $A? ?3"`?!2{:tXp!nN `!{:tXp pnxڥToAovz0R=4ƃ=n MP]X`7㍛1=yPLL<?NFQ|3|Ka7>f@Z 5:#dVKd]9'+/3S.A hM1:t#xr+U+r-qtXL~<-eQ_)3&~NN$pUCj@0:_'Ԏǯ{46>YX\ x&u͵"_~\>&9cqq k~>OOgGᘍ뇳AO, >WR?;a2Q1]b\M<rd-Z^ug?cW_OO (,.xW-dku#i :ָpv)k&x* x`zr9'l͵N |ĥOۍ4!C#jϦcvCx'F@MGQˉ2j!JUŌwJ9b_ x/HB l`5qT11aI~&db`U]ds48 fOx)|I>+Frc>-b^&Dd Tb # c $A? ?3"`?"2m7cKԌ%t< qN `!m7cKԌ%t<(` !XJxMPJ@=3i|G,@pߴ i 2F Zhi+i؅+7S wb\ɹ0HipGpU6r1s 1JP#BQXhO+30*({l<1 r~e]^L9 !~Ĵ6"Wl$7{o2 beHWz[գ{BBTNK+9R8EBλͪ4HD贛615UeY~"*yq ?cm}M@Xŧ+qF[0N,`Do4JDngǶEk <~: n<&~\ zJA7VzuDd Tb $ c $A? ?3"`?#2m7cKԌ%t< KtN `!m7cKԌ%t<(` !XJxMPJ@=3i|G,@pߴ i 2F Zhi+i؅+7S wb\ɹ0HipGpU6r1s 1JP#BQXhO+30*({l<1 r~e]^L9 !~Ĵ6"Wl$7{o2 beHWz[գ{BBTNK+9R8EBλͪ4HD贛615UeY~"*yq ?cm}M@Xŧ+qF[0N,`Do4JDngǶEk <~: n<&~\ zJA7VzuDd @@0 % # A$2S#iuul=vN `!S#iuul=p x]QJP=Q I ht!@\6A7Vt!A }h[])73BAt"Y)XD'ܓ3g^ ݀ $L v[i6z_8Ch gd%|K-iOEڮ7 s3|>DqBgLn.ۤ'O|nIJNM8 }R˸hfa{EDh(A/u=!\:?OլFh ʎwb9cJYڪ*Y9j6X(ͣzF/FWVjzdaƽ֢EHShޤ쵤%A2cJY'^C2qN#6zDb~7#x0a z#<)XY;%a`F]+M"}Dd b & c $A? ?3"`?%2 P])}wh΋})P\yN `!P])}wh΋})P\(xڭTkQ?ޯ9_77`=Lr)P TڋK"RԡcI?`A#(;?ýag& o!zs}l .d]2 = ! ̀`EʣvQ Qy9eԳ;:5k&XmqkaM0}ɢ/= 3H甲k]nr<T;4]U+s#L곈 x>uefs1qtc65=HǝPKu cp% }'<>Q劒F2oTxnaVDd b ' c $A? ?3"`?&2, wj(|G}N `!t, wj(j@)(?BxڵUMhSAK$m~FM *M% "^ZM!DMm/M@)*=yAAzPE$DRljFɒ$YQ'.@WY'5^ѵ4*:Mѭ7sdŁ @)MD2Ȥl*Nïϱ;&=S 2u|rpW.!8肺> |H2s!P(j EF,aTA\OdDoݼ;4Ys)5r${PFbb%qK}V"=! y+olɤyYxUJC}HN2LaKQ6+2(;TM_MeP75v͎$ih:q!tV{ˎ<CompObj6iObjInfo8Equation Native 9k_1326047424FAVAVHOD<DSMT5WinAllBasicCodePagesTimes New RomanSymbolCourierPSMT Extra!OED/APG_APAPAE%B_AC_AE*_HA@AHA*_D_E_E_A p 1* ,p 2* ,...,p k*Ole ?CompObj@iObjInfoBEquation Native C FMathType 5.0 Equation MathType EFEquation.DSMT49qdtLDSMT5WinAllBasicCodePagesTimes New RomanSymbolCourier NewMT Extra!OED/APG_APAPAE%B_AC_AE*_HA@AHA*_D_E_E_A p 1* H"p 1 ,...,p k* H"p k FMathType 5.0 Equation MathType EFEquation.DSMT49qH<XDSMT5WinAllBasicCodePagesTimes New RomanSymbolCourierPSMT Extra!OED/APG_APAPAE%B_AC_AE*_HA@AHA*_D_E_E_A_1239180310FAVAVOle ICompObjJiObjInfoLEquation Native M_1266663831'FAVAVOle QCompObjRi  XH"Ex FMathType 5.0 Equation MathType EFEquation.DSMT49q DSMT5WinAllBasicCodePagesTimes New RomanSymbolCourierPSMT Extra!OED/APG_APAPAE%B_AC_AE*_HA@AHA*_D_E_E_AObjInfoTEquation Native U _1239180867FAVAVOle Z Ec==c"1==c FMathType 5.0 Equation MathType EFEquation.DSMT49qHD DSMT5WinAllBasicCodePagesTimes New RomanSymbolCourierPSMT Extra!OED/APG_CompObj[iObjInfo]Equation Native ^ _1266660700FAVAVAPAPAE%B_AC_AE*_HA@AHA*_D_E_E_A Exd"Ex FMathType 5.0 Equation MathType EFEquation.DSMT49qD<DSMT5WinAllBasicCodePagesOle cCompObjdiObjInfofEquation Native gTimes New RomanSymbolCourierPSMT Extra!OED/APG_APAPAE%B_AC_AE*_HA@AHA*_D_E_E_A Ex,Eh FMathType 5.0 Equation MathType EFEquation.DSMT49q_1242660365FAVAVOle lCompObjmiObjInfooEquation Native p_1242660374,FAVAVOle uCompObjviDLDSMT5WinAllBasicCodePagesTimes New RomanSymbolCourierPSMT Extra!OED/APG_APAPAE%B_AC_AE*_HA@AHA*_D_E_E_A