ࡱ> !%s| t k _Ybjbj[[E 9 \9 \) 84%*=d}5>l.l"mmmo'o 3oP/R/R/R/R/R/R/$}73:Hv/;on@o;o;ov/mm75!!!;oommP/!;oP/!!2(+mSP)).shlang ich funksiya va aniqmas integral tushunchasi. 2. Aniqmas integralning as>siy E>ssalari. 3. Aniqmas integrallar jadvali. 4. Bev>sita integrallash usuli. 5. Uzgaruvchilarni almashtirish usuli. 6. Bulaklab integrallash usuli. 7. Aniqmas integralning ge>metrik ma n>si. 8. Mustahkamlash uchun sav>llar. 9. Mustaqil bajarish uchun mis>llar. Tayanch ib>ra va tushunchalar B>shlang ich funksiya, aniqmas integral, integrallash, aniqmas integral E>ssalari, as>siy integrallar jadvali. O zgaruvchini almashtirish, bev>sita integrallash, bo laklab integrallash usullari, bo laklab integrallashning maqsadga muv>fiqligi. B>shlang ich funksiya va aniqmas integral tushunchasi. Ma lumki matematikada amallar juft-juft bo lib uchrab keladi. Jumladan, qo shish va ayirish, ko ?aytirish va bo lish, darajaga ko tarish va ildiz chiqarish va b>shqalar. Funksiya h>silasini t>?ishga Qki differentsialash amaliga teskari amal b>rmikan degan tabiiy sav>l tug iladi. Differentsial his>bda funksiya berilgan bo lsa, uning h>silasini t>?ishni qaradik. Haqiqatda ham fan va teEnikaning bir qancha masalalarini hal etishda teskari masalani yechishga to g ri keladiki, berilgan EMBED Equation.3 funksiya uchun shunday, EMBED Equation.3 funksiyani t>?ish kerakki, uning h>silasi berilgan EMBED Equation.3 funksiyaga teng bo lsin. Ma lumki, bunday EMBED Equation.3 funksiyaga berilgan EMBED Equation.3 funksiyaning b>shlang ich funksiyasi deyiladi. Masalan, EMBED Equation.3 funksiyaning b>shlanRich funksiyasi, EMBED Equation.3 EMBED Equation.3 bo ladi, chunki EMBED Equation.3 bo ladi. Te>rema1. [a;b] >raliqda uzluksiz bo lgan funksiyaning Ear d>im b>shlang ich funksiyasi mavjud. Te>rema 2. Agar F(x) va G(x) funksiyalar [a;b] >raliqda f(x) funksiya uchun b>shlang ich funksiyalar bulsa , u h>lda shunday C (uzgarmas s>n) mavjudki shu >raliqdagi iEtiQriy E uchun F(x)= G(x) +C mun>sabat urinlidir. Ta rif. EMBED Equation.3 funksiya bir>r >raliqda EMBED Equation.3 funksiyaning b>shlang ich funksiyasi bo lsa, EMBED Equation.3 (bunda EMBED Equation.3 iEtiQriy o zgarmas) funksiyalar to ?lami shu >raliqda EMBED Equation.3 funksiyaning aniqmas integrali deyiladi va EMBED Equation.3 kabi belgilanadi. Bu yerda EMBED Equation.3 integral >stidagi funksiya, EMBED Equation.3 integral >stidagi if>da, EMBED Equation.3 integrallash o zgaruvchisi, ( integral belgisi deyiladi. Demak, EMBED Equation.3 yozuv, EMBED Equation.3 funksiyaning hamma b>shlang ich funksiyalari to ?lamini belgilaydi.Berilgan funksiyaning aniqmas integralini t>pish amaliga integrallash deyiladi. Aniqmas integral (GERD BAUMANN MATHEMATECS FOR ENGINEERS I 296-310 BETLAR) Bizga y=f(x) funksiya berilgan bo lsin. Bu funksiyaning hosilasini topish amaliga funksiyani differensiallash deyiladi. Masalan, harakatning s=f(t) berilgan bolsa, buni t boyicha differensiallash bilan v tezlikni topamiz. Yana bu tezlikni t boyicha differensiallasak tezlanishni topamiz. Biroq, amalda teskari masalani ham yechishga togri keladi: yani a=a(t) tezlanish t vaqtning funksiyasi sifatida berilgan bolib, t vaqtda otilgan s yolni va v tezlikni aniqlash soraladi. Shunday qilib, bu yerda hosilasi a=a(t) bolgan v=v(t) funksiyani topib, songra hosilasi v bolgan s=s(t) funksiyani topish kerak. o p masalalarda noma lum funksiyaning berilgan hosilasi bo yicha o zini topishga to g ri keladi. Agar f(x) funksiya berilgan bo lsa, shunday F(x) funksiyani topish kerakki, uning hosilasi berilgan funksiyaga teng bo lsin, ya ni F1(x)=f(x) 5. 1-ta rif. Aniqmas integral Agar I intervalning har bir nuqtasida F1(x)=f(x) tenglik orinli bolsa, u holda F(x) funksiya berilgan f(x) funksiyaning aniqmas integrali ( yoki boshlangich funksiyasi ) deyiladi va EMBED Equation.3 kabi belgilanadi. Masalan, EMBED Equation.3 funksiya EMBED Equation.3intervalda EMBED Equation.3 funksiya uchun boshlangich funksiyasi boladi, chunki EMBED Equation.3 Ammo, EMBED Equation.3 funksiya bu intervalda EMBED Equation.3 funksiya uchun yagona boshlangich funksiyasi emas. EMBED Equation.3 ga istalgan EMBED Equation.3ozgarmas sonni qoshishdan hosil bolgan EMBED Equation.3funksiyalar ham EMBED Equation.3intervalda EMBED Equation.3 funksiya uchun boshlangich funksiyasi boladi, chunki EMBED Equation.3 Umuman, EMBED Equation.3EMBED Equation.3EMBED Equation.3EMBED Equation.3 korinishdagi barcha funksiyalar EMBED Equation.3 funksiya uchun boshlangich funksiyasi boladi Agar f(x) funksiya F(x) boshlangich funksiyaga ega bolsa, bunda f(x) ning boshqa har qanday boshlangich funksiyasi F(x) dan ozgarmasga farq qiladi. Masalan, F(x) berilgan f(x) funksiyaning boshlangich funksiyasi bolsin. G(x) funksiya f(x) ning boshqa boshlangich funksiyasi bolsin; bunda G(x)=F(x)+C bu yerda C-ozgarmas miqdor. 5. 1-teorema. Boshlangich funksiya Agar F(x) funksiya f(x) ning boshlangich funksiyasi bolsa, u holda F(x)+C ham f(x) ni boshlangich funksiyasi bolib, u f(x) ning barcha boshlangich funksiyalar toplamini tashkil etadi. Bundan kelib chiqadiki, f(x) funksiyaning boshlangich funksiyalari cheksiz kop bolar ekan. 5. 1-teorema isboti. Agar F(x)+C funksiya boshlangich funksiyasi bolsa, u holda EMBED Equation.3 Bu esa, EMBED Equation.3 ekanini bildiradi, bu yerda EMBED Equation.3ixtiyoriy ozgarmas son. Masalan, EMBED Equation.3chunki EMBED Equation.3 Shunday qilib, EMBED Equation.3 5.2-misol. Aniqmas integral EMBED Equation.3 darajali funksiya berilgan bolsin. Bu funksiyaning boshlangich funksiyasi EMBED Equation.3 korinishda ekanini Mathematica dan foydalanib,quyidagicha topiladi: EMBED Equation.3 EMBED Equation.3 EMBED Equation.3 korsatkichli funksiya uchun EMBED Equation.3 boshlangich funksiyasi boladi. EMBED Equation.3 EMBED Equation.3 EMBED Equation.3 funksiya uchun EMBED Equation.3 boshlangich funksiyaga ega. EMBED Equation.3 EMBED Equation.3 Trigonometrik funksiyalar EMBED Equation.3EMBED Equation.3boshlangich funksiyalarga ega: EMBED Equation.3 EMBED Equation.3 va EMBED Equation.3 EMBED Equation.3 EMBED Equation.3 ratsional funksiya uchun EMBED Equation.3 boshlangich funksiyaga ega: EMBED Equation.3 EMBED Equation.3 5.2.2.3 Aniqmas integralda o`zgaruvchini almashtirish. Biz bu yilda murakkab integrallni masalasini sodda integrallash masalasiga keltiruvchi o`zgaruvchini almashtirish deb ataluvchi usulni ko`rib chiqamiz. O`zgaruvchini almashtirish usulini zanjir integrallash nuqtai nazardan qarash yordamisa asoslash mumkin. Shu maqsadda, F funksiya f ning boshlang`ich formulasi va d formulalarni differensiallanuvchi deb faraz qilamiz . Zanjir qoidasidan kelib chiqadiki, F(y(x)) ning xosilasi quyidagicha ifodalashning mumkin. (5.30) Buni quyidagi integral ko`rinishda yozish mumkin (5.31) Yoki F formula f ning boshlang`ich formulasi bo`lgani uchun (5.32) Buning maqsadga erishimiz uchun va deb olsak foydasi bo`ladi va bundan du=g(x)=dx Bu belgilash yordamida (5.31) quydagicha yozish mumkin. (5.33) (5.32) integrallni (5.34) Almashtirish yordamida (5.33) ko`rinishiga keltirish , u- almashtirish usuli deyiladi. Quyidagi misol yuqoridagi usul qanday ishlashini ko`rsatadi. Misol 5.12 Almashtirish ni xisoblang, a QUOTE 0 o`garmas son Yechish. Sodda algebraic almashtirish va mos u-almashtirish bizga jadval 5.1 da berilgan . Standart integrallash formulalaridan bundan foydalanishni imkonini beradi. 2. Aniqmas integralning as>siy E>ssalari. 1) Aniqmas integralning h>silasi integral >stidagi funksiyaga, differentsiali esa integral >stidagi if>daga teng, ya ni EMBED Equation.3 2) Bir>r funksiyaning h>silasidan hamda differentsialidan aniqmas integral shu funksiya bilan iEtiyoriy o zgarmasning yig indisiga teng, ya ni EMBED Equation.3 Bu E>ssalar aniqmas integralning ta rifidan bev>sita kelib chiqadi. Haqiqatan, 1-E>ssadan EMBED Equation.3 bo ladi. (Q>lganlarini keltirib chiqarish o quvchiga hav>la etiladi). Bu E>ssalardan differentsiallash va integrallash amallari o zar> teskari amallar ekanligini payqash mumkin. 3) O zgarmas ko paytuvchini integral belgisidan tashqarisiga chiqarish mumkin, ya ni EMBED Equation.3 bo lsa, EMBED Equation.3 4) chekli s>ndagi funksiyalar algebraik yig indisining aniqmas integrali, shu funksiyalar aniqmas integrallarining algebraik yig indisiga teng, ya ni EMBED Equation.3 3. Aniqmas integrallar jadvali. Berilgan funksiyaga as>san uning b>shlang ichini t>pish, berilgan funksiyani differentsiallashga nisbatan ancha murakkabr>q masaladir. Differentsial his>bda as>siy elementar funksiyalarning, yig indining, ko paytmaning, bo linmaning hamda murakkab funksiyalarning h>silasini t>pishni o rgandik. Bu q>idalar istalgan elementar funksiyalarning h>silasini t>pishga imk>n berdi. Elementar funksiyalarni integrallashda esa differentsiallashdagidek umumiy q>idalar yo q. masalan, ikkita elementar funksiyalar b>shlang ichlarining ma lum bo lishiga qaramasdan, ular ko paytmasining, bo linmasining b>shlang ichini t>pishda aniq bir q>ida yo q. Integrallashda integral >stidagi if>daning muayyan berilishiga qarab, unga m>s individual usullardan f>ydalanishga to g ri keladi. B>shqacha aytganda, integrallashda ancha kengr>q fikr Nritish kerak bo ladi. Funksiyani integrallash ya ni b>shlang ich funksiyani t>pish met>dlari bir qancha shunday usullarni ko rsatadiki, ular yordamida ko p h>llarda maqsadga erishiladi. Integrallashda maqsadga erishish uchun quyidagi as>siy integrallar jadvalini yoddan bilish zarur. EMBED Equation.3 Bu f>rmulalarning to g riligini, tekshirish tengliklarning o ng t>m>nidagi if>dalar differentsiali integral >stidagi if>daga teng ekanligini ko rsatishdan ib>ratdir. Masalan, EMBED Equation.3 4. Bev>sita integrallash usuli. Bev>sita integrallash usuli deganda integral E>ssalari, differentsial-lar va integrallar jadvali as>sida integrallash tushuniladi. Ushbu integrallash usulining kullanishiga bir necha mis>llar qaraymiz. 1-mis>l. EMBED Equation.3 integralni his>blang. Yechish. Integralning 4 va 3 E>ssalariga as>san, EMBED Equation.3 bo ladi. As>siy integrallar jadvalidagi 1), 2), 4) f>rmulalarga as>san, EMBED Equation.3 Demak, EMBED Equation.3 . .q>ridagi integralni his>blashda har bir uchta integralda o zining iEtiyoriy o zgarmasini qo shdik, lekin >Eirgi natijada bitta iEtiyoriy o zgarmasni qo shamiz, chunki EMBED Equation.3 iEtiyoriy o zgarmaslar bo lsa, EMBED Equation.3 ham iEtiyoriy o zgarmas bo ladi, shuning uchun, >Eirgi natijani quyidagicha yozamiz: EMBED Equation.3 . Integralning to g ri his>blanganligini tekshirish uchun >Eirgi tenglikning o ng t>m>nini differentsiallash bilan ko rsatish mumkin.(buni bajarishni o quvchiga hav>la etamiz). 2-mis>l. EMBED Equation.3 integralni his>blang. Yechish. Manfiy daraja E>ssasidan, hamda 4) E>ssadan f>ydalanib, jadvaldagi 1) f>rmulaga as>san, EMBED Equation.3 EMBED Equation.3 bo ladi. 3-mis>l. EMBED Equation.3 integralni his>blang. Yechish. EMBED Equation.3 ayniyatdan hamda integralning 3) va 4) h>ssalaridan f>ydalanib his>blaymiz: EMBED Equation.3 4-mis>l. EMBED Equation.3 integralni his>blang. Yechish. Jadvaldagi 9) f>rmulaga as>san, EMBED Equation.3 Shunday bir necha usullarni qaraymizki, ular yordamida ko p h>llarda integrallarni his>blash, jadval integrallariga keltiriladi. 5. O zgaruvchilarni almashtirish usuli. Ko p h>llarda yangi o zgaruvchi kiritish bilan integralni his>blash kulayr>k E>lda jadval integraliga keltiriladi. Bunda EMBED Equation.3 almashtirish >linib, bunda EMBED Equation.3 yangi o zgaruvchi bo lib, o zgaruvchini almashtirish f>rmulasi EMBED Equation.3 ko rinishda bo ladi. O zgaruvchini almashtirish usuliga bir necha mis>llar qaraymiz 1-mis>l. EMBED Equation.3 integralni his>blang. Yechish. EMBED Equation.3 deb EMBED Equation.3 yoki EMBED Equation.3 ekanligini his>blasak, EMBED Equation.3 EMBED Equation.3 bo ladi. 2-mis>l. EMBED Equation.3 integralni his>blang. Yechish. EMBED Equation.3 o zgaruvchi bilan almashtiramiz. Bu h>lda EMBED Equation.3 yoki EMBED Equation.3 bo lib, EMBED Equation.3 bo ladi. 3-mis>l. EMBED Equation.3 integralni his>blang. Yechish. EMBED Equation.3 bilan yangi o zgaruvchini almashtirib, EMBED Equation.3 ekanligini his>bga >lsak, EMBED Equation.3 bo ladi. 4-mis>l. EMBED Equation.3 integralni his>blang. Yechish. EMBED Equation.3 bilan yangi o zgaruvchi kiritamiz >Eirgi tenglikdan differentsial t>pib, EMBED Equation.3 bo lganligi uchun, EMBED Equation.3 bo ladi. 5-mis>l. EMBED Equation.3 integralni his>blang. Yechish. EMBED Equation.3 ni his>bga >lib, EMBED Equation.3 natijaga kelamiz. Shunday qilib, >ddiy h>llarda EMBED Equation.3 tengliklardan f>ydalanib, o zgaruvchini almashtirishni fikrda bajarib, bev>sita integrallash ham mumkin. 6. Bulaklab integrallash usuli. Bo laklab integrallash usuli differentsial his>bning ikkita funksiya ko paytmasi differentsiali f>rmulasiga as>slangan. Ma lumki, EMBED Equation.3 bundan EMBED Equation.3 Eirgi tenglikni integrallab, EMBED Equation.3 natijaga ega bulamiz. Shunday qilib, EMBED Equation.3 (1) f>rmulani h>sil qildik. (1) f>rmulaga bo laklab integrallash f>rmulasi deyiladi. Bu f>rmula yordamida berilgan EMBED Equation.3 integraldan ikkinchi EMBED Equation.3  EMBED Equation.3 integralga o tiladi. Demak, bo laklab integrallashni qo llash natijasida h>sil bo lgan ikkinchi integral, berilgan integralga nisbatan s>ddar>q yoki jadval integrali bo lgandagina bu usulni qo llash maqsadga muv>fiqdir. Bu maqsadga integral >stidagi if>dani EMBED Equation.3  EMBED Equation.3 va EMBED Equation.3 ko paytuvchilarga qulay bo laklab >lish natijasida erishish mukmin. Berilgan integral >stidagi if>daning bir qismini EMBED Equation.3 va q>lgan qismini EMBED Equation.3 deb >lgandan keyin (1) f>rmuladan f>ydalanish uchun EMBED Equation.3 va EMBED Equation.3 larni aniqlash kerak bo ladi. EMBED Equation.3 ni t>pish uchun EMBED Equation.3 ning differentsiali t>pilib, EMBED Equation.3 ni t>pish uchun esa EMBED Equation.3 if>dani integralaymiz, bunda integral iEtiyoriy o zgarmas EMBED Equation.3 ga b>g liq bo lib, uning istalgan bir qiymatini Eususiy h>lda EMBED Equation.3 ni >lish mumkin. Shunday qilib, integral >stidagi if>daning bir qismini EMBED Equation.3 deb >lishda u differentsiallash bilan s>ddalashadigan, q>lgan qismi EMBED Equation.3 bo lib, qiyinchiliksiz integrallanadigan bo lishi kerak. Bo laklab integrallash f>rmulasi ko pr>q: EMBED Equation.3 (bularda EMBED Equation.3 bir>r darajali ko phad) ko rinishdagi integrallarni his>blashda ishlatiladi. Bu integrallarni his>blashda 1) guruh integrallarda EMBED Equation.3 uchun EMBED Equation.3 ko phad, q>lgan qismi EMBED Equation.3 uchun >linib, 2) guruh integrallarda EMBED Equation.3 uchun m>s ravishda EMBED Equation.3 larni, q>lgan qismi EMBED Equation.3 uchun >linadi. Bo laklab integrallashga bir necha mis>llar qaraymiz. 1-mis>l. EMBED Equation.3 integralni his>blang. Yechish. Integral >stidagi if>dani EMBED Equation.3 deb Bo laklasak, EMBED Equation.3 bo lib, (1) f>rmulaga as>san, EMBED Equation.3 natijaga ega bo lamiz. Bu EMBED Equation.3 integralda (1) f>rmuladan f>ydalanish natijasida ikkinchi integral EMBED Equation.3 h>sil bo ldi, bu jadval integrali bo lganligi uchun >s>ngina t>pildi. 2-mis>l. EMBED Equation.3 integralni his>blang. Yechish. .q>rida eslatilganidek EMBED Equation.3 ko rinishda bo laklab >lsak, EMBED Equation.3 h>sil bo ladi. (1) f>rmulaga as>san EMBED Equation.3 bo ladi. Eirgi h>sil bo lgan integral berilgan integralga nisbatan s>ddalashdi (berilgan integralda EMBED Equation.3 ning 2- darajasi, ikkinchisida buning darajasi bittaga kamaydi). Keyingi integralda yana (1) f>rmulani qo laymiz. EMBED Equation.3 Shunday qilib, natijada EMBED Equation.3 h>sil bo ladi. 3-mis>l. EMBED Equation.3 integralni his>blang. Yechish. .q>rida eslatilganidek emas, teskarisini ya ni EMBED Equation.3 bo laklab >laylik; bu h>lda EMBED Equation.3 bo lib (1) f>rmuladan f>ydalangandan keyin EMBED Equation.3 + EMBED Equation.3 if>da h>sil bo ladi. Keyingi EMBED Equation.3 integral berilgan EMBED Equation.3 integralga nisbatan murakkabr>qdir( EMBED Equation.3 ning darajasi bittaga >rtdi). Demak, bunday bo laklab >lish maqsadga muv>fiq emas, ya ni EMBED Equation.3 deb >lish kerak edi. (Bu integralni his>blashni o quvchiga hav>la qilamiz). 4-mis>l. EMBED Equation.3 integralni his>blang. Yechish. EMBED Equation.3  EMBED Equation.3 Bu integralda bir marta bo laklab integrallagandan keyingi h>sil bo lgan integralda o zgaruvchini almashtirish usulidan f>ydalanib integralladik. Integrallash usullarini qo llashda o zgaruvchini almashtirganda yoki bo laklab integrallaganda yozuvda tartib bo lishi uchun Nq>ridagi integralni his>blangandagidek yozishga >dat qilishni tavsiya etiladi. 5-mis>l. EMBED Equation.3 integralni his>blang. Yechish. Bo laklab integrallasak EMBED Equation.3 h>sil bo ladi. Keyingi integral, berilgan integral bilan o Eshashdek tuNladi, lekin >Eirgi integralda bo laklab integrallash f>rmulasini ikkinchi marta qo llash bilan quyidagiga ega bo lamiz: EMBED Equation.3 Shunday qilib, EMBED Equation.3  EMBED Equation.3 his>blanishi kerak bo lgan integralga nisbatan >ddiy chiziqli tenglamaga keldik. Eirgi tenglamadan EMBED Equation.3 natijaga ega bo lamiz. 7. Aniqmas integralning ge>metrik ma n>si. Aniqmas integralning ge>metrik ma n>si shundan ib>ratki, y=F(x)+C f>rmula egri chiziklar >ilasini if>dalaydi va bunda uzgarmas S ning Ear bir kiymatida E>sil bulgan egri chiziklar ma lum bir b>shlangich funksiyaning grafigi Eis>blanadi va anikmas integralning integral egri chiziklari deb ataladi. 8.Mustahkamlash uchun sav>llar B>shlang ich funksiya qanday funksiya? B>shlang ich funksiya va aniqmas integral >rasida qanday b>g lanish b>r? Integrallash amali nima? Aniqmas integral qanday E>ssalarga ega? As>siy integrallar jadvali nimalardan ib>rat? Integrallash to g ri bajarilganligini qanday tekshirish mumkin? CHekli s>ndagi funksiyalar algebraik yig indisining aniqmas integrali nimaga teng? O zgaruvchini almashtirib integrallashning m>hiyati nima? Bev>sita integrallash nima? Bo laklab integrallash usuli nimaga as>slanadi? Bo laklab integrallash f>rmulasini yozing? Bo laklab integrallash qanday h>lda maqsadga muv>fiq bo ladi? Qanday h>llarda bo laklab integrallashdan f>ydalaniladi? 9.Mustaqil bajarish uchun t>pshiriqlar EMBED Equation.3 Ushbu integrallarni his>blang. EMBED Equation.3  EMBED Equation.3  EMBED Equation.3  EMBED Equation.3  EMBED Equation.3  EMBED Equation.3  EMBED Equation.3 Mavzu. Ratsi>nal funksiyalarni integrallash Reja 1. Butun ratsi>nal funksiyalar haqida; 2. To g ri va n>to g ri kasr ratsi>nal funksiyalar haqida; 3. Eng s>dda ratsi>nal kasr funtsiyalarni integrallash; 4. Ratsi>nal kasr funtsiyalarni(umumiy E>lda) integrallash; 5. MustaEkamlash uchun sav>llar. 6. Mustakil bajarish uchun mis>llar. Tayanch ib>ra va tushunchalar Kasr ratsi>nal funksiyalar, to g ri va n>to g ri kasr ratsi>nal funksiyalar, ko p hadni ko p hadga bo lish, s>dda kasrlar, ratsi>nal funksiya yoyilmasi, n>ma lum k>effitsientlar usuli. 1. Butun ratsi>nal funksiyalar haqida; Ta rif. n natural s>n va a1,a2,& .an uzgarmas s>nlar bilan aniqlangan Pn(x)= anxn+a n-1x n-1+& .+ a1x+a0 funksiya butun ratsi>nal funksiya(yoki kuphad) deyiladi. n natural s>n kuphadning darajasi deyiladi. 2.To g ri va n>to g ri kasr ratsi>nal funksiyalar haqida. Utgan mavzuda ko rsatilgan integrallash usullari yordamida hamma integrallarni Eam his>blash mumkin deb bo lmaydi. Shunday funksiyalar sinflari b>rki, ular uchun muayyan usullardan f>ydalanib jadval integrallariga yoki integrallash usullaridan f>ydalanish uchun qulay h>lga keltirish mumkin, shunday funksiya sinflaridan ayrimlarini qaraymiz. Ta rif. Quyidagi kurinishdagi kasr funksiya EMBED Equation.3 ratsi>nal kasr funksiya deyiladi. Suratdagi ko phadning darajasi maErajdagi ko phad darajasidan kichik, ya ni EMBED Equation.3 bo lsa, berilgan kasrga to g ri ratsi>nal kasr funksiya deyiladi. Suratdagi ko phadning darajasi EMBED Equation.3 bo lsa, n>to g ri ratsi>nal kasr funksiya deyiladi. Kasr n>to g ri ratsi>nal kasr funksiya bo lsa, suratni maErajga, ko phadni ko phadga bo lish q>idasiga as>san bo lib, uning butun qismini ajratib, uni butun ratsi>nal va to g ri ratsi>nal kasr funksiyaga keltirish mumkin. Masalan, EMBED Equation.3 n>to g ri ratsi>nal kasr funksiyani, EMBED Equation.3 kupEadni EMBED Equation.3 kupEadga bo lib, EMBED Equation.3 EMBED Equation.3 ko rinishda yozish mumkin. Umumiy h>lda, EMBED Equation.3 n>to g ri kasr ratsi>nal funksiya bo lsa, uni EMBED Equation.3 = EMBED Equation.3 + EMBED Equation.3 shaklda if>dalash mumkin, bu erda EMBED Equation.3 butun ratsi>nal funksiya, EMBED Equation.3 to g ri ratsi>nal kasr funksiyadan ib>rat. EMBED Equation.3 funksiyani >s>ngina integrallash mumkin. Shunday qilib, n>to g ri kasr ratsi>nal funksiyani integrallashni, EMBED Equation.3 to g ri kasr ratsi>nal funksiyani integrallashga keltiriladi. 