Ex++h() FMathType 5.0 Equation MathType EFEquation.DSMT49qObjInfoxEquation Native y/_1239181412F\DV\DVOle ~DLDSMT5WinAllBasicCodePagesTimes New RomanSymbolCourierPSMT Extra!OED/APG_APAPAE%B_AC_AE*_HA@AHA*_D_E_E_A Ex++h()==Ex++Eh FMathType 5.0 Equation MathTyCompObjiObjInfoEquation Native _1239181576FAVAVpe EFEquation.DSMT49qH<DSMT5WinAllBasicCodePagesTimes New RomanSymbolCourierPSMT Extra!OED/APG_APAPAE%B_AC_AE*_HA@AHA*_D_E_E_A h FMathType 5.0 Equation MathTyOle CompObjiObjInfoEquation Native pe EFEquation.DSMT49qHD<DSMT5WinAllBasicCodePagesTimes New RomanSymbolCourierPSMT Extra!OED/APG_APAPAE%B_AC_AE*_HA@AHA*_D_E_E_A x++h FMathType 5.0 Equation MathTy_1266663848FAVAVOle CompObjiObjInfope EFEquation.DSMT49q~D DSMT5WinAllBasicCodePagesTimes New RomanSymbolCourierPSMT Extra!OED/APG_APAPAE%B_AC_AE*_HA@AHA*_D_E_E_A x k ++y l {}(k==1,2,..,l==1,Equation Native _1242660879FAVAVOle CompObji2...) FMathType 5.0 Equation MathType EFEquation.DSMT49qDDSMT5WinAllBasicCodePagesTimes New RomanSymbolCourierPSMT Extra!OED/APG_APAPAE%B_AC_AE*_HA@AHA*_D_E_E_AObjInfoEquation Native _1242660760FAV\DVOle  p k,l FMathType 5.0 Equation MathType EFEquation.DSMT49qDDSMT5WinAllBasicCodePagesTimes New RomanSymbolCourierPSMT Extra!OED/APG_APAPAE%B_AC_AE*_HA@AHA*_D_E_E_ACompObjiObjInfoEquation Native _1266663867?F\DV\DV y l FMathType 5.0 Equation MathType EFEquation.DSMT49q DSMT5WinAllBasicCodePagesTimes New RomanSymbolCourierPSMT Extra!OED/APG_APAPAE%B_AC_AE*_HA@AHA*_D_E_E_AOle CompObjiObjInfoEquation Native  Ex++h()==px k ++y l ()p k,l == k,l==1" " px k pp k,ll==1" " ()++py l pp k,lk==1" " ()== l==1" " k==1" " ==px k p k ++py l q l ==Ex++Eh l==1" " k==1" " . FMathType 5.0 Equation MathType EFEquation.DSMT49q_1241075120F\DV\DVOle CompObjiObjInfo   r !"#$%&'()*+,.-p/q123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnotsvuwxyz{|}~K,D DSMT5WinAllBasicCodePagesTimes New RomanSymbolCourierPSMT Extra!OED/APG_APAPAE%B_AC_AE*_HA@AHA*_D_E_E_A x 1 ,x 2 ,...,x nEquation Native H_1266663882F\DV\DVOle CompObji FMathType 5.0 Equation MathType EFEquation.DSMT49qj DSMT5WinAllBasicCodePagesTimes New RomanSymbolCourierPSMT Extra!OED/APG_APAPAE%B_AC_AE*_HA@AHA*_D_E_E_A Epx kk==1n " ()==ObjInfoEquation Native _1242660918F\DV\DVOle pEx kk==1n " FMathType 5.0 Equation MathType EFEquation.DSMT49q%DDSMT5WinAllBasicCodePagesTimes New RomanSymbolCourierPSMT Extra!OED/APG_CompObjiObjInfoEquation Native A_1242660970&F\DV\DVAPAPAE%B_AC_AE*_HA@AHA*_D_E_E_A Ecx==cEx,c==const FMathType 5.0 Equation MathType EFEquation.DSMT49qOle CompObjiObjInfoEquation Native DDSMT5WinAllBasicCodePagesTimes New RomanSymbolCourierPSMT Extra!OED/APG_APAPAE%B_AC_AE*_HA@AHA*_D_E_E_A Ecx()==pcx i p i ==cpx i p i ==cEx i==1" " i==1" "_1242661133F\DV\DVOle CompObjiObjInfo FMathType 5.0 Equation MathType EFEquation.DSMT49qD$DSMT5WinAllBasicCodePagesTimes New RomanSymbolCourierPSMT Extra!OED/APG_APAPAE%B_AC_AE*_HA@AHA*_D_E_E_A Ecx()Equation Native _1239183743F\DV\DVOle CompObji==qcxpx()dx "-"" +" ==cqxpx()dx "-"" +" ==cEx. FMathType 5.0 Equation MathType EFEquation.DSMT49qObjInfoEquation Native _1239183753F\DV\DVOle H DSMT5WinAllBasicCodePagesTimes New RomanSymbolCourierPSMT Extra!OED/APG_APAPAE%B_AC_AE*_HA@AHA*_D_E_E_A x FMathType 5.0 Equation MathType EFEquation.DSMT49qCompObjiObjInfoEquation Native _1239183834F\DV\DV  "#$'*+,-.145678;>?@ABEHIJKLORSTWZ[\]`cdefilmnopqrstuvwz}~H<DSMT5WinAllBasicCodePagesTimes New RomanSymbolCourierPSMT Extra!OED/APG_APAPAE%B_AC_AE*_HA@AHA*_D_E_E_A Ex FMathType 5.0 Equation MathType EFEquation.DSMT49qOle CompObjiObjInfoEquation Native H<XDSMT5WinAllBasicCodePagesTimes New RomanSymbolCourierPSMT Extra!OED/APG_APAPAE%B_AC_AE*_HA@AHA*_D_E_E_A Eh FMathType 5.0 Equation MathType EFEquation.DSMT49q_1239183865 F\DV\DVOle CompObj  iObjInfo Equation Native _1239183935F\DV\DVOle CompObjiH DSMT5WinAllBasicCodePagesTimes New RomanSymbolCourierPSMT Extra!OED/APG_APAPAE%B_AC_AE*_HA@AHA*_D_E_E_A Exh FMathType 5.0 Equation MathType EFEquation.DSMT49qObjInfoEquation Native _1239184008DF\DV\DVOle H DSMT5WinAllBasicCodePagesTimes New RomanSymbolCourierPSMT Extra!OED/APG_APAPAE%B_AC_AE*_HA@AHA*_D_E_E_A Exh==Ex"Eh FMathType 5.0 Equation MathType EFEquation.DSMT49qCompObjiObjInfo Equation Native !_1242661230!F\DV\DVHD DSMT5WinAllBasicCodePagesTimes New RomanSymbolCourierPSMT Extra!OED/APG_APAPAE%B_AC_AE*_HA@AHA*_D_E_E_A x FMathType 5.0 Equation MathType EFEquation.DSMT49qOle %CompObj&iObjInfo(Equation Native )iMDDSMT5WinAllBasicCodePagesTimes New RomanSymbolCourierPSMT Extra!OED/APG_APAPAE%B_AC_AE*_HA@AHA*_D_E_E_A x 1 ,x 2 ,...,x k ,..._1242661203F\DV\DVOle /CompObj0iObjInfo 2 FMathType 5.0 Equation MathType EFEquation.DSMT49qMDDSMT5WinAllBasicCodePagesTimes New RomanSymbolCourierPSMT Extra!OED/APG_APAPAE%B_AC_AE*_HA@AHA*_D_E_E_A p 1 ,p 2 ,...,pEquation Native 3i_1242661264#F\DV\DVOle 9CompObj"$:i k ,... FMathType 5.0 Equation MathType EFEquation.DSMT49qMDDSMT5WinAllBasicCodePagesTimes New RomanSymbolCourierPSMT Extra!OED/APG_APAPAE%B_AC_AE*_HA@AHA*_D_E_E_AObjInfo%<Equation Native =i_1242661287(F\DV\DVOle C y 1 ,y 2 ,...,y k ,... FMathType 5.0 Equation MathType EFEquation.DSMT49qMDDSMT5WinAllBasicCodePagesCompObj')DiObjInfo*FEquation Native Gi_1239184315-F\DV\DVTimes New RomanSymbolCourierPSMT Extra!OED/APG_APAPAE%B_AC_AE*_HA@AHA*_D_E_E_A q 1 ,q 2 ,...,q k ,... FMathType 5.0 Equation MathType EFEquation.DSMT49qOle MCompObj,.NiObjInfo/PEquation Native QHD DSMT5WinAllBasicCodePagesTimes New RomanSymbolCourierPSMT Extra!OED/APG_APAPAE%B_AC_AE*_HA@AHA*_D_E_E_A x"h FMathType 5.0 Equation MathType EFEquation.DSMT49q_12426613412F\DV\DVOle UCompObj13ViObjInfo4XDDSMT5WinAllBasicCodePagesTimes New RomanSymbolCourierPSMT Extra!OED/APG_APAPAE%B_AC_AE*_HA@AHA*_D_E_E_A x i "y j FMathType 5.0 Equation MathTyEquation Native Y_124266135107F\DV\DVOle ^CompObj68_ipe EFEquation.DSMT49qDDSMT5WinAllBasicCodePagesTimes