3.Eng s>dda ratsi>nal kasr funtsiyalarni integrallash; Eng s>dda ratsi>nal kasr funtsiyalar deganda kuyidagi kurinishdagi funksiyalarni tushunamiz. EMBED Equation.3 ya ni, kvadrat uch had haqiqiy ildizga ega emas); EMBED Equation.3 butun s>n, EMBED Equation.3 Bunda EMBED Equation.3 - parametrlar haqiqiy s>nlar. Birinchi ikki Eildagi funksiyalarni jadval integrallari yordamida >s>ngina integrallash mumkin, ya ni, EMBED Equation.3 buladi. Endi ushbu EMBED Equation.3 integralni \is>blaymiz. Daslab uning Eususiy h>li Eis>blangan EMBED Equation.3 integralni qaraylik. EMBED Equation.3 uchEadda diskriminanti manfiy ekanligidan undan to la kvadrat ajratib, EMBED Equation.3 almashtirishdan keyin quyidagini h>sil qilamiz: EMBED Equation.3 Bu erda EMBED Equation.3 .Eirgi integralda jadval integralidan f>ydalanib, EMBED Equation.3 natijani h>sil qilamiz. Endi EMBED Equation.3 integralni his>blaymiz. Intagral >stidagi if>daning suratida kuyidagicha shakl almashtirish bajaramiz EMBED Equation.3 Natijada integralni quyidagicha yozamiz. EMBED Equation.3 Eirgi tenglikning o ng t>m>nidagi birinchi integral EMBED Equation.3 bo lib, ikkinchi integral (2) f>rmulaga as>san, EMBED Equation.3 . Shunday qilib, EMBED Equation.3 natijaga ega bo lamiz. Bir necha mis>llar qaraymiz. 1-mis>l. EMBED Equation.3 integralni his>blang. Yechish. Integral >stidagi funksiya n>to g ri kasr ratsi>nal funksiyadan ib>rat. Uning butun qismini ajratamiz: EMBED Equation.3 Demak, EMBED Equation.3 bo ladi. Shunday qilib, EMBED Equation.3 2-mis>l. EMBED Equation.3 integralni his>blang. Yechish. MaErajdagi kvadrat uch haddan to la kvadrat ajratamiz: EMBED Equation.3 hamda EMBED Equation.3 almashtirish kiritib, quyidagini h>sil qilamiz: EMBED Equation.3 4. Ratsi>nal kasr funtsiyalarni(umumiy E>lda) integrallash. Te>rema. EMBED Equation.3 to g ri kasr ratsi>nal funksiya berilgan bulib uning maErajini EMBED Equation.3 , ko rinishda if>dalash mumkin bo lsa, U E>lda bu funksiyani yag>na EMBED Equation.3 ko rinishda yozish mumkin. Bunda EMBED Equation.3 musbat butun s>nlar, EMBED Equation.3 , haqiqiy s>nlar. EMBED Equation.3 lar ayrim haqiqiy s>nlar. (1) tenglikka to g ri ratsi>nal funksiyaning s>dda kasrlar >rqali yoyilmasi deyiladi. yoyilmadagi EMBED Equation.3 k>effitsientlarni t>pish uchun uni EMBED Equation.3 ga ko paytiramiz. EMBED Equation.3 ko phad bilan (1) yoyilmaning o ng t>m>nida h>sil bo lgan ko phad o zar> teng bo lishi uchun bir Eil darajali EMBED Equation.3 lar k>effitsientlari o zar> teng bo lishi kerak. Bir Eil darajali EMBED Equation.3 lar k>effitsientlarini tenglashtirib EMBED Equation.3 , n>ma lum k>effitsentlarga nisbatan chiziqli tenglamalar sistemasini h>sil qilamiz. Bu tenglamalar sistemasini echib aniqmas k>effitsientlarni t>pamiz. Ratsi>nal funkiya yoyilmasidagi n>ma lum k>effitsientlarni bunday usul bilan t>pishga n>ma lum k>effitsientlar usuli deyiladi. Bu usulni bir necha mis>llarda qaraymiz. 1-mis>l. EMBED Equation.3 ratsi>nal funksiyani s>dda kasrlar yoyilmasi ko rinishida yozing. Yechish. MaErajni EMBED Equation.3 chiziqli ko paytuvchilarga ajratib, (1) f>rmulaga as>san, qo yidagicha yozamiz: EMBED Equation.3 Eirgi tenglikni EMBED Equation.3 ga ko paytirib EMBED Equation.3 tenglikni h>sil qilamiz. Bir Eil darajali EMBED Equation.3 lar k>effitsientlarini tenglashtirib EMBED Equation.3  EMBED Equation.3 va EMBED Equation.3 n>ma lumlarga nisbatan, chiziqli tenglamalar sistemasini h>sil qildik. Bundan EMBED Equation.3 bo ladi. Shunday qilib, EMBED Equation.3 h>sil bo ldi. 2-mis>l. EMBED Equation.3 ratsi>nal kasrni, s>dda kasrlar yig indisi ko rinishida yozing. Yechish. (1) f>rmulaga as>san, quyidagicha if>dalash mumkin: EMBED Equation.3 Eirgi tenglikni EMBED Equation.3 ga ko paytirib quyidagini h>sil qilamiz: EMBED Equation.3  EMBED Equation.3 larning k>effitsientlarini tenglashtirib EMBED Equation.3 chiziqli tenglamalar sistemasini h>sil qilamiz. Bu sistemadan EMBED Equation.3 bo ladi. Shuning uchun yoyilma quyidagicha EMBED Equation.3 bo ladi. Endi bir necha integrallarni his>blaymiz. 3-mis>l. EMBED Equation.3 integralni his>blang. Yechish. EMBED Equation.3 EMBED Equation.3 funksiyani EMBED Equation.3 ikkita s>dda kasrning ayirmasi ko rinishda yozish mumkin. Shuning uchun, EMBED Equation.3 bo ladi. 4-mis>l. EMBED Equation.3 integralni his>blang. Yechish. EMBED Equation.3 integral >stidagi to g ri ratsi>nal funksiyani s>dda kasrlar yig indisi shaklida yozamiz: EMBED Equation.3 >Eirgi tenglikni EMBED Equation.3 ga ko paytirib, EMBED Equation.3 tenglikka ega bo lamiz. Endi EMBED Equation.3 ning bir Eil darajalilari k>effitsientlarini tenglashtirsak, quyidagi tenglamalar sistemasi h>sil bo ladi. EMBED Equation.3 bundan EMBED Equation.3  EMBED Equation.3 bo ladi. Shunday qilib, EMBED Equation.3 Natijada EMBED Equation.3 bo ladi. 5. Mustahkamlash uchun sav>llar 1. Butun ratsi>nal funksiya nimadan ib>rat? 2. Kasr ratsi>nal funksiyalar qanday? 3. To g ri va n>to g ri kasr ratsi>nal funksiyalr deb nimaga aytiladi? 4. N>to g ri kasr ratsi>nal funksiyani integrallash, to g ri ratsi>nal funksiyani integrallashga qanday qilib keltiriladi? 5. S>dda kasr ratsi>nal funksiyalar deb nimaga aytiladi? 6. S>dda kasr ratsi>nal funksiyalar qanday integrallanadi? 7. Aniqmas k>effitsientlar usuli nima? 6.Mustaqil bajarish uchun t>pshiriqlar 1. Ushbu ratsi>nal funksiyalarni integrallang. EMBED Equation.3  EMBED Equation.3 Mavzu. Irratsi>nal va trig>n>metrik funksiyalarni integrallash Reja EMBED Equation.3 kurinishdagi integrallarni integrallash. 2. EMBED Equation.3 ko rinishdagi integrallarni integrallash. 3. EMBED Equation.3 ko rinishdagi integrallarni integrallash 4. Har Eil argumentli sinus va k>sinuslar ko paytmalari shaklidagi funksiyalarni integrallash. 5. EMBED Equation.3 ko rinishdagi integrallarni his>blash. 6. Aniqmas integral haqida yakuniy mul>hazalar. 7. MustaEkamlash uchun sav>llar. 8. Mustakil bajarish uchun mis>llar. Tayanch ib>ra va tushunchalar Irratsi>nal if>da, irratsi>nal funksiya, trig>n>metrik funksiyalarni integrallash, trig>n>metrik funksiyalar ko paytmasini yig indiga keltirish f>rmulalari, sinus va k>sinus funksiyalar ko paytmasi darajalaridan bir>rtasi t>q, ikkalasi ham juft yoki t>q, aniqmas integral haqida yakuniy mul>hazalar. EMBED Equation.3 kurinishdagi integrallarni integrallash. Irratsi>nal funksiyalarni integrallash ko p h>llarda o zgaruvchini almashtirish bilan ratsi>nal funksiyalarni integrallashga keltiriladi. Bunday irratsi>nal funksiyalarning ayrimlarini karaymiz. EMBED Equation.3 kurinishdagi integralni Eis>blash talab etilsin, bunda EMBED Equation.3 ratsi>nal s>nlar, EMBED Equation.3 va EMBED Equation.3 lar n>ldan farqli o zgarmaslar. 1) EMBED Equation.3 butun s>n bo lsa, NLNt>n bin>mi bo yicha yoyish bilan integrallanadi; 2) EMBED Equation.3 butun bo lsa, EMBED Equation.3 almashtirish >rqali ratsi>nallashtiriladi, bunda EMBED Equation.3 kasrning maEraji; 3) EMBED Equation.3 butun bo lsa, EMBED Equation.3 almashtirish >linib, ratsi>nal funksiyaga keltiriladi. 1-mis>l. EMBED Equation.3 EMBED Equation.3 integralni his>blang. Yechish. Integralni EMBED Equation.3 ko rinishida yozib, EMBED Equation.3 bo lganligi uchun EMBED Equation.3 almashtirish >lsak, EMBED Equation.3 bo ladi. Bularni berilgan integralga qo ysak, EMBED Equation.3 bo ladi. 2-mis>l. EMBED Equation.3 integralni his>blang. Yechish. EMBED Equation.3  EMBED Equation.3 (butun) bo lganligi uchun EMBED Equation.3 almashtirish >lsak, EMBED Equation.3 bo ladi.Demak, EMBED Equation.3 EMBED Equation.3 bo lganligi uchun, EMBED Equation.3 bo ladi. 2. EMBED Equation.3 ko rinishdagi integrallarni integrallash. Bunday ko rinishdagi if>dalarni integrallash kvadrat uch haddan to la kvadrat ajratish bilan EMBED Equation.3 yoki EMBED Equation.3 jadval integrallaridan biriga keltiriladi. 3-mis>l. EMBED Equation.3 integralni his>blang. Yechish. EMBED Equation.3 to la kvadrat ajratib, EMBED Equation.3 desak, EMBED Equation.3 bo ladi. 3. EMBED Equation.3 ko rinishdagi integrallarni integrallash EMBED Equation.3 ko rinishdagi integral, EMBED Equation.3 almashtirish >rqali 2. ko rinishdagi integralga keltiriladi. 4-mis>l. EMBED Equation.3 integralni his>blang. Yechish. EMBED Equation.3 desak, EMBED Equation.3 >lamiz. Natijada EMBED Equation.3 bu jadval integraldir. (Eirgi integralni mustaqil bajarishni o quvchiga hav>la qilamiz). 4. HarEil argumentli sinus va k>sinuslar ko paytmalari shaklidagi funksiyalarni integrallash. EMBED Equation.3 (1) ko rinishdagi integrallarni \is>blaymiz. Maktab kursidan ma lum bo lgan trig>n>metrik funksiyalar ko paytmasini, yig indiga keltirish EMBED Equation.3 f>rmulalardan f>ydalanib, (1) ko rinishdagi integrallarni EMBED Equation.3 integrallardan biriga keltirib itegrallanadi. 1-mis>l. EMBED Equation.3 integralni his>blang. Yechish. .q>ridagi f>rmulalarning birinchisidan EMBED Equation.3 natijaga ega bo lamiz. 2-mis>l. EMBED Equation.3 integrallarni mustaqil his>blang. 5. EMBED Equation.3 ko rinishdagi integrallarni his>blash. Bunda EMBED Equation.3 lar butun s>nlar. %ususiy h>llarda EMBED Equation.3 yoki EMBED Equation.3 s>nlardan bir>ntasi 0 ga teng bo lishi ham mumkin. 1) EMBED Equation.3 yoki EMBED Equation.3 s>nlardan bittasi t>q bo lsin. Bu h>lda integral ratsi>nal funksiyalarni integrallashga keltiriladi. Bunda integrallash m>hiyati quyidagi mis>llardan tushunarli bo ladi. 3-mis>l. EMBED Equation.3 integralni his>blang. Yechish. EMBED Equation.3 va EMBED Equation.3 ekanligini hamda EMBED Equation.3 almashtirish kiritib, quyidagini h>sil qilamiz: EMBED Equation.3 4-mis>l. EMBED Equation.3 integralni his>blang. Yechish. EMBED Equation.3 bo lgani uchun, EMBED Equation.3 almashtirish >lsak, EMBED Equation.3 bo ladi. Bu usuldan EMBED Equation.3 va EMBED Equation.3 s>nlardan bittasi t>q va musbat b>shqasi iEtiyoriy haqiqiy s>n bo lganda ham f>ydalanish mumkin. 2). Endi EMBED Equation.3 va EMBED Equation.3 s>nlar ikkalasi ham t>q yoki juft va musbat bo lsin. Bunday h>llarda EMBED Equation.3 f>rmulalardan f>ydalanib, darajalarni pasaytirib, integrallanadi. 6-mis>l. EMBED Equation.3 integralni his>blang. Yechish. Bu integralni iz>\larsiz \is>blaymiz: EMBED Equation.3 . 7-mis>l. EMBED Equation.3 integralni his>blang. Yechish. Trig>n>metrik funksiyalarning darajalarini pasaytirish f>rmulalaridan f>ydalanib, Yuyidagi natijaga kelamiz: EMBED Equation.3 3. Aniqmas integral haqida yakuniy mul>hazalar. Biz Nq>rida elementar funksiyalarni o z ichiga >lgan muhim integrallash usullarini ko rdik. Lekin amaliyotda faqat shu usullardan aynan f>ydalanamiz degan fikr bo lmasligi kerak. B>shqacha qilib aytganda, integral >stidagi funksiyaning berilishiga qarab unga m>s mul>hazalardan f>ydalanish kerak. Masalan, EMBED Equation.3 yoki EMBED Equation.3 integrallashni bajarish mumkin. Juda ko p integrallarni his>blashda ayrim Eususiy usullardan f>ydalanib >ldingi his>blangan integrallarga keltiriladi. Shuning uchun amaliyotda integrallashda tayyor qo llanmalardan f>ydalanish ham m Hft " & ( * 2 4 6 : < @ D F J L \ 򢓄ufWfWuHfhhCJaJmHCsHChh3kCJaJmHCsHChhgCJaJmHCsHChh[CJaJmHCsHChh>CJaJmHCsHChhkCJaJmHCsHChhg5CJaJmH sH hh5CJaJmHCsHChhbb5CJaJmHCsHChh\oJ5CJaJmHCsHChh[5CJaJmHCsHCh5CJaJmH sH " , 6 v Z $ |$Sdh`Sa$gdbb$Sdh`Sa$gd:$<hdh^<`ha$gds6h$ & Fdha$gds6h $dha$gdN $h`ha$gdg $h`ha$gds6h\ ^ ` b d h j l n p r t v x z ĵӵӵӈyyӵĵӵӵӈӗhh>CJaJmHCsHChh3kCJaJmHCsHChhkCJaJmHCsHChh:CJaJmHCsHChh^CJaJmHCsHChhCJaJmHCsHChh[CJaJmHCsHChh\oJCJaJmHCsHChhgCJaJmHCsHC/      " $ & ( * , . 0 2 6 < > @ 񦗦ӵӦӦ񈦗Ħyjӵ◈hh\oJCJaJmHCsHChh )ACJaJmHCsHChhkCJaJmHCsHChh3kCJaJmHCsHChh[CJaJmHCsHChhgCJaJmHCsHChh>CJaJmHCsHChhCJaJmHCsHChh:CJaJmHCsHChh^CJaJmHCsHC)@ B D F H J L N P R T Z \ ` b f h j l n p r | ӵĵӦ񦵦ėⵗĵĦĈhh>CJaJmHCsHChh3kCJaJmHCsHChhkCJaJmHCsHChh[CJaJmHCsHChhCJaJmHCsHChh^CJaJmHCsHChh:CJaJmHCsHChh\oJCJaJmHCsHC5     & ( * , . 0 2 4 8 : < > @ B D F H J L ⵦӗĵ⦵ӦӗӗӦӈĵhhkCJaJmHCsHChh^CJaJmHCsHChhCJaJmHCsHChh:CJaJmHCsHChh>CJaJmHCsHChh[CJaJmHCsHChh3kCJaJmHCsHChh\oJCJaJmHCsHC4L N P R T V Z ` b d h j l n p r t v z | ~ ĵӦy∦◦yjhhkCJaJmHCsHChh3kCJaJmHCsHChh>CJaJmHCsHChh\oJCJaJmHCsHChh*9CJaJmHCsHChhCJaJmHCsHChh^CJaJmHCsHChh:CJaJmHCsHChh[CJaJmHCsHChh )ACJaJmHCsHC$ ӵĈyӵiYIhh[5CJaJmHCsHChh^5CJaJmHCsHChhg5CJaJmHCsHChh^CJaJmHCsHChh\oJCJaJmHCsHChhkCJaJmHCsHChh>CJaJmHCsHChh[CJaJmHCsHChh*9CJaJmHCsHChh3kCJaJmHCsHChhCJaJmHCsHChh )ACJaJmH sH       " $ & ( , . ϿϟϏ߯ߟpaRphh>CJaJmHCsHChhbbCJaJmHCsHChh3kCJaJmHCsHChh^5CJaJmHCsHChh\oJ5CJaJmHCsHChhk5CJaJmHCsHChh3k5CJaJmHCsHChh5CJaJmHCsHChhbb5CJaJmHCsHChh[5CJaJmHCsHChh>5CJaJmHCsHC. 2 6 8 < > N R V X Z \ ^ ` b d f h n p r v x z | ӵӵĵĵhh3kCJaJmHCsHChhkCJaJmHCsHChh^CJaJmHCsHChhbbCJaJmHCsHChhCJaJmHCsHChh>CJaJmHCsHChh[CJaJmHCsHC;      " $ & * , . ӵyj[Ĉӈyy[yyhhNCJaJmHCsHChhCJaJmHCsHChhCJaJmHCsHChh\oJCJaJmHCsHChh )ACJaJmHCsHChh>CJaJmHCsHChhbbCJaJmHCsHChh3kCJaJmHCsHChhkCJaJmHCsHChh^CJaJmHCsHChh[CJaJmHCsHC#. 0 2 6 : < > @ B D F H J L N P R X Z ^ ` d h p r t v x z | ~ ĵė◈∗񈵈ĵӵ∗񈵈yĵӵhh )ACJaJmHCsHChh[CJaJmHCsHChh^CJaJmHCsHChh\oJCJaJmHCsHChh3kCJaJmHCsHChhNCJaJmHCsHChh>CJaJmHCsHChhCJaJmHCsHChhkCJaJmHCsHC/ ӗyĦӦiYhh:5CJaJmHCsHChh3k5CJaJmHCsHChh\oJCJaJmHCsHChh )ACJaJmHCsHChhNCJaJmHCsHChhCJaJmHCsHChh>CJaJmHCsHChh3kCJaJmHCsHChhkCJaJmHCsHChh^CJaJmHCsHChh[CJaJmHCsHC! "&(8:<>@DFHJLNPRTV\^`bdfjlnrtvxz|~ﯟϯϿϏϏ߯ϏpahhCJaJmHCsHChhs6hCJaJmHCsHChhk5CJaJmHCsHChh^5CJaJmHCsHChh\oJ5CJaJmHCsHChh:5CJaJmHCsHChh5CJaJmHCsHChh[5CJaJmHCsHChh3k5CJaJmHCsHChh>5CJaJmHCsHC&~ĵy񈵦yĦĦӵӗĦyhhkCJaJmHCsHChh^CJaJmHCsHChhbbCJaJmHCsHChh>CJaJmHCsHChhCJaJmHCsHChh\oJCJaJmHCsHChh3kCJaJmHCsHChh )ACJaJmHCsHChh[CJaJmHCsHC/ "$&(*,.268<>@BDFHJNPRTV^ĵ∗ĵyӗyӗhh^CJaJmHCsHChh\oJCJaJmHCsHChhCJaJmHCsHChh )ACJaJmHCsHChh[CJaJmHCsHChh3kCJaJmHCsHChhkCJaJmHCsHChh>CJaJmHCsHChhbbCJaJmHCsHC/^`dhjlnprtvxz|ĵⵦ◈yy񈵦yӗ∵hh\oJCJaJmHCsHChh^CJaJmHCsHChh3kCJaJmHCsHChhkCJaJmHCsHChh[CJaJmHCsHChh )ACJaJmHCsHChhbbCJaJmHCsHChh>CJaJmHCsHChhCJaJmHCsHC/ ,.2468:<>@BDFHJLNPRTVXⵦӦy∦ӈ∦hh@CJaJmHCsHChh[CJaJmHCsHChh3kCJaJmHCsHChhCJaJmHCsHChh^CJaJmHCsHChh0CJaJmHCsHChh>CJaJmHCsHChhbbCJaJmHCsHChhkCJaJmHCsHC/XZ\^`bdhjnprvz|~ĵӗӈⵦӈyӈyjhh@CJaJmHCsHChh\oJCJaJmHCsHChh^CJaJmHCsHChh )ACJaJmHCsHChh>CJaJmHCsHChhCJaJmHCsHChhkCJaJmHCsHChhbbCJaJmHCsHChh3kCJaJmHCsHChh[CJaJmHCsHC%  "$&ĵĈĵyyĵӗj[yⵗhh\oJCJaJmHCsHChhwSCJaJmHCsHChhkCJaJmHCsHChh>CJaJmHCsHChh[CJaJmHCsHChh )ACJaJmHCsHChh3kCJaJmHCsHChhbbCJaJmHCsHChh^CJaJmHCsHChhCJaJmHCsHChh0CJaJmHCsHC#&(*,.046:<>@BDFHJLNRTVXZ\^`bdfhjlnptxz|~ӈėӈӵyĦhh\oJCJaJmHCsHChh0CJaJmHCsHChh )ACJaJmHCsHChhkCJaJmHCsHChh>CJaJmHCsHChh^CJaJmHCsHChhbbCJaJmHCsHChh[CJaJmHCsHChhCJaJmHCsHC/ĵӦӵӈyjӦ⦗hh )ACJaJmHCsHChhzCJaJmHCsHChh0CJaJmHCsHChh>CJaJmHCsHChh^CJaJmHCsHChhCJaJmHCsHChh3kCJaJmHCsHChhbbCJaJmHCsHChhkCJaJmHCsHChh[CJaJmHCsHC) "$&(*,.0248:>@BDHJLrĵĦӗӵӈyӦjjhhbbCJUaJhh )ACJaJmHCsHChh>CJaJmHCsHChhCJaJmHCsHChh3kCJaJmHCsHChh^CJaJmHCsHChh[CJaJmHCsHChhbbCJaJmHCsHChhCJaJmHCsHChhkCJaJmHCsHC'rtvxz;s;aP;!jhhwSCJEHUaJ#juzJ hhwSCJUVaJhhauCJaJmHCsHChh )ACJaJmHCsHChh[CJaJmHCsHChh\oJCJaJmHCsHChh>CJaJmHCsHChhbbCJaJmHCsHCjhhbbCJUaJ!jhhwSCJEHUaJ#jpzJ hhwSCJUVaJ  "$&(*,.0468:>@ĵ∦yjjjhh3kCJaJmHCsHChh0CJaJmHCsHChh\oJCJaJmHCsHChhauCJaJmHCsHChh[CJaJmHCsHChhkCJaJmHCsHChh>CJaJmHCsHChh^CJaJmHCsHChhbbCJaJmHCsHChhCJaJmHCsHC$@BhjlnpϾᯠႠsddUsFdhh\oJCJaJmHCsHChh )ACJaJmHCsHChhCJaJmHCsHChh3kCJaJmHCsHChh^CJaJmHCsHChh[CJaJmHCsHChhkCJaJmHCsHChh>CJaJmHCsHC!j,hhwSCJEHUaJ#j|zJ hhwSCJUVaJhhbbCJaJmHCsHCjhhbbCJUaJ BĵveVVVhhkCJaJmHCsHC!jBhhwSCJEHUaJ#jzJ hhwSCJUVaJjhhbbCJUaJhh>CJaJmHCsHChh )ACJaJmHCsHChh[CJaJmHCsHChh\oJCJaJmHCsHChh3kCJaJmHCsHChhbbCJaJmHCsHChhCJaJmHCsHCBDFHJZ\^`bdfhln;r_L9_%hh>56>*CJaJmHCsHC%hhbb56>*CJaJmHCsHC%hh3k56>*CJaJmHCsHChhbb5CJaJmHCsHChhkCJaJmHCsHChhCJaJmHCsHChh[CJaJmHCsHChh>CJaJmHCsHChhbbCJaJmHCsHCjhhbbCJUaJ!jXhhwSCJEHUaJ#jzJ hhwSCJUVaJnrvx|~ٳِƀqbSD5hh3kCJaJmHCsHChhCJaJmHCsHChh>CJaJmHCsHChhkCJaJmHCsHChh )ACJaJmHCsHChhbb5CJaJmHCsHC%hh^56>*CJaJmHCsHChh U5CJaJmHCsHC%hh U56>*CJaJmHCsHC%hh56>*CJaJmHCsHC%hh>56>*CJaJmHCsHC%hh[56>*CJaJmHCsHC 񗈗veVGVhhkCJaJmHCsHChh>CJaJmHCsHC!jn hhauCJEHUaJ#j J hhauCJUVaJjhhauCJUaJhhauCJaJmHCsHChh3kCJaJmHCsHChh^CJaJmHCsHChhbbCJaJmHCsHChhCJaJmHCsHChh )ACJaJmHCsHChh[CJaJmHCsHC.0268^`bfĵ┃q`QBhh )ACJaJmHCsHChhSlCJaJmHCsHC!j_hhauCJEHUaJ#j, J hhauCJUVaJ!j hhauCJEHUaJ#ji J hhauCJUVaJjhhauCJUaJhh^CJaJmHCsHChh>CJaJmHCsHChhCJaJmHCsHChhauCJaJmHCsHChh[CJaJmHCsHCĵtetVĵG7hh^5CJaJmHCsHChhR)CJaJmHCsHChh )ACJaJmHCsHChh& CJaJmHCsHChh3kCJaJmHCsHC!jhhR)CJEHUaJ#j!J hhR)CJUVaJjhhauCJUaJhhauCJaJmHCsHChhCJaJmHCsHChh>CJaJmHCsHChh[CJaJmHCsHChh\oJCJaJmHCsHC "$&(,.024Ͽ߯sdUdF7hh^CJaJmHCsHChh>CJaJmHCsHChh3kCJaJmHCsHChh\oJCJaJmHCsHChh[CJaJmHCsHChh )ACJaJmHCsHChh& CJaJmHCsHChh:CJaJmHCsHChh& 5CJaJmHCsHChh[5CJaJmHCsHChh5CJaJmHCsHChh:5CJaJmHCsHChhk5CJaJmHCsHC468:<@BDHJZ\^`bfhjlnptxz|ĵĦӈӗyӈėӈjyhh^CJaJmHCsHChh )ACJaJmHCsHChh>CJaJmHCsHChh[CJaJmHCsHChhkCJaJmHCsHChh& CJaJmHCsHChh3kCJaJmHCsHChh:CJaJmHCsHChh\oJCJaJmHCsHChhCJaJmHCsHC)p<r!!"##$$$$%%'$a$gd8 $7`7a$gd8$a$gd8$a$gdDg $dha$gdbb$Sdh`Sa$gd:$Sdh`Sa$gdbbѱrcrcTErT6hh>CJaJmHCsHChh\oJCJaJmHCsHChh>CJaJmHCsHChhkCJaJmHCsHChh[CJaJmHCsHChh>5CJaJmHCsHChh& 5CJaJmHCsHChh[5CJaJmHCsHChh5CJaJmHCsHChh:5CJaJmHCsHChhk5CJaJmHCsHChh^5CJaJmHCsHChh:CJaJmHCsHC "$&(2BDFJLNPRTXZ^bdhjz|~ôⴇxixixxZxxӇihhCJaJmHCsHChh\oJCJaJmHCsHChh>CJaJmHCsHChh>CJaJmHCsHChh )ACJaJmHCsHChh& CJaJmHCsHChh:CJaJmHCsHChh>5CJaJmHCsHChhkCJaJmHCsHChh[CJaJmHCsHChh3kCJaJmHCsHC"ӵӦӈӵyyjjĈėjhhCJaJmHCsHChhkCJaJmHCsHChh>CJaJmHCsHChh )ACJaJmHCsHChh3kCJaJmHCsHChh& CJaJmHCsHChh\oJCJaJmHCsHChh>CJaJmHCsHChh[CJaJmHCsHChh^CJaJmHCsHC)  "$DFHJLNPRTVXZ\ĵӈyӗiyZyhh3kCJaJmHCsHChh>5CJaJmHCsHChh^CJaJmHCsHChhCJaJmHCsHChhkCJaJmHCsHChh[CJaJmHCsHChh )ACJaJmHCsHChh& CJaJmHCsHChh>CJaJmHCsHChh\oJCJaJmHCsHChh>CJaJmHCsHC#\^`bdfhjlprtvxz|ӵyjyXGjyy!jhhwSCJEHUaJ#jzJ hhwSCJUVaJjhhbbCJUaJhhbbCJaJmHCsHChh>CJaJmHCsHChh^CJaJmHCsHChh:CJaJmHCsHChh )ACJaJmHCsHChh3kCJaJmHCsHChh[CJaJmHCsHChhCJaJmHCsHChhkCJaJmHCsHC  "$&(*,.248<>BDTĵveVӵVVVVhh>CJaJmHCsHC!jhhwSCJEHUaJ#jzJ hhwSCJUVaJjhhbbCJUaJhh )ACJaJmHCsHChh^CJaJmHCsHChhCJaJmHCsHChh3kCJaJmHCsHChh[CJaJmHCsHChhkCJaJmHCsHChhbbCJaJmHCsHC!TVXZbdflnӦӔteӦSB!jhhwSCJEHUaJ#jzJ hhwSCJUVaJhh )ACJaJmHCsHChh\oJCJaJmHCsHC!jhhwSCJEHUaJ#jzJ hhwSCJUVaJjhhbbCJUaJhh[CJaJmHCsHChh3kCJaJmHCsHChhbbCJaJmHCsHChhCJaJmHCsHChh^CJaJmHCsHC "$&*,0268:<>@BDF⦗ĈⵦӦ⦈ⵗĈyhh )ACJaJmHCsHChh[CJaJmHCsHChh\oJCJaJmHCsHChh3kCJaJmHCsHChh>CJaJmHCsHChhkCJaJmHCsHChh^CJaJmHCsHChhbbCJaJmHCsHChhCJaJmHCsHC)FHnprtvϾ𮛈ubOu*CJaJmHCsHC%hhbb56>*CJaJmHCsHC%hhk56>*CJaJmHCsHC%hh56>*CJaJmHCsHC%hh[56>*CJaJmHCsHC%hh>56>*CJaJmHCsHChhbb5CJaJmHCsHC!j hhwSCJEHUaJ#jzJ hhwSCJUVaJhhbbCJaJmHCsHCjhhbbCJUaJ Ʒ{l]{N]?hhwSCJaJmHCsHChh\oJCJaJmHCsHChh[CJaJmHCsHChh3kCJaJmHCsHChhCJaJmHCsHChh>CJaJmHCsHChhkCJaJmHCsHChh )ACJaJmHCsHChhbbCJaJmHCsHC%hh56>*CJaJmHCsHC%hh3k56>*CJaJmHCsHC%hh[56>*CJaJmHCsHC 468:<DFHJLNPRXZ\`bdfh˶쫜{pe{VGݜhh\oJCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh )ACJaJhh[CJaJhhCJaJhhkCJaJhh3kCJaJhh& CJaJmH sH hhbbCJaJ)j#hhwSCJEHUaJmH sH #jzJ hhwSCJUVaJhhbbCJaJmH sH %jhhbbCJUaJmH sH hlnprtĵģăteZtKĵhh>CJaJmH sH hhbbCJaJhh3kCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hhCJaJmH sH !j hhwSCJEHUaJ#jzJ hhwSCJUVaJjhhbbCJUaJhhbbCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hhkCJaJmH sH  $&(*,.02468:>;shYJhYhh>CJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hhbbCJaJhh3kCJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh[CJaJmH sH hhCJaJmH sH hhbbCJaJmH sH jhhbbCJUaJ!j"hhwSCJEHUaJ#jzJ hhwSCJUVaJ>@fhjlnprtz|Ͼ具sdUdFssFUhh\oJCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh[CJaJmH sH hhCJaJmH sH hhbbCJaJmH sH !j$hhmWCJEHUaJ#jzJ hhmWCJUVaJhhwSCJaJmH sH jhhwSCJUaJŶŘ㘧Զ㉧zԘʼn㉧zkX%jhh UCJUaJmH sH hh UCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh[CJaJmH sH hhCJaJmH sH hhbbCJaJmH sH jhhbbCJaJ" $*,02XZ\^`prʷ{iX{I:hh[CJaJmH sH hh>CJaJmH sH !j)hhwSCJEHUaJ#j){J hhwSCJUVaJjhhbbCJUaJhh\oJCJaJmH sH hh& CJaJmH sH hhbbCJaJmH sH %jhh UCJUaJmH sH )j&hh UCJEHUaJmH sH #jJ hh UCJUVaJhh UCJaJmH sH rtvxz|~ĵĦČ}ĦӦnhh )ACJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh>CJaJmH sH hhbbCJaJhh3kCJaJmH sH hh0CJaJmH sH hhbbCJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hhCJaJmH sH +  "$&(.02468:<>@BFHJLNPRTVXӵĵėĵĵӵĵ}ĦĵӵhhCqCJaJmH sH hhbbCJaJhh^CJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh[CJaJmH sH hhCJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hhbbCJaJmH sH -XZ\^dfjlprtvxz|~Ͽ߯ߟrcTE6Thh[CJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hhCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hhbbCJaJmH sH hh>6CJaJmH sH hh3k6CJaJmH sH hhk6CJaJmH sH hh^6CJaJmH sH hh[6CJaJmH sH hh6CJaJmH sH (6 ! 8 9 Z [ !!5!6!G!H!S!T!!!!!!!!!""""#$######$4$6$7$?