New RomanSymbolCourierPSMT Extra!OED/APG_APAPAE%B_AC_AE*_HA@AHA*_D_E_E_A p i q jObjInfo9aEquation Native b _1242661367<F\DV\DVOle gCompObj;=hiObjInfo>jEquation Native k_1266663914NAF\DV\DV FMathType 5.0 Equation MathType EFEquation.DSMT49qDDSMT5WinAllBasicCodePagesTimes New RomanSymbolCourierPSMT Extra!OED/APG_APAPAE%B_AC_AE*_HA@AHA*_D_E_E_A Exh==Px i y ji,j " Px==x i ,h==y j ()==Px i y j p i q ji,j " ====Px i p i Py j q jj " ()==ExEh i " .wy;/A> ^ 㕓׶{Tm÷@@}C.BI_<D/.Eˑ LYif7uu<F0Nx,m=utr FÅ\O%9/$k(\>`ņ #Ru@iƺ< Shyr=d,Nh|Ֆgsu6[xs6PBvv񳱝|i4jp pZ P6`)O>S&Hg D$7^ZǼRʧI1ΐ5Dd b ( c $A ? ?3"`?'2 ,o`[N `!S ,o`\ %!xڥSoQ-P$@돘TKM4q%z#B!BPV 'I{1^CzkL#zċ({,$۝oμy߼y8~A!@!.xsbE"j 3#XN@#=VY#JH'$:#ZaK@\ۭĖImԭ=wVYG:M:{GX2Hcu_ xf pTxIRXOi( ^y 0K%4 #MਧxYY^4'8\a7s̲9YM8BRO;!d{@~_dKm`^uϬV$xjvqԭ?nWY|9{nZXBpgoE7S1?W/1>5+n?]af\W L\qHsԠj&6/=uYZ}نY'x'O~RLNc6;;lMxgÂ>ʦ|.]sa :%\KwfGSm,TDd b ) c $A!? ?3"`?(28nZz҄N `!r8nZ @xڭToA,T~fb*m11="Z"4'vU 9Ę̓gzd,KmXݙ̛7N@-md,,Db0(JG6yĖN2:=b 9%gԯXސ2P^QDT/yN>rA~:yaU2N#2…3[lhB2䯩 +U`u٨s86YyY7z] =ӷ\u!D7'UtWGQ#"+ ߊᵀu|8d^ȍz grfKʝh`\)f~Dd 0 * # A")2Y') &Xp5&N `!-') &XpP xuRQkPMkVIiA mX_:pB.h]_?`/a"{?BWA$O sMzrra;B,6g,Ec6Է'qY~?˄p c9!nSbE5=Ey :S}$Z& \K/^_sî7ZQىbv _:Wh;'c` ${TIhϴIC}Nu&{&ycܘ_K2Sq#g90nׁ31L6U|w kMNm6aqޏAEΘU/N#5jN%,FMOlk;p+ _\$^r%BUf%A%IO w=(^"2qZ$.5NM)ӇG'M#SN'm&wqVzߋOļVt{QKL,#kXk;d+Dd Tb + c $A? ?3"`?*2m7cKԌ%t< N `!m7cKԌ%t<(` !XJxMPJ@=3i|G,@pߴ i 2F Zhi+i؅+7S wb\ɹ0HipGpU6r1s 1JP#BQXhO+30*({l<1 r~e]^L9 !~Ĵ6"Wl$7{o2 beHWz[գ{BBTNK+9R8EBλͪ4HD贛615UeY~"*yq ?cm}M@Xŧ+qF[0N,`Do4JDngǶEk <~: n<&~\ zJA7VzuDd ,b , c $A#? ?3"`?+2Jo0$V~Rλ&N `!o0$V~Rλ$@ xڕRMkQ=MF423 BiA\2Iv6wt@HjPMĥ+."tmWYT}3]8̝{p?=f&bDb2(tܬH☎n^0 :Lf>\n6ʢ52# .!KoI9lzv6EPJqmp?#d`%W1]6).E;DkOeN aj6KzilqxOCm7VǙ_tQWGm*y_l5iЃOOki,ymZV9/]sH/m8]ƪk׾/^g|Ű9эhTrFYݵh"5vޭN$_KAxF Jی#?>DjB?-^gq~ [6qQ:nA%P#_ptN߲ڢ0Dd b - c $A$? ?3"`?,2z,̷8^6`s~T8VN `!N,̷8^6`s~T8x xuRkAfvӤnZM =jY44%fs2xPJăx_HnE_Dn(m:~aо1@ĉ包h$Mv9fx0>Gڔ+ el"fH~%P+|}$C 26NLy緱%[cGB8WGB"bP_B5*^;ukXʑ a(#uy&xg{xج!vM7~OΥy.8F(?tE5(\lAE8A8/EY!s|u~mϮ׳vӬzcTlRZM*4j^PDJϗҮiU0]w[ e)ۅ_K/67 eB1pf0LMj9WvfQӡV0RHd^l/h>%NyU]99ӛ,֏79:Մ,%YhSn+^5g`Y\u6MuqDd hb . c $A%? ?3"`?-2?K8åۓN `!K8å@|xڕRkQ潬M`7?M -l$Ro.M i$lrJPOģG^Dz+wi{LlZzc73os< @` ނ(F$FfK]Jd{cѝK1V(f!ow{$c~VeN ]C"?"W]7N'pwK<@5WrRllPl3D`!R74k`B3,O1JXخ;Fԟ[A :H5eOȷ^A\A:Qf^cW}ֆOn1f9h%J/> QS5 xY^&7e ϧHd4I5+ܮ;ݠt&q@әx}pU?kI(Dd 8b / c $A&? ?3"`?.2r3UF@z||?NЖN `!F3UF@z||?v xڕSAkAf66e7 mEm`RbISfO&T $ZeB W܏1،-d RFtb&Gܮ=ؓ^bĞyB?(<5jp3dj#ק?5DȾB)#\ 0VXYmeo&op,9|!G旔8$qurԭFr *#5>cZCs"t*2rJ%IUzm1 _2xڕSAkAff6i$ B Z<M5Sv1)I$*=xUJ)C /=yUdoRɦj;;|}}[Csv[ 񮝏?筑sC[cbZwhtbȵ!ҍ5XS^<81B} QxTxT@-FDe{w{w֢n)#\B&X}_|xZҘ:h9t4b?T9ICIF:_+Z*fWqT FjiZb]tfx~,-%sM:"5񑔶gXZ 1AT2}]ϯl/V]APkP1xN9oZ26rb63s6~ t: ?.Lg杦bbޟ'`Lgӑ1*4 rPmr+=x#\ی Bx[I6*? ]9/_7I7!n0vzO1I5*U(9/&u{QݫP#Dd Tb 1 c $A? ?3"`?02m7cKԌ%t< JN `!m7cKԌ%t<(` !XJxMPJ@=3i|G,@pߴ i 2F Zhi+i؅+7S wb\ɹ0HipGpU6r1s 1JP#BQXhO+30*({l<1 r~e]^L9 !~Ĵ6"Wl$7{o2 beHWz[գ{BBTNK+9R8EBλͪ4HD贛615UeY~"*yq ?cm}M@Xŧ+qF[0N,`Do4JDngǶEk <~: n<&~\ zJA7VzuDd b 2 c $A(? ?3"`?12 /O_22洯#cn ӰH6tbo&$ ^\$hK~쟨|0*O/vk*,U՚.%rcpo N*ŷ!)4RW3I,W!)vS7P/J鏕#ZyʁU;ޡDJ)Uj~C!%դnTSDJ. jx‹m:msif"հs %BV؏,[̴wPSK2q2.%D4˅ 2Ϥgc<_Jl5X({SX]=NV-/bPDd b 4 c $A*? ?3"`?32vnEsrN `!vnEs `xڝTMhAf6%I 4m\mci%5=.4! xAgo"x ^E/'=yUtoRyߛep286 gF7Mtvֵ󖝇@c./)1iѸ.GmA";s#]+@IFqx\)?t"pW̌j+<#xڻc^*pm?N0Wj~o9 e!is0Bv{o`qrxiúET>cX7.X՜ϙUͦS j~1֜jqM㊋873ONM(.卫Ũ^]#K1tV(ӆ}SM\`*RiBn:Ϗf+5#nTWw+vM~5VYd D:)gщ}ѤD_{{Faͣf}4C獉72f]jFh5N :MFF`j# $_M >ݞ%|>H)LQ4޶~ +0Nqo}OAL1W U뒮VnjHkA퀫h:ͪ,!ΕYBbr7&,QRAKV74ߺPV׎$i?JF-II22jJIɿ0ɝَNi㨝NwE[>G]*V1r/Aɍk6u{Dd CTb 9 c $A-? ?3"`?82ؼ8mX:vN `!ؼ8mX:v + XCgxڭW]lEݽ>(Am7CZG7KvbHbxs &%q P P^*HT DRJVDi;suvo<;7|;57IDbHhR'yɴbϹ`JOH> +(pȆRCl A7IS?;KvD/,x#+c*#8\ɷb\>?]^Sc得ŵJ(ξ>vCaxt⟨AjP=Z0phl$5 xxM s\$F1$m*O I3B [c""J.V%i^,uf,V3!dCFOF1|'.)Vz]C9f|353o6\ù~F^#Ī9VWIF*(2j2Q\b-fg RFS:+T*Cí;<GF ia? m: :ooJռzs3 Yt:kNG(,ozrm '*oG=;{K*1]5[o$p8[ gĿ3=0Ȟ^O,lv;vo 67޸kr='m8࿒*lfev:Ym^_Vy3u]3^{>oIߟ &p1Hc}O44<UTn՞҉ԑtb3#n3pz<~o /L\OEew Mڂ#(I_L{iM^{d>/"! 5]B)U\KK@ Q {Ў!L!@1߀RxԾd07 P*TI]JYNvXaVp*06 ̓LjFxFcD;+a6Cf}1X W/xymj%>.jQ'VD -Qw _6E~HH跬pbJDf]-Dd |b : c $A.? ?3"`?92w!Ǡ7fpYSN `!K!Ǡ7fpY` 0xڝSkQ{@6mMm@LޒT6D ۿ‹HoE/GM4{T̛%+PEyh]|b γu+U0s{R;f=Tr{q2 e-qq/}%B洢N'Q+ױ:,D?u{1 qc X '3:i}̻̓,ˊb֢cG}9%0͇gT*B=5L"^mQE'^3 ,nwsHCٗ^Ф{ ~g ']&˭ʳT㹓+o9-D,#;SğjhVf./[ffs(3Hߵs~Xsߗ}1l͸7AȖN)5ȸ+5w= /ذWbU_\b(WxKt(E/|:xlá'291+K\:J?`m8"IȞvccC<ޕ.|RWaa-,lUhfZ &Z .KVكIbjaҡ=kOK,+ʅzk˪O;֞PYOljZesҬؤkWܽbyWJo9Qujv/5kFCZwmNd&ST>Nz.gt)s-Znsf y-*fb,2r1nh&NGbLEb_G`q6" k45elO)Dʰw2*tF/3 ^7*p&*:=M+Bq<s\y ȱ|#pݤg?rVV8&?;R:_,͜i#f7F+*?E!+:Dd hb < c $A0? ?3"`?;20Z.]:8{p`^N `!X0Z.]:8{p@(8|&xڕSMhAfvM`?ESJlEH &Eo $YFKzTQ(xI)7fvc4;oy潙a ؂h1ꜱ1> $:͎F8%x?g10*@}]G/Dd b = c $A1? ?3"`?<2:SD]TDN `!SD]TD4%xڥUOA3ۥM HoMZ.@cx4 E^BĘx?fcjornBn+7};K 3 [7%ĒVBHXcԶs Ntvrc5e_]>DB/ ;b6(Nr8􋾬8yS 䃨h񸢯ޯxAZ##tp-؝Ab&b,-*&F(˫t*HW3,앿AUQVb웳 SCG|ZVGڋmQ0QGft'-,dUHc bk۴ z~8jrp4f7(++J.K{7^~L5&PC=ʤbeۛ}^9%(oYgb'׮} 2DcCmSlhff8ӓt*ʁOn'9=5O\ZkR+\ E ;Ewv|C3zp%KI3cFIh>C!kB^72@pu,hB-$JoY|HK0P5X(96.xlÍzsW'Dd [b > c $A2? ?3"`?=2Pr6,N `!$r6`.SxڵUOA~3ۭt)P]hC5- ZV,(&Xx`bbx'LH7SBfw曷oٷl.@aC 1RIGeZiNg|OVĜa h#~z[M/;LFVK DXG> F.Xs[Hp&yq'GJ\ ڇ4+4MP&z@ GJh2 7u~Ϭ_HFNO <'CWt܈-F"Xt41"sJs|hJLY i Ivh&g.CW/ⓢ4Y;eGˆ(벲6вŇ`x,,kv@(^N[*l ϩf ^dGff @fִ=m;6/ z*")@!fp }ϸ`:ęM>xXvN]]|ͦDd Tb ? c $A3? ?3"`?>2f&ȥ@fy&-,[CTJnSEB+!$t-:G"-hFC,覯*+nTt?R!UIe3֪ *I:OV 3V2|J )h\JhN ٵTM!R]mޓDQ9eQa:0:xU'7-Dd T0 B # A5A2y7Q;=MN `!y7Q;=M XJxmQMKP=18 6 @pi0Q-VJJAW,/ܸ(q-"b*^ry'λ^!@Zc2%g,Bzͳ689%43;z"4t Pn#VU)\ U+?ayx9l^=\MFǷ앟Ի}`1aIM}"'LhF ~+smި^5dJ20Y7jӬdM$RMB6Y%$bn<#2nvr hj61@`A'cԬ8:fWNXIyJH9 gqF.Q0r)!tќ౳ ;f/Ca0GjSvEM$~}7̕Lū":VDd DTb C c $A6? ?3"`?B2"IEq:V7N `!IEq:V XJxmQkP{V[IqS(Z 4PCRnbG6 {B ^L 2N2"sOC(9}:wCep Ml5=L+0ҡ'Jz%=19Z0oc-DKڕhA)cSOCgyR׷F#t ǡ< ;^fDOF/a۫ ,]wXxenm ؍üO2 2 xߌQ|IY1ӌl`|WC^=Dk,Ѓw)A~[ȎNk_ZTW+N7lJ ^t^A4:*˪Dd Tb E c $A8? ?3"`?D22,1{LpN `!2,1{Lp(` !XJxMPJ@=3i|Am,@pߴ []6VҮ•';\ k z'FqeΜ: f qd X Zb!㿺8>KR0c*1w_(4*A UqI{fPeTyMQ羂qp%fa4Zrtrpe(GXAEFX\Eۓܰ_ 2/K5 [mZnU cN R;-mmn7)r=kVYF"RhFݴ̖/.