$`$Ṕ(hDgh8B*CJH*aJmH phsH +hDgh86B*CJH*aJmH phsH hDgh8B*CJaJph(hDgh86B*CJaJmH phsH %hDghDgB*CJaJmH phsH %hDgh8B*CJaJmH phsH hbbCJaJmH sH 2`$d$w${$$$$$$$$$$$ % %±mmWB)0j[ hDgh8B*CJEHUVaJph)hDgh8B*CJEHaJmH phsH *jhDgh8B*CJEHUaJph)hDgh8B*CJEHaJmH phsH *j+hDgh8B*CJEHUaJph0j[ hDgh8B*CJEHUVaJph!hDgh8B*CJEHaJph*jhDgh8B*CJEHUaJph%hDgh8B*CJaJmH phsH (hDgh86B*CJaJmH phsH % % %%%(%)%*%+%6%7%G%H%I%J%%}gN8*j1hDgh8B*CJEHUaJph0j[ hDgh8B*CJEHUVaJph*j/hDgh8B*CJEHUaJph0j[ hDgh8B*CJEHUVaJph)hDgh8B*CJEHaJmH phsH *jhDgh8B*CJEHUaJph%hDgh8B*CJaJmH phsH *jhDgh8B*CJEHUaJph*j>-hDgh8B*CJEHUaJph%%%%%%%%%%%%%%ꗁlS='*jhDgh8B*CJEHUaJph*jv6hDgh8B*CJEHUaJph0j[ hDgh8B*CJEHUVaJph)hDgh8B*CJEHaJmH phsH *jhDgh8B*CJEHUaJph%hDgh8B*CJaJmH phsH *j3hDgh8B*CJEHUaJph0j[ hDgh8B*CJEHUVaJph!hDgh8B*CJEHaJph*jhDgh8B*CJEHUaJph %%%%%&&%&&&'&(&5&6&ѻ|gN8|"*jhDgh8B*CJEHUaJph*j:hDgh8B*CJEHUaJph0j[ hDgh8B*CJEHUVaJph)hDgh8B*CJEHaJmH phsH *jhDgh8B*CJEHUaJph%hDgh8B*CJaJmH phsH *jhDgh8B*CJEHUaJph*j8hDgh8B*CJEHUaJph0j[ hDgh8B*CJEHUVaJph)hDgh8B*CJEHaJmH phsH 6&F&G&H&I&r&s&&&&&&&ѻ|gN8|"*jhDgh8B*CJEHUaJph*j>hDgh8B*CJEHUaJph0j[ hDgh8B*CJEHUVaJph)hDgh8B*CJEHaJmH phsH *jhDgh8B*CJEHUaJph%hDgh8B*CJaJmH phsH *jhDgh8B*CJEHUaJph*j<hDgh8B*CJEHUaJph0j[ hDgh8B*CJEHUVaJph)hDgh8B*CJEHaJmH phsH &&&&&&&&&&&'''ѻycM<!hDgh8B*CJEHaJph*jhDgh8B*CJEHUaJph*j ChDgh8B*CJEHUaJph0j[ hDgh8B*CJEHUVaJph%hDgh8B*CJaJmH phsH *jhDgh8B*CJEHUaJph*j@hDgh8B*CJEHUaJph0j[ hDgh8B*CJEHUVaJph)hDgh8B*CJEHaJmH phsH ''''' '!'1'2'3'5'E'F'ѻ}lS=}l$0j[ hDgh8B*CJEHUVaJph*j$HhDgh8B*CJEHUaJph0j[ hDgh8B*CJEHUVaJph!hDgh8B*CJEHaJph*jhDgh8B*CJEHUaJph%hDgh8B*CJaJmH phsH )hDgh8B*CJEHaJmH phsH *jhDgh8B*CJEHUaJph*j2EhDgh8B*CJEHUaJph0j[ hDgh8B*CJEHUVaJph '' 'q''p(*)N)j*****9+C+t++++s,,,--0---$a$gd8$a$gd8 $7`7a$gd8F'G'I'Y'Z'[']'m'n'o'p''''ê{eR<')hDgh8B*CJEHaJmH phsH *jhDgh8B*CJEHUaJph%hDgh8B*CJaJmH phsH *jNhDgh8B*CJEHUaJph0j[ hDgh8B*CJEHUVaJph*jLhDgh8B*CJEHUaJph0j[ hDgh8B*CJEHUVaJph!hDgh8B*CJEHaJph*jhDgh8B*CJEHUaJph*jCJhDgh8B*CJEHUaJph ''''''''''''''((((M(N(O(P(y(z({(|((((((((((((()))))))) ) )))ѻ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~(hDgh86B*CJaJmH phsH )hDgh8B*CJEHaJmH phsH %hDgh8B*CJaJmH phsH *jhDgh8B*CJEHUaJph*jPQhDgh8B*CJEHUaJph0j[ hDgh8B*CJEHUVaJph1)8)N)S)T)U)V)a)b)c)d)))))))))))))))************콨q\)hDgh8B*CJEHaJmH phsH 2jxShDgh8B*CJEHUaJmHphsH8j[ hDgh8B*CJEHUVaJmHphsH)hDgh8B*CJEHaJmHphsH2jhDgh8B*CJEHUaJmHphsH(hDgh86B*CJaJmH phsH %hDgh8B*CJaJmH phsH $****** + ++++ +C+ѴmX;!m2jxXhDgh8B*CJEHUaJmHphsH8j[ hDgh8B*CJEHUVaJmHphsH)hDgh8B*CJEHaJmH phsH 2jhDgh8B*CJEHUaJmHphsH%hDgh8B*CJaJmH phsH 2jVhDgh8B*CJEHUaJmHphsH8j[ hDgh8B*CJEHUVaJmHphsH)hDgh8B*CJEHaJmHphsH2jhDgh8B*CJEHUaJmHphsH C+D+T+U+V+W+_+`+p+q+r+s++ѴmX;!m2j\hDgh8B*CJEHUaJmHphsH8j[ hDgh8B*CJEHUVaJmHphsH)hDgh8B*CJEHaJmHphsH2jhDgh8B*CJEHUaJmHphsH%hDgh8B*CJaJmH phsH 2jPZhDgh8B*CJEHUaJmHphsH8j[ hDgh8B*CJEHUVaJmHphsH)hDgh8B*CJEHaJmHphsH2jhDgh8B*CJEHUaJmHphsH +++++++++++ѴrXC&8j[ hDgh8B*CJEHUVaJmHphsH)hDgh8B*CJEHaJmH phsH 2jhDgh8B*CJEHUaJmHphsH(hDgh86B*CJaJmH phsH %hDgh8B*CJaJmH phsH 2j__hDgh8B*CJEHUaJmHphsH8j[ hDgh8B*CJEHUVaJmHphsH)hDgh8B*CJEHaJmHphsH2jhDgh8B*CJEHUaJmHphsH +++,,&,',(,),A,L,s,t,̹mS>$2jhDgh8B*CJEHUaJmHphsH(hDgh86B*CJaJmH phsH 2j%dhDgh8B*CJEHUaJmHphsH8j[ hDgh8B*CJEHUVaJmHphsH)hDgh8B*CJEHaJmH phsH 2jhDgh8B*CJEHUaJmHphsH%hDgh8B*CJaJmH phsH 2jhDgh8B*CJEHUaJmHphsH2jahDgh8B*CJEHUaJmHphsH t,,,,,,,,,,,,ͳjU8j2j}hhDgh8B*CJEHUaJmHphsH8j[ hDgh8B*CJEHUVaJmHphsH)hDgh8B*CJEHaJmHphsH2jhDgh8B*CJEHUaJmHphsH)hDgh8B*CJEHaJmH phsH 2jhDgh8B*CJEHUaJmHphsH2jcfhDgh8B*CJEHUaJmHphsH8j[ hDgh8B*CJEHUVaJmHphsH)hDgh8B*CJEHaJmHphsH ,,,,,,,,,,,,--ѴjP62jhDgh8B*CJEHUaJmHphsH2jlhDgh8B*CJEHUaJmHphsH8j[ hDgh8B*CJEHUVaJmHphsH%hDgh8B*CJaJmH phsH 2jjhDgh8B*CJEHUaJmHphsH8j[ hDgh8B*CJEHUVaJmHphsH)hDgh8B*CJEHaJmH phsH 2jhDgh8B*CJEHUaJmHphsH -------,---.-/-0-ͳjU8j2jphDgh8B*CJEHUaJmHphsH8j[ hDgh8B*CJEHUVaJmHphsH)hDgh8B*CJEHaJmHphsH2jhDgh8B*CJEHUaJmHphsH)hDgh8B*CJEHaJmH phsH 2jhDgh8B*CJEHUaJmHphsH2jnhDgh8B*CJEHUaJmHphsH8j[ hDgh8B*CJEHUVaJmHphsH)hDgh8B*CJEHaJmHphsH 0-1-A-B-C-D-V-W-g-h-i-j--ѴmX;!m2jthDgh8B*CJEHUaJmHphsH8j[ hDgh8B*CJEHUVaJmHphsH)hDgh8B*CJEHaJmH phsH 2jhDgh8B*CJEHUaJmHphsH%hDgh8B*CJaJmH phsH 2jrhDgh8B*CJEHUaJmHphsH8j[ hDgh8B*CJEHUVaJmHphsH)hDgh8B*CJEHaJmH phsH 2jhDgh8B*CJEHUaJmHphsH ------------ѴmX;!m2jxhDgh8B*CJEHUaJmHphsH8j[ hDgh8B*CJEHUVaJmHphsH)hDgh8B*CJEHaJmHphsH2jhDgh8B*CJEHUaJmHphsH%hDgh8B*CJaJmH phsH 2jvhDgh8B*CJEHUaJmHphsH8j[ hDgh8B*CJEHUVaJmHphsH)hDgh8B*CJEHaJmHphsH2jhDgh8B*CJEHUaJmHphsH --.).>.A.V.k.....///000151>1{11122.2$ ^`a$gd8$ ^`a$gd8$a$gd8------------..%.׽꠆iO׽:)hDgh8B*CJEHaJmHphsH2j}hDgh8B*CJEHUaJmHphsH8j[ hDgh8B*CJEHUVaJmHphsH2jzhDgh8B*CJEHUaJmHphsH8j[ hDgh8B*CJEHUVaJmHphsH2jhDgh8B*CJEHUaJmHphsH%hDgh8B*CJaJmH phsH )hDgh8B*CJEHaJmH phsH %.&.'.(.).*.:.;.<.=.>.A.B.ɯkN4!%hDgh8B*CJaJmH phsH 2j}hDgh8B*CJEHUaJmHphsH8j[ hDgh8B*CJEHUVaJmHphsH)hDgh8B*CJEHaJmHphsH2jhDgh8B*CJEHUaJmHphsH)hDgh8B*CJEHaJmH phsH 2jhDgh8B*CJEHUaJmHphsH2jXhDgh8B*CJEHUaJmHphsH8j[ hDgh8B*CJEHUVaJmHphsH B.R.S.T.U.V.W.g.h.i.j.k.ͳjU8j2jhDgh8B*CJEHUaJmHphsH8j[ hDgh8B*CJEHUVaJmHphsH)hDgh8B*CJEHaJmHphsH2jhDgh8B*CJEHUaJmHphsH)hDgh8B*CJEHaJmH phsH 2jhDgh8B*CJEHUaJmHphsH2jhDgh8B*CJEHUaJmHphsH8j[ hDgh8B*CJEHUVaJmHphsH)hDgh8B*CJEHaJmHphsH k.l.|.}.~...........ѴjP;)hDgh8B*CJEHaJmHphsH2jhDgh8B*CJEHUaJmHphsH8j[ hDgh8B*CJEHUVaJmHphsH%hDgh8B*CJaJmH phsH 2jhDgh8B*CJEHUaJmHphsH8j[ hDgh8B*CJEHUVaJmHphsH)hDgh8B*CJEHaJmH phsH 2jhDgh8B*CJEHUaJmHphsH...........0ɯmP6m2jڎhDgh8B*CJEHUaJmHphsH8j[ hDgh8B*CJEHUVaJmHphsH)hDgh8B*CJEHaJmHphsH2jhDgh8B*CJEHUaJmHphsH%hDgh8B*CJaJmH phsH 2jhDgh8B*CJEHUaJmHphsH2jhDgh8B*CJEHUaJmHphsH8j[ hDgh8B*CJEHUVaJmHphsH 005161{1|1111122.2/202ѶћрeJ/5j!hDgh8B*CJUaJmHnHphsHu5jh hDgh8B*CJUaJmHnHphsHu5jhDgh8B*CJUaJmHnHphsHu5j:hDgh8B*CJUaJmHnHphsHu5jhDgh8B*CJUaJmHnHphsHu5jhDgh8B*CJUaJmHnHphsHu%hDgh8B*CJaJmH phsH 5jhDgh8B*CJUaJmHnHphsHu0212222222333333333ѶќveJ;,hh8CJaJmH sH hDgh8B*CJaJph5jhDgh8B*CJUaJmHnHphsHu!j{chDgh8CJEHUaJ!j7AhDgh8CJEHUaJ)hDgh8B*CJPJaJmH phsH 2jhDgh8B*CJPJUaJmH phsH 5j8hDgh8B*CJUaJmHnHphsHu%hDgh8B*CJaJmH phsH 5j+hDgh8B*CJUaJmHnHphsHu.2822223n33333"45T5r66$889\:;; $dha$gdbb $h`ha$gd>$Sdh`Sa$gdbbgd8$ ^`a$gd8333333333333333333333444444444444"4(4*4,4.40424446484:4<4۫󠑆{p{p{hh^CJaJhhCJaJhh[CJaJhhCqCJaJmH sH hhbbCJaJhh>5CJaJhh3k5CJaJhhk5CJaJhh^5CJaJhh5CJaJhh[5CJaJhh>5CJaJ,<4>4D4F4H4J4L4N4P4R4T4V4X4Z4\4^4`4b4d4f4h4j4p4r4t4x4|4~4444444444444444444444444꾳ɾԾɨɾ߾ɝߎɃ߾hhCqCJaJhhCqCJaJmH sH hh>CJaJhh )ACJaJhh0CJaJhhbbCJaJhhCJaJhh3kCJaJhh[CJaJhhkCJaJhh^CJaJ34444444444444444444444444555 5 5555"5$5&50525B5J5L5ɾԾm#j9V hhCqCJUVaJhhbbCJaJmH sH jhhbbCJUaJhhmWCJaJhh>CJaJhh )ACJaJhhbbCJaJhh3kCJaJhhkCJaJhh^CJaJhh[CJaJhhCJaJ(L5N5P5Z5\5^5`5b5d5f5v5x5z5|5~55555555555555555555555555555źԯԤԎԃxmԎmmźxhh )ACJaJhh3kCJaJhh^CJaJhh0CJaJhh[CJaJhh>CJaJhhkCJaJhhCJaJhhCqCJaJmH sH hhbbCJaJjhhbbCJUaJ!jghhCqCJEHUaJ*5555555555555555555556666 666666666 6"6$6(6*6,6.60626466686:6<6>6@6B6D6H6J6L6N6P6R6ɾߨߨ߳ԳԒԨ߳ߨԨhh& CJaJhh\oJCJaJhh>CJaJhh3kCJaJhhkCJaJhh^CJaJhhCJaJhhbbCJaJhh[CJaJhh )ACJaJ9R6T6V6X6Z6\6^6`6b6f6j6l6n6p6r666666666666ԾԨxgXIhh\oJCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH !jKhhCqCJEHUaJ#j):V hhCqCJUVaJhhbbCJaJmH sH jhhbbCJUaJhhmWCJaJhh )ACJaJhh>CJaJhh^CJaJhhbbCJaJhh[CJaJhhkCJaJhhCJaJ6666666666666666666666666666667777 7 777777777ĵĵĦynhhbbCJaJhh\oJCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hhCJaJmH sH hhbbCJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh^CJaJmH sH +77 7"7$7&7(7,7.707274767:7<7>7@7B7D7F7H7L7N7T7X7\7^7`7d7f7h7ӵĦĵyĦj_jhhrCJaJhhrCJaJmH sH hh0CJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh^CJaJmH sH hhbbCJaJmH sH hhCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh>CJaJmH sH h7j7777777777777777777˶짘zk\MB3zhhkCJaJmH sH hhbbCJaJhh^CJaJmH sH hhCJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hh[CJaJmH sH hhCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hhrCJaJmH sH )jhhrCJEHUaJmH sH #j $J hhrCJUVaJhhbbCJaJmH sH %jhhbbCJUaJmH sH 777777777777777777777777777777788888 8 888ĵėĦ񗈦ynhhbbCJaJhh0CJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh>CJaJmH sH hhbbCJaJmH sH hhCJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh3kCJaJmH sH '88888888$8&8(8*8.828486888:8<8@8B8\8^8`8d8f8h8j8l8n8p8r8ĵӗĈ}ĵn_ĵPӵhh>CJaJmH sH hh@CJaJmH sH hhkCJaJmH sH hhbbCJaJhh\oJCJaJmH sH hhbbCJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hhCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hhCJaJmH sH r8x8z8~88888888888888888888888888888888888888888ĵӗ}}nӦ⦵hhCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hhbbCJaJhh\oJCJaJmH sH hhCJaJmH sH hhbbCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hhkCJaJmH sH +88888888888888999 9 999999999 9"9$9(9,9.90929496989:9@9B9D9ӵӦⵈyyĵjėӦ⦵yjhh3kCJaJmH sH hhkCJaJmH sH hhCJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hhCJaJmH sH hhbbCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh[CJaJmH sH hhCqCJaJmH sH )D9F9H9J9L9N9P9R9T9Z9\9^9`9d9f9h9j9l9n9p9r9t9v9z9|9~99999999999999999ĵĦ񵗈ĵӗĵĈyĈėjhh )ACJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh[CJaJmH sH hhCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hhCJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hhbbCJaJmH sH )999999999999,:.:T:V:X:Z:z:~::̷񨙊{iTE6hhkCJaJmH sH hh>CJaJmH sH )j]hhmWCJEHUaJmH sH #jK{J hhmWCJUVaJhhmWCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh3kCJaJmH sH )j"hhmWCJEHUaJmH sH #jL{J hhmWCJUVaJ%jhhbbCJUaJmH sH hhbbCJaJmH sH ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ĵ}}ě}}ӛӵӛӛ}ěӵӛӛhhkCJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hh[CJaJmH sH hhbbCJaJhh^CJaJmH sH hhbbCJaJmH sH hhCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh>CJaJmH sH 1:::;;;; ;;; ;";$;&;(;,;.;0;2;4;6;8;:;<;>;D;F;J;L;N;P;R;T;V;X;Z;\;^;b;d;f;h;j;l;n;p;r;v;x;z;ĵӵӵӵhh\oJCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hhbbCJaJmH sH hhCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh^CJaJmH sH 1z;|;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ĵĵĦ⦈}kZ}NBhh[5CJaJhhbb5CJaJ!jhhTICJEHUaJ#j%J hhTICJUVaJhhbbCJaJjhhbbCJUaJhh>CJaJmH sH hhbbCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hhCJaJmH sH hh )ACJaJmH sH ;;;;;;;;<<< <<<<<<<<<< <"<(<*<.<0<2<4<8<:<J<۷ϫ۟۷ψ}r}g\Qhh>CJaJhhbbCJaJhh[CJaJhhCJaJhhkCJaJhh3kCJaJhh\oJ5CJaJhh )A5CJaJhh>5CJaJhh3k5CJaJhhk5CJaJhh>5CJaJhh[5CJaJhh^5CJaJhh5CJaJ;&<(<"A DDD\FFFGdHHFI|I0J $dha$gdbb$Sdh`Sa$gdm $dha$gdmh`hgd> $h`ha$gd> $dha$gd$Sdh`Sa$gdbb$hdh`ha$gd> $h`ha$gd>J<L<N<P<R<T<V<X<\<^<`<b<d<f<h<j<l<n<r<t<x<|<~<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<߳ߨ꨾ߝ߳ߨߒԳhh@CJaJhhCqCJaJhh>CJaJhh3kCJaJhhCJaJhh\oJCJaJhh^CJaJhhbbCJaJhh[CJaJhhkCJaJ9<<<==== = ========= ="=$=&=(=*=,=.=0=2=6=P=R=T=V=X=Z=\=^=`=b=d=f=h=j=l=n=p=r=t=v=ɾԾԨ곝xhhzCJaJmH sH hh0CJaJhh@CJaJhh )ACJaJhh^CJaJhh3kCJaJhhkCJaJhh\oJCJaJhhCJaJhh>CJaJhhbbCJaJhh[CJaJ/v=x=z=|=~================================================>>>>>ɾɾߨɾ߾ɳɒhh0CJaJhhCqCJaJhh )ACJaJhh3kCJaJhh>CJaJhhbbCJaJhh^CJaJhh[CJaJhhkCJaJhhCJaJ8> > >>>>>>(>*>,>.>0>2>4>6>8>:><>>>@>B>D>F>H>J>L>N>P>R>T>V>Z>\>^>`>d>h>l>n>p>r>v>x>z>|>~>>>>>>>>ɾ߳꾨ߝ߳߳߇Ծhh )ACJaJhhCqCJaJhh^CJaJhh0CJaJhhCJaJhhbbCJaJhh3kCJaJhh>CJaJhh[CJaJhhkCJaJhh\oJCJaJ5>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>????? ??ɾɾԾԾԾ꨾ɾhhCqCJaJhh0CJaJhh>CJaJhhzCJaJhhkCJaJhh3kCJaJhh[CJaJhh^CJaJhhCJaJhhbbCJaJ5???????? ?"?$?&?(?*?:??@?B?D?F?H?J?L?R?T?X?Z?^?`?b?d?f?h?j?l???????????????????ɾ꾳ߝɳ골ɳԨߒɳ߇hh\oJCJaJhh@CJaJhh>CJaJhh^CJaJhh[CJaJhhkCJaJhh3kCJaJhhzCJaJhhbbCJaJhhCJaJhh )ACJaJ5?????????????????????????????????????@@@@@@@@ @$@(@*@.@0@2@4@6@8@:@<@>@@@B@D@F@H@ɾɳ꨾ɾߨꝾ߳ɳ꨾ɳ꨾ɨߨɳɳԾhhzCJaJhh>CJaJhhkCJaJhh3kCJaJhh[CJaJhh )ACJaJhhCJaJhhbbCJaJhh^CJaJ>H@J@L@N@V@X@\@^@`@b@d@f@h@j@l@n@p@r@t@x@|@~@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@꾳ߨ골ԳԒɨ골곾골곾ԳhhCqCJaJhh )ACJaJhh^CJaJhh[CJaJhhkCJaJhh>CJaJhh3kCJaJhhbbCJaJhhCJaJhh\oJCJaJ9@@@@@@@@@@@@@@@@@@AAAAA A AAAAAAAAA"A$A&A(A.A0A4A6A:AA@ABADAFALANAPATAXAZA\A^A`AbAdAfAhAjAlAԾԨɝߨɝߨߝԳhhkCJaJhh3kCJaJhh )ACJaJhhCqCJaJhh^CJaJhhbbCJaJhh[CJaJhhCJaJhh>CJaJ>lApArAtAvAxAzA|A~AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAԳԨԨɨɳߝԾԾhh )ACJaJhh^CJaJhh3kCJaJhh>CJaJhh\oJCJaJhhbbCJaJhhkCJaJhhCJaJhh[CJaJ>AAABBBB BBBBBBBBB B"B$B(B*B,B0B2B4B8B:BB@BBBDBHBJBLBPBRBTBVB\B^BbBdBhBjBlBnBrBvBxBzB|B~BBBBBBBBBBBBBBBɾԳɳ߾߾ߨɾhh )ACJaJhh3kCJaJhh^CJaJhhbbCJaJhhkCJaJhh>CJaJhhCJaJhh[CJaJBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBCCCC CCCCC(C*C,C.C0C2C4C6C:CC@CBCDCFCHCJCLCNCPCRCTCVCԾԳԨԳԳꝳߨ߳ɳhhCqCJaJhh^CJaJhhCJaJhh )ACJaJhh3kCJaJhh[CJaJhhkCJaJhhbbCJaJhh>CJaJ>VCXCZC^CbCdCfCjClCnCpCrCtCvCxCzC|CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC߾ɳߨߝԳ߾ԝɳߨߝԳhhCqCJaJhh& CJaJhhCJaJhhkCJaJhh3kCJaJhh )ACJaJhh\oJCJaJhh>CJaJhh[CJaJhh^CJaJhhbbCJaJ3CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCDDDD D DDDDDDD"D$D&D(D*D,D0D2D4D6D8D:DD@DDDFDJDLDNDɾԨԾɳԾԨԒԨԾɳhh\oJCJaJhh>CJaJhhzCJaJhh^CJaJhhCJaJhh )ACJaJhhkCJaJhh[CJaJhh3kCJaJhhbbCJaJhh0CJaJ5NDRDTDVDXDZD\D^D`DbDdDfDhDjDlDnDpDrDtDvDxDzD|D~DDDDDDDDDߨԜxlx`T`lhh3k5CJaJhhk5CJaJhh>5CJaJhh5CJaJhhbb5CJaJhh^5CJaJhh[5CJaJhhkCJaJhh )ACJaJhhCJaJhh^CJaJhhbbCJaJhh[CJaJhh\oJCJaJhh>CJaJDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD÷uuj_T_TIhhbbCJaJhhkCJaJhh\oJCJaJhh>CJaJhhCJaJhh3kCJaJhhmCJaJhh[CJaJhh )ACJaJhh& CJaJhhm5CJaJhh5CJaJhh3k5CJaJhh[5CJaJhh\oJ5CJaJhh )A5CJaJDDDDDDDDDDDEEEEE E EEEEEEEEEE E"E$E(E,E.E0E2E4E6E᠕tiiiti^tthh^CJaJhh[CJaJhhCJaJhhkCJaJhh>CJaJhh\oJCJaJhh3kCJaJ)jhhCJEH,UaJmH sH #j@CJaJhhkCJaJhh^CJaJhhbbCJaJhh[CJaJhhCJaJ>EEEEEEEEEEEEEEEEEEFF F FFFFFFFFF F"F$F&F(F,F.F2F4F6F8F:FF@FBFDFFFJFLFNFPFRFTFXF^FɳɨɾԳ߳߳߳ߝhh3kCJaJhhCJaJhh^CJaJhh>CJaJhhbbCJaJhhkCJaJhh[CJaJhh )ACJaJhhCJaJ7^F`FFFFFFFFFFFFFFFFFF˶쫛{k_O?O/?/hh[5CJaJmH sH hh5CJaJmH sH hh^5CJaJmH sH hh>5CJaJhh\oJ5CJaJmH sH hhk5CJaJmH sH hh3k5CJaJmH sH hh>5CJaJmH sH hhbbCJaJ)jhh CJEHUaJmH sH #jI{J hh CJUVaJhhbbCJaJmH sH %jhhbbCJUaJmH sH FFFFFFFFFFFFFFFFFFFϿϯpaRG8hh^CJaJmH sH hh>CJaJhh\oJCJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh5CJaJmH sH hh\oJ5CJaJmH sH hh>5CJaJmH sH hh>5CJaJmH sH hh3k5CJaJmH sH hh[5CJaJmH sH hhk5CJaJmH sH hh^5CJaJmH sH FFFFFFFFFFFFFFFFGGGGG GGGGGGGG"G$G&G(G,G0G2G4G6G8G:G>GӦӗĈ∦yyӦnӦӵhh>CJaJhh )ACJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh^CJaJmH sH hhCJaJmH sH (>GXGZG\G^G`GbGdGfGhGjGlGnGtGvGzG|G~GGGGGGGGGGGGGGGĵĈĵyj[ӗĈPhhNCJaJhh )ACJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh^CJaJmH sH hhCJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hhNCJaJmH sH hh@CJaJmH sH GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGHⵦӵyyėjyyⵦyyhh>CJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hhCJaJmH sH hhNCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh )ACJaJmH sH )HHHHH H HHHHHHH"H$H&H(H*H,H.H0H2H4H6H:HHBHDHFHJHLHNHPHRHTHVHXHZH^H`HhHlHnHĵӵĵĦӵ}ĵӦnhhbbCJaJmH sH hhNCJaJhh^CJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hhNCJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hhCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH +nHpHrHxHzHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH׶זxi懖ZxiKhhmCJaJmH sH hh0CJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh[CJaJmH sH hhCJaJmH sH !jRhh FCJEHUaJ#jS{J hh FCJUVaJjhhbbCJUaJhhbbCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hhbbCJaJHHHHHHIIIII I IIIII I$I&I(I*I,I.I0I2I4I6I8I:ICJaJmH sH hhbbCJaJhh^CJaJmH sH hhbbCJaJmH sH hhCJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hhmCJaJmH sH jhhmCJUaJ!jhhmCJEHUaJ#j +J hhmCJUVaJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJJJJ J0J񗈵}∦n}n_hhmCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hhbbCJaJhhCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hh>CJaJmH sH hhbbCJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh[CJaJmH sH "0J2JXJZJ\J^JdJfJhJjJlJnJpJrJtJvJJJ˶ݧzk\M;#j+J hhmCJUVaJjhhbbCJUaJhhCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh[CJaJmH sH hhCJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh )ACJaJmH sH )jhh FCJEHUaJmH sH #jY{J hh FCJUVaJhhbbCJaJmH sH %jhhbbCJUaJmH sH JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJzkkk\kM\khh0CJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hhCJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hhbbCJaJhhbbCJaJmH sH hh FCJaJmH sH jhhbbCJUaJ!jhhmCJEHUaJ0JJhLDMMNjO2PPP,QR>RRSCJaJmH sH %2K4K8K:KK@KDKFKHKJKLKNKPKRKTKVKXKZK\K`KdKfKhKjKnKpKrKtKvKxKzK~KKKKKKĵӈyyjĵ_hhbbCJaJhh )ACJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hhbbCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh& CJaJmH sH hhCJaJmH sH %KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKĵĦĦ}nӦ_nnhh\oJCJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh& CJaJmH sH hhbbCJaJhh3kCJaJmH sH hhbbCJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh>CJaJmH sH hhCJaJmH sH hh^CJaJmH sH %KKKKKKKKKKL L"L$L(L*L,L.L0L4L6L8L:LCJaJmH sH hhbbCJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH CJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh& CJaJmH sH hh^CJaJmH sH hhbbCJaJhhbbCJaJmH sH hhCJaJmH sH hh[CJaJmH sH %LLLLMMM M MMMMMMMMM M"M$M&M(M,M.M0M4M6M8MM@MBMDMכ񪌛}כn׌_hhCJaJmH sH hh& CJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh[CJaJmH sH hhkCJaJmH sH hhCJaJmH sH hhbbCJaJhhbbCJaJmH sH DMZM\MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMӒteVetVGehh>CJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh[CJaJmH sH hhCJaJmH sH hhmCJaJmH sH !jhh FCJEHUaJ#j{J hh FCJUVaJhhbbCJaJmH sH jhhbbCJUaJhh FCJaJmH sH MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNN N NNNNNNNN N"N$N&N(N*N,N.Nȹӛ}}n}nӛ}hh\oJCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hhbbCJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hhbbCJaJhh^CJaJmH sH hhCJaJmH sH hh0CJaJmH sH +.N0N2N6N8N:NN@NBNDNFNHNJNLNNNhNjNlNpNrNtNvNxN|N~NNNNNNNNNNNNNNNNNNN⵪ěě}ӛ}ĵ}n}nhh\oJCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh@CJaJmH sH hhCJaJmH sH hhbbCJaJhh^CJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hhbbCJaJmH sH hhkCJaJmH sH +NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNOOOėyn_nhhzCJaJmH sH hhbbCJaJhh0CJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hhbbCJaJmH sH hhCJaJmH sH hh[CJaJmH sH %OO O O2O4O6O8O>O@OBODOJOLONOPOROTOVOXOZO\O`OdOfOpO~OOOO⡒teZtK⡒hhCJaJmH sH hhbbCJaJhh0CJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh[CJaJmH sH hhCJaJmH sH !jhh FCJEHUaJ#j{J hh FCJUVaJjhhbbCJUaJhhbbCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOĵӛĵ}ĵӛĵĵnnhh3kCJaJmH sH hh0CJaJmH sH hh^CJaJmH sH hhbbCJaJhhkCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hhbbCJaJmH sH hhCJaJmH sH hh>CJaJmH sH +OOOOOPPPPPPPPPPPPP P"P$P&P(P*P.P0P2P:Pӵ}ӵӗn}n_Phh FCJaJmH sH hhmCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hhbbCJaJhh>CJaJmH sH hhbbCJaJmH sH hhCJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hh )ACJaJmH sH :PQ@QfQhQjQlQnQpQrQtQvQzQ|Q~QQQQQQQQQQQQQ⡒teVe⃡tGhhkCJaJmHsHhh0CJaJmHsHhh )ACJaJmHsHhh^CJaJmHsHhhCJaJmHsHhh>CJaJmHsHhh[CJaJmHsH!jhh FCJEHUaJ#j{J hh FCJUVaJjhhbbCJUaJhhbbCJaJmHsHhhCJaJmHsHQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQĵ񵗌}n__nⵗ}hh>CJaJmHsHhh )ACJaJmHsHhh^CJaJmHsHhhbbCJaJhh0CJaJmHsHhh\oJCJaJmHsHhhbbCJaJmHsHhhkCJaJmHsHhhCJaJmHsHhh3kCJaJmHsHhh[CJaJmHsH%QQRRRRR6R8R:RCJaJmHsHRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRĹϮϹ唉~sh]ϮhϹshh\oJCJaJhh )ACJaJhh>CJaJhhDCJaJhhCJaJhhCJaJmH sH hh0CJaJhh3kCJaJhhkCJaJhh^CJaJhh[CJaJhhCJaJhhbbCJaJjhhbbCJUaJ$RRRRRRRRRRRRSSS SS4S6S8S:SS@SBSԾԳԨ|k\M>hh\oJCJaJmH sH hhCJaJmH sH hh>CJaJmH sH !j.hhDCJEHUaJ#j/J hhDCJUVaJjhhbbCJUaJhh FCJaJhhDCJaJhh^CJaJhhbbCJaJhhkCJaJhh[CJaJhh3kCJaJhh\oJCJaJhhCJaJBSDSFSHSJSLSNSPSRSTSVSXS\S^S`SbSdSfSjSlSnSpSrStSvSxSzS|S~SSSSSSSSSSSSSSĵĈyyӦӦĈjhh& CJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hhkCJaJmH sH hhCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hhbbCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hh[CJaJmH sH )SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSĵĈ}n_nnĈ_}hh^CJaJmH sH hhkCJaJmH sH hhbbCJaJhh0CJaJmH sH hhCqCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hhbbCJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hhCJaJmH sH hh[CJaJmH sH #SSSSSSTTTTT T TTTTTTT T"T$T&T(T*T,T.T0T2T4T6T8T:T@TFTĵėyjėjjjyjĵ^hhN5CJaJhhkCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hhCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh>CJaJmH sH hhbbCJaJmH sH hhDCJaJmH sH "FTJTLTNTPTRTVTZT\T^T`TbTdTfThTjTlTnTpTtTvTxTzT|TTTTTTTTTTTTTT㿳˳˧˿׳㧳ynchhCqCJaJhh3kCJaJhh>CJaJhhbbCJaJhh^5CJaJhhN5CJaJhh3k5CJaJhh5CJaJhh>5CJaJhh[5CJaJhhk5CJaJhh\oJ5CJaJhh3k5CJaJmHCsHC$TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUUUUU U UUUUUUUɾɨߝɝ골ɨߨԒԨԳhhNCJaJhh^CJaJhh\oJCJaJhhCJaJhh>CJaJhh )ACJaJhhkCJaJhh[CJaJhh3kCJaJhhbbCJaJhh0CJaJ5UU U"U$U&U(U*U0U2U4U6U8U:UU@UBUDUFUHUJULURUTUVUXUZU\U^U`UbUdUfUhUjUlUnUpUrUtUxUzU|U~UUUUUUɾԾ߾߳ꨝߒߨ꒝ɝ߳߳ߨjhhbbCJUaJhh^CJaJhhCJaJhhbbCJaJhh )ACJaJhhNCJaJhhkCJaJhh>CJaJhh[CJaJhh3kCJaJhh\oJCJaJ1UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU·¬¬ujW%jhhbbCJUaJmH sH hh )ACJaJhh\oJCJaJhhkCJaJhh^CJaJhh>CJaJhhCJaJhh3kCJaJhh[CJaJhhbbCJaJjhhbbCJUaJ!j!hhhCJEHUaJ#jd|J hhhCJUVaJUUU VVVVVVV V"V$V&V*V,V.V0V2V6V:VVFVHVJVNVRVTVVVXVZV^VbVdVfVhVjVlVnVpVrVԿ桖ujjuuujjuhh\oJCJaJhh3kCJaJhhCJaJhhkCJaJhh[CJaJhh>CJaJ%jhhbbCJUaJmH sH )j$hhhCJEHUaJmH sH #jc|J hhhCJUVaJhhbbCJaJhhbbCJaJmH sH )rVvVxVzV|V~VVVVVVVVVVVVVVVVVVVWWWW W WWWWWW W"W$W߾ɝ|kߨ`ɳ`hh )ACJaJ!j%hhhCJEHUaJ#jb|J hhhCJUVaJjhhbbCJUaJhhhCJaJhh[CJaJhh3kCJaJhh\oJCJaJhhbbCJaJhhkCJaJhhCJaJhh^CJaJhh>CJaJ%$W&W*W.W0W2W4W6W:W>W@WBWDWFWHWJWLWNWRWTWVWXWZW^W`WbWdWfWhWjWlWnWpWrWtWvWxWzW|WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWɾԳԨɾɳ߾꨾ɾhhbbCJaJmH sH hh^CJaJhh>CJaJhh[CJaJhhkCJaJhh\oJCJaJhh3kCJaJhhbbCJaJhhCJaJ9*WWX YnYYY[B[[\\:]L]]^$_8__(`$Sdh`Sa$gdP $dha$gdP $dha$gdSl $dha$gdh $dha$gdbb$dh^a$gdbb$Sdh`Sa$gdbbWWWWWWWWWWWWWWWWWWXXXXX X XXXXX(XȹxixxZxiKhhCJaJmH sH hh0CJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh[CJaJmH sH !j(hhhCJEHUaJ#ja|J hhhCJUVaJjhhbbCJUaJhhbbCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hhbbCJaJhh^CJaJmH sH hhCJaJmH sH (X,X.XTXVXXXZX^X`XbXdXhXjXXXXXXXXXXXXп񰡒o`QBhhCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh& CJaJmH sH !j]-hhhCJEHUaJ#j_|J hhhCJUVaJhh3kCJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh )ACJaJmH sH !j#+hhhCJEHUaJ#j`|J hhhCJUVaJjhhbbCJUaJhhbbCJaJmH sH XXXXXXXXXXXXXXXXXXYYYY;sdUJsUs;hh>CJaJmH sH hhbbCJaJhh^CJaJmH sH hh0CJaJmH sH hh[CJaJmH sH hhkCJaJmH sH hhCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hhCJaJmH sH hhbbCJaJmH sH jhhbbCJUaJ!j/hhhCJEHUaJ#j^|J hhhCJUVaJYY YYY8Y:YZBZDZȹ}kZ}KK<hh>CJaJmHsHhh\oJCJaJmHsH!jB9hhw+CJEHUaJ#j|J hhw+CJUVaJjhhbbCJUaJhhCJaJmHsHhhbbCJaJmHsHhhkCJaJmHsHhh[CJaJmHsHhh3kCJaJmHsHhhbbCJaJhh^CJaJmHsHhhCJaJmHsHDZFZHZJZLZPZRZTZVZXZZZ^Z`ZbZdZfZjZlZpZrZtZvZxZzZ|Z~ZZZZZĵӗӈyn_PjhhbbCJUaJhh )ACJaJmHsHhhbbCJaJhh0CJaJmHsHhh\oJCJaJmHsHhhkCJaJmHsHhh^CJaJmHsHhh>CJaJmHsHhh[CJaJmHsHhhCJaJmHsHhh3kCJaJmHsHhhbbCJaJmHsHZZZZZZZZZZZZZZZZZZ[[*[,[.