릯*ng ):|ßy7&G=k-m8i(Y:BU ՙ-w[m.(fpEk {Št$Dd |b F c $A9? ?3"`?E2nts1@(31]CJN `!Bts1@(31]C `(0xڝSkAl4*RTC x6 LzڮISH6'C{)^ѣC/E=TPd=ov7-ٝyߛy?yC{-]h4N)1KUя0Uq#i42c*Jhu֫-Xd!j чFb榘O ՙ(rH\Fmdւf32иHdOL(L|P[2k%U}kʡpw] ! nryDqB\+MچQ/Z)O622JmuۘaleNR!?)'ׅI9Ӻ{CR} 47On~vd2' b!alCl6C*} 4!+w@FbO hmmC;+^IKVnKʉN.;[F{Q^jͻ]gdY)2W]ǛYfr2sfޕƈϋ7>b 7J5Y̕*WK|nշAO] '0:y-MEf5?3duzlG_Qwzo@Dd Tb K c $A3? ?3"`?J2f&ȥRL\5FKN `!3O>RL\5F` :XJxmQKKQ3֌(m }PpI2&v0N`yHL2 颛߸DD]![WKp!;N{|wσ!<8ڐsbp8{6s|&*-xL bNMܒDDk=p"M{M:OGQyF[V H;h/ }͵oB;|3.!Cзw=GL:k͹v('u8QQF988[>w)7Fv$InW%a?Gؾr<ami2 Dd b N c $A>? ?3"`?M2F c)="#N `! c)=" dxڝRkAl5nzn z({b/IIenID6{2 C ^=yYOd%ag޼y1,'@`tނ(E$&Bwjjˉ_^ ;ւUL32f|\G50PQ2hE,2)~Vʅӳa+ [OϢ1o{)!n`yߘ^b!~DUL3:)/~-ڌYd+%K=n=i7px) ,2y<Іif}rxZ fsOKgAtQ+,hi6~ NBҰ~c ֶQSK,Ծ߸ qhcd%)Fnm%#e)|ʞ1Uŭ N?Wjּz߉RB.`t:7%_MN¢>|fz-i374KprOXSsYDd b O c $A?? ?3"`?N2,tؾ'nN `!,tؾ'n@ xڝRKKQI`&>R .3IfL.aN;)iV uH *evR7 99sym$E g.&vqq&R"ͨ1af\7bUyoz2/ Ē kFo*N,5zɝFͭEo'9`^>&ECg{IQt j,/!DD/-uZM08 A"r?zB+k*4>}]("1/%/ݶ<]hB`oeB`002dC;rrPiROr -'؁|-#NG0q=ujZud9P >AgԚUW@F}7DI?dpbjRc _?/zөN.t 8Dd P+b P c $A@? ?3"`?O2u_zY[B hN `!u_zY[B h b2Mxڭ[kA&45I(J"QQIhlFVm}*xEJAT|i=((5%Mf3sd!"P!@ 1$BK\CDM;})fPb >Q%&]|*azY\E[ii>Jix9h=}PbW{xBKDԯDk7f˵'} b\R1bblr0Н,ee` g8,׈dFCBqyqv$Ռ6"ScpaIgʿZoK#$OrU!)MklqE 6jvpkXL&Gy+vU=ҙ=6A̘jDs, )U5Uql$YrK&~6 d7yzt;FEw`QsZ1NVKII7Co )5ɇD;9ՙWS OƄ:kxO{- ;.䳢 MVGScPh٬m\[]z{wqbƏ)Ք-aLsgmS),sT%jT۶}vt^=} ۞Lۗ&'/?`x:]E[UnG.@y7/G(1+Q f"+qEgC0Î<nN(@Ể1!Eœ! P<A,4mCgl1:VҮ,T\̦ .pHŠL:R'7sy! w A.3#Ƨiٵ8⳼47*;t\T&"'=%T.gQzJR!+QFm g-kV|nyZ8 6̓O ݣ4$lC-a`:h=k7(r79X mӜs1yO1, (VBѽPT^k;Ɓlny; dFdBew*2Jf^ .o>zɵ_7B;.!C/H7-w7GW-ڡ|,=")N RUҌlpѧDԹ&|8s%ϐDu,'3ݬ=%c6qfz_ix"YġDd Tb R c $A3? ?3"`?Q2f&ȥ}AaPx:-? ftg*JPƲ咻WRJYLΰ굊NXigÚ f!k)V0,͐IY"`N;i gj1Fc`èO a* G;\.OK.>+{lI]<:gbHה2ּۨTL|M^M͙{]یxDd <Tb U c $AC? ?3"`?T2K G6Rû鎅' N `! G6Rû鎅` XJxuRAkQ{6vjE(vSPB$.&㺱FM.5``c~^-[zYe`D vo{ð#p@3 qkoOR˄n^ұ DfTn)Ju|,z\|rb/jϨ5Z~`R< ӏ!p ݦ`[Lv &W06VD'UU{36or2Wds=erJ 76e2F@$Z~j*KJmX~ط͂4{=dY 3"'; TQ*5u;HҦD~ϵk _-Dvt#\B^Ў6r4=y_ Xnɵ#Yz ӡy'8[q-D/q(D6v!o)9WAoI^V|V,}WagDd Tb V c $AD? ?3"`?U2=D׼_$ N `!=D׼_$ (` !XJxMPJ@=3i|BR6-@pߴ ۢ5h5VҮ•A" \ k z'˜99u)1&Cnb\l)[P#JQOPCng`UE=.Pw4x;bFv{?]=xI V!~Ĵ֢"Wljw$7׻\~ |PZv+zÜ{@\.UjNCrr|sZMΨtZQo ך7B,cq7pĶ6z9E%q9`d[i^l%c)}]ϵUŭ RԔyA/>hC,(٩{4jHƂ{/3^j#}&z{?q|ϿNb Dd Tb X c $AF? ?3"`?W22in$ЗN `!in$З @2XJxuRkQnZjB j&YKjR` RzIJɭy(x,A0{ݨvf{C Wxk50IogjLG3ZjF/ 77? \ O;nQ ;Rk;QYcZv5J^*zxn;,t&K=BG^`/CS+l\Tro>0Ӎgb4yToe՜.+,0 hp  MoBIL GROUP7{ 9-  ^7 0002 0@P`p2 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmHnHsHtHB`B 1KG=K9CJ_HaJmHsHtHT@T 03>;>2>: 1$$dh@&a$CJOJQJaJ`@` 03>;>2>: 2$<@& 56CJOJQJ\]^JaJZ@Z 03>;>2>: 3$<@&5CJOJQJ\^JaJN@N 03>;>2>: 4$<@&5CJ\aJR@R 03>;>2>: 5 <@&56CJ\]aJL@L 03>;>2>: 6 <@&5CJ\aJBA`B A=>2=>9 H@8DB 0170F0Xi@X 1KG=0O B01;8F04 l4a .k .0 5B A?8A:0 pp !5B:0 B01;8FK7:V0~C@~ A=>2=>9 B5:AB A >BABC?><"$dh]`a$CJOJQJaJJ @J !686=89 :>;>=B8BC; E$4)@!4 !6><5@ AB@0=8FKL2L pZ5@E=89 :>;>=B8BC; B#NoAN pZ5@E=89 :>;>=B8BC; =0:CJaJ`oQ` UcCA=>2=>9 B5:AB A >BABC?>< =0: CJOJQJ<b< < 170F A?8A:0 ^HoqH 03>;>2>: 1 =0:CJOJQJaJXoX 03>;>2>: 2 =0: 56CJOJQJ\]^JaJRoR 03>;>2>: 3 =0:5CJOJQJ\^JaJFoF 03>;>2>: 4 =0:5CJ\aJLoL 03>;>2>: 5 =0:56CJ\]aJFoF 03>;>2>: 6 =0:5CJ\aJ<B< A=>2=>9 B5:ABxFoF A=>2=>9 B5:AB =0:CJaJLoL 86=89 :>;>=B8BC; =0:CJaJfS@f !A=>2=>9 B5:AB A >BABC?>< 3 x^CJaJ`o` A=>2=>9 B5:AB A >BABC?>< 3 =0:CJaJFP"F #A=>2=>9 B5:AB 2 "dxJo1J "A=>2=>9 B5:AB 2 =0:CJaJhOBh A=>2=>9 B5:AB 21$$ 1$a$CJOJQJaJmH sH XY@RX &!E5<0 4>:C<5=B0%-D M OJQJ^Jfoaf %!E5<0 4>:C<5=B0 =0:%CJOJQJ^JaJfH q */q*!B8;L4' F*/*!B8;L1( F!dRd *A=>2=>9 B5:AB A >BABC?>< 2)dx^`o` ) A=>2=>9 B5:AB A >BABC?>< 2 =0:CJaJ:U`: 8?5@AAK;:0 >*B*phD^D 1KG=K9 (251),dd[$\$BaB !;010O AAK;:0:>*B*phPMHQ@H /A=>2=>9 B5:AB 3.xCJaJJoJ .A=>2=>9 B5:AB 3 =0:CJaJ(/(bukva0 F%VV`V @>A<>B@5==0O 38?5@AAK;:0 >*B* phJ@"J 30 "5:AB 2K=>A:82CJOJQJ^JaJPo1P 20"5:AB 2K=>A:8 =0:CJOJQJ^JaJ<@B< 5(0 "5:AB A=>A:84CJaJ:Q: 4(0"5:AB A=>A:8 =0:2&`a2 ( =0: A=>A:8H*PK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭VCWNIA!ޝ}7/݉%BR7Hw9!p<Ǥፉ.EB\ /T*Y>,cy'$gC."Vso+C1OǓt}8>V3mBb%DWs'O''Gw ~lh;UM!DzŬ;C K^ysJJ1KRμ)~.ک/ Y\n9?[]67)qnpJOF$ w;fCLL&׸m%]V%z-{ v8Ҩm-.xo(-ms~ۜ|s>Ͼ%O04h=یщ!eƌ\f :C*OiIA 64HpUa7 UO3 d:(fA@٣>N"Hhp&hA38 )SUUR'V5&HM.6xpyn,ބ!h^^Z4~0#w,,& g"Ic힍Q)˕C6%^+Hk!$A*#.D)irdq8Y^}q~C>Np%uJx?+al|zf[Ux5b>c!:M (MkIVEpYPҍN2$ÿ -.h۴"P6T{T 6]u̒VhVnR+n;)ȔbL X6Y`+qB]( 0H1$6_[s)k8Tm Aa?R d ڒɾ0{eRF& Ī't\{BHuM6`pGϽO+!XoN'^[crh2*tW<{1U+l_QSncX<)Q(wJH ٯ#zCm>nhf6t}M&ʺ6ײ'\gkNS:;\qN-S;kǺ"{DailL`̗/޿ ^o#I&%0]SPV!] PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!^}-theme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] HPS $$$' Vs_ 2H#>%&'be&hh~jlmnoqhrs t "%&'()*+-./0;<=>?@ABDEFt& GKOQZ[bcnpyz_e #$*+12?@FKRSZ\ijtuwx}~ %&,-45>?LMST\]qrxy~5Y_cj ">EFKL_iH_afg)+IOf alsu 9 _ ' ( 4 ' P l p ' L }  - 7 > @ J R S a b h j t u { AM[]KNORSU\dlo.04QSV\z39E\d=EFQTWce',\cfm(Vbimnqty#Qz?eS_PSx!?DGW}?LvIU| L~ 4Dh~57KQSZuwQ!>EiCGH`ae`a9 V 3 7 8 |  ) , - 7 t | !C.04Q<=efoRS+4P>?}~33333333333333K"a6 I t AsDE*e\?N!Mp2|<ZHs8 LuZ2i'"cc=n$JFX)dvW.6" %e.10;X!2 Y(8Frd9Dx: wYH=Z3L0Z;@cD&{Ƃ` E2wF^"BKkM({Ojo7_OܺNDnTXlWTd[X=FCJV[_)zf砦rh;Q-Lj*DmjTBnZf(nLDo">o4L sbz^l7yA{ި$G,c}/Fps~RA-^-`o(. ^`hH. L^ `LhH. ^ `hH. m^m`hH. =L^=`LhH. ^ `hH. ^`hH. L^`LhH.^`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(o pp^p`OJQJo( @ @ ^@ `OJQJo(^`OJQJ^Jo(o ^`OJQJo( ^`OJQJo(^`OJQJ^Jo(o PP^P`OJQJo(,,^,`o(.^`. L ^ `L. ^ `.ll^l`.<L<^<`L. ^ `.^`.L^`L.hh^h`)^`)88^8`)^`()^`()pp^p`() ^ `.@ @ ^@ `. ^ `.hh^h`o(.hhhhhhhh88^8`5.^`.pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L.hh^h`o(.^`.pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L.^`o(.^`.pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L. ^`hH. M^M`hH.. ^`hH... ^`hH.... x ^x `hH ..... ^ `hH ...... `^ ``hH....... `^``hH........ ^`hH.........^`^JhH)^`^JhH.pLp^p`L^JhH.@ @ ^@ `^JhH.^`^JhH.L^`L^JhH.^`^JhH.^`^JhH.PLP^P`L^JhH.))^)`o(.^`. L ^ `L. ^ `.ii^i`.9L9^9`L. ^ `.^`.L^`L.h^h`o()^`.TL^T`L.$ ^$ `. ^ `.L^`L.^`.d^d`.4L^4`L. k^`khH. k^`khH.. 0^`0hH... 0^`0hH.... 8^8`hH ..... 8^8`hH ...... `^``hH....... `^``hH........ ^`hH.........^`5CJOJQJo(^`.pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L.^`.^`.pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L.hh^h`o(.^`o(..0^`0o(...0^`0o(....  ^ `o( ..... @ @ ^@ `o( ...... `^``o(....... x`x^x``o(........ HH^H`o(.........^`.dd^d`.4 L4 ^4 `L.^`.^`.L^`L.tt^t`.DD^D`.L^`L. hh^h`CJOJQJ)^`)88^8`)^`()^`()pp^p`() ^ `.@ @ ^@ `. ^ `.-^-`o(. ^`hH. L^ `LhH. ^ `hH. m^m`hH. =L^=`LhH. ^ `hH. ^`hH. L^`LhH.^`.^`o(.pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L.^`.^`.pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L.^`.^`.pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L.^`.^`.pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L. h^h`hH. ^`hH.. 0^`0hH... /0^/`0hH.... ^ `hH ..... ^`hH ...... ^`^^``hH....... `^``hH........ ^`hH.........^`o()^`.pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L. h^h`hH. ^`hH.. 0^ `0hH... 00^0`0hH.... ^`hH ..... ^`hH ...... ``^```hH....... "`^"``hH........ (^(`hH.........^`o(.^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L. 88^8`B*phF.^`. L ^ `L. ^ `.xx^x`.HLH^H`L.^`.^`.L^`L.88^8`.hhhhhhhh ^`B*o(phF.^`.pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L.{^`{o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.hh^h`o(.^`.pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L.^`.^`.pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L.h^`OJQJo(hH ^`hH. pp^p`hH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. ^`hH. ^`hH. ^`hH. PP^P`hH.88^8`5B*o(ph.^`. L ^ `L. ^ `.xx^x`.HLH^H`L.^`.^`.L^`L.^`o(.^`.pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L. hh^h`o(hH.0^`0o(..0^`0o(...8^8`o(.... 8^8`o( ..... `^``o( ...... ^`o(....... ^`o(........ p^p`o(.........9/9^9`/5o(.^`.pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L.^`OJPJQJ^J)^`.pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L.,,^,`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(o  ^ `OJQJo(  ^ `OJQJo(ll^l`OJQJ^Jo(o <<^<`OJQJo(  ^ `OJQJo(^`OJQJ^Jo(o ^`OJQJo(h ^`hH.h ^`hH.h pLp^p`LhH.h @ @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PLP^P`LhH. h^h`hH. ^`hH.. 0^`0hH... g0^g`0hH.... ^`hH ..... ^`hH ...... `^ ``hH.......  `^ ``hH........  ^ `hH.........*,c}FX) rh">oBn DnTc=n$X!2{Ops~|<7_ODmjrd9)zfYH=MJV[[2%e. sQ-Lj(nBKF` EDx:s8 LY(8bz!MLDoyA{Z;@lWvW.i'"e\cDS0Us0hSjUW'**,E j~ @|Ě% h,G `t4znX H Vjԍ52bwn.fC&{Hx\&`ժ,4Tu z֋P Pbaq!6XsK TYmB g @"sW#(((-T1K2<p?@PPPP6 6 \\\\\\\X@X X@XX,@XXXX X"X$XL@XbUnknown G*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx Ariala BalticaUzbekTimes New Roman] BalticaTADTimes New Roman5. .[`)Tahoma?= *Cx Courier New;Wingdings[ BalticaUzTimes New RomanA$BCambria Math"qhK'377!n24{{ 3qHP ? 2! xx 9-027C 8A:5;L48acer*  '    0       ! " # $ % &(' ( ) CompObjr F Microsoft Word 97-2003 MSWordDocWord.Document.89q