[0[2[;;r;cc;Q@c!j@hhPCJEHUaJ#j2J hhPCJUVaJhh3kCJaJmHsH!j=hhw+CJEHUaJ#j|J hhw+CJUVaJhhCJaJmHsHhh>CJaJmHsHhh& CJaJhhbbCJaJmHsHjhhbbCJUaJ!j;hhw+CJEHUaJ#j|J hhw+CJUVaJ2[6[8[:[<[>[B[D[F[J[L[N[P[T[V[|[~[[[[[[[ĵyn_M<_y!jyDhhCJEHUaJ#j|J hhCJUVaJjhhbbCJUaJhhbbCJaJhh^CJaJmHsHhhbbCJaJmHsHhhNCJaJmHsHhhPCJaJmHsHhhCJaJmHsHhh )ACJaJmHsHhh[CJaJmHsHhh3kCJaJmHsHhhSlCJaJmH sH [[[[[[[[[[[[[[[[[[\\\ \\\\\\\ĵė}n\Kn!jFhh YCJEHUaJ#j$J hh YCJUVaJjhhbbCJUaJhhCJaJmHsHhhbbCJaJhh^CJaJmHsHhh0CJaJmHsHhhbbCJaJmHsHhhCJaJmHsHhh3kCJaJmHsHhh[CJaJmHsHhhkCJaJmHsH\\ \"\$\&\*\,\.\0\2\6\:\<\>\@\B\D\F\H\J\N\P\R\T\V\X\Z\^\`\\\ĵӗĵĦyjX#j#J hh YCJUVaJjhhbbCJUaJhhPCJaJmHsHhh^CJaJmHsHhh\oJCJaJmHsHhh3kCJaJmHsHhhbbCJaJmHsHhhCJaJmHsHhhkCJaJmHsHhh[CJaJmHsHhh>CJaJmHsH\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\vgXMvMXvhhbbCJaJhh^CJaJmHsHhh0CJaJmHsHhh[CJaJmHsHhhkCJaJmHsHhhCJaJmHsHhh3kCJaJmHsHhhCJaJmHsHhhSlCJaJmHsHhhbbCJaJmHsHjhhbbCJUaJ!jIhh YCJEHUaJ\\\ ] ]2]4]6]8]:]@]B]D]F]H]L]N]P]T]ⲡ⒃teVG8VhhNCJaJmHsHhhPCJaJmHsHhhCJaJmHsHhh )ACJaJmHsHhh[CJaJmHsHhh3kCJaJmHsHhhSlCJaJmHsH!jXKhhPCJEHUaJ#j3J hhPCJUVaJjhhbbCJUaJhhCJaJmHsHhhbbCJaJmHsHhh>CJaJmHsHT]V]X]Z]`]b]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ȹȧȇxixxZxiKhhCJaJmHsHhh0CJaJmHsHhhkCJaJmHsHhh[CJaJmHsHhhCJaJmHsH!j_Nhh YCJEHUaJ#j!J hh YCJUVaJjhhbbCJUaJhhbbCJaJmHsHhh3kCJaJmHsHhhbbCJaJhh^CJaJmHsH]]]^^^^ ^ ^^^^^^^^ ^$^&^(^*^,^0^4^6^8^:^<^>^@^B^D^H^J^Ͼᯠ႑sdssdႠsUdhh^CJaJmHsHhh\oJCJaJmHsHhhkCJaJmHsHhh>CJaJmHsHhh[CJaJmHsHhhCJaJmHsHhh3kCJaJmHsH!jQhh YCJEHUaJ#j J hh YCJUVaJhhbbCJaJmHsHjhhbbCJUaJ!J^L^P^R^V^X^Z^\^^^`^b^d^f^h^j^n^p^^^^^^^^^^Ȫț׌}n_כPhhPCJaJmHsHhhCqCJaJmHsHhh@CJaJmHsHhh )ACJaJmHsHhh>CJaJmHsHhh3kCJaJmHsHhh[CJaJmHsHhh^CJaJmHsHhhkCJaJmHsHhhCJaJmHsHhhbbCJaJhhbbCJaJmHsH^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ϾᯠsdsUB%jhhbbCJUaJmH sH hhPCJaJmHsHhh>CJaJmHsHhh\oJCJaJmHsHhhCJaJmHsHhh[CJaJmHsHhhkCJaJmHsHhh3kCJaJmHsH!j?Shh YCJEHUaJ#jJ hh YCJUVaJhhbbCJaJmHsHjhhbbCJUaJ^__ _"_$_&_0_2_4_8_L_N_P_T_V_X_ʷ񢓄ufWHWu9.hhbbCJaJhh^CJaJmHsHhhNCJaJmHsHhhbbCJaJmHsHhhPCJaJmHsHhhCJaJmHsHhh )ACJaJmHsHhhSlCJaJmHsH(jhhPCJUaJmHnHu%jhhbbCJUaJmH sH )jqUhh YCJEHUaJmH sH #jJ hh YCJUVaJhhbbCJaJmH sH X_Z_`_b________________________⽨♊{l]{RlChhCJaJmHsHhhbbCJaJhh0CJaJmHsHhhkCJaJmHsHhh^CJaJmHsHhh[CJaJmHsHhhCJaJmHsH)jXhh YCJEHUaJmH sH #jJ hh YCJUVaJ%jhhbbCJUaJmH sH hhbbCJaJmHsHhh3kCJaJmHsH_____```` ` `````````` `"`$`(`@`B`h`̷{paRpaaChhCJaJmHsHhhkCJaJmHsHhh3kCJaJmHsHhhbbCJaJhh^CJaJmHsHhh0CJaJmHsHhhCJaJmHsHhh[CJaJmHsH)j_[hh YCJEHUaJmH sH #jJ hh YCJUVaJ%jhhbbCJUaJmH sH hhbbCJaJmHsHh`j`l`n`r`t`v`z`|`~`````````````Ŷzk\k\Mz>hh\oJCJaJmHsHhh3kCJaJmHsHhhkCJaJmHsHhh>CJaJmHsHhhCJaJmHsHhh^CJaJmHsHhh[CJaJmHsHhhCJaJmHsHhhbbCJaJmHsH%jhhbbCJUaJmH sH )j]hh YCJEHUaJmH sH #jJ hh YCJUVaJ(`t```aa.b cc4d~d:eendpppsFtt"u$Sdh`Sa$gd r $dha$gd r $h`ha$gdN $dha$gdbb $dha$gd$Sdh`Sa$gdbb``````````````````````````aaaaaa a"aɾɝɨߒɇxfUxɾ!jt`hhCJEHUaJ#j}J hhCJUVaJjhhbbCJUaJhhCJaJhhkCJaJhh0CJaJhh3kCJaJhhCJaJhh^CJaJhhbbCJaJhh>CJaJhh[CJaJhh )ACJaJhhSlCJaJ!"a$a&a(a*a,a.a0a2a6a8a:aa@aBaDaHaJaLaPaTaVaXaZa\a`adafahajalanaparataxaza|a~aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaɳԳԾ߳ԝ߳ɳhh^CJaJhh\oJCJaJhhbbCJaJhh )ACJaJhh[CJaJhh>CJaJhhCJaJhh3kCJaJhhkCJaJ:aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa꾳골Ԩߨ꒨ɳznzbhh[5CJaJhh\oJ5CJaJhh3k5CJaJhhN5CJaJhh0CJaJhh>CJaJhh[CJaJhhCJaJhh^CJaJhh\oJCJaJhhkCJaJhh3kCJaJhhbbCJaJhhPCJaJ$aabbbbb b bbbbbb b"b$b&b(b*b.b0b8b:bb@bBbDbFbHbJbPb۷ϟϔ~s~h~]RhhkCJaJhh^CJaJhhCJaJhh>CJaJhh[CJaJhh3kCJaJhhbbCJaJhh\oJ5CJaJhhk5CJaJhh^5CJaJhh5CJaJhhN5CJaJhh[5CJaJhh3k5CJaJhh>5CJaJ PbRbVbXb\b^b`bbbdbfbhbjbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbcɾԨԝԳ߳߾ԨԒhhCqCJaJhhkCJaJhh0CJaJhh@CJaJhhCJaJhh^CJaJhh\oJCJaJhhbbCJaJhh>CJaJhh3kCJaJhh[CJaJ5ccccc c cccccccc c"c$c&c(c*c,c.c0c6cɾԠsdUFhhbbCJaJmHsHhh>CJaJmHsHhh\oJCJaJmHsHhh3kCJaJmHsHhh )ACJaJmHsHhh[CJaJmHsHhhCJaJmHsHhhbbCJaJmH sH hh3kCJaJhh^CJaJhhbbCJaJhh[CJaJhhkCJaJhhCJaJ6c8c^c`cbcdcjclcncpcrcvcxczccccccccϾᯠp_TEhhCJaJmHsHhhbbCJaJ!jehhCJEHUaJ#j0}J hhCJUVaJhh )ACJaJmHsHhh[CJaJmHsHhh\oJCJaJmHsHhh3kCJaJmHsH!jchhCJEHUaJ#j,}J hhCJUVaJhhbbCJaJmHsHjhhbbCJUaJcccccccccccccccccccccccddd,d.d0d2d◵񵦵ӈygVy!jQhhh rCJEHUaJ#j 4J hh rCJUVaJjhhbbCJUaJhhCJaJmHsHhh>CJaJmHsHhh3kCJaJmHsHhh[CJaJmHsHhh^CJaJmHsHhhbbCJaJmHsHhhCJaJmHsHhhkCJaJmHsH2d4d8d:dd@dBdDdFdHdJdLdNdPdRdTdVdZd\d`dhdjdldndpdȹ曌}n}n_PAhhbbCJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hhSlCJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hhzCJaJmH sH hh rCJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hhCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh[CJaJmH sH hhbbCJaJpdrdtdvdxdzddddddddddd:ee@eBeDeFeJeĵĵĦĔtiZK<hh[CJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hhkCJaJmH sH hhbbCJaJhh>CJaJmH sH !jjhhCJEHUaJ#j:}J hhCJUVaJjhhbbCJUaJhhCJaJmH sH hhbbCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hhCJaJmH sH hh^CJaJmH sH JeLeNePeReTeVeXeZe\e^e`ebedeferetevexeze|e~eeeeeeȹ}n_}_L%hh3k56>*CJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hhbbCJaJhh0CJaJmH sH hhbbCJaJmH sH hhCJaJmH sH eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeƳzk\QB3hhCJaJmH sH hhkCJaJmH sH hhbbCJaJhh>CJaJmH sH hhbbCJaJmH sH %hhk56>*CJaJmH sH %hh^56>*CJaJmH sH %hh56>*CJaJmH sH %hhbb56>*CJaJmH sH %hh3k56>*CJaJmH sH %hh>56>*CJaJmH sH %hh[56>*CJaJmH sH eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeefffff ffĵyӗynӦ_ӵӦ∵hh& CJaJmH sH hhbbCJaJhh>CJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hhbbCJaJmH sH hhCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH %ffffff@fBfDfFfJfLfNfPfVfXfZf\f`fbfdfhfjflfpfrftffĵģăteăVVhh>CJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hh^CJaJmH sH hhCJaJmH sH !j1mhhCJEHUaJ#j}J hhCJUVaJjhhbbCJUaJhhbbCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH ffffffffffffffffffffffffff;;;}n_}P_}PnP}Ahh )ACJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh[CJaJmH sH hhCJaJmH sH !jphhCJEHUaJ#j}J hhCJUVaJhhbbCJaJmH sH jhhbbCJUaJ!jVohhbbCJEHUaJ#j1e[I hhbbCJUVaJfffggggg ggggggg g"g$g&g,g.g2g4g8g:gg@gHgJgNgPgTgVgXgZg\g^g`gbgdgfghgjg◵ĵ∗ⵈ񦵈ӵynhhbbCJaJhh0CJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh[CJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hhbbCJaJmH sH hhCJaJmH sH +jglgngpgrgzg|ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggӵ⦗ӈӵӵӵĦӦ}hhbbCJaJhh rCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh[CJaJmH sH hhkCJaJmH sH hhbbCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hhCJaJmH sH hh^CJaJmH sH 1ggggggggggghhhhh h hhhhhhhh h(h*h.h0h2h4h6h:hh@hBhȹ}n_}_}_}_nhh3kCJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hhCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh& CJaJmH sH hhbbCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hhbbCJaJhhkCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh )ACJaJmH sH %BhDhFhHhJhLhNhPhRhZh\h`hbhdhfhjhlhnhphrhthvhzh|h~hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhĵėĈyĦn∵yĈyĦhhbbCJaJhhkCJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hh>CJaJmH sH hhbbCJaJmH sH hhCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH +hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhiiiii i0iĵ⛵}ӛn\Knn!jrhhCJEHUaJ#j}J hhCJUVaJjhhbbCJUaJhh>CJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hhCJaJmH sH hhbbCJaJhhbbCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh^CJaJmH sH 0i2i4i6i8i:iidifihijinipitivixizi;p_PA2PhhCqCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh>CJaJmH sH !jlvhhCJEHUaJ#j}J hhCJUVaJhhECJaJmH sH jhhECJUaJhhbbCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH jhhbbCJUaJ!jthhbbCJEHUaJ#je[I hhbbCJUVaJzi|iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiĵⵦӈӵ}ӈӦnhh )ACJaJmH sH hhbbCJaJhhbbCJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hhCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hh^CJaJmH sH %iiiiiiiiiiiiiiiiijjjj j jjjjjjj j"j$j&j(j*j,j.j0jĵӦӗӈ◵ӗy◈ny_ӵhh )ACJaJmH sH hhbbCJaJhh^CJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hhbbCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hhCJaJmH sH hhkCJaJmH sH hhzCJaJmH sH %0j2j4j8j:jj@jBjDjFjHjJjLjNjRjTjVjXjZjjjjjjjjjjj׹ȹȌȪ}kZ}Kתhh\oJCJaJmH sH !j`xhhCJEHUaJ#j}J hhCJUVaJjhhbbCJUaJhh^CJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hhbbCJaJmH sH hhkCJaJmH sH hhCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hhbbCJaJjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjĵӦėąteZeKhh>CJaJmH sH hhbbCJaJhh )ACJaJmH sH !jUzhhCJEHUaJ#j}J hhCJUVaJjhhbbCJUaJhhCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hhbbCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH jjjjk k kkkkkkkkk k"k$k&k(k*k,k0k2k6k8k:k>k@kBkDkFklknkĵӛ}ĵ}Čⵛĵn\#j}J hhCJUVaJjhhbbCJUaJhh )ACJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hhbbCJaJhhbbCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hhCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hhkCJaJmH sH !nkpkrktkvkxkzk|kkkkkkkkkkkkkkУqbSDвDhhCJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH !j=~hhCJEHUaJ#j}J hhCJUVaJhh:CJaJmH sH jhh:CJUaJhh[CJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hhbbCJaJmH sH jhhbbCJUaJ!jI|hhCJEHUaJkkkkkkkkkkkkkkkkklllllllll lĵĦĵӗygVyӈKhhbbCJaJ!j2hhCJEHUaJ#j}J hhCJUVaJjhhbbCJUaJhhCJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hhkCJaJmH sH hhbbCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh^CJaJmH sH l"l$l(l*l,l0l2l4l6l8l^l`lbldlflhljlllnlplllllĵӵėątĦeVGhh^CJaJmH sH hh@CJaJmH sH hhkCJaJmH sH !j'hhCJEHUaJ#j}J hhCJUVaJjhhbbCJUaJhh[CJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hhbbCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hhCJaJmH sH hhCqCJaJmH sH llllllllllllllllllllllllllllȹx׹iZKZKxhh\oJCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh[CJaJmH sH !jhhCJEHUaJ#j}J hhCJUVaJjhhbbCJUaJhhbbCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hhCJaJmH sH hhCqCJaJmH sH hhbbCJaJllllll m"m$m&m(m*m,m.m0m4m6m8m:mmDmFmĵteZKtt<hhkCJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hhbbCJaJhh>CJaJmH sH hhCJaJmH sH !jhhCJEHUaJ#j}J hhCJUVaJhh:CJaJmH sH jhh:CJUaJhhbbCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh^CJaJmH sH hhzCJaJmH sH FmHmJmLmPmRmVmXmZm\m^m`mbmdmfmhmnmpmrmtmvmxmzm|mmmmmmmmmmmmmmmĵyn_yӦyy∦hh& CJaJmH sH hhbbCJaJhhkCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hhbbCJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hhCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh3kCJaJmH sH %mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmnnϾᯠᑆwhYhJhhYhh\oJCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hhCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hhbbCJaJhh3kCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hhkCJaJmH sH !jhhsCJEHUaJ#j}J hhsCJUVaJhhbbCJaJmH sH jhhbbCJUaJnnn nnnnnnnnnn n"n$n&n(n*n,n.n0n2n4n6n8n:nn@nBnDnFnHnĦČ}}n_hh )ACJaJmH sH hh0CJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hhbbCJaJhh>CJaJmH sH hh^CJaJmH sH hhCJaJmH sH hhbbCJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh[CJaJmH sH !HnJnpnrntnvnxnzn|n~nnnnnnnnnnnnnnnnnnϾᯠᕆwhwYJwhh )ACJaJmH sH hhSlCJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hhbbCJaJhhCJaJmH sH hh[CJaJmH sH !jhhsCJEHUaJ#j}J hhsCJUVaJhhbbCJaJmH sH jhhbbCJUaJnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnoooo o0oě⌵}ⵦnjhhbbCJUaJhh>CJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hhbbCJaJhhkCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hhbbCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hhCJaJmH sH hh^CJaJmH sH +0o2o4o6o8o:oo@oBoDoFoJoLoNoPoRoTonoporovoxo;whYJ;Yhhh@CJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh>CJaJmH sH hhCJaJmH sH hhbbCJaJhh3kCJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hhbbCJaJmH sH jhhbbCJUaJ!jhhsCJEHUaJ#j}J hhsCJUVaJxozo|o~ooooooooooooooooooooooooooooooĵӌӛ}ĵ}ĵn\#j}J hhsCJUVaJjhhbbCJUaJhhkCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hhbbCJaJhh^CJaJmH sH hhbbCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hhCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH oooooooppppp pppppppppp p"p$p*p,p0p6p8p:pCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hhCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hhbbCJaJmH sH jhhbbCJUaJ!jhhsCJEHUaJ"JpLpPpRpTpVpZp\p^p`pdplpnppprptpvpxpzp|p~ppppĵӦyj[L=hhkCJaJmHCsHChh^CJaJmHCsHChhCJaJmHCsHChh rCJaJmHCsHChh>CJaJmHCsHChh[CJaJmHCsHChh3kCJaJmHCsHChh rCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hhkCJaJmH sH hhbbCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hhCJaJmH sH ppppppppppppppppppppppppppĵyӈjXGj!jhhx.CJEHUaJ#j>V hhx.CJUVaJjhh rCJUaJhhCqCJaJmHCsHChh^CJaJmHCsHChh3kCJaJmHCsHChh\oJCJaJmHCsHChhCJaJmHCsHChhkCJaJmHCsHChh rCJaJmHCsHChh>CJaJmHCsHChh[CJaJmHCsHCpppppppppppp"q$q&q(q*q,q.q0q2q4q6q8q:qq@qӵveV◵Ghh>CJaJmHCsHChhCJaJmHCsHC!jѓhh rCJEHUaJ#jE~J hh rCJUVaJjhh rCJUaJhh )ACJaJmHCsHChhkCJaJmHCsHChh[CJaJmHCsHChh\oJCJaJmHCsHChh3kCJaJmHCsHChh rCJaJmHCsHChhx.CJaJmH sH @qBqDqFqHqJqNqPqRqTqVq\q^qbqdqfqhqjqnqpqrqtqvqxqzq|q~qqqqqqqqqqqqqqqqĵ⦗ĵyӵyjyyėjhh^CJaJmHCsHChhkCJaJmHCsHChh )ACJaJmHCsHChh0CJaJmHCsHChhCqCJaJmHCsHChh>CJaJmHCsHChh rCJaJmHCsHChhCJaJmHCsHChh3kCJaJmHCsHChh[CJaJmHCsHC)qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqrr r rĵĦӦyyjėӦyyhh0CJaJmHCsHChhkCJaJmHCsHChh\oJCJaJmHCsHChh^CJaJmHCsHChh3kCJaJmHCsHChh>CJaJmHCsHChhCJaJmHCsHChh rCJaJmHCsHChh[CJaJmHCsHChh )ACJaJmHCsHC) rrrrrrrr r$r&r(r*r,r.r0rVrXrZr\r^r`rĵyjXGj!jhh rCJEHUaJ#jJ hh rCJUVaJjhh rCJUaJhh )ACJaJmHCsHChh3kCJaJmHCsHChhkCJaJmHCsHChh^CJaJmHCsHChh[CJaJmHCsHChhCJaJmHCsHChh rCJaJmHCsHChh0CJaJmHCsHChh\oJCJaJmHCsHC`rdrfrhrlrnrrrrrrrrrrrrrrrrrĵģteVGă8hhkCJaJmHCsHChh^CJaJmHCsHChh )ACJaJmHCsHChh0CJaJmHCsHChhCqCJaJmHCsHChh3kCJaJmHCsHC!jܗhh rCJEHUaJ#jJ hh rCJUVaJjhh rCJUaJhh rCJaJmHCsHChh[CJaJmHCsHChh\oJCJaJmHCsHChh>CJaJmHCsHCrrrrrrrrrrrrrrrssss s ssssss s"s$s⣒teeVVhhkCJaJmHCsHChh3kCJaJmHCsHChh>CJaJmHCsHChh\oJCJaJmHCsHC!jhh rCJEHUaJ#jJ hh rCJUVaJjhh rCJUaJhhCJaJmHCsHChh^CJaJmHCsHChh rCJaJmHCsHChh[CJaJmHCsHC$s&s(s*s,s.s4s6s:ss@sBsDsFslsnspsrstsvszsĵėĦygVyG8hh>CJaJmHCsHChh\oJCJaJmHCsHC!jhh rCJEHUaJ#jJ hh rCJUVaJjhh rCJUaJhh )ACJaJmHCsHChh3kCJaJmHCsHChhkCJaJmHCsHChh^CJaJmHCsHChh[CJaJmHCsHChhCJaJmHCsHChh rCJaJmHCsHChh0CJaJmHCsHCzs|s~ssssssssssssssssssssӵӦėyjXGj!j۝hh rCJEHUaJ#j:5J hh rCJUVaJjhh rCJUaJhhx.CJaJmHCsHChh )ACJaJmHCsHChh>CJaJmHCsHChhkCJaJmHCsHChh^CJaJmHCsHChhCJaJmHCsHChh rCJaJmHCsHChh[CJaJmHCsHChh\oJCJaJmHCsHCssssssssssssssssss t"t$t&t(t*t.t0t2t6tĵⵦveVGVhh>CJaJmHCsHChh\oJCJaJmHCsHC!j,hh rCJEHUaJ#jJ hh rCJUVaJjhh rCJUaJhhCJaJmHCsHChh^CJaJmHCsHChh rCJaJmHCsHChhx.CJaJmHCsHChhkCJaJmHCsHChh[CJaJmHCsHChh3kCJaJmHCsHC6t8t:t>t@tBtFtNtPtRtTtVtXtZt\t^t`tfthtltntrtttvtxtzt|t~ttttttttttttttttttttӦӈyӦyӗyyӗ∗yyӦhhkCJaJmHCsHChh^CJaJmHCsHChhbbCJaJmHCsHChh>CJaJmHCsHChh rCJaJmHCsHChh )ACJaJmHCsHChh[CJaJmHCsHChhCJaJmHCsHChh3kCJaJmHCsHC.ttttttttttttttttttuuuu u uuuuuĵӦӗӅteVeeGĵhh0CJaJmHCsHChhkCJaJmHCsHChh[CJaJmHCsHC!j hhsCJEHUaJ#j}J hhsCJUVaJjhhbbCJUaJhh3kCJaJmHCsHChh^CJaJmHCsHChhCJaJmHCsHChhbbCJaJmHCsHChh rCJaJmHCsHChh\oJCJaJmHCsHCuuuu"u0u4u6u8u:u@uBuDuHuLuNuPuRuTuVuXuZu\u^u`udufujuluuuĵĦėӦĦyĈjX#j}J hhsCJUVaJjhhbbCJUaJhh>CJaJmHCsHChh )ACJaJmHCsHChh^CJaJmHCsHChhCJaJmHCsHChhCJaJmHCsHChhbbCJaJmHCsHChhkCJaJmHCsHChh[CJaJmHCsHChh3kCJaJmHCsHCuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuУvgUDУ!jhhsCJEHUaJ#j}J hhsCJUVaJhh rCJaJmHCsHChh^CJaJmHCsHChh>CJaJmHCsHChh[CJaJmHCsHChh3kCJaJmHCsHChhkCJaJmHCsHChh )ACJaJmHCsHChhbbCJaJmHCsHCjhhbbCJUaJ!jZhhsCJEHUaJ"uu.vvv4xxVyyy:z|H|x|||4}~~~2 $dha$gdx.$Sdh`Sa$gdbb $dha$gdbb$Sdh^Sa$gdbbuuu v vvvvvvvvvv v"v$v&v*v,v.v\v^vvvӵ◵ӗӈyj[P>#j}J hhsCJUVaJhhbbCJaJjhhbbCJUaJhhsCJaJmHCsHChh rCJaJmHCsHChh^CJaJmHCsHChh[CJaJmHCsHChh\oJCJaJmHCsHChhkCJaJmHCsHChh>CJaJmHCsHChhbbCJaJmHCsHChh3kCJaJmHCsHChhCJaJmHCsHCvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvɾɝԒԇɳ|ԇ|jYԳɾɇ!jhhbbCJEHUaJ#j~[I hhbbCJUVaJhh\oJCJaJhh3kCJaJhhzCJaJhhkCJaJhh>CJaJhhCJaJhh^CJaJhh[CJaJhhbbCJaJjhhbbCJUaJ!j*hhsCJEHUaJ"vwwwwwwwwwww"w$w&w(w*w,w.w0w4w6w:wCJaJhhbbCJaJhh[CJaJhh )ACJaJ1wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww·¬––ujj¡j_j–_jhhkCJaJhh[CJaJhh>CJaJhh\oJCJaJhh )ACJaJhh3kCJaJhhCJaJhh^CJaJhh0CJaJhhbbCJaJjhhbbCJUaJ!j{hhsCJEHUaJ#j}J hhsCJUVaJ%wxxxx x xxxxxxxx x"x$x&x(x*x,x.x0x8xx@xBxFxHxnxpxrxtxxxzx|x~xԾ߳߾߳ߨꝒߝ߃q`꾳!jhhqCJEHUaJ#jeJ hhqCJUVaJjhhbbCJUaJhh )ACJaJhh3kCJaJhhCqCJaJhh^CJaJhh[CJaJhh>CJaJhh\oJCJaJhhbbCJaJhhCJaJhhkCJaJ%~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxyyɾԳɨɳԝɒԝxf#jnJ hhqCJUVaJjhhbbCJUaJhh>CJaJhhzCJaJhh )ACJaJhhCJaJhh^CJaJhh0CJaJhhbbCJaJhhCJaJhh3kCJaJhh[CJaJhhkCJaJ(yyyyy y"y$y&y(y,y.y0y4yy@yByDyFyJyLyNyPyRyTyVyXybydyyyyyyɾɒԾɾԾ||jY!jkhhqCJEHUaJ#jzJ hhqCJUVaJhhqCJaJhh^CJaJhh )ACJaJhh[CJaJhhCJaJhhkCJaJhh3kCJaJhh>CJaJhhbbCJaJjhhbbCJUaJ!jhhqCJEHUaJ"yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy z z2z4zɾԒɾ߾p^#jJ hhqCJUVaJhhbbCJaJmH sH %jhhbbCJUaJmH sH hh\oJCJaJhhkCJaJhh>CJaJhh )ACJaJhh[CJaJhh3kCJaJhhCJaJhh^CJaJhhbbCJaJhh0CJaJ4z6z8z:zBzDzFzHzLzPzRzVzXzZz\z^z`zbzdzfznzpztzvzxzzz|zzzzzzzȹȁrcTȹrȌTrȹrhh^CJaJmH sH hh0CJaJmH sH hhkCJaJmH sH hhbbCJaJhhCJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hhbbCJaJmH sH %jhhbbCJUaJmH sH )juhhqCJEHUaJmH sH zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz{{{ĵĦĵĦĵ}ĵĦĵhh>CJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hhbbCJaJhh^CJaJmH sH hhbbCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hhCJaJmH sH 0{{,{.{0{2{4{6{8{:{<{D{F{H{J{L{N{P{R{T{X{Z{^{`{b{f{h{j{l{n{p{˶짘zkz\M\\Mkhh^CJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hhkCJaJmH sH hhCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hhbbCJaJmH sH )jhhqCJEHUaJmH sH #jJ hhqCJUVaJhh*yCJaJmH sH %jhh*yCJUaJmH sH p{r{t{v{x{z{|{~{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{ĵĦĦĈyyĦĵĈ񈦈Ħyhh^CJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hhkCJaJmH sH hhCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hhbbCJaJmH sH /{{{{{{{{{{{{{||| | ||||||@|B|D|F|H|ȹ}Ӫn\Kn!jhhx.CJEHUaJ#j>V hhx.CJUVaJjhhbbCJUaJhh^CJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hhCJaJmH sH hhkCJaJmH sH hhbbCJaJhh>CJaJmH sH hhbbCJaJmH sH hh[CJaJmH sH H|P|R|T|V|X|Z|\|^|`|b|f|j|l|n|p|r|t|v|x|z|||||ĵӦyfT?f)jhhx.CJEHUaJmH sH #j?V hhx.CJUVaJ%jhhbbCJUaJmH sH hh;MCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hhCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hhbbCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hhSlCJaJmH sH |||||||||||||||||||}}}}} } }}ȹ}תn\Kn!jBhhqCJEHUaJ#jJ hhqCJUVaJjhhbbCJUaJhh )ACJaJmH sH hh[CJaJmH sH hhbbCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hhCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hhbbCJaJhh0CJaJmH sH hhx.CJaJmH sH }}}}}}} }"}$}&}*}.}0}4}B}F}H}J}L}N}P}R}T}V}X}Z}\}^}`}b}d}f}j}l}n}p}ĵė}n_nhhzCJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hhCJaJmH sH hhbbCJaJhh^CJaJmH sH hh0CJaJmH sH hhbbCJaJmH sH hhCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hhkCJaJmH sH $p}r}t}v}x}z}|}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}ĵ⦗ĦĵygVy!jhhqCJEHUaJ#jJ hhqCJUVaJjhhbbCJUaJhh )ACJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh[CJaJmH sH hhCJaJmH sH hhzCJaJmH sH hhbbCJaJmH sH hh>CJaJmH sH }}}}}}}}}}}}}}}~~~~~ ~ ~~~~~<~>~ĹČ}jX#jJ hhqCJUVaJ%jhhbbCJUaJmH sH hh )ACJaJmH sH hh0CJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hhCJaJmH sH hhbbCJaJhhbbCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh3kCJaJmH sH >~@~B~D~L~N~P~\~^~`~b~d~f~h~j~l~p~r~t~v~x~z~|~~~~~~~~~~~~ȹțrcTcțTcccTcțhh )ACJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hhkCJaJmH sH hhbbCJaJhh>CJaJmH sH hhCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hhbbCJaJmH sH %jhhbbCJUaJmH sH )jhhqCJEHUaJmH sH ~~~~&(*,046\^`bӲӒq`QF7hh )ACJaJmH sH hhbbCJaJhh>CJaJmH sH !jhh;MCJEHUaJ#j7J hh;MCJUVaJjhh;MCJUaJhh;MCJaJmH sH !jhh;MCJEHUaJ#j.7J hh;MCJUVaJjhhbbCJUaJhhbbCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hhCJaJmH sH <>ȹ񪛌}n}n_M#jJ hhqCJUVaJjhhbbCJUaJhhkCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hhCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hhbbCJaJhh0CJaJmH sH hhbbCJaJmH sH >@BDFHJPRTVX\^`bfhjЅsbв!jhhqCJEHUaJ#jJ hhqCJUVaJhh3kCJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh[CJaJmH sH hhCJaJmH sH hhbbCJaJmH sH jhhbbCJUaJ!jDhhqCJEHUaJ&€ĀƀȀʀ΀ЀҀԀր؀ڀ܀ހ ĵ񗵌}nӵ_P>#jJ hhqCJUVaJhh*yCJaJmH sH jhh*yCJUaJhh )ACJaJmH sH hh^CJaJmH sH hhbbCJaJhh3kCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hhCJaJmH sH hhbbCJaJmH sH hh[CJaJmH sH  "$&(*,.0468:<>@BDFLvgXgMghhbbCJaJhh3kCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hhbbCJaJmH sH hhkCJaJmH sH hhCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh*yCJaJmH sH jhh*yCJUaJ!jhhqCJEHUaJLNPRTVZ\^`bdfhprtvxz|~ĵĵĵė}ӵnĦӈ}nhh^CJaJmH sH hhbbCJaJhh\oJCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hhbbCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh[CJaJmH sH hhCJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh )ACJaJmH sH (āĵⵈveVGCJaJmH sH hhbbCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh[CJaJmH sH hhCJaJmH sH hhzCJaJmH sH  "$&(*,2468:<>@BDHJNPⵦyjĈė[jPhhbbCJaJhh0CJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hhCJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hhzCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hhkCJaJmH sH hhbbCJaJmH sH hh>CJaJmH sH PRTXZ^bdfhjlnprtvxz|~Ƃĵynӈӈn_jhhbbCJUaJhhbbCJaJhh0CJaJmH sH hh[CJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hhbbCJaJmH sH hhCJaJmH sH ƂȂʂ̂҂Ԃւ؂ނ;sdYsJhh>>CJaJmH sH hhbbCJaJhh0CJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh[CJaJmH sH hhCJaJmH sH hhbbCJaJmH sH jhhbbCJUaJ!jNhhqCJEHUaJ#jÀJ hhqCJUVaJ>.$BԈJBPR$ndh`na$gd $h`ha$gds6h $`a$gd*[ $dha$gdbb $dha$gdx.$Sdh`Sa$gdbb $dha$gd:ri $dha$gdq 68:<>@fhjlnprtvxӡ~o`QB3hh^CJaJmH sH hh[CJaJmH sH hhCJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH !jhh>>CJEH UaJ#jG8J hh>>CJUVaJhhqCJaJmH sH !jhhbbCJEHUaJ#j[I hhbbCJUVaJjhhbbCJUaJhhbbCJaJmH sH hhCJaJmH sH x~ƒăƃʃ̃Ѓ҃ԃփ؃ڃ܃ރӦӵⵈyhh0CJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh^CJaJmH sH hhCJaJmH sH hhbbCJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hhkCJaJmH sH , $(*,.02468<>@BDHJLNPȹȪכ檛Ȍ}}nכ׹כnתn}}hh>CJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hh[CJaJmH sH hhkCJaJmH sH hhbbCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hhCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hhbbCJaJ+PRTVZ\^`bdfhlnprtvx~ĵČ}⦵Č}Ħnn}hh\oJCJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hhbbCJaJhh>CJaJmH sH hhbbCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hhCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH +„ʄ̄Є҄Ԅ؄܄ބ $&(*,ĵĈyyyjĵĵhh& CJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hhbbCJaJmH sH hhCJaJmH sH ),.0246<>BDFJLNPTZ\^`bdfhjlnvx|~ĵĦėyĦjyjy_hhbbCJaJhh>CJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hh& CJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh[CJaJmH sH hhCJaJmH sH hhbbCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH %…ƅȅ̅΅Ѕ҅ԅօ؅څ܅ȹțȪתț}挪תȹn_hh& CJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh0CJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hhbbCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hhCJaJmH sH hhkCJaJmH sH hhbbCJaJhh^CJaJmH sH # "$&(*268:ĵ}}nӵ}}Ӧ_}n}hhzCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hhbbCJaJhhbbCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hhCJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH %:<BDFPRbjlnpxz|~⮙{l]{{NlChhbbCJaJhh0CJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh[CJaJmH sH hhCJaJmH sH )jhhM?CJEHUaJmHsH#jʁJ hhM?CJUVaJhhbbCJaJmHsH%jhhbbCJUaJmHsHhhbbCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH †ĆƆȆʆ̆ΆІֆ؆܆ކӵӗufT#jρJ hh:riCJUVaJhhbbCJaJmHsH%jhhbbCJUaJmHsHhh^CJaJmH sH hhCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hhCJaJmH sH hhbbCJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh[CJaJmH sH "$&(*,.08:<>BDFHJLNPRTVX^ȹȁrcTETrEȐrEhhkCJaJmHsHhh>CJaJmHsHhh )ACJaJmHsHhh[CJaJmHsHhh3kCJaJmHsHhhCJaJmHsHhh^CJaJmHsHhhbbCJaJhh0CJaJmHsHhhbbCJaJmHsH%jhhbbCJUaJmHsH)jhh:riCJEHUaJmHsH^`bfhlnprvxz|~‡ćƇȇĵӵ⛌}ČӦn}Čhh\oJCJaJmHsHhh )ACJaJmHsHhh>CJaJmHsHhhbbCJaJhh^CJaJmHsHhhCJaJmHsHhhkCJaJmHsHhhbbCJaJmHsHhh3kCJaJmHsHhh[CJaJmHsH+ȇʇ̇Ї҇և؇ڇ܇އ "$&(*,.024ȹ}}}׹nhh\oJCJaJmHsHhh>CJaJmHsHhh )ACJaJmHsHhh3kCJaJmHsHhh^CJaJmHsHhhkCJaJmHsHhhCJaJmHsHhhbbCJaJhhbbCJaJmHsHhh[CJaJmHsH+468<>@DFHJLNPRTV^`dfhjlprtvxz|~ĵyĵjhhzCJaJmHsHhh )ACJaJmHsHhh\oJCJaJmHsHhh3kCJaJmHsHhh^CJaJmHsHhhkCJaJmHsHhh[CJaJmHsHhh>CJaJmHsHhhCJaJmHsHhhbbCJaJmHsH)̈ΈЈ҈Ԉ܈ވӮӊ{l]N??hh3kCJaJmHsHhh^CJaJmHsHhh>CJaJmHsHhh[CJaJmHsHhh )ACJaJmHsHhhSlCJaJmHsH)j1hh:riCJEHUaJmHsH#jՁJ hh:riCJUVaJ%jhhbbCJUaJmHsHhhbbCJaJmHsHhh\oJCJaJmHsHhhCJaJmHsH 2468JLrtvxz|~⽨╆t_PA2hh^CJaJmHsHhhCJaJmHsHhh0CJaJmHsH)jhhM?CJEHUaJmHsH#jJ hhM?CJUVaJhh*yCJaJmHsH%jhh*yCJUaJmHsH)jdhh:riCJEHUaJmHsH#jہJ hh:riCJUVaJ%jhhbbCJUaJmHsHhhbbCJaJmHsHhh*[CJaJmHsH‰ĉƉȉʉ̉ΉЉ҉։؉ډމȹȪ׹ת׌תȌ׌ת}ȹnȌhh\oJCJaJmHsHhh )ACJaJmHsHhh^CJaJmHsHhhkCJaJmHsHhhbbCJaJmHsHhh>CJaJmHsHhhCJaJmHsHhh[CJaJmHsHhh3kCJaJmHsHhhbbCJaJ+ "&(*,.02468:<@BDjĵ⦵ӗ}ĵ⦈j%jhhbbCJUaJmHsHhhbbCJaJhh )ACJaJmHsHhh>CJaJmHsHhh[CJaJmHsHhhkCJaJmHsHhh^CJaJmHsHhhbbCJaJmHsHhhCJaJmHsHhh3kCJaJmHsH'jlnpvz|~Ŷzk`kQBhh\oJCJaJmHsHhh3kCJaJmHsHhhzCJaJhhkCJaJmHsHhh>CJaJmHsHhhCJaJmHsHhh^CJaJmHsHhh[CJaJmHsHhhbbCJaJmHsH%jhhbbCJUaJmHsH)jhh*[CJEHUaJmHsH#jJ hhM?CJUVaJƊȊʊ̊ΊЊҊԊ؊ڊ܊ފϿ߿߿ߟ߯ﯓϯσsߓdhh[CJaJmHsHhh )A5CJaJmHsHhh>5CJaJmHsHhhs6h5CJaJhh3k5CJaJmHsHhhk5CJaJmHsHhh^5CJaJmHsHhh5CJaJmHsHhh[5CJaJmHsHhhs6h5CJaJmHsH% "$(*,.02468:<>@BDFHPRVXZ\^`bӦӵĵ}ӛn}񦛵hhSlCJaJmHsHhh )ACJaJmHsHhh>CJaJmHsHhhs6hCJaJhh3kCJaJmHsHhhkCJaJmHsHhhs6hCJaJmHsHhh[CJaJmHsHhh^CJaJmHsHhhCJaJmHsH+bdfh~‹ċ⹪ӛ}nӛ}Ĺӌ}}hhzCJaJmHsHhh[CJaJmHsHhh3kCJaJmHsHhh\oJCJaJmHsHhhkCJaJmHsHhhs6hCJaJhhs6hCJaJmHsHhhCJaJmHsHhh>CJaJmHsHhh^CJaJmHsH%ċƋȋʋ̋΋Ћҋԋ֋؋ڋ܋ދ 񵦗ӗ⦗∵yy∦n∦ӵĵhhs6hCJaJhh^CJaJmHsHhhkCJaJmHsHhh\oJCJaJmHsHhhs6hCJaJmHsHhhCJaJmHsHhh>CJaJmHsHhh3kCJaJmHsHhh[CJaJmHsHhh )ACJaJmHsH+ "$&(*.02468:<>BDFJLNRTVXZ\^`bdfhjln⵪񛵛}n}__}ěhh>CJaJmHsHhhzCJaJmHsHhhkCJaJmHsHhh\oJCJaJmHsHhh3kCJaJmHsHhhs6hCJaJhhs6hCJaJmHsHhh )ACJaJmHsHhh^CJaJmHsHhh[CJaJmHsHhhCJaJmHsH%nprtvxz|Œƌ̌ΌЌҌ⹪Ӫӛěӌrcӌhh )ACJaJmHsHhh^CJaJmHsHhh CJaJhh CJaJmHsHhh[CJaJmHsHhh>CJaJmHsHhhs6hCJaJhhkCJaJmHsHhhCJaJmHsHhh3kCJaJmHsHhhs6hCJaJmHsH$ҌԌ֌،ڌތ $&(*,.02ⵦĵ◈yĵ◈yjĦyhhzCJaJmHsHhh3kCJaJmHsHhhkCJaJmHsHhh^CJaJmHsHhh>CJaJmHsHhhCJaJmHsHhhs6hCJaJmHsHhh CJaJmHsHhh[CJaJmHsHhh\oJCJaJmHsH)2468:<>@BDFHJLPRx|~ĵ⦗wk_SG;hh[5CJaJhh^5CJaJhh\oJ5CJaJhh5CJaJhh*95CJaJhh 5CJaJmHsHhhs6h5CJaJmHsHhh^CJaJmHsHhh[CJaJmHsHhh3kCJaJmHsHhhkCJaJmHsHhh )ACJaJmHsHhhs6hCJaJmHsHhhCJaJmHsHčȍʍ΍Ѝ緫۷۫ۓ}rgr\r}r}hhCJaJhh[CJaJhh>CJaJhh CJaJhh3kCJaJhhk5CJaJhh^5CJaJhh\oJ5CJaJhh 5CJaJhh3k5CJaJhh5CJaJhh[5CJaJhh>5CJaJhh05CJaJ .0246:<>@BDFHJLRTVZ\^`bdfhjnprtvxz~ɾԾԳɨɳɝɾԾɾɝɳhhkCJaJhh\oJCJaJhhCJaJhh3kCJaJhh CJaJhh>CJaJhh )ACJaJhh[CJaJhh^CJaJ>ȎtFx:jؓ $dha$gd $a$gd $dha$gd $ & F dh^`a$gd*[$ & F @ dh^`a$gd*[ŽĎȎ̎ΎЎҎԎ֎؎ڎ܎ގɾԳwhYwhh3kCJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh CJaJmH sH hh^CJaJmH sH hhCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hhCJaJhh CJaJhh>CJaJhh3kCJaJhhkCJaJhh^CJaJhh[CJaJ" "$&(*,248:<>@BĹ}⪹ncn⪌chh>CJaJhhCJaJmH sH hhzCJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh CJaJhh CJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh )ACJaJmH sH "BDFHJLNPTVXZ\^bdfhjlnptvxzȹ׹כתȐׁׁrrrכhh>CJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh CJaJhhkCJaJmH sH hh CJaJmH sH hhCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hh )ACJaJ,Əȏʏ̏ΏЏҏ؏ڏ܏ޏ ĵ∵ĈyĈⵈĵnhh CJaJhh\oJCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh CJaJmH sH hhCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hhkCJaJmH sH +"$&(*,.2468:<>@BFHJLNPRTVXZ\`bdfhjlnprxz|~ĵӵӵĦėĦĵĦĈĈӦĦĵhh^CJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hhCJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh CJaJmH sH 5ĐƐȐʐ̐ΐАҐԐڐܐĦӗ◵ӵ}nhh0CJaJmH sH hh CJaJhh^CJaJmH sH hhCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh CJaJmH sH hhkCJaJmH sH + "$&,.248:<@BFNPRTVXZ\ȽȆ{l]llhh>CJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh>CJaJhh[CJaJhhCJaJhh^CJaJhh CJaJhh\oJCJaJhhkCJaJhh3kCJaJhh[CJaJmH sH hh CJaJmH sH hhCJaJmH sH $\^`fhlnrtvxz|~񵦗Ĉ}ncXhh[CJaJhh3kCJaJhh )ACJaJmH sH hh CJaJhhCJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hh CJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh[CJaJmH sH Ƒȑ̑Αґԑ֑ؑڑܑޑ "$(*,02468߾Գɨ߾ԝ߳߾Ծߒhh )ACJaJhh& CJaJhh\oJCJaJhhkCJaJhh^CJaJhhCJaJhh CJaJhh[CJaJhh3kCJaJhh>CJaJ68:<>@BDFHLNPRTVX\^`bdfnprtxz~ɳԨ꾝꒾ԾtetVhh>CJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh>CJaJhh\oJCJaJhhkCJaJhh^CJaJhhCJaJhh[CJaJhh )ACJaJhh3kCJaJhh CJaJhh0CJaJĒƒʒ̒ΒВҒԒ֒ؒܒޒȹȹȹ}nȹ׌ȹ}ȹ}hh^CJaJmH sH hhCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh CJaJhh0CJaJmH sH hh CJaJmH sH ( "$&*,.02468:˿ק׋ˋ˳sg׿\hh CJaJhhCq5CJaJhh 5CJaJhhk5CJaJhh>5CJaJhh 5CJaJmHsHhh3k5CJaJhh[5CJaJhh^5CJaJhh\oJ5CJaJhh5CJaJhh*95CJaJhhx.5CJaJmH sH #:<bdfhjlprtvxz|𶫠tii^tihh0CJaJhhkCJaJhh^CJaJhh[CJaJhhCJaJhh3kCJaJhh>CJaJhh\oJCJaJhh 5CJaJ!jhh9<CJEHRUaJ#j{J hh CJUVaJhh CJaJjhh CJUaJГғԓ֓ؓړ 02468:`bdfhjο񢑿n\K!jhh CJEHUaJ#j J hh CJUVaJ!j@hh CJEHUaJ#jJ hh CJUVaJ!jhh CJEHUaJ#jJ hh CJUVaJhh CJaJjhh CJUaJ!jhh*[CJEHUaJ#jJ hh CJUVaJhh CJaJmHsH8hȔ jtvĕ< $h^ha$gdbb $h^ha$gd $dha$gdbbgd $dha$gd ”ĔƔȔʔͳͳ~mbWJ:hh5CJaJmH sH hDg5CJaJmH sH hh9<CJaJhhbbCJaJ!jdhh CJEHUaJ#j4J hh CJUVaJ!jLhh CJEHUaJ#j1J hh CJUVaJhh CJaJmHsHhh CJaJjhh CJUaJ!j hh CJEHUaJ#j$J hh CJUVaJ "$(*,024DFHJLNPRTV\^bdhjnprϿﳣwϣgwWwhhg5CJaJmH sH hh^5CJaJmH sH hh>5CJaJmH sH hh3k5CJaJmH sH hhbb5CJaJhh5CJaJmH sH hhx.5CJaJhhk5CJaJmH sH hhbb5CJaJmH sH hh\oJ5CJaJmH sH hh[5CJaJmH sH rtv|~Ͽo_SChh>5CJaJmH sH hhlUE5CJaJhh5CJaJmH sH hhx.5CJaJmH sH hhk5CJaJmH sH hh[5CJaJmH sH hh^5CJaJmH sH hh\oJ5CJaJmH sH hh3k5CJaJmH sH hhlUE5CJaJmH sH hhN^5CJaJmH sH hhg5CJaJmHCsHCƕʕ̕Еԕ֕ؕڕܕޕϿߟo_OߏCo_ohhg5CJaJhh\oJ5CJaJmH sH hhk5CJaJmH sH hh>5CJaJmH sH hh3k5CJaJmH sH hhg5CJaJmH sH hhlUE5CJaJmH sH hh )A5CJaJmH sH hh5CJaJmH sH hh^5CJaJmH sH hh[5CJaJmH sH hh05CJaJmH sH "$&(*,.02468<ϿﯟsϿcߟSChhbb5CJaJmH sH hh )A5CJaJmH sH hh05CJaJmH sH hh>5CJaJmH sH hh3k5CJaJmH sH hhg5CJaJhh5CJaJmH sH hhx.5CJaJmH sH hhg5CJaJmH sH hhk5CJaJmH sH hh^5CJaJmH sH hh[5CJaJmH sH <FHJLNPRTVX\^`bdhjlpϿscSCshh5CJaJmH sH hhx.5CJaJmH sH hh )A5CJaJmH sH hh 5CJaJhh^5CJaJmH sH hhk5CJaJmH sH hh[5CJaJmH sH hhz5CJaJmH sH hh*[5CJaJmH sH hhg5CJaJmH sH hhlUE5CJaJmH sH hh 5CJaJmH sH prtvxz|~Ͽo_￟__ϏOhh*5CJaJmH sH hh5CJaJmH sH hhx.5CJaJmH sH hh\oJ5CJaJmH sH hhg5CJaJmH sH hhk5CJaJmH sH hh^5CJaJmH sH hh[5CJaJmH sH hh>5CJaJmH sH hh 5CJaJmH sH hh3k5CJaJmH sH <0r$nޜ $h`ha$gdbb$dh`a$gd} $dha$gd* $dha$gdlUE$Sdh`Sa$gdlUE $h^ha$gd*$Sdh`Sa$gdbb $h`ha$gd9< $h`ha$gd*$a$gd –ƖȖʖΖЖҖԖ֖ؖږܖޖ ﷧wgӗwӧggӗǷWhh )A5CJaJmH sH hh\oJ5CJaJmH sH hhk5CJaJmH sH hh^5CJaJmH sH hh>5CJaJmH sH hh*5CJaJmH sH hh3k5CJaJmH sH hh*5CJaJhh5CJaJmH sH hhx.5CJaJhh[5CJaJmH sH " "&(,068:>@BDFHJLPRTXZ\^`bdfjlnxz|ϿϟϏocߟϏooocϯohh9<5CJaJhh\oJ5CJaJmH sH hh9<5CJaJmH sH hh>5CJaJmH sH hh3k5CJaJmH sH hhk5CJaJmH sH hh^5CJaJmH sH hh[5CJaJmH sH hh5CJaJmH sH hh*5CJaJmH sH &|ϿߏϟߟsߏcShh;5CJaJmH sH hh*[5CJaJmH sH hh9<5CJaJhh\oJ5CJaJmH sH hhk5CJaJmH sH hh9<5CJaJmH sH hh3k5CJaJmH sH hh5CJaJmH sH hh>5CJaJmH sH hh[5CJaJmH sH hh^5CJaJmH sH  "$&(Ͽ߃scTEhh[CJaJmH sH hh>CJaJmH sH hhSl5CJaJmH sH hh^5CJaJmH sH hh\oJ5CJaJmH sH hh[5CJaJmH sH hhk5CJaJmH sH hh;5CJaJhh3k5CJaJmH sH hh5CJaJmH sH hh;5CJaJmH sH hh>5CJaJmH sH (*,.0268:>@BRTVX\^bfhjlnprtvx|ĵČ}}ně}}ĵhh\oJCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hhbbCJaJhhCJaJmH sH hhx.CJaJmH sH hh[CJaJmH sH hhbbCJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh^CJaJmH sH +ĘƘȘʘ̘ΘИҘԘ֘ژܘޘ⦗yj⦗yjė[hh^CJaJmH sH hhCJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hh0CJaJmH sH hh;CJaJmH sH hhCqCJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hhbbCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh[CJaJmH sH ! "$&*,.>@DFHJLNPRVȹתכț}n׌ȹ_nnתnPhh*CJaJmH sH hh& CJaJmH sH hhCJaJmH sH hhx.CJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh>CJaJmH sH hhbbCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hhbbCJaJVXZ\^`bdfhjlnrtxz|~ȹכ}n_P_Phh^CJaJmH sH hhkCJaJmH sH hhx.CJaJmH sH hhzCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh*CJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hhCJaJmH sH hh*CJaJhh[CJaJmH sH ̙ΙЙҙԙ²҂rbVF’hh>5CJaJmH sH hh*5CJaJhh5CJaJmH sH hhx.5CJaJmH sH hhk5CJaJmH sH hh[5CJaJmH sH hh^5CJaJmH sH hh\oJ5CJaJmH sH hh3k5CJaJmH sH hh*5CJaJmH sH hhbbCJaJmH sH hh;CJaJmH sH ԙؙ֙ڙܙޙϿߟrcTE6hhlUECJaJmH sH hh>CJaJmH sH hhCJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh*5CJaJmH sH hh )A5CJaJmH sH hh5CJaJmH sH hh^5CJaJmH sH hh[5CJaJmH sH hh05CJaJmH sH  &(*,02468:<>@BDFHJLNPRVX\^ĵӵӵӋӋӋ|Ӧ|ӵ|hhCJaJmH sH hhlUECJH*aJmH sH hhlUECJaJhh^CJaJmH sH hhlUECJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH +^`bfhlpr|~Țʚ̚ΚКҚԚؚ֚ښޚӵӥӥӥwhwӵhh^CJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hhlUECJH*aJmH sH hhlUECJH*aJmH sH hhlUECJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hhx.CJaJmH sH "ޚ "$&.2ȹ񹪌}n__P_hhkCJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hhx.CJaJmH sH hhCqCJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hh& CJaJmH sH hh>CJaJmH sH hhlUECJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hhlUECJaJhhCJaJmH sH 2468:<>@BDFHJLNPRTVXZ\^`bdfhjlnpĵĦ}n_PӦ_ČP_hhCJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hhx.CJaJmH sH hhCqCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hhlUECJaJhhlUECJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hh^CJaJmH sH prtvxz|~ĵӗwgWG7hh5CJaJmH sH hhk5CJaJmH sH hh>5CJaJmH sH hh3k5CJaJmH sH hh^5CJaJmH sH hh*5CJaJmH sH hhlUECJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hhCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hhkCJaJmH sH ›ěƛʛ̛ΛޛósϳcsϣσShh05CJaJmH sH hhx.5CJaJmH sH hh5CJaJmH sH hhk5CJaJmH sH hh>5CJaJmH sH hh3k5CJaJmH sH hh^5CJaJmH sH hhM?5CJaJhh[5CJaJmH sH hh\oJ5CJaJmH sH hhM?5CJaJmH sH  ϿsdUdFd7hhbbCJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hhCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hh} CJaJmH sH hhM?5CJaJmH sH hh[5CJaJmH sH hh )A5CJaJmH sH hh5CJaJmH sH hh^5CJaJmH sH "$&*,.028:>@DFHJLPRTVX\^`bfhjlĵĦӵӵĈӦyjjhh )ACJaJmH sH hh& CJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hhbbCJaJmH sH hhCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh^CJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh>CJaJmH sH $lnptvxz|~ⵦČ}ӵrcTchh\oJCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hhbbCJaJhh} CJaJmH sH hh} CJaJhh3kCJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hhbbCJaJmH sH hhCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh0CJaJmH sH œĜƜΜМҜԜ֜؜ޜ "ĵӦӈӗy◦ӦnhhbbCJaJhh^CJaJmH sH hhSlCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hhbbCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hhCJaJmH sH &"$&(*,.0268:<>@BHJLNPRVXZ\`bdfhjlnrtvxĵӗӵӵyĵj_jĵhhbbCJaJhh )ACJaJmH sH hh^CJaJmH sH hhCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hhbbCJaJmH sH hh>>CJaJmH sH %xz|~Ɲȝʝ̝Νҝԝ֝؝ڝޝⵦyyyj񗦗yĈĵyhh& CJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hhCJaJmH sH hhbbCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh>CJaJmH sH )ޝ "$&(*.0ȹ⌹}nת__}_hhkCJaJmH sH hh0CJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hhCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hhbbCJaJhh>CJaJmH sH hhbbCJaJmH sH %02468:<@HJLNP`bdfhjlnprtxz|~ĵӵӵyjĵjyjjhhkCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hhSlCJaJmH sH hhbbCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hhCJaJmH sH )žĞƞȞʞ̞ΞОҞԞ؞ڞܞޞĵyj񦵗y񈦵yėyyhh+CJaJmH sH hh} CJaJmH sH hh>CJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh^CJaJmH sH hhbbCJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hhCJaJmH sH '68^`bdfhjnprvxz|~ӡtiZK<hh>CJaJmHsHhh} CJaJmHsHhh3kCJaJmHsHhh} CJaJhhCJaJmHsHhhx.CJaJmHsHhh[CJaJmHsHhhkCJaJmHsH!jhhM?CJEHUaJ#jIJ hhM?CJUVaJhhbbCJaJmHsHjhhbbCJUaJhhM?CJaJmH sH fT8Ȩh.ȫB<4ΰԱ$Sdh`Sa$gdM?$a$gd} $a$gd} $dha$gdbb $h`ha$gd} $Sdh`Sa$gdbb~ğƟӵĦyj[ėLhhCqCJaJmHsHhhbbCJaJmHsHhh\oJCJaJmHsHhh+CJaJmHsHhh[CJaJmHsHhh3kCJaJmHsHhhCJaJmHsHhh )ACJaJmHsHhh>CJaJmHsHhh} CJaJmHsHhhkCJaJmHsHhh^CJaJmHsHƟȟʟ̟ΟПҟԟ֟؟ڟܟޟ ⵦĦ}Ħn_ӦhhCqCJaJmHsHhh3kCJaJmHsHhhbbCJaJhh^CJaJmHsHhh>CJaJmHsHhhbbCJaJmHsHhhkCJaJmHsHhhCJaJmHsHhh )ACJaJmHsHhh[CJaJmHsHhh0CJaJmHsH% $&(*.026:<>@FHnprtxĵӵӵӗӦⵗveVhh3kCJaJmHsH!j#hhM?CJEHUaJ#jUJ hhM?CJUVaJjhhbbCJUaJhhbbCJaJmHsHhh )ACJaJmHsHhhCJaJmHsHhh^CJaJmHsHhh>CJaJmHsHhh[CJaJmHsHhhkCJaJmHsHĵĦ◦ĦubO<%hhk56>*CJaJmHsH%hh>56>*CJaJmHsH%hh3k56>*CJaJmHsH%hh^56>*CJaJmHsHhh^CJaJmHsHhh>CJaJmHsHhh[CJaJmHsHhhCJaJmHsHhhkCJaJmHsHhh3kCJaJmHsHhhbbCJaJmHsHhh>>CJaJmHsH ĠȠʠ̠ΠРҠԠ֠Ƴ쑳~kXE6hh>CJaJmHsH%hh^56>*CJaJmHsH%hh>56>*CJaJmHsH%hh} 56>*CJaJmHsH%hh3k56>*CJaJmHsHhh} 56>*CJaJ%hhx.56>*CJaJmHsH%hh[56>*CJaJmHsH%hhk56>*CJaJmHsH%hhbb56>*CJaJmHsH%hh56>*CJaJmHsH "$&(*,.0ĵyӗӵĦj[◵ӗhh0CJaJmHsHhhCqCJaJmHsHhh\oJCJaJmHsHhh^CJaJmHsHhh[CJaJmHsHhh3kCJaJmHsHhhCJaJmHsHhh>CJaJmHsHhhkCJaJmHsHhh )ACJaJmHsHhhbbCJaJmHsH#02468:<bdfhjrtvxz|~ĵtdQBhhbb56>*CJaJ%hh[56>*CJaJmHsHhhbb5CJaJmHsHhh3kCJaJmHsH!jChhi/ CJEHUaJ#j8J hhi/ CJUVaJjhhbbCJUaJhhbbCJaJmHsHhhCJaJmHsHhh^CJaJmHsHhh[CJaJmHsHhh>CJaJmHsH~ƳzgXzEz쳍%hh} 56>*CJaJmHsHhh} 56>*CJaJ%hhx.56>*CJaJmHsH%hh[56>*CJaJmHsH%hhbb56>*CJaJmHsH%hh56>*CJaJmHsH%hhk56>*CJaJmHsH%hh>56>*CJaJmHsH%hh3k56>*CJaJmHsH%hh^56>*CJaJmHsH¡ġơȡʡ̡Ρҡԡ֡ءڡܡޡĵė}ӵӗncThh} CJaJmHsHhh} CJaJhhx.CJaJmHsHhhbbCJaJhh^CJaJmHsHhh[CJaJmHsHhh3kCJaJmHsHhhCJaJmHsHhh>CJaJmHsHhhkCJaJmHsHhh )ACJaJmHsHhhbbCJaJmHsH  (*,02468:<>@BDFHJLNPTVZ\^`ĵĦĈ}ĵn_hh0CJaJmHsHhhCqCJaJmHsHhhbbCJaJhhCJaJmHsHhh\oJCJaJmHsHhh3kCJaJmHsHhh>CJaJmHsHhhbbCJaJmHsHhhkCJaJmHsHhh^CJaJmHsHhh[CJaJmHsH `bdfhjnprtvxz|ĵyĦӵj_jyj_jĦӦhhbbCJaJhh^CJaJmHsHhhkCJaJmHsHhh0CJaJmHsHhhCqCJaJmHsHhh3kCJaJmHsHhh>CJaJmHsHhhbbCJaJmHsHhhCJaJmHsHhh[CJaJmHsHhh )ACJaJmHsH$¢ĢƢȢʢ̢΢ТҢԢ֢آڢܢ ĵĦӈ∵ĵyĈĵӈjhh} CJaJmHsHhh>CJaJmHsHhh^CJaJmHsHhh3kCJaJmHsHhhkCJaJmHsHhhCJaJmHsHhh[CJaJmHsHhh\oJCJaJmHsHhhbbCJaJmHsHhhi/ CJaJmHsH) "$&(*.2468:<@BDHJLNPRTVfhȹ}n_P}Pȹ_nP}_PhhkCJaJmHsHhh>CJaJmHsHhh^CJaJmHsHhhbbCJaJmHsHhh\oJCJaJmHsHhhi/ CJaJmHsHhh} CJaJmHsHhh3kCJaJmHsHhh[CJaJmHsHhh} CJaJhhCJaJmHsHhhx.CJaJmHsHhjlnprtvxz~ʣ̣ΣУڣܣĵė◈ӗygVy!jchhM?CJEHUaJ#j}J hhM?CJUVaJjhhbbCJUaJhh\oJCJaJmHsHhhCJaJmHsHhh^CJaJmHsHhh3kCJaJmHsHhhkCJaJmHsHhh>CJaJmHsHhhbbCJaJmHsHhh[CJaJmHsH ܣޣ $&LȹvgȌ湛ȌXIjhhbbCJUaJhhi/ CJaJmHsHhh} CJaJmHsHhh} CJaJhhx.CJaJhh[CJaJmHsHhhbbCJaJmHsHhhCJaJmHsHhhkCJaJmHsHhh>CJaJmHsHhh3kCJaJmHsHhh^CJaJmHsHhhbbCJaJLNPRTVXZ\^`bdfh;{l{]N?N-#j9J hhi/ CJUVaJjhhi/ CJUaJhhi/ CJaJmHsHhhCJaJmHsHhh )ACJaJmHsHhh[CJaJmHsHhh} CJaJhhCqCJaJhh\oJCJaJmHsHhh>CJaJmHsHhhbbCJaJmHsHjhhbbCJUaJ!jhhi/ CJEHUaJ#jm9J hhi/ CJUVaJ~o`QBQ`3hhM?CJaJmHsHhhCJaJmHsHhh3kCJaJmHsHhhbbCJaJmHsHhhkCJaJmHsHhh )ACJaJmHsHhh[CJaJmHsHhh} CJaJhhCqCJaJhh\oJCJaJmHsHhh>CJaJmHsHhhi/ CJaJmHsHjhhi/ CJUaJ!jH"hhi/ CJEHUaJDFHJTVZ\^`bfhjlϾᬛ}n_P_APhh )ACJaJmHsHhh[CJaJmHsHhhCJaJmHsHhhkCJaJmHsHhh3kCJaJmHsHhh>CJaJmHsH!j%hhM?CJEHUaJ#jJ hhM?CJUVaJ!ju$hhbbCJEHUaJ#j[I hhbbCJUVaJhhbbCJaJmHsHjhhbbCJUaJlprtxz|~ХĵӦĵ}n__PjhhbbCJUaJhh]3CJaJmHsHhh )ACJaJmHsHhh3kCJaJmHsHhhbbCJaJhh0CJaJmHsHhh[CJaJmHsHhhbbCJaJmHsHhh>CJaJmHsHhhCJaJmHsHhh\oJCJaJmHsHhh& CJaJmHsHХҥԥ֥ڥܥޥ &;whYwhhJYwhhx.CJaJmHsHhhCJaJmHsHhhkCJaJmHsHhh>CJaJmHsHhh3kCJaJmHsHhh^CJaJmHsHhhbbCJaJhh[CJaJmHsHhhbbCJaJmHsHjhhbbCJUaJ!j(hhM?CJEHUaJ#jJ hhM?CJUVaJ&(*.024blnpƦȦʦ̦ΦЦӦӗӅtӗbQӗ?#jJ hhM?CJUVaJ!jE-hhM?CJEHUaJ#jJ hhM?CJUVaJ!j+hhM?CJEHUaJ#jJ hhM?CJUVaJjhhbbCJUaJhhM?CJaJmHsHhhCJaJmHsHhh\oJCJaJmHsHhhbbCJaJmHsHhh[CJaJmHsHhh^CJaJmHsH "$&(*,02468:<>BDFHLNPRTzЅzЅkУk\hhkCJaJmHsHhh\oJCJaJmHsHhhbbCJaJhhCJaJmHsHhh )ACJaJmHsHhh3kCJaJmHsHhh[CJaJmHsHhh>CJaJmHsHhhbbCJaJmHsHjhhbbCJUaJ!j[/hhM?CJEHUaJ#z|~;sdUJ;;hh>CJaJmHsHhhbbCJaJhhCJaJmHsHhhx.CJaJmHsHhhkCJaJmHsHhh[CJaJmHsHhh^CJaJmHsHhh\oJCJaJmHsHhh3kCJaJmHsHhhbbCJaJmHsHjhhbbCJUaJ!j1hhM?CJEHUaJ#jJ hhM?CJUVaJ *;sdUsJddhhbbCJaJhhx.CJaJmHsHhh[CJaJmHsHhhCJaJmHsHhhkCJaJmHsHhh>CJaJmHsHhh3kCJaJmHsHhh^CJaJmHsHhhbbCJaJmHsHjhhbbCJUaJ!j3hhM?CJEHUaJ#jJ hhM?CJUVaJ*,02468:<>DFlnprvĵ}kZ}KӪhh>CJaJmHsH!j5hhM?CJEHUaJ#jJ hhM?CJUVaJjhhbbCJUaJhh^CJaJmHsHhhkCJaJmHsHhhbbCJaJhh3kCJaJmHsHhhCJaJmHsHhhbbCJaJmHsHhh[CJaJmHsHhh )ACJaJmHsH¨ĨȨШҨԨ֨بڨܨި񵦗yjėĦ_ĵӗhhbbCJaJhh )ACJaJmHsHhhSlCJaJmHsHhh\oJCJaJmHsHhhCJaJmHsHhhbbCJaJmHsHhh>CJaJmHsHhh3kCJaJmHsHhhkCJaJmHsHhh^CJaJmHsHhh[CJaJmHsH% (*,.024:<@BFHJLNPvxĵӛӵ}ӛӌӵn_M#jJ hhM?CJUVaJjhhbbCJUaJhh]3CJaJmHsHhh^CJaJmHsHhh>CJaJmHsHhh3kCJaJmHsHhhbbCJaJhhCJaJmHsHhhx.CJaJmHsHhh[CJaJmHsHhhbbCJaJmHsHhhkCJaJmHsHxz|~©ĩƩȩΩЩԩ֩کܩީУvДvg\vУvЅvvvvhhbbCJaJhhx.CJaJmHsHhh[CJaJmHsHhhCJaJmHsHhhkCJaJmHsHhh>CJaJmHsHhh3kCJaJmHsHhh^CJaJmHsHhhbbCJaJmHsHjhhbbCJUaJ!j8hhM?CJEHUaJ$ީĵӦėxhXH8hhhk5CJaJmH sH hh[5CJaJmH sH hhz5CJaJmH sH hh} 5CJaJmH sH hh*5CJaJmH sH hh )ACJaJmHsHhh[CJaJmHsHhhCJaJmHsHhh^CJaJmHsHhh3kCJaJmHsHhhkCJaJmHsHhh>CJaJmHsHhhbbCJaJmHsH "$&(*,.0246:<@BDFHJLNPóÓsccSÓcsãÃhh\oJ5CJaJmH sH hh>5CJaJmH sH hh3k5CJaJmH sH hh5CJaJmH sH hhx.5CJaJmH sH hhk5CJaJmH sH hh} 5CJaJmH sH hh[5CJaJmH sH hh )A5CJaJmH sH hh} 5CJaJhh^5CJaJmH sH PRXZ^`drtvxz|~ϿϯrcTI:crhh )ACJaJmH sH hh} CJaJhh^CJaJmH sH hh} CJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hhzCJaJmH sH hh} 5CJaJmH sH hh>5CJaJmH sH hh3k5CJaJmH sH hh[5CJaJmH sH hhk5CJaJmH sH hh^5CJaJmH sH ªƪȪʪ̪ΪЪҪԪȹȌ}n⛹}_P}P_nhh )ACJaJmH sH hh- CJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh} CJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh} CJaJhhCJaJmH sH hhx.CJaJmH sH Ԫ֪تڪܪު "&(*.ĵĦĵĵyjė[hh} CJaJmH sH hhSlCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh- CJaJmH sH hhCJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh )ACJaJmH sH .0VXZ\dhjlnprtvxz|~ͼqbSDq5qhhkCJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hhM?CJaJmH sH hhCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hh>CJaJmH sH hhbbCJaJmH sH jhhbbCJUaJ!j>:hh- CJEHUaJ#jʂJ hhM?CJUVaJhhbb5CJaJmH sH jhhbb5CJUaJ~«ƫⵦⵦyj[j[hhzCJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hhCJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh0CJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hhbbCJaJmH sH hh^CJaJmH sH "ƫȫʫ 68:<@ӡtӃitWF!j{@hhM?CJEHUaJ#jJ hhM?CJUVaJhhbbCJaJhh[CJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH !j=hhM?CJEHUaJ#jJ hhM?CJUVaJhhbbCJaJmH sH jhhbbCJUaJhhM?CJaJmH sH @DFHJLNPRxz|~ĵ񦗅teVGV8Vhh^CJaJmH sH hhCJaJmH sH hhkCJaJmH sH hhCqCJaJmH sH !jBhhM?CJEHUaJ#j J hhM?CJUVaJhhbbCJaJmH sH jhhbbCJUaJhh )ACJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh- CJaJmH sH ¬ĬȬʬ̬άҬԬ֬جڬܬެĵ⦗ynyӗ∗yyn_hh )ACJaJmH sH hhbbCJaJhhbbCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hhCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh0CJaJmH sH hh- CJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh3kCJaJmH sH % "$&(*.0248:<>ĵӵyjĵy[yhh& CJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh- CJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hhbbCJaJmH sH hhCJaJmH sH ">@BDFHJNPRTV\^bdhjlnprtvz~ȹתכ׌}תn׹_jhhbbCJUaJhh )ACJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hhbbCJaJmH sH hhCJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh^CJaJmH sH hhbbCJaJ­ƭȭʭ̭έЭҭ֭حڭܭޭ;sdsUF7jhh]3CJUaJhh- CJaJmH sH hh>CJaJmH sH hhzCJaJmH sH hh]3CJaJmH sH hhCJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH jhhbbCJUaJ!jEhh]3CJEHUaJ#jDJ hh]3CJUVaJޭ "$&(,.0468οtiitZKhh\oJCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh]3CJaJhh3kCJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh[CJaJmH sH hhCJaJmH sH jhh]3CJUaJ!j\Ihh]3CJEHUaJ#j^DJ hh]3CJUVaJhh]3CJaJmH sH 8:<>@BDFHJLNPRTVXZ\^`bdfhjlnprĵĦĈyn_Pnhh0CJaJmH sH hh>CJaJmH sH hhbbCJaJhhkCJaJmH sH hhCJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hh- CJaJmH sH hhbbCJaJmH sH rtvxz~ƮȮʮ̮ήЮҮԮ֮خڮܮޮ ȹziתȹ׹ZZhh>CJaJmH sH !jKhhgCJEHUaJ#j!J hhgCJUVaJjhhbbCJUaJhhbbCJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hhCJaJmH sH hh- CJaJ# "$&(*,.06<>@BD;whwYJ;YJYhYhhkCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hhCJaJmH sH hh- CJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh- CJaJhh>CJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hhbbCJaJmH sH jhhbbCJUaJ!jNhhZJCJEHUaJ#j6J hhZJCJUVaJDHJLNPXZ\^`bfhjlnrtv|~ĵӗӈyj[jy[j[hh^CJaJmH sH hhbbCJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hhCJaJmH sH hh- CJaJmH sH hhCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh[CJaJmH sH #̯ίЯүԯ֯دگܯӲӒteVӃethh )ACJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh[CJaJmH sH !jPhhZJCJEHUaJ#j>J hhZJCJUVaJjhhbbCJUaJhhbbCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hhCJaJmH sH  "$&(*.04FHĵӵӗ}n_n_PAhhZJCJaJmH sH hhgCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hhbbCJaJhh0CJaJmH sH hhbbCJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hhCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH HJprtvаҰ԰ְڰܰް ϾᯠsdRA6hhbbCJaJ!jVhhgCJEHUaJ#jyJ hhgCJUVaJhh[CJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh- CJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH !jShh- CJEHUaJ#jGJ hhZJCJUVaJhhbbCJaJmH sH jhhbbCJUaJ "$*,.02468:<>@BDFHNPRTVZ\^`bdfhlnpĵĦӈėyĦĵĦӈnĦhhbbCJaJhh\oJCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh[CJaJmH sH hhbbCJaJmH sH hhkCJaJmH sH hhCJaJmH sH (̱αбұԱرڱܱޱӡteZKӒKhh3kCJaJmH sH hhbbCJaJhh0CJaJmH sH hh>CJaJmH sH hhCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh[CJaJmH sH !jVYhhr]CJEHUaJ#jEJ hhr]CJUVaJhhbbCJaJmH sH jhhbbCJUaJhhgCJaJmH sH BDFHPRTV\^`bdfhȹxiZKȪ<hh0CJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh^CJaJmH sH !j]hhgCJEHUaJ#jJ hhgCJUVaJjhhbbCJUaJhhCJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hh[CJaJmH sH hhzCJaJhhbbCJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hjlnrtvz|ȹ}ncT}ncThh )ACJaJmH sH hh- CJaJhh- CJaJmH sH hhkCJaJmH sH hhbbCJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hhbbCJaJhh^CJaJmH sH hhCJaJmH sH ²IJƲȲʲ̲βвҲԲֲزڲ޲ ӦĈ񦈵∵yyӦyhh3kCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hhCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh- CJaJmH sH hhkCJaJmH sH .VnDbȵtf̷(F> $dha$gdr]$ Sdh`a$gdbb $dha$gdbb$Sdh`Sa$gdbb$ Sdha$gdbb FHJLVZ\^`bdfhjlntvxz|~Ŵש}rg\מQ}ghh\oJCJaJhh3kCJaJhhkCJaJhh- CJaJhh )ACJaJhh>CJaJhhCJaJhh^CJaJhh[CJaJ!j_hhgCJEHUaJ#jJ hhgCJUVaJhhbbCJaJjhhbbCJUaJhhbbCJaJmH sH Գֳ ɾԳԒrcrTEchh^CJaJmH sH hhbbCJaJmH sH hhkCJaJmH sH hhCJaJmH sH !j=bhhr]CJEHUaJ#j%FJ hhr]CJUVaJjhhbbCJUaJhhgCJaJhh\oJCJaJhh& CJaJhhbbCJaJhh[CJaJhh>CJaJhhCJaJ "$&(*.02468:<>@BDFHJLNPRTXZ\^`bhjlnpĵ⦗Č}ĦĦӦnjhhbbCJUaJhh )ACJaJmH sH hhbbCJaJhh^CJaJmH sH hhbbCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hhCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh[CJaJmH sH *´Ĵƴ̴δдԴִڴܴ޴³wwhYwJYhhgCJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh>CJaJmH sH hhbbCJaJmH sH hhCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hhbbCJaJjhhbbCJUaJ!jVfhhgCJEHUaJ#jJ hhgCJUVaJ:<>@BDLNӵӦӌ}kZ}OD9hh )ACJaJhhSlCJaJhhr]CJaJ!jihhgCJEHUaJ#j؄J hhgCJUVaJjhhbbCJUaJhhgCJaJmH sH hhbbCJaJhh^CJaJmH sH hhbbCJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH NPRTVXZ\^`jlµĵȵʵ̵εеɾɾߤߒvkv߾`߾vhh\oJCJaJhhzCJaJhhkCJaJ!j mhhgCJEHUaJ#jJ hhgCJUVaJjhhbbCJUaJhhgCJaJhh3kCJaJhhCJaJhh^CJaJhhbbCJaJhh>CJaJhh[CJaJ%еҵԵصڵܵ <>@BHJLNTVXZ\^`bɾԳԾɨɾԳԙԇvkhh0CJaJ!jphhgCJEHUaJ#jJ hhgCJUVaJjhhbbCJUaJhh\oJCJaJhh3kCJaJhh^CJaJhhCJaJhhbbCJaJhh>CJaJhhkCJaJhh[CJaJ*bdfjnp̶ζжҶԶضܶ޶ "$(ɳߝɳԒꝨhhx.CJaJhh>CJaJhh )ACJaJhhCJaJhhCJaJhhkCJaJhh[CJaJhh3kCJaJhhbbCJaJhh^CJaJ8(*,.02468:<>@BDFJLNPRTVXZ\`bfķƷȷʷɾɳ߳ə{iX!jeshhgCJEHUaJ#jJ hhgCJUVaJhhbbCJaJmH sH jhhbbCJUaJhhgCJaJmH sH hh>CJaJhh^CJaJhh3kCJaJhhbbCJaJhhkCJaJhhCJaJhh[CJaJhh\oJCJaJ"ʷҷԷַطڷܷ "$(02468:<ĵteVeⵦGhh^CJaJmH sH hhr]CJaJmH sH hhSlCJaJmH sH !jgvhhgCJEHUaJ#jJ hhgCJUVaJjhhbbCJUaJhh>CJaJmH sH hh[CJaJmH sH hhCJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hhbbCJaJmH sH <>@BFHnprtx|~¸Ӯp^Mp>hh[CJaJmH sH !j|hhgCJEHUaJ#jAJ hhgCJUVaJjhhbbCJUaJhhbbCJaJhh^CJaJmH sH )j yhhr]CJEHUaJmH sH #jFJ hhr]CJUVaJ%jhhbbCJUaJmH sH hhbbCJaJmH sH hhCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH ¸ȸʸ̸θиҸԸָظڸ޸ "ĵė}n_ĵnP_hh\oJCJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hh>CJaJmH sH hhCJaJmH sH hhbbCJaJhh^CJaJmH sH hh0CJaJmH sH hhbbCJaJmH sH hhCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hhkCJaJmH sH "$&(*,0246:>@BHJLNPRTVXZ\^`bdfhlnrtĵėyĦj[jhhbbCJUaJhhCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hh0CJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hhbbCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh[CJaJmH sH hhkCJaJmH sH #ֹعڹܹ޹;;p_;PAhh>CJaJmH sH hh3kCJaJmH sH !jAhhgCJEHUaJ#jLJ hhgCJUVaJhh )ACJaJmH sH hhCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh0CJaJmH sH hhbbCJaJmH sH jhhbbCJUaJ!jhhgCJEHUaJ#jGJ hhgCJUVaJ "$&(*ĵ⦗yjj[PhhbbCJaJhh0CJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hhr]CJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hhbbCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hhkCJaJmH sH hhCJaJmH sH hh^CJaJmH sH *,.0248:>@fhjlntvxĵӦziYI9hh[5CJaJmH sH hhk5CJaJmH sH hh*5CJaJmH sH !jhhgCJEHUaJ#jIJ hhgCJUVaJhhbbCJaJjhhbbCJUaJhh\oJCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hhCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hhbbCJaJmH sH >n`ȼj6, $dha$gdbb$Sdh`Sa$gdbb $dha$gdr]$ & Fdha$gdr] $dha$gd$Sdh`Sa$gdt$dh`a$gdl $h`ha$gd* $dha$gdgx|~ºĺóÃscߓsߣccߓӳShh )A5CJaJmH sH hh\oJ5CJaJmH sH hhk5CJaJmH sH hh^5CJaJmH sH hh>5CJaJmH sH hh*5CJaJmH sH hh3k5CJaJmH sH hh[5CJaJmH sH hh*5CJaJhh5CJaJmH sH hhx.5CJaJmH sH ĺƺʺ̺κкֺغܺ޺ ￯߿sdQBhhbbCJaJmH sH %jhhbbCJUaJmHsHhhlCJaJmH sH hhl5CJaJmH sH hhl5CJaJhh>5CJaJmH sH hh3k5CJaJmH sH hhk5CJaJmH sH hh^5CJaJmH sH hh5CJaJmH sH hh*5CJaJmH sH hh[5CJaJmH sH "$&*,0468:<>@BDFHLNPTVXhŶzk\zz\MkB\hhbbCJaJhhx.CJaJmH sH hh[CJaJmH sH hhCJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hhbbCJaJmH sH %jhhbbCJUaJmHsH)jchhgCJEHUaJmHsH#jbJ hhgCJUVaJhjlprtvz|~Ȼлӵĵӗĵӵ}ĵėn__hhbbCJaJmHsHjhhbbCJUaJhh>CJaJmH sH hhbbCJaJhhbbCJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hhCJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hhlCJaJmH sH $лһԻֻڻܻ ;sdsYdssJhh\oJCJaJmH sH hhbbCJaJhh )ACJaJmH sH hh[CJaJmH sH hhCJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hhbbCJaJmH sH jhhbbCJUaJ!jhhr]CJEHUaJ#j"GJ hhr]CJUVaJ $&(*.02468:<LNPRVXZ^`ⵦӌӦ}n}_ThhbbCJaJhhkCJaJmH sH hhCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hhlCJaJhh\oJCJaJmH sH hhlCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hhbbCJaJmH sH hh[CJaJmH sH `b˶ݧzkz\kM>/hh\oJCJaJmHsHhh& CJaJmH sH hhbbCJaJmHsHhh )ACJaJmHsHhh[CJaJmHsHhhCJaJmHsHhhkCJaJmHsHhh3kCJaJmHsHhh>CJaJmHsH)jhhw}CJEHUaJmHsH#jGJ hhw}CJUVaJhhCJaJmHsH%jhhCJUaJmHsH¼Ƽȼʼ̼μмҼּؼ ӦĵygVyGhh^CJaJmHsH!j?hhgCJEHUaJ#jJ hhgCJUVaJjhhbbCJUaJhh )ACJaJmHsHhh3kCJaJmHsHhhlCJaJmHsHhh[CJaJmHsHhh\oJCJaJmHsHhhbbCJaJmHsHhh>CJaJmHsHhhCJaJmHsH "$&(*,.024Z\^`dfhjlĵӈvaRChhCJaJmHsHhh0CJaJmHsH)johhgCJEHUaJmHsH#jJ hhgCJUVaJ%jhhbbCJUaJmHsHhhkCJaJmHsHhhbbCJaJhh\oJCJaJmHsHhh3kCJaJmHsHhhbbCJaJmHsHhh^CJaJmHsHhh[CJaJmHsHlnprtvxz|~½ĽƽȽ̽ν񹪛}n\KněĪӌ!j˜hhr]CJEHUaJ#jgGJ hhr]CJUVaJjhhbbCJUaJhhr]CJaJmHsHhhkCJaJmHsHhh3kCJaJmHsHhh[CJaJmHsHhhbbCJaJhhbbCJaJmHsHhh>CJaJmHsHhhCJaJmHsHhh^CJaJmHsHνнҽԽֽؽڽܽ޽ "$&*,.>@BDFĵӛ}}}ĵӌ}Ħ}ně⌦}hhx.CJaJmHsHhhkCJaJmHsHhh3kCJaJmHsHhhbbCJaJhhbbCJaJmHsHhh>CJaJmHsHhhCJaJmHsHhh^CJaJmHsHhh[CJaJmHsHhh0CJaJmHsH+FHJLPRTVXZ\^`bdfhjlnprͺn[nnܧ[H%hh56>*CJaJmHsH%hh3k56>*CJaJmHsH%hhk56>*CJaJmHsH%hh>56>*CJaJmHsH%hhbb56>*CJaJmHsH%hh[56>*CJaJmHsH%hh )A56>*CJaJmHsHhhbb56>*CJaJ%hh^56>*CJaJmHsHhhbb5CJaJmHsHrvxz|~ƳƠ~o`QB3hh3kCJaJmHsHhhCJaJmHsHhh>CJaJmHsHhhkCJaJmHsHhh )ACJaJmHsHhhbbCJaJmHsH%hh^56>*CJaJmHsH%hh[56>*CJaJmHsH%hh3k56>*CJaJmHsH%hh56>*CJaJmHsH%hh>56>*CJaJmHsH%hh& 56>*CJaJmHsHھܾ޾ĹwhVEh:hhr]CJaJ!johh*CJEHUaJ#jJ hh*CJUVaJjhhbbCJUaJhhkCJaJhh )ACJaJhh[CJaJhh3kCJaJhhCJaJhh>CJaJhh& CJaJhhbbCJaJmHsHhhCJaJmHsHhh )ACJaJmHsHhh[CJaJmHsH "$&(*,.0:<LTԾꇳxiihhbbCJaJmHsHjhhbbCJUaJhh\oJCJaJhhCqCJaJhh3kCJaJhh^CJaJhh[CJaJhhkCJaJhhx.CJaJhhCJaJhhzCJaJhh>CJaJhhbbCJaJ&TVXZ\^`bdhjlnprtvz|·¡uuj[[I#jJ hhgCJUVaJhhbbCJaJmHsHhh\oJCJaJhhCJaJhh^CJaJhhCqCJaJhh3kCJaJhh>CJaJhh[CJaJhhkCJaJhhbbCJaJjhhbbCJUaJ!jhhgCJEHUaJ#j J hhgCJUVaJ¿ĿƿʿԿؿڿܿ޿ ɾԾ|ɇqԾqfԇԝԨhh^CJaJhhkCJaJhh& CJaJhhCJaJhh )ACJaJhh[CJaJhh0CJaJhhCqCJaJhh3kCJaJhh>CJaJhhbbCJaJjhhbbCJUaJ!jhhgCJEHUaJ( "$&*,.0248:<>BDFHJLTVZ\^`dfhjlnptvxz|~ɾԳߨ߇ɾԇԒɾhh\oJCJaJhh )ACJaJhh0CJaJhhCqCJaJhh>CJaJhh[CJaJhhkCJaJhhbbCJaJhh3kCJaJhhCJaJhh^CJaJ3ij娝|qfq[qPhh\oJCJaJhh^CJaJhhx.CJaJhhCJaJhhzCJaJhh>CJaJhhkCJaJhh[CJaJhh3kCJaJ!j(hhgCJEHUaJ#jJ hhgCJUVaJhhbbCJaJmHsHhhbbCJaJjhhbbCJUaJ "$(*,.02468:<>@BDNP`hjɾ߳ɾ߾ߨɾߙߊߊx#jJ hhgCJUVaJhhbbCJaJmHsHjhhbbCJUaJhh )ACJaJhh>CJaJhhCJaJhh3kCJaJhh^CJaJhhbbCJaJhhkCJaJhh[CJaJ)jlnprtvxz|~ɾԨԝ|ɾ|ɾ|mmhhbbCJaJmHsHhh^CJaJhhx.CJaJhhCJaJhhzCJaJhh>CJaJhhkCJaJhh[CJaJhh3kCJaJhhbbCJaJjhhbbCJUaJ!jhhgCJEHUaJ* "$&(*vk`U`Uhh^CJaJhhkCJaJhhx.CJaJhhzCJaJhh>CJaJhh\oJCJaJhh3kCJaJhh )ACJaJhhCJaJhh[CJaJjhhbbCJUaJ!jhhgCJEHUaJ#jJ hhgCJUVaJhhbbCJaJ!*,0268:<>@BDFHJLNPRTVXZ\^`dfhjlnprtvxz|~ɾꨳߝɳɳɾ߳ꨳhh0CJaJhhkCJaJhh3kCJaJhh\oJCJaJhhCJaJhh>CJaJhhbbCJaJhh[CJaJhh^CJaJ> "$&*,߾ɾɨɒԝԳhh\oJCJaJhhCqCJaJhhx.CJaJhhzCJaJhh3kCJaJhh>CJaJhhbbCJaJhh[CJaJhhkCJaJhhCJaJhh^CJaJ5,.02468<>BDFHJLNPRTVXZ\^`bdfhjlnprvx|~ɳԨɝԒԝ|ɒԨԒhhx.CJaJhhzCJaJhhkCJaJhh )ACJaJhh^CJaJhh3kCJaJhh& CJaJhhCJaJhh[CJaJhh\oJCJaJhh>CJaJhhbbCJaJ0ɾɳԳԾԝߒԃteVhh )A56>*CJaJhh56>*CJaJhhbb56>*CJaJhh[56>*CJaJhhkCJaJhhCqCJaJhhCJaJhh3kCJaJhh^CJaJhh\oJCJaJhhbbCJaJhh>CJaJhh )ACJaJhh[CJaJôåҖ҇xixi^SHhhkCJaJhh )ACJaJhhbbCJaJhh^56>*CJaJhh[56>*CJaJhhk56>*CJaJhhx.56>*CJaJhhz56>*CJaJhh>56>*CJaJhhbb56>*CJaJhh56>*CJaJhh\oJ56>*CJaJhh3k56>*CJaJ "$&(*,.02468<>@D꾯sddUsUFsdhh>CJaJmH sH hhkCJaJmH sH hhCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh^CJaJmH sH hhbbCJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hhbbCJaJhh )ACJaJhh[CJaJhh3kCJaJhhCJaJhh>CJaJDFHLNPRTVXZ\^`dflnptvxz~ȹțȹȌ}n_}כPjhhbbCJUaJhh]KCJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hhCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hhbbCJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hhbbCJaJhh^CJaJmH sH ;whYJw;Yhh )ACJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hhbbCJaJhhCJaJmH sH hhx.CJaJmH sH hh[CJaJmH sH hhkCJaJmH sH hhbbCJaJmH sH jhhbbCJUaJ!jhhw}CJEHUaJ#jZHJ hhw}CJUVaJ "$&*,.026DHӵĈ∵ӈ񈗈yjӵ[hhCJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hhCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh& CJaJmH sH hhbbCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh[CJaJmH sH #HJLNPRTVXZ\񪛪xiZKKhh3kCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH !jhhw}CJEHUaJ#j{HJ hhw}CJUVaJjhhbbCJUaJhhbbCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hhkCJaJmH sH hhbbCJaJhh[CJaJmH sH hhCJaJmH sH ĵӦyӈĦjy_y_jhhbbCJaJhhw}CJaJmH sH hhbbCJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hhCJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh[CJaJmH sH hhCqCJaJmH sH % "&(,^`ĵėyjj[LAhhbbCJaJjhhbbCJUaJhh*CJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hh& CJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hhCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hhbbCJaJmH sH ·¡n]¬€RhhCqCJaJ!jThh*CJEHUaJ#j'J hh*CJUVaJhh>CJaJhh3kCJaJhh[CJaJhh^CJaJhhkCJaJhhCJaJhhbbCJaJjhhbbCJUaJ!j}hh*CJEHUaJ#jJ hh*CJUVaJ (*,.02468:<>@BDFHJLNPRTVX\^bdfhlnprɺɨߌꁌvԌkhh\oJCJaJhh0CJaJhh>CJaJhh[CJaJ!jhh*CJEHUaJ#j,J hh*CJUVaJjhhbbCJUaJhhbbCJaJhh3kCJaJhhkCJaJhhCJaJhh^CJaJ*rtvxz|~ɾ߳ԳvԾk`߾꾳`hh^CJaJhhx.CJaJhhzCJaJ!jhhbbCJEHUaJ#jp[I hhbbCJUVaJjhhbbCJUaJhhbbCJaJhhCJaJhh3kCJaJhh>CJaJhhkCJaJhh[CJaJhh )ACJaJ%FHnprt~ɾ߳weTC jhhbbCJH*UaJ!jhh[[CJEHUaJ#j}ZJ hh[[CJUVaJhh[[CJaJmH sH jhh[[CJUaJhh*CJaJmH sH hhbbCJaJmH sH hhbbCJaJhhCJaJhh^CJaJhh>CJaJhh3kCJaJhh[CJaJhhkCJaJ\x<x2DZ~$ $dha$gd*$Sdh`Sa$gdbb $dha$gdbbʹ瀞}kZ}O@hhCJaJmH sH hhbbCJaJ!jChh*CJEHUaJ#j?J hh*CJUVaJjhhbbCJUaJhhbbCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH jhhbbCJH*UaJ$j8hh*CJEHH*UaJ#j;J hh*CJUVaJhhbbCJH*aJmH sH  "$&(*,.02468:<>@BDFHJNⵦĈⵈyjĈėĵⵦĈhh>CJaJmH sH hhw}CJaJmH sH hh^CJaJmH sH hhbbCJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hhCJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh )ACJaJmH sH )NPRTVXZ\^`bdfhjlnprtvz|~ⵦ⌵}ncXMBhh )ACJaJhh[CJaJhh\oJCJaJhh3kCJaJhh>CJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hhbbCJaJhh0CJaJmH sH hhbbCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh[CJaJmH sH hhCJaJmH sH hhkCJaJmH sH "$JLNP\ɸꌢvdS!jhh*CJEHUaJ#jGJ hh*CJUVaJhh^CJaJhh>CJaJhhSlCJaJhhCJaJhh )ACJaJhh3kCJaJ!jMhh*CJEHUaJ#jDJ hh*CJUVaJjhhbbCJUaJhhbbCJaJhh[CJaJ\^`bdfhprtxz|ɾꒁuj_T_hhx.CJaJhh[CJaJhhkCJaJhhbbCJH*aJ!jjhh*CJEHUaJ#jNJ hh*CJUVaJjhhbbCJUaJhh]KCJaJhh )ACJaJhh3kCJaJhhCJaJhh^CJaJhhbbCJaJhh0CJaJ "$&(*.0246<ɾ߳ԝԳɳɨ곒Գhh\oJCJaJhh& CJaJhh3kCJaJhh )ACJaJhhbbCJaJhhw}CJaJhhCJaJhhkCJaJhh^CJaJhh[CJaJhh>CJaJ0<JVXZ\^`bdfhjlnprvxz|~ɾԨꨝꝨꝾɇߨߒɾɨ|hh*CJaJhh )ACJaJhhw}CJaJhh^CJaJhh[CJaJhh3kCJaJhh\oJCJaJhhCJaJhhkCJaJhh>CJaJhhbbCJaJhhCJaJ0 "$&(*,.046\^`bdhjlnp巬塬n]QhhbbCJH*aJ!jhh*CJEHUaJ#j\J hh*CJUVaJhh>CJaJhh3kCJaJhh[CJaJhh^CJaJhhkCJaJhhCJaJ!jhh*CJEHUaJ#jSJ hh*CJUVaJhhbbCJaJjhhbbCJUaJptvxz|~ɾɝԾ߳߾ɾɾ߾|mjhhbbCJUaJhh*CJaJhh0CJaJhh )ACJaJhh\oJCJaJhhbbCJaJhhkCJaJhhCJaJhh^CJaJhh>CJaJhh[CJaJhhCqCJaJhh3kCJaJ% "&(*,.02468:¯  ŽyncXcMcXBhh>CJaJhhCJaJhhkCJaJhh[CJaJhh3kCJaJ)jhh*CJEHUaJmH sH #jpJ hh*CJUVaJhhbbCJaJmH sH %jhhbbCJUaJmH sH hhbbCJaJjhhbbCJUaJ!jYhh*CJEHUaJ#j`J hh*CJUVaJ:<@BFHJLNPRTVXZ\^`bdfhlnprtvxɾ߾ߝɾɨߨq`!jdhhw}CJEHUaJ#j'IJ hhw}CJUVaJjhhbbCJUaJhh*CJaJhhbbCJaJhh3kCJaJhh^CJaJhh[CJaJhhkCJaJhhx.CJaJhhCJaJhh>CJaJhhzCJaJ# "$&(*,.0268ĵė∵ėynⵦⵈhhbbCJaJhh0CJaJmHsHhh[CJaJmHsHhhkCJaJmHsHhhbbCJaJmHsHhh3kCJaJmHsHhh^CJaJmHsHhh\oJCJaJmHsHhhCJaJmHsHhh>CJaJmHsH+8<>@BDFJLNPRVXZĵĦygVy◈GhhSlCJaJmHsH!jhh*CJEHUaJ#jJ hh*CJUVaJjhhbbCJUaJhh )ACJaJmHsHhh[CJaJmHsHhhkCJaJmHsHhhCJaJmHsHhh^CJaJmHsHhh\oJCJaJmHsHhh3kCJaJmHsHhhbbCJaJmHsHӵėyėjĵ[LjhhbbCJUaJhh*CJaJmHsHhh )ACJaJmHsHhh^CJaJmHsHhh3kCJaJmHsHhhCJaJmHsHhh& CJaJmH sH hh[CJaJmHsHhh>CJaJmHsHhh\oJCJaJmHsHhhbbCJaJmHsHhhkCJaJmHsH*,.02:<>@DFHJLNPRTVXZ^`dfhxixZxZKxhh>CJaJmH sH hhkCJaJmH sH hhzCJaJmH sH hhbbCJaJmH sH hhCJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh3kCJaJmH sH jhhbbCJUaJ!jHhh*CJEHUaJ#jJ hh*CJUVaJhhbbCJaJhjprvxz|~ӵ}n_PĦhh]KCJaJmH sH hhw}CJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hhbbCJaJhh0CJaJmH sH hhbbCJaJmH sH hhCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh^CJaJmH sH  $ϾᯠsdYsJhhCJaJmH sH hhbbCJaJhh0CJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh[CJaJmH sH hhCJaJmH sH !j;hh*CJEHUaJ#jJ hh*CJUVaJhhbbCJaJmH sH jhhbbCJUaJ$&LNPRTz|~˶ݕufWݧE4!jhh*CJEHUaJ#jJ hh*CJUVaJhhCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh>CJaJmH sH !j)hhbbCJEHUaJ#j[I hhbbCJUVaJjhhbbCJUaJ)jhh*CJEHUaJmH sH #jJ hh*CJUVaJhhbbCJaJmH sH %jhhbbCJUaJmH sH "ĵӪĵӌČ}ĵnhh& CJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hhbbCJaJhhbbCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh>CJaJmH sH hhCJaJmH sH ("$&*,.02468<DFHJLNRTVZ\ĦⵗĈ}kZ}Khh3kCJaJmHsH!jAhhw}CJEHUaJ#jIJ hhw}CJUVaJhhbbCJaJjhhbbCJUaJhhkCJaJmH sH hhSlCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hhbbCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hhCJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH ĵӦ}kZ}KhhkCJaJmHsH!jhh*CJEHUaJ#jJ hh*CJUVaJjhhbbCJUaJhh3kCJaJmHsHhhbbCJaJhh^CJaJmHsHhh]KCJaJmHsHhhbbCJaJmHsHhhCJaJmHsHhh )ACJaJmHsHhh[CJaJmHsH &(NPRT\^`bhjlȹ}n}_}M<_}ӛ!jhh*CJEHUaJ#jJ hh*CJUVaJjhhbbCJUaJhhCJaJmHsHhhbbCJaJmHsHhhw}CJaJmHsHhhkCJaJmHsHhh[CJaJmHsHhh3kCJaJmHsHhhbbCJaJhh^CJaJmHsHhhCJaJmHsHhh0CJaJmHsHlnptvxz|~ȹ׌}n檌}湪}כ}}hhx.CJaJmHsHhh>CJaJmHsHhh3kCJaJmHsHhhkCJaJmHsHhh[CJaJmHsHhh )ACJaJmHsHhhCJaJmHsHhh^CJaJmHsHhhbbCJaJhhbbCJaJmHsH+ NPvx⦗ⵈyyj_M#jJ hh*CJUVaJhhbbCJaJjhhbbCJUaJhh\oJCJaJmHsHhh& CJaJmHsHhh3kCJaJmHsHhh>CJaJmHsHhhbbCJaJmHsHhh^CJaJmHsHhh )ACJaJmHsHhh[CJaJmHsHhhCJaJmHsHxz|ɾԳɒԃq`ԾԒUhhCqCJaJ!jhh*CJEHUaJ#jJ hh*CJUVaJhhbbCJaJmH sH hh>CJaJhh3kCJaJhh[CJaJhh^CJaJhhkCJaJhhCJaJhhbbCJaJjhhbbCJUaJ!jhh*CJEHUaJ! "(*,.0248:<>@BDLNRTX`Գԗvߌk\hhbbCJaJmH sH hh\oJCJaJhhzCJaJhh>CJaJhh[CJaJhh^CJaJ!jhh*CJEHUaJ#j†J hh*CJUVaJjhhbbCJUaJhhbbCJaJhh3kCJaJhhkCJaJhhCJaJ$Xp2b B&X $dha$gdpA$ndh`na$gdpA $dha$gd*$Sdh`Sa$gdbb $dha$gdbb`bdfhjlĵtetZetKhh>CJaJmH sH hhbbCJaJhh3kCJaJmH sH hhkCJaJmH sH !j!hh*CJEHUaJ#jɆJ hh*CJUVaJjhhbbCJUaJhhbbCJaJmH sH hhCJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hh[CJaJmH sH hhzCJaJmH sH ӵ}nӵnnnhh^CJaJmH sH hhx.CJaJmH sH hhzCJaJmH sH hhbbCJaJhh>CJaJmH sH hhbbCJaJmH sH hhkCJaJmH sH hhCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh[CJaJmH sH & "$&(*,.02468:<>@BFHJLNPRTĵyyyjjyӦyӦ[hh0CJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hhCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hhbbCJaJmH sH hhw}CJaJmH sH !TVXZ\^fhjlprt~ȹȪ׹vaVK@hh[CJaJhh\oJCJaJhh3kCJaJ)jhh*CJEHUaJmH sH #jφJ hh*CJUVaJ%jhhbbCJUaJmH sH hh )ACJaJmH sH hh[CJaJmH sH hhbbCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hhCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hhbbCJaJ*,.02:<>@DLNPRTVXZ\^߾ߛti^Stthh^CJaJhh>CJaJhhSlCJaJhhCJaJhh3kCJaJ!j6hh*CJEHUaJ#jنJ hh*CJUVaJ!jhh*CJEHUaJ#jՆJ hh*CJUVaJjhhbbCJUaJhhbbCJaJhh[CJaJhh )ACJaJ @o^SHhhpACJaJhh3kCJaJ!jKhh*CJEHUaJ#jJ hh*CJUVaJhh*CJaJhh )ACJaJhh>CJaJhhCJaJhh^CJaJhh[CJaJjhhbbCJUaJ!jwhh*CJEHUaJ#j߆J hh*CJUVaJhhbbCJaJ@FHJLPRTVXZ\^bdfjlnprtvx|~ƺޖҢҺƺҊ~sh]hhh^CJaJhh\oJCJaJhh3kCJaJhhk5CJaJhhpA5CJaJhh3k5CJaJhh>5CJaJhh05CJaJhh[5CJaJhh^5CJaJhh\oJ5CJaJhh5CJaJhhpACJaJhh9<CJaJ ",.268:<>@ɾ곾Ꝿhh\oJCJaJhh^CJaJhh )ACJaJhh>CJaJhh3kCJaJhhCJaJhhx.CJaJhhkCJaJhhpACJaJhh[CJaJ9@BDFHLPRTVXZ\^`bdhjlprtɾ߾ꨳԾ߳ꝳɾ߾ꨳhh )ACJaJhhx.CJaJhhCJaJhhkCJaJhh>CJaJhh3kCJaJhh^CJaJhh[CJaJhhpACJaJ> $(*,.0268:>@BRTVXZ\^dfjlprtvx|~꾳Գ꾳ԳԳ߾hh )ACJaJhhx.CJaJhhkCJaJhh^CJaJhhCJaJhh>CJaJhh3kCJaJhh[CJaJhhpACJaJ> "$&ԾԳԝ߾߾ԾԨhh^CJaJmH sH hhx.CJaJhh>CJaJhh^CJaJhhpACJaJhh )ACJaJhh[CJaJhh3kCJaJhhkCJaJhhCJaJ4&*,.02468:<@BDHJL\^`bdfjlnprtvx~⹪ת⟐ȁ׹א⹪␹hh3kCJaJmH sH hhCJaJmH sH hhx.CJaJhhkCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh>CJaJmH sH hhpACJaJhh[CJaJmH sH hh )ACJaJmH sH . ׽vvׅ׮j^Nhh5CJaJmH sH hh9<5CJaJhhpA5CJaJhh\oJCJaJmH sH hhpACJaJhh3kCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh[CJaJmH sH hhkCJaJmH sH hhx.CJaJhhCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hhzCJaJ "$&(*,0248:<>@BDHJLNPRTVX^`߿ϓσϣߣw߯σlahh\oJCJaJhhpACJaJhhCq5CJaJhhk5CJaJmH sH hh>5CJaJmH sH hhpA5CJaJhh3k5CJaJmH sH hh5CJaJmH sH hh[5CJaJmH sH hh^5CJaJmH sH hh\oJ5CJaJmH sH "`dfhjlnrtvz|~ɾԾɾԨɾԎ|kԎ!j!hhpACJEHUaJ#j_J hhpACJUVaJjhhpACJUaJhh^CJaJhhCJaJhhx.CJaJhh[CJaJhhkCJaJhhpACJaJhh\oJCJaJhh3kCJaJhh>CJaJ$0268:@DFJLPRTXZ\·|l\PD4lhh3k5CJaJmH sH hh:O5CJaJhhx.5CJaJhhk5CJaJmH sH hh:O5CJaJmH sH hh\oJ5CJaJmH sH hh[5CJaJmH sH hh5CJaJmH sH hh9<CJaJhhACJaJhh:OCJaJjhhpACJUaJ!jhh9<CJEHUaJ#j0`J hhpACJUVaJ "$&(*,.0246Dn.$dh^a$gd5 $h`ha$gd:O$a$gd:O $h^ha$gd:O $h^ha$gd:O $dha$gdpA\^`bdfhjlnprtvxz|~Ͽߓσs߯ߟϟ߿s߃ϯb jhh<)Y5CJUaJhh3k5CJaJmH sH hh>5CJaJmH sH hh:O5CJaJhh5CJaJmH sH hhk5CJaJmH sH hh^5CJaJmH sH hh:O5CJaJmH sH hh[5CJaJmH sH hh\oJ5CJaJmH sH & ȷ輪wgwWgwwgGghh^5CJaJmH sH hh )A5CJaJmH sH hh[5CJaJmH sH hh5CJaJmH sH hhk5CJaJmH sH hh\oJ5CJaJmH sH hh>5CJaJmH sH jhh<)Y5CJUaJ$j hh<)Y5CJEHUaJ&jpKJ hh<)Y5CJUVaJhh<)Y5CJaJmH sH "$&(*,.46:<@BDHTV|~߿ߟߏp_M:$j2hh<)Y5CJEHUaJ#jJ hh<)YCJUVaJ jhh<)Y5CJUaJhh<)YCJaJmH sH hh:O5CJaJmH sH hh>5CJaJmH sH hh^5CJaJmH sH hh<)Y5CJaJmH sH hh5CJaJmH sH hhk5CJaJmH sH hh[5CJaJmH sH hh3k5CJaJmH sH Ͽߟoߟo_hh:O5CJaJmH sH hh^5CJaJmH sH hh )A5CJaJmH sH hh[5CJaJmH sH hh5CJaJmH sH hhk5CJaJmH sH hh3k5CJaJmH sH hh>5CJaJmH sH hh<)Y5CJaJmH sH jhh<)Y5CJUaJ$ "$&(*.02468:񡒃tetVetFhh5CJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hh[CJaJmH sH hhCJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh>CJaJmH sH !jhh<)YCJEHUaJ#jʇJ hh<)YCJUVaJjhh<)YCJUaJhh9CJaJmH sH hh<)YCJaJmH sH :<>DFJLNPRTVXZ`bfhltvxz|~ﯟϟsc߿hh\oJ5CJaJmH sH hh55CJaJhh05CJaJmH sH hh>5CJaJmH sH hh55CJaJmH sH hh5CJaJmH sH hh3k5CJaJmH sH hhk5CJaJmH sH hh^5CJaJmH sH hh[5CJaJmH sH &Ͽ߯Ͽscߟ߃sﯟߟhhCq5CJaJmH sH hhk5CJaJmH sH hh3k5CJaJmH sH hh55CJaJhh>5CJaJmH sH hh55CJaJmH sH hh^5CJaJmH sH hh\oJ5CJaJmH sH hh[5CJaJmH sH hh5CJaJmH sH % "$(,.2:<bϿ߿ߏߟp`O jhh55CJUaJhh9<5CJaJmH sH hh5CJaJmH sH hh^5CJaJmH sH hh3k5CJaJmH sH hh>5CJaJmH sH hh55CJaJmH sH hh5CJaJmH sH hhk5CJaJmH sH hh[5CJaJmH sH hh )A5CJaJmH sH bdfhlnrtvxz~ɹyiyYiyyiIiiiyhh^5CJaJmH sH hh )A5CJaJmH sH hh[5CJaJmH sH hh5CJaJmH sH hhk5CJaJmH sH hh3k5CJaJmH sH hh>5CJaJmH sH hh55CJaJmH sH jhh55CJUaJ$jhh55CJEHUaJ#jJ hh5CJUVaJósaO=Oa="hh^5>*CJaJmH sH "hh5>*CJaJmH sH "hh[5>*CJaJmH sH hh9<5CJaJmH sH hh55CJaJmH sH hh>5CJaJmH sH hh[5CJaJmH sH hh3k5CJaJmH sH hh55CJaJhh^5CJaJmH sH hh5CJaJmH sH hh05CJaJmH sH ʸʔʸp^L^L"hh\oJ5>*CJaJmH sH "hh>5>*CJaJmH sH "hh )A5>*CJaJmH sH "hh05>*CJaJmH sH "hh3k5>*CJaJmH sH "hhk5>*CJaJmH sH "hh^5>*CJaJmH sH "hh[5>*CJaJmH sH "hh5>*CJaJmH sH "hh55>*CJaJmH sH "(*,024μΪΘxhXH8,hh9<5CJaJhh[5CJaJmH sH hh^5CJaJmH sH hh\oJ5CJaJmH sH hh5CJaJmH sH hh9<5CJaJmH sH hh55CJaJmH sH "hhk5>*CJaJmH sH "hh3k5>*CJaJmH sH "hh\oJ5>*CJaJmH sH "hh[5>*CJaJmH sH "hh05>*CJaJmH sH hh55>*CJaJ"d* 2<B<f&^ $dha$gdbb$Sdh`Sa$gdbb $h`ha$gdpA $dha$gd5 $h`ha$gd9<$dh^a$gd5468:<>BDFJLNPRTVX\^`jlnrtvxz|~Ͽﯟ߯ߟsϟϿsﯟ߯Ϗhhk5CJaJmH sH hh9<5CJaJhh^5CJaJmH sH hh\oJ5CJaJmH sH hh9<5CJaJmH sH hh3k5CJaJmH sH hh5CJaJmH sH hh[5CJaJmH sH hh>5CJaJmH sH - "pdTTDphhSl5CJaJmH sH hh\oJ5CJaJmH sH hh55CJaJhh3k5CJaJmH sH hh5CJaJmH sH hh55CJaJmH sH hh>5CJaJmH sH hh^5CJaJmH sH hh5CJaJmH sH hh9<5CJaJmH sH hhk5CJaJmH sH hh[5CJaJmH sH "$*,0268:>@BDFHJLPRVX\^`dfhx|~Иzk\zИzkzMhh^CJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh5CJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh5CJaJhhx.CJaJmH sH hh[CJaJmH sH hhkCJaJmH sH hhCJaJmH sH hh55CJaJmH sH hhk5CJaJmH sH 񪛪ȹȌȪ񪛪⛪hh3kCJaJmH sH hh5CJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh5CJaJhhkCJaJmH sH hhCJaJmH sH 1 "$(*,.02468:<>@BDHJLNPRTVXĵĵⵦӵӵ◵ӈyĵӦn_yhh\oJCJaJmH sH hh5CJaJhh3kCJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hh5CJaJmH sH hhCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh[CJaJmH sH hhCqCJaJmH sH %XZ\^`dfhjlnprtvxz|~ĵ◦ⵈ}◦ӵn∦ĵhhCqCJaJmH sH hh5CJaJhh>CJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh5CJaJmH sH hhCJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh3kCJaJmH sH & Ӧ◵ӌ}}}}}n⦗hh0CJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh5CJaJhh5CJaJmH sH hhCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh )ACJaJmH sH ( "$*.02468:<>@FHJLNPRTVĵӛČӦĦ}n_ӦPhh )ACJaJmH sH hh0CJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh5CJaJhhCJaJmH sH hh& CJaJmH sH hh5CJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH VXZ`bdfhjlnprtvxz|~Ħ}m\mH&jpKJ hh<)Y5CJUVaJ jhh<)Y5CJUaJhh<)Y5CJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh0CJaJmH sH hh5CJaJhh3kCJaJmH sH hhCJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh5CJaJmH sH hh[CJaJmH sH ̼|l|̌|\|L||̌|\hh3k5CJaJmH sH hh^5CJaJmH sH hh )A5CJaJmH sH hh[5CJaJmH sH hh5CJaJmH sH hhk5CJaJmH sH hh\oJ5CJaJmH sH hh>5CJaJmH sH hh<)Y5CJaJmH sH jhh<)Y5CJUaJ$jhh<)Y5CJEHUaJ "$߿vcTvA.%hhbb56>*CJaJmH sH %hh3k56>*CJaJmH sH hhbb56>*CJaJ%hhx.56>*CJaJmH sH %hh[56>*CJaJmH sH %hhk56>*CJaJmH sH %hh56>*CJaJmH sH hh<)Y5CJaJmH sH hh>5CJaJmH sH hh3k5CJaJmH sH hh[5CJaJmH sH hhk5CJaJmH sH $468:<>@BDFLNRTXZ\`bdƳƠzk\M>khhCqCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hhbbCJaJmH sH %hh^56>*CJaJmH sH %hhbb56>*CJaJmH sH %hh56>*CJaJmH sH %hhk56>*CJaJmH sH %hh[56>*CJaJmH sH %hh3k56>*CJaJmH sH %hh>56>*CJaJmH sH dfhlnprtvz|~ȹț׌ȹ}nnn}_nn}nțhh^CJaJmH sH hhCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hhbbCJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hhbbCJaJhh0CJaJmH sH % ȹȌ}ȹțȪ}n_hhCJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hh^CJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hhbbCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hhbbCJaJhhCJaJmH sH hhx.CJaJmH sH % "$&(*,.046:<>BDFVXZ\^`bdfhjlprtvxz|~ӵ}rӈӗӈӵӈӗӈӵhhCJaJhhx.CJaJhhkCJaJmH sH hhCJaJmH sH hhCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH ,ἩᙉyiYIY9IiYYhh )A5CJaJmH sH hh[5CJaJmH sH hh5CJaJmH sH hhk5CJaJmH sH hh\oJ5CJaJmH sH hh>5CJaJmH sH hh5CJaJmH sH $jhh5CJEHUaJ&jpKJ hh5CJUVaJ jhhbb5CJUaJhhbb5CJaJmH sH hhbbCJaJmH sH  ￰xm^O@x^^@hhCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hhCJaJhh^CJaJmH sH hh<)YCJaJhhbbCJaJmH sH hhCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh3k5CJaJmH sH hhk5CJaJmH sH hh^5CJaJmH sH hh[5CJaJmH sH "$&(*,.02468:<>@fhjlpӵĈyjXGj!jhh*CJEHUaJ#jJ hh*CJUVaJjhhbbCJUaJhh )ACJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hhbbCJaJmH sH hhCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hhCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hhzCJaJmH sH prtxz|Ĺ⪛}kZ}K}hh\oJCJaJmH sH !jhh*CJEHUaJ#jJ hh*CJUVaJjhhbbCJUaJhh^CJaJmH sH hhbbCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hhbbCJaJhhCJaJmH sH hhx.CJaJmH sH hh[CJaJmH sH hhkCJaJmH sH ";whYJhhCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hh<)YCJaJhhkCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hhbbCJaJmH sH jhhbbCJUaJ!j hh*CJEHUaJ#jJ hh*CJUVaJ"$&(*,.0246:@BDjlnprtvxz|~ӵ◈ygVyӗKӗhhbbCJaJ!j!hh*CJEHUaJ#jJ hh*CJUVaJjhhbbCJUaJhhCJaJmH sH hhbbCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hhCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH ĵӪӵӪ񌛌ӵ}ӵnhhkCJaJmH sH hh& CJaJmH sH hh>CJaJmH sH hhCJaJmH sH hhbbCJaJhhbbCJaJmH sH hhCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh3kCJaJmH sH (,.02468:<>@HJLRTz|ӵӣătetVӃeVӵD#j+J hhBCJUVaJhh[CJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH !j"hh*CJEHUaJ#j J hh*CJUVaJjhhbbCJUaJhhCJaJmH sH hhbbCJaJmH sH hhCJaJmH sH hh )ACJaJmH sH |~vkvv\kvhhx.CJaJmH sH hhbbCJaJhhkCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh>CJaJmH sH hhCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hhbbCJaJmH sH jhhbbCJUaJ!j=%hhBCJEHUaJ$ "$&(*,.ĵӓӁl]N??hhkCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh>CJaJmH sH )j'hhBCJEHUaJmH sH #j/J hhBCJUVaJ%jhhbbCJUaJmH sH hh[CJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hhbbCJaJmH sH hhCJaJmH sH hh )ACJaJmH sH .02468:<DJLrtvx|~񪛌ziZKCJaJmH sH hhkCJaJmH sH hhbbCJaJhh[CJaJmH sH hhCJaJmH sH teZKehhCJaJmH sH hhbbCJaJhhkCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh>CJaJmH sH hhCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH !j+hhBCJEHUaJ#j?J hhBCJUVaJjhhbbCJUaJhhbbCJaJmH sH hh[CJaJmH sH  "$&(*,.02468<>@DFHJTȹȪ}n_}׹hh"mCJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hh^CJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hhbbCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hhbbCJaJhhCJaJmH sH hhx.CJaJmH sH TV|~˶ݕufWHf9fuhh3kCJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh[CJaJmH sH hhCJaJmH sH !j31hhbbCJEHUaJ#j%q_I hhbbCJUVaJjhhbbCJUaJ)j..hhBCJEHUaJmH sH #jEJ hhBCJUVaJhhbbCJaJmH sH %jhhbbCJUaJmH sH 68:<>ȹ}ӛn\Kn!j2hhBCJEHUaJ#jIJ hhBCJUVaJjhhbbCJUaJhhCJaJmH sH hhbbCJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hhbbCJaJhh^CJaJmH sH hhCJaJmH sH hh0CJaJmH sH >@DFHJLPRTVX\^`bfxzĵĦyjWE#jOJ hhBCJUVaJ%jhhbbCJUaJmH sH hhBCJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hh& CJaJmH sH hhbbCJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hh[CJaJmH sH hhCJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh>CJaJmH sH ȹ}n}_M<_!j8hhBCJEHUaJ#jWJ hhBCJUVaJjhhbbCJUaJhh>CJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hhCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hhbbCJaJmH sH %jhhbbCJUaJmH sH )je5hhBCJEHUaJmH sH  "$(*PR೤•³{ѤlYG#j_J hhBCJUVaJ%jhhbbCJUaJmH sH hhCJaJmH sH hhbbCJaJhhbbCJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh>CJaJmH sH hhCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hhbbCJH*aJmH sH RTV^fhjlprtvxz|~ȹȹ}nȹnnȌ_nn_hh^CJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hhCJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hhbbCJaJmH sH %jhhbbCJUaJmH sH )j!;hhBCJEHUaJmH sH " ĵteVGVhhCJEHUaJ#jMJ hhCJUVaJjhhbbCJUaJhhbbCJaJmH sH hhCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh>CJaJmH sH ^vx^6<Nt P $dha$gdM$Sdh`Sa$gdbb $dha$gdkg $dha$gdbb@BDFJLNPVXZ\^`bdfhlprtv̷񨙊{l]Rl{ChhCJaJmH sH hhbbCJaJhh0CJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh[CJaJmH sH hhCJaJmH sH )jAhhBCJEHUaJmH sH #jiJ hhBCJUVaJ%jhhbbCJUaJmH sH hhbbCJaJmH sH v⽨vgXIX:ghh[CJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH !jGhhBCJEHUaJ#jvJ hhBCJUVaJjhhbbCJUaJ)jDhhBCJEHUaJmH sH #joJ hhBCJUVaJ%jhhbbCJUaJmH sH hhbbCJaJmH sH hhCJaJmH sH DFHJLNPRTXZ\^`dfĵⵈveVėhh^CJaJmH sH !jJhhBCJEHUaJ#jzJ hhBCJUVaJjhhbbCJUaJhh>CJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hhbbCJaJmH sH hhCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hhkCJaJmH sH fhjlnprtvȹvaRCR4hhkCJaJmH sH hhCJaJmH sH hh )ACJaJmH sH )jLhhBCJEHUaJmH sH #jJ hhBCJUVaJ%jhhbbCJUaJmH sH hhbbCJaJmH sH hhBCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hhbbCJaJ "*ığwhVAw2hh3kCJaJmH sH )jThhmTCJEHUaJmHsH#j]J hhmTCJUVaJhhmTCJaJmH sH %jhhmTCJUaJmHsH)jbPhhmTCJEHUaJmHsH#j]J hhmTCJUVaJ%jhhbbCJUaJmHsHhhbbCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh[CJaJmH sH hhCJaJmH sH *,02468:<@BDFHJprtvxĵyfT?f)j'WhhkgCJEHUaJmHsH#j!]J hhMCJUVaJ%jhhbbCJUaJmHsHhhkgCJaJmH sH hhBCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hhbbCJaJmH sH hhCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hhkCJaJmH sH óâÐ}m]M=-hh[5CJaJmH sH hh5CJaJmH sH hhk5CJaJmH sH hh3k5CJaJmH sH hh>5CJaJmH sH $j[hhB5CJEHUaJ#jJ hhBCJUVaJ jhhbb5CJUaJhhmT5CJaJmH sH hhbb5CJaJmH sH hhbbCJaJmH sH hhCJaJmH sH hh )ACJaJmH sH "Ͽᅬᅬo`Qhh\oJCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hhbb5CJaJmH sH hh3k5CJaJmH sH hh^5CJaJmH sH hhpA5CJaJmH sH hhk5CJaJmH sH hh[5CJaJmH sH hh )A5CJaJmH sH hh>5CJaJmH sH hh5CJaJmH sH "$&(*,.2468:>@BDFHJLNPRTVXZ\^`bdjlprvxz|~ӵėӌė}nhh\oJCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hhbbCJaJhhCJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hhbbCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hh[CJaJmH sH +⯠sӑddUsUhhCJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh0CJaJmH sH (jhhbbCJUaJmHnHuhh>CJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hhbbCJaJmH sH hh^CJaJmH sH ! "$JLĵăteR@#j\J hhMCJUVaJ%jhhMCJUaJmHsHhhCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh& CJaJmH sH !j]hhMCJEHUaJ#j\J hhMCJUVaJhhbbCJaJmH sH jhhbbCJUaJhhMCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh3kCJaJmH sH LNPRTVXZ\^`bdjlprtvx|~ȹ}n_PPnAnPnhhbbCJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hhCJaJmH sH hhMCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh>CJaJmH sH %jhhMCJUaJmHsH)jY`hhMCJEHUaJmHsH񵦗∗yӗn_M#jJ hhBCJUVaJjhhbbCJUaJhhbbCJaJhh"mCJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hhCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hhbbCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hhkCJaJmH sH $(*:HLNtvvk\J#jJ hhBCJUVaJhhCJaJmH sH hhbbCJaJhh0CJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh[CJaJmH sH hhCJaJmH sH hhbbCJaJmH sH jhhbbCJUaJ!jbhhBCJEHUaJvxz~ДvgУgXIhhmTCJaJmH sH hhCJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hhbbCJaJmH sH jhhbbCJUaJ!jehhBCJEHUaJ$&(*<DFH;s;aP;Ahh3kCJaJmH sH !jwjhhmTCJEHUaJ#j^J hhmTCJUVaJhh>CJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh^CJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hhbbCJaJmH sH jhhbbCJUaJ!jEhhhBCJEHUaJ#jJ hhBCJUVaJHJN^`df²²{k[K;K{hh[5CJaJmH sH hh5CJaJmH sH hhk5CJaJmH sH hh3k5CJaJmH sH hh>5CJaJmH sH $jknhhpA5CJEHUaJ&jʇJ hhpA5CJUVaJhhpA5CJaJmH sH jhhpA5CJUaJhhpACJaJmH sH hhbbCJaJmH sH hhCJaJmH sH Ͽߟߏ߿ߟߏo`QhhbbCJaJmH sH jhhbbCJUaJhhbb5CJaJmH sH hh>5CJaJmH sH hh3k5CJaJmH sH hh^5CJaJmH sH hhpA5CJaJmH sH hh5CJaJmH sH hhk5CJaJmH sH hh[5CJaJmH sH hh )A5CJaJmH sH "&(*,.2468:<>@BHJLNPRx;sdssUsF;hhmTCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hh[CJaJmH sH hhCJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hhbbCJaJmH sH jhhbbCJUaJ!j:qhhBCJEHUaJ#jʇJ hhBCJUVaJxz|~;sdYdsIdhhmT5CJaJmH sH hhbbCJaJhhkCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh>CJaJmH sH hhCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hhbbCJaJmH sH jhhbbCJUaJ!j thhBCJEHUaJ#jχJ hhBCJUVaJӵyj[hhCJaJmHsHhhbbCJaJmHsHhh"mCJaJmHsHhh3kCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hhbbCJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hh>CJaJmH sH hhCJaJmH sH hh[CJaJmH sH  8:<>HJLNTVXZ\^`bdfjnprtȹȘxiZiixKxiZhh0CJaJmHsHhhkCJaJmHsHhh[CJaJmHsHhhCJaJmHsH!jmvhhmTCJEHUaJ#j^J hhmTCJUVaJjhhbbCJUaJhhmTCJaJmHsHhhbbCJaJmHsHhh3kCJaJmHsHhhbbCJaJhh^CJaJmHsHt⡒teVD3!j{hhBCJEHUaJ#jއJ hhBCJUVaJhhkgCJaJmHsHhh>CJaJmHsHhh[CJaJmHsHhh^CJaJmHsHhhkCJaJmHsHhh )ACJaJmHsH!jCJaJmH sH hhCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh\oJCJaJmHsHhhCJaJmHsHhh[CJaJmHsHhh3kCJaJmHsHhhkgCJaJhhkgCJaJmHsHhhbbCJaJmHsHjhhbbCJUaJ "HJLNPRTXZ\^`bdfhjlrtvxz˶ݧ݉zkz\zM>zk\hhkCJaJmHsHhh^CJaJmHsHhhCJaJmHsHhh )ACJaJmHsHhh[CJaJmHsHhh>CJaJmHsHhh\oJCJaJmHsHhh3kCJaJmHsH)j~hhkgCJEHUaJmHsH#j_J hh{?ACJUVaJhhbbCJaJmHsH%jhhbbCJUaJmHsHz|ȹ⹪񪌪}〉nn⌛}nhh>CJaJmHsHhh\oJCJaJmHsHhh3kCJaJmHsHhh^CJaJmHsHhh[CJaJmHsHhhCJaJmHsHhhbbCJaJhh{?ACJaJmHsHhhbbCJaJmHsHhhkCJaJmHsH+ ȹ⪛}m]M=hh[5CJaJmHsHhh05CJaJmHsHhhE5CJaJmHsHhhpA5CJaJmHsHhh{?ACJaJmHsHhhCJaJmHsHhh^CJaJmHsHhhbbCJaJmHsHhh3kCJaJmHsHhhbbCJaJhh\oJCJaJmHsHhh[CJaJmHsHhh0CJaJmHsH"$&(*,.02468:<>@BDFHJLNPRTVXZ\`bóӳӣsӣãschhCq5CJaJmHsHhh>5CJaJmHsHhh^5CJaJmHsHhh\oJ5CJaJmHsHhh[5CJaJmHsHhhE5CJaJmHsHhh3k5CJaJmHsHhh5CJaJmHsHhhE5CJaJhhk5CJaJmHsH&bdfhjlnprtvz|~Ͽ߯߯ᅬϟߏpajhhbbCJUaJhhbbCJaJmHsHhh )A5CJaJmHsHhhE5CJaJmHsHhhk5CJaJmHsHhh3k5CJaJmHsHhh5CJaJmHsHhh^5CJaJmHsHhh>5CJaJmHsHhh[5CJaJmHsH&6BR"pP\Rd $dha$gdL$Sdh`Sa$gdbb $dha$gd} $dha$gdbb $dha$gdpA68<>@BDHJLNPRTVX^`dfhjlnpο񰡒tettVtttKhh}CJaJhh^CJaJmHsHhh )ACJaJmHsHhh[CJaJmHsHhhCJaJmHsHhhkCJaJmHsHhh3kCJaJmHsHhh>CJaJmHsHjhhbbCJUaJ!jӃhhLCJEHUaJ#jJ hhLCJUVaJhhbbCJaJmHsHprtvz|~ȹȌ}nnț}}}hh )ACJaJmHsHhhkCJaJmHsHhhbbCJaJmHsHhh\oJCJaJmHsHhh>CJaJmHsHhh[CJaJmHsHhh3kCJaJmHsHhh}CJaJhh^CJaJmHsHhhCJaJmHsH' "$&(*ȹתț}檹nת_hh )ACJaJmHsHhh}CJaJmHsHhhCqCJaJmHsHhh3kCJaJmHsHhhbbCJaJmHsHhh>CJaJmHsHhh^CJaJmHsHhhkCJaJmHsHhhCJaJmHsHhh[CJaJmHsHhhbbCJaJ%*,.02468:<@BDjlnprtvxz|~ĵėveZėKhh\oJCJaJmHsHhhbbCJaJ!j]hhV.CJEHUaJ#j]mJ hhV.CJUVaJjhhbbCJUaJhhCJaJmHsHhh^CJaJmHsHhh3kCJaJmHsHhhkCJaJmHsHhh>CJaJmHsHhhbbCJaJmHsHhh[CJaJmHsH Ĺ⛪Ī}}ӛn}}⛌ӌhh^CJaJmHsHhhkCJaJmHsHhh}CJaJmHsHhhCJaJmHsHhh3kCJaJmHsHhhbbCJaJhh>CJaJmHsHhhbbCJaJmHsHhh[CJaJmHsHhh )ACJaJmHsH' "HJLNRTVX^`dfhjnprtvxz|~˶ݧzkz\kzzMzkzhh>CJaJmHsHhh )ACJaJmHsHhh3kCJaJmHsHhhkCJaJmHsHhh^CJaJmHsHhh[CJaJmHsHhhCJaJmHsH)jhhLCJEHUaJmH sH #jʳJ hhLCJUVaJhhbbCJaJmHsH%jhhbbCJUaJmH sH ĵ⦗yj[PAyhh3kCJaJmH sH hhbbCJaJhh^CJaJmH sH hhCJaJmH sH hhbbCJaJmH sH hhbbCJaJmHsHhh )ACJaJmHsHhh[CJaJmHsHhhkCJaJmHsHhh^CJaJmHsHhh}CJaJmHsHhh3kCJaJmHsHhhCJaJmHsH "06˶ݧzk\QkzBhhCJaJmH sH hhbbCJaJhh0CJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh[CJaJmH sH hhCJaJmH sH )jphhLCJEHUaJmH sH #jӳJ hhLCJUVaJhhbbCJaJmH sH %jhhbbCJUaJmH sH 68:<>@BDFHJLNPRTVXZ\^`bdfhjlnprvxz|~ȹț}nnתȪכnȪȹhh3kCJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hhbbCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hhCJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hhbbCJaJ%Ͻϙ{l]N]?{hh3kCJaJmH sH hhzCJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hhCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh[CJaJmH sH )jǎhhkgCJEHfUaJmH sH #jbJ hh}CJUVaJhhbbCJaJmH sH %jhhbbCJUaJmH sH hhLCJaJmH sH $&(*,.028:>@BDFHJLPRTVXZĹpaRaaRaaӪhhkCJaJmH sH hh[CJaJmH sH )jhhLCJEHUaJmH sH #jJ hhLCJUVaJ%jhhbbCJUaJmH sH hh3kCJaJmH sH hhbbCJaJhh^CJaJmH sH hhCJaJmH sH hhbbCJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH Z\^`bfjlprvxȹ|l[lI6[l$jhhL5CJEHUaJ#jJ hhLCJUVaJ jhhbb5CJUaJhhbb5CJaJmH sH hhpA5CJaJmH sH hhbbCJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hhbbCJaJhh^CJaJmH sH hhCJaJmH sH hh0CJaJmH sH ϿϿϯ߯ϯoc߯ThhbbCJaJmH sH hhE5CJaJhh05CJaJmH sH hh^5CJaJmH sH hhbb5CJaJmH sH hh )A5CJaJmH sH hh[5CJaJmH sH hh5CJaJmH sH hhk5CJaJmH sH hh3k5CJaJmH sH hh>5CJaJmH sH ,.028:<>@BDFHJLNPRTVXĵĦteVĦVKehhbbCJaJhh^CJaJmH sH hhkCJaJmH sH !j hhLCJEHUaJ#jJ hhLCJUVaJjhhbbCJUaJhhbbCJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hhpACJaJmH sH X\^`bdfhjlnptvxz|~ȹ}n_}P>#jJ hhLCJUVaJjhhbbCJUaJhh )ACJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh0CJaJmH sH hh>CJaJmH sH hhCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hhbbCJaJhhbbCJaJmH sH А~iZO@1@hh3kCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hhbbCJaJhh^CJaJmH sH )j hhLCJEHUaJmH sH #jJ hhLCJUVaJ%jhhbbCJUaJmH sH hhCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh& CJaJmH sH hhbbCJaJmH sH jhhbbCJUaJ!jhhLCJEHUaJ "$,.2468:<>@BDFHJĵӌӌČĵ}nӦĦ_}hh\oJCJaJmH sH hh0CJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh^CJaJmH sH hhbbCJaJhhCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hhbbCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hhkCJaJmH sH %JVX~п񰡒mXI>hhbbCJaJhh^CJaJmH sH )jhhLCJEHUaJmH sH #j*J hhLCJUVaJ%jhhbbCJUaJmH sH hhCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh& CJaJmH sH !jhhLCJEHUaJ#j"J hhLCJUVaJjhhbbCJUaJhhbbCJaJmH sH  "$&⦗񗦵◦}nhh0CJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hhbbCJaJhh^CJaJmH sH hhCJaJmH sH hhbbCJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh[CJaJmH sH )&*,.246FHJLNPRTVX^`dfjlnprtvxz|~ȹȌ}ȹțȪ}n⪹hh )ACJaJmH sH hh^CJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hhbbCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hhbbCJaJhhCJaJmH sH hhx.CJaJmH sH %ĵ⦗yĵn_yĦy◵ĵnhh0CJaJmH sH hhbbCJaJhh>CJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hhCJaJmH sH hhbbCJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH %  "&(NPĵ◈yӈyyn_M#j0J hhLCJUVaJjhhbbCJUaJhhbbCJaJhhCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hhkCJaJmH sH hhSlCJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hhbbCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh )ACJaJmH sH PRTXZ\^dfhjlnprtvz~vk\J#jiJ hh gCJUVaJhhCJaJmH sH hhbbCJaJhh0CJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh[CJaJmH sH hhCJaJmH sH hhbbCJaJmH sH jhhbbCJUaJ!jhhLCJEHUaJ qbSD5DDhhkCJaJmH sH hhCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hhCJaJmH sH !jhh gCJEHUaJ#jhJ hh gCJUVaJhhhlCJaJmH sH jhhhlCJUaJhhbbCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH jhhbbCJUaJ!jIhh gCJEHUaJDFHJLNPRTXZ\^`dfhjlnⵦteVGeeGhhkCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh3kCJaJmH sH !jhhhlCJEHUaJ#jUhJ hhhlCJUVaJjhhbbCJUaJhhbbCJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hhCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh0CJaJmH sH nprtvxz|~ĵyjy[Pӵy⦵hhbbCJaJhh0CJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hhbbCJaJmH sH hhhlCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hhCJaJmH sH hh^CJaJmH sH "$&(.0ϾᯠwdR=d)jRhhLCJEHUaJmH sH #jJ hhLCJUVaJ%jhhbbCJUaJmH sH hh gCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hhbbCJaJhh^CJaJmH sH hhCJaJmH sH !j-hh gCJEHUaJ#jNiJ hh gCJUVaJhhbbCJaJmH sH jhhbbCJUaJ024:<>@BDFHJLPTV\jnp񵦗Ӧ}jXCj)jͲhhLCJEHUaJmH sH #jJ hhLCJUVaJ%jhhbbCJUaJmH sH hhCJaJmH sH hhbbCJaJhh0CJaJmH sH hhbbCJaJmH sH hhCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh[CJaJmH sH ĵӗӅteVGhhkCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh3kCJaJmH sH !jhhLCJEHUaJ#jJ hhLCJUVaJjhhbbCJUaJhh gCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hhbbCJaJmH sH hhCJaJmH sH hh[CJaJmH sH "$JLNPR\^`dȹziZK<-hh gCJaJmH sH hhCJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hhSlCJaJmH sH !jIhhLCJEHUaJ#jJ hhLCJUVaJjhhbbCJUaJhhbbCJaJmH sH hhLCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hhbbCJaJdfhjlnprtxz|ӗӅtaO#jJ hhLCJUVaJ%jhhbbCJUaJmH sH !jQhhLCJEHUaJ#jJ hhLCJUVaJjhhbbCJUaJhh[CJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hh^CJaJmH sH hhbbCJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH  ȹrȐccȹTcThh\oJCJaJmH sH hhCJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hhbbCJaJhh^CJaJmH sH hhbbCJaJmH sH %jhhbbCJUaJmH sH )jFhhLCJEHUaJmH sH  "$(*,.02468:>@BDFHJLNPRTVXZ\^fhlnprtȹ׹}nת}_nhh )ACJaJmH sH hh0CJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh& CJaJmH sH hhCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh>CJaJmH sH hhbbCJaJhh3kCJaJmH sH hhbbCJaJmH sH %tvxz|~ĹĪ}n_M#j´J hhLCJUVaJjhhbbCJUaJhhzCJaJmH sH hh gCJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hhbbCJaJhh>CJaJmH sH hhbbCJaJmH sH hhCJaJmH sH hh[CJaJmH sH "$&(*,ПЍxi^O@hhkCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hhbbCJaJhh^CJaJmH sH )j/hhLCJEHUaJmH sH #jǴJ hhLCJUVaJ%jhhbbCJUaJmH sH hh[CJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hhbbCJaJmH sH jhhbbCJUaJ!j:hhLCJEHUaJ,.2468:<>@BDFHJLNRTVXZ\^`bdfhjlnprtv~ӵ񦵌}nⵦnӦnӵĵӦnhh\oJCJaJmH sH hh& CJaJmH sH hhbbCJaJhh0CJaJmH sH hhbbCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh>CJaJmH sH hhCJaJmH sH +ĵyjXCyj4hh>CJaJmHsH)j$hhLCJEHUaJmHsH#jʹJ hhLCJUVaJhhbbCJaJmHsH%jhhbbCJUaJmHsHhhkCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hhbbCJaJhh0CJaJmH sH hhbbCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh )ACJaJmH sH \0p  0 r $&V(**l+$ndh`na$gdpA$ndh`na$gdbb$Sdh`Sa$gd6i $dha$gdL$Sdh`Sa$gdbb $dha$gdbb "$&(*,ĵĵ񦵗}ĵė񵈵ĵn_hh^CJaJmHsHhhCqCJaJmHsHhhbbCJaJhh>CJaJmHsHhhbbCJaJmHsHhh )ACJaJmHsHhh[CJaJmHsHhh3kCJaJmHsHhh\oJCJaJmHsHhhCJaJmHsHhhkCJaJmHsH%,.02468<>@BHJNTVX`dfhjnpӵӗėӦ}n\Kn!j0hhLCJEHUaJ#jմJ hhLCJUVaJjhhbbCJUaJhhbbCJaJhh )ACJaJmHsHhh[CJaJmHsHhhbbCJaJmHsHhh3kCJaJmHsHhhkCJaJmHsHhhCJaJmHsHhh^CJaJmHsHhh>CJaJmHsH񵦗Ӧ}n__nhh gCJaJmHsHhh\oJCJaJmHsHhhCJaJmHsHhhbbCJaJhh0CJaJmHsHhhbbCJaJmHsHhhCJaJmHsHhh3kCJaJmHsHhhkCJaJmHsHhh^CJaJmHsHhh[CJaJmHsH  "$(*,0>@fhȹ}n_Pn>#j~jJ hh gCJUVaJjhhbbCJUaJhhLCJaJmHsHhhbbCJaJmHsHhh>CJaJmHsHhh gCJaJmHsHhh\oJCJaJmHsHhhCJaJmHsHhh^CJaJmHsHhhkCJaJmHsHhh[CJaJmHsHhh3kCJaJmHsHhh gCJaJhjlnprtxz|~zhWH9HhhkCJaJmHsHhh[CJaJmHsH!jhhLCJEHUaJ#j J hhLCJUVaJhh3kCJaJmHsHhhbbCJaJhh^CJaJmHsHhhCJaJmHsHhh gCJaJmHsHhhbbCJaJmHsHhhLCJaJmHsHjhhbbCJUaJ!j{hh gCJEHUaJ "$&ĵӦ}nӌccӌTnThh>CJaJmHsHhh gCJaJhh gCJaJmHsHhhCJaJmHsHhhkCJaJmHsHhhbbCJaJhh^CJaJmHsHhh0CJaJmHsHhhbbCJaJmHsHhhCJaJmHsHhh[CJaJmHsHhh3kCJaJmHsH &(*,.02468:<>@BDFHJLNPRTVXZ\^bdfhjlnprĵĈyyӦĦn_hh\oJCJaJmHsHhh gCJaJhh^CJaJmHsHhhCqCJaJmHsHhh3kCJaJmHsHhh>CJaJmHsHhh )ACJaJmHsHhh gCJaJmHsHhhCJaJmHsHhh[CJaJmHsHhhkCJaJmHsH%rtvxz|ĵ⦗}rcĵ}Tėhh^CJaJmHsHhh\oJCJaJmHsHhhhkCJaJhhhkCJaJmHsHhh gCJaJhh>CJaJmHsHhh gCJaJmHsHhh )ACJaJmHsHhhCJaJmHsHhhkCJaJmHsHhh[CJaJmHsHhh3kCJaJmHsH  ⦗ӈyj[I8j[!j!hhkgCJEH UaJ#jkJ hhhkCJUVaJhhbbCJaJmH sH jhhbbCJUaJhhbbCJaJmHsHhh gCJaJmHsHhh\oJCJaJmHsHhhCJaJmHsHhh3kCJaJmHsHhh>CJaJmHsHhhhkCJaJmHsHhh[CJaJmHsHhhkCJaJmHsH      $ & ( * , . 0 2 4 6 8 > ɶܶܶ}jܶWܣD%hh>56>*CJaJmH sH %hh )A56>*CJaJmH sH %hh056>*CJaJmH sH %hh3k56>*CJaJmH sH %hhk56>*CJaJmH sH %hhbb56>*CJaJmH sH %hh^56>*CJaJmH sH %hh56>*CJaJmH sH %hh[56>*CJaJmH sH hhbb5CJaJmH sH > @ B D F H J L N P R T V X Z \ ^ ` b Ƴ~kٍXH9hhbbCJaJmH sH hhbb5CJaJmH sH %hhk56>*CJaJmH sH %hh056>*CJaJmH sH hhbb56>*CJaJ%hh3k56>*CJaJmH sH %hhbb56>*CJaJmH sH %hh>56>*CJaJmH sH %hh56>*CJaJmH sH %hh[56>*CJaJmH sH %hh\oJ56>*CJaJmH sH b d f h j l n p r t v x z | ~            Ĺ}n}}_}}_}hh>CJaJmH sH hhzCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hhbbCJaJhhbbCJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hhCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH %                   ȹ񪛌}ȹ׹n}׹Ȫn_nhh )ACJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh0CJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hhCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hhbbCJaJhhbbCJaJmH sH %  " $ & ( * , . 0 4 6 8 : < > @ B D F H L N P R T V Z \ ^ ` d f h j p r t ĵĵėyӵjjjyӵhh\oJCJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh& CJaJmH sH hhbbCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hhCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH 't v x z | ~                    ȹȪ}Ȍ}n}}挹nȌnhh^CJaJmH sH hhkCJaJmH sH hhbbCJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hhCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hh>CJaJmH sH hhbbCJaJ+              0 2 4 6 8 : < @ B D F J L N P R T V X Z \ ^ ĵĈĦ}ėӵėӦėhhbbCJaJhh )ACJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh[CJaJmH sH hhbbCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hhCJaJmH sH 0^ ` b d f h j l n p r t v x z | ~           ĵĵ}n__n___hh>CJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hh0CJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hhbbCJaJhhCJaJmH sH hhbbCJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH %           ( * ۺqf[櫘I#jJ hhLCJUVaJhh>CJaJhh& CJaJ)jDhhpACJEHUaJmHsH#jKJ hhLCJUVaJ%jhhbbCJUaJmHsHhhbbCJaJmHsHhhLCJaJhh3kCJaJhh^CJaJhh[CJaJhhCJaJhhbbCJaJmH sH * , . 0 2 4 6 < > B D H J L N P R T V X Z ^ ` b d f h j l r t v ȹ}n}nnȹ_nn_hh\oJCJaJmHsHhh>CJaJmHsHhh3kCJaJmHsHhhkCJaJmHsHhh^CJaJmHsHhh[CJaJmHsHhhCJaJmHsHhhbbCJaJmHsH%jhhbbCJUaJmHsH)j?hhLCJEHUaJmHsHv x z | ~                ĵӗyyj_y_hhbbCJaJhh0CJaJmHsHhhkCJaJmHsHhh^CJaJmHsHhhCJaJmHsHhhCqCJaJmHsHhh3kCJaJmHsHhh>CJaJmHsHhhbbCJaJmHsHhh[CJaJmHsHhh )ACJaJmHsH"                   ĵ񦗈ynyӦnyӗӵ_hh0CJaJmHsHhhbbCJaJhh )ACJaJmHsHhhkCJaJmHsHhh[CJaJmHsHhh3kCJaJmHsHhhbbCJaJmHsHhh>CJaJmHsHhhCJaJmHsHhh^CJaJmHsHhh\oJCJaJmHsH%  " $ ( * , . 0 6 8 < > B D F H J L N P R T V X Z \ ` h j l n p r v x z ׹כ׹曪Ȫ}nȹ__hh\oJCJaJmHsHhhSlCJaJmHsHhh )ACJaJmHsHhh>CJaJmHsHhh^CJaJmHsHhhCJaJmHsHhhbbCJaJmHsHhhkCJaJmHsHhh[CJaJmHsHhh3kCJaJmHsHhhbbCJaJ%z | ~                     ӵ⦈yy∗ynyhhbbCJaJhh>CJaJmHsHhhkCJaJmHsHhh )ACJaJmHsHhh^CJaJmHsHhh& CJaJmHsHhh3kCJaJmHsHhhCJaJmHsHhh[CJaJmHsHhhbbCJaJmHsH+      $$$$$ $$$$$$$$ $"$$$&$*$,$.$0$6$8$:$>$@$B$D$F$H$J$ĵӵӤ{l{{{ӵhhkCJaJmHsHhhbbCJaJhh^CJaJmHsHhh\oJCJaJmHsHUhh0CJaJmHsHhhbbCJaJmHsHhh>CJaJmHsHhhCJaJmHsHhh3kCJaJmHsHhh[CJaJmHsH*umkin. Masalan [..A. BrKchk>v, .I.Marichev, A.P.Prudnik>v. TablitsK ne>predelyonnKE integral>v. M.: Nauka 1986-192s]. Integrallashning bayon etilishidan ma lumki integrallash teEnikasi differentsiallashdan murakkabr>qdir. Shuning uchun ham integrallashda shunday ko nikmalar kerakki, bunga ko p s>ndagi mis>llarni yechish natijasida erishish mumkin. Ma lumki differentsial his>bda istalgan elementar funksiyaning h>silasini t>pish mumkin edi va u yana elementar funksiyalar bilan if>dalanar edi. Integral his>bda esa masala b>shqachar>q bo lib, ko plab mis>llar keltirish mumkinki, integral EMBED Equation.3 >stidagi funksiyaning b>shlang ich funksiyalari mavjud bo lishiga qaramasdan, ular elementar funksiyalar >rqali if>dalanmaydi. Bunday integrallar yaEshi o rganilgan va ulardan amaliyotda f>ydalanish uchun tayyor jadvallar, grafiklar tuzilgan. Mustahkamlash uchun sav>llar Qanday funksiyalar sinfiga irratsi>nal funksiyalar deyiladi? 9. Irratsi>nal funksiyalar qanday integrallanadi 1. Trig>n>metrik funksiyalarning ko paytmasini yig indiga keltiriladigan f>rmulalarni yozing? 2. Qanday h>llarda trig>n>metrik funksiyalar ratsi>nallashadi? 3. Qanday h>llarda trig>n>metrik funksiyalarning tartibini pasaytirish bilan integrallanadi. Mustaqil bajarish uchun t>pshiriqlar Ushbu integrallarni \is>blang. 2. Ushbu irratsi>nal funksiyalarni integrallang. EMBED Equation.3 4) EMBED Equation.3 5) EMBED Equation.3 . EMBED Equation.3 . 10. EMBED Equation.3  EMBED Equation.3  EMBED Equation.3  EMBED Equation.3  EMBED Equation.3 II BO LIM. Aniq integral Mavzu. Aniq integral va uning as>siy E>ssalari Reja Aniq integralga keltiriladigan masalalar haqida. Aniq integralning ta rifi va uning ge>metrik ma n>si. Aniq integralning as>siy E>ssalari. Aniq integralni his>blash. N Nt>n-Leybnits f>rmulasi. MustaEkamlash uchun sav>llar. Mustakil bajarish uchun mis>llar. Tayanch ib>ra va tushunchalar O zgaruvchan kuchning bajargan ishi, aniq integral, integral yig indi, funksiyaning integrallanuvchanligi, aniq integralning as>siy E>ssalari, aniq integralning kattaligi, N Nt>n-Leybnts f>rmulasi, aniq integralda o zgaruvchini almashtirish, bo laklab integrallash. 1. Aniq integralga keltiriladigan masalalar haqida. Aniq integral matematik tahlilning eng as>siy amallaridan biridir. .zalarni, yoy uzunliklarini, hajmlarni, o zgaruvchan kuchning bajargan ishini hamda iqtis>dning bir qancha masalalari aniq integralga keltiriladi. O zgaruvchan kuchning bajargan ishi masalasi Masala. Material nuqta EMBED Equation.3 o zgaruvchan kuch ta sirida EMBED Equation.3 o qi bo yicha harakatlanayotgan bo lsin. EMBED Equation.3 kuch ta sirida material nuqta a nuqtadan b nuqtaga o tganda bajarilgan ishni his>blang. Yechish: EMBED Equation.3 kuch EMBED Equation.3 >raliqda o zgaruvchi EMBED Equation.3 ning funksiyasi bo ladi. EMBED Equation.3 kesmada uzluksiz deb qaraymiz va EMBED Equation.3 kesmani EMBED Equation.3 nuqtalar >rqali EMBED Equation.3 qismiy kesmalarga ajratamiz. EMBED Equation.3 1-chizma. MeEanikadan ma lumki kuch o zgarmas bo lsa, bajarilgan ish EMBED Equation.3 f>rmula >rqali aniqlanadi, bunda EMBED Equation.3 jismga ta sir etayotgan kuch miqd>ri, EMBED Equation.3 esa ushbu kuch ta sirida jismning siljish uzunligi. Har bir EMBED Equation.3 qismiy kesmada bittadan nuqta EMBED Equation.3 larni tanlaymiz. Bu nuqtalardagi kuchning qiymatini - EMBED Equation.3 larni his>blaymiz EMBED Equation.3 . Bunda har bir EMBED Equation.3 qismiy kesmada jismga ta sir etayotgan kuchni kattaligini EMBED Equation.3 desak, u h>lda shu qismiy kesmada bajarilgan ish EMBED Equation.3 kaba aniqlanadi. Demak, butun EMBED Equation.3 kesmada bajarilgan ishning qiymati taqriban EMBED Equation.3 bo ladi. EMBED Equation.3 >raliqni bo lishlar s>nini qanchalik >shirsak his>blanayotgan ishning qattaligidagi Eat>lik shunchalik kamayadi. Shuning uchun EMBED Equation.3 belgilash kiritamiz. EMBED Equation.3 mun>sabati >raliqni bo lishlar s>ni cheksiz kattalashshishini bildiradi, EMBED Equation.3 kattaliklar esa >niy kuch kattaligini if>dalaydi. Natijada bajarilgan ishning aniq qiymati uchun EMBED Equation.3 = EMBED Equation.3 (1) mun>sabatni >lamiz. Shunday qilib, EMBED Equation.3 o zgaruvchan kuchning bajargan ishini his>blash uchun (1) ko rinishdagi cheksiz ko p s>ndagi cheksiz kichiklar yig indisining limitini his>blash kerak ekan. 2. Aniq integralning ta rifi va uning ge>metrik ma n>si. Endi Nq>ridagi masalani umumiy h>lda qaraymiz. Bizga EMBED Equation.3 kesmada uzluksiz bo lgan EMBED Equation.3 funksiya berilgan bo lsin. EMBED Equation.3 kesmani EMBED Equation.3 nuqtalar >rqali uzunliklari EMBED Equation.3 bo lgan EMBED Equation.3 ta qismiy kesmalarga ajratamiz va har bir qismiy kesmada bittadan EMBED Equation.3 nuqtalar tanlaymiz. Bu nuqtalarda funksiyaning EMBED Equation.3 qiymatlarini his>blab EMBED Equation.3 yig indini tuzamiz? bu yig indiga EMBED Equation.3 fugktsiya uchun EMBED Equation.3 kesmadagi integral yig indi deyiladi. EMBED Equation.3 belgilash kiritamiz. Ta rif. EMBED Equation.3 integral yig indining EMBED Equation.3 kesmaning EMBED Equation.3 qismiy kesmalarga bo linish usuliga va ularda EMBED Equation.3 nuqtalarning tanlanishiga b>g liq bo lmagan EMBED Equation.3 dagi chekli limiti mavjud bo lsa, bu limitga EMBED Equation.3 funksiyaning EMBED Equation.3 kesmadagi aniq integrali deyiladi va EMBED Equation.3 simv>l bilan belgilanadi. Ta rifga as>san EMBED Equation.3 EMBED Equation.3 bo lib, EMBED Equation.3 funksiya EMBED Equation.3 kesmada uzluksiz bo lsa, u integrallanuvchi ya ni bunday funksiyaning aniq integrali mavjuddir. 3. Aniq integralning as>siy E>ssalari Aniq integral quyidagi as>siy E>ssalarga ega: 1) chekli s>ndagi integrallanuvchi funksiyalar algebraik yig indisining aniq integrali qo shiluvchilar aniq integrallarining algebraik yig indisiga teng, ya ni EMBED Equation.3 2) o zgarmas ko paytuvchini aniq integral belgisidan chiqarish mumkin, ya ni EMBED Equation.3 ; 3) EMBED Equation.3 kesmada EMBED Equation.3 bo lsa, EMBED Equation.3 bo ladi; 4) EMBED Equation.3 kesmada EMBED Equation.3 tengsizlik bajarilsa, EMBED Equation.3 bo ladi; 5) EMBED Equation.3 kesmadagi bir>r nuqta bo lsa, EMBED Equation.3 tenglik o rinli bo ladi; 6) EMBED Equation.3 va EMBED Equation.3 s>nlar EMBED Equation.3 funksiyaning EMBED Equation.3 kesmadagi m>s ravishda eng kichik va eng katta qiymatlari bo lsa, EMBED Equation.3 tenglik o rinli bo ladi; EMBED Equation.3  EMBED Equation.3  EMBED Equation.3 bo ladi; 10) EMBED Equation.3  EMBED Equation.3 kesmada uzluksiz bo lsa, bu kesmada shunday bir EMBED Equation.3 nuqta t>piladiki EMBED Equation.3 tengsizlik o rinli bo ladi. Bunga o rta qiymat haqidagi te>rema deb ham aytiladi. 4. Aniq integralni his>blash. N Nt>n-Leybnits f>rmulasi. Aniq integralning ta rifiga as>san, ya ni cheksiz ko p s>ndagi cheksiz kichiklar yig indisining limitini his>blash ancha qiyinchilikka >lib keladi. Shuning uchun aniq integralni his>blash uchun, b>shqa aniqmas integral bilan aniq integral >rasidagi b>g lanishga as>slangan usuldan f>ydalaniladi. EMBED Equation.3 , EMBED Equation.3 kesmada uzluksiz EMBED Equation.3 funksiyaning b>shlang ich funksiyalaridan biri bo lsa EMBED Equation.3 (2) f>rmula o rinli bo lib, bunga N Nt>n-Leybnits f>rmulasi deyiladi. Bundan f>ydalanib aniq integralning kattaligi his>blanadi. Shunday qo yilib, aniq integralni his>blash uchun ham, aniqmas integraldagidek, b>shlang ich funksiyani t>pish kerak ekan. Bunday masala bilan aniqmas integralni his>blashda to lar>q shug ullandik. Demak, aniqmas integralni his>blashdagi hamma f>rmula va usullar o z kuchida q>lib, undan aniq integralni his>blashda ham f>ydalanamiz. 1-mis>l. EMBED Equation.3 integralni his>blang. Yechish. EMBED Equation.3 . Eslatma: EMBED Equation.3 funksiyaning EMBED Equation.3 b>shlang ich funksiyasini >ldik, buning o rniga iEtiyoriy EMBED Equation.3 b>shlang ich funksiyasini >lganda ham natija bir Eil bo ladi. Haqiqatan, ham EMBED Equation.3 bo ladi. Shuning uchun bundan keyin EMBED Equation.3 bo lgan b>shlang ich funksiyani >lamiz. 2-mis>l. EMBED Equation.3 integralni his>blang: Yechish; EMBED Equation.3 almashtirish >lamiz, EMBED Equation.3 bo lib, EMBED Equation.3 bo lganda, EMBED Equation.3 bo ladi. Shunday qilib, EMBED Equation.3 Demak, aniq integralda o zgaruvchini almashtirilganda o zgaruvchilar bo yicha uning integrallash chegaralarini ham almashtirib >linsa, aniqmas integraldagidek >ldingi o zgaruvchiga qaytish kerak emas. 3-mis>l. EMBED Equation.3 integralni his>blang. Yechish: Bo laklab integrallash EMBED Equation.3 f>rmulasidan f>ydalanamiz: EMBED Equation.3 Mustahkamlash uchun sav>llar 1. Qanday masalalar aniq intgralga keltiriladi? 2. Integral yig indi qanday tuziladi? 3. Aniq integral deb nimaga aytiladi? 4. Aniq integral qanday belgilanadi? 5. Funksiya integrallanuvchi bo lishi uchun qanday E>ssaga ega bo lishi kerak? 6. Aniq integralning as>siy E>ssalari nimalardan ib>rat? 7. NLNt>n-Leybnits f>rmulasini yozing? 8. Aniq integralni bo laklab integrallash nimadan ib>rat? Mustaqil bajarish uchun t>pshiriqlar EMBED Equation.3 Mavzu. Aniq integralning tatbiqlari Reja Aniq integral yordamida yassi figuralar Nzlarini his>blash. Egri chiziq yoyi uzunligini his>blash. Aylanma jism hajmini his>blash. Aniq integralning iqtis>diyotga tatbiqlari. MustaEkamlash uchun sav>llar. Mustakil bajarish uchun mis>llar. Tayanch ib>ra va tushunchalar .zalarni his>blash, egri chiziqli trapetsiya, egri chiziq yoyining uzunligi, aylanma jism hajmi, o zgaruvchan kuchning bajargan ishi, ishlab chiqarishning mehnat unumd>rligi, mahsul>tlar (t>varlar) zahirasi, mahsul>t ishlab chiqarish hajmi, dar>mad funksiyasi, 1.Aniq integral yordamida yassi figuralar Nzlarini his>blash EMBED Equation.3 funksiya grafigi, EMBED Equation.3 ikkita to g ri chiziqlar va EMBED Equation.3 o qi bilan chegaralangan figuraga egri chiziqli trapetsiya deyiladi. Bunday egri chiziqli trapetsiyaning Nzi EMBED Equation.3 (1) f>rmula bilan his>blanadi (1-chizma) Umumiy h>l, ya ni EMBED Equation.3 chiziqlar bilan chegaralangan Nza EMBED Equation.3 (2) aniq integralga teng bo ladi . EMBED Equation.3 chiziqlar bilan chegaralangan Nza EMBED Equation.3 (3) aniq integral bilan his>blanadi. Egri chiziq parametrik EMBED Equation.3 tenglama bilan berilgan bo lsa, Nza EMBED Equation.3 (4) f>rmula bo yicha his>blanadi. 4-mis>l. EMBED Equation.3 chiziqlar bilan chegaralangan Nzani his>blang Yechish. EMBED Equation.3 bo lib, (3) f>rmulaga as>san, EMBED Equation.3 5-mis>l. EMBED Equation.3 EMBED Equation.3 chiziqlar bilan chegaralangan Nzani t>ping. Yechish: EMBED Equation.3 tenglamalar sistemasidan EMBED Equation.3 kesishish nuqtalarining abstsissalari bo lib, bu Nza EMBED Equation.3 = EMBED Equation.3 bo ladi. 6-mis>l. Ellipsning EMBED Equation.3 parametrik tenglamasidan f>ydalanib uning Nzini t>ping. Yechish. Ellips k>>rdinat o qlariga nisbatan simmetrikligidan f>ydalanib, hamda EMBED Equation.3 tenglamada EMBED Equation.3 bo lganda EMBED Equation.3 , EMBED Equation.3 bo lganligini his>bga >lib, EMBED Equation.3 2. Egri chiziq yoyi uzunligini his>blash. To g ri burchakli k>>rdinatlar sistemasida EMBED Equation.3 kesmada silliq (ya ni EMBED Equation.3 h>sila uzluksiz) bo lsa, bu egri chiziq yoyining uzunligi EMBED Equation.3 (5) f>rmula yordamida his>blanadi. Egri chiziq parametrik tenglama EMBED Equation.3 bilan berilgan bo lsa, yoy uzunligi EMBED Equation.3 EMBED Equation.3 aniq integral bilan his>blanadi. Silliq egri chiziq qutb k>>rdinatalarida EMBED Equation.3 tenglama bilan berilgan bo lsa, yoy uzunligi EMBED Equation.3 (6) f>rmula bilan his>blanadi. 7-mis>l. EMBED Equation.3 astr>ida yoyining uzunligini t>ping. Yechish: Astr>ida k>>rdinat o qlariga nisbatan simmetrik bo lganligi uchun 1/4 yoy uzunligini t>pamiz. shk>rmas funksiya h>silasiga as>san EMBED Equation.3 bundan, EMBED Equation.3 YOy uzunligi f>rmulasiga as>san, EMBED Equation.3 3. Aylanma jism hajmini his>blash EMBED Equation.3 chiziqlar bilan chegaralangan figuraning % o qi atr>fida aylanishidan h>sil bo lgan jismning hajmi EMBED Equation.3 (7) aniq integral bilan his>blanadi. EMBED Equation.3 chiziqlar bilan chegaralangan figuraning EMBED Equation.3 o qi atr>fida aylanishidan h>sil bo lgan jismning hajmi EMBED Equation.3 (8) f>rmula bilan his>blanadi. 8-mis>l. EMBED Equation.3 parab>la, EMBED Equation.3 to g ri chiziq va EMBED Equation.3 o qi bilan chegaralangan figuraning EMBED Equation.3 o qi atr>fida aylanishidan h>sil bo lgan jismning hajmini his>blang. Yechish. Masala shartiga ko ra EMBED Equation.3 > dan 3 gacha o zgaradi. Demak, EMBED Equation.3 . 9-mis>l. EMBED Equation.3 ellipsning EMBED Equation.3 o qi atr>fida aylanishidan h>sil bo lgan jism hajmini his>blang. Yechish. Bunday jismga aylanma ellips>id deyiladi. Ellips tenglamasidan EMBED Equation.3 bo lib, integralning chegaralari EMBED Equation.3 bo ladi. (8) f>rmulaga as>san, EMBED Equation.3 Demak, EMBED Equation.3  EMBED Equation.3 bo lsa, shar h>sil bo lib EMBED Equation.3 bo ladi. 4. Aniq integralning iqtis>diyotga tatbiqlari Endi aniq integralning iqtis>diyotga tatbiqlarini qaraymiz. 1). Ma lumki, mehnat unumd>rligi ish kuni m>baynida o zgaruvchi miqd>rdir. Mehnat unumd>rligi EMBED Equation.3 funksiya bilan if>dalansin, bunda EMBED Equation.3 ish kunining b>shlanishidan his>blangan vaqt >ralig i, EMBED Equation.3 esa vaqtning shu >nidagi (m>mentidagi) mehnat unumd>rligini bildiradi. Mehnat unumd>rligining ish kunining 4-s>atidagi hajmini his>blash masalasi qo yilgan bo lsin. Vaqtning (3,4) >ralig ini eng kattasining uzunligi EMBED Equation.3 bo lgan >raliqlarga bo lamiz va EMBED Equation.3 funksiya bu kichik >raliqlarda o zgarmas desak ishlab chiqarish mehnt unumd>rligini EMBED Equation.3 ko paytmaga teng bo ladi. Shunday qilib, ish kunining 4-s>atidagi ishlab chiqarish mehnat unumd>rligi EMBED Equation.3 tenglik bilan if>dalanadi. 2). Mahsul>tlar >mb>riga vaqt birligida keltiriladigan mahsul>t miqd>rini EMBED Equation.3 va mahsul>t >mb>rga kelib tushushidan b>shlangan vaqt birligi EMBED Equation.3 bo lsa, EMBED Equation.3 dan EMBED Equation.3 vaqt >ralig idagi >mb>rga EMBED Equation.3 birlik mahsul>t keladi. Demak, >mb>rga mahsul>t uzluksiz kelib tursa, undagi t>varning zahirasi EMBED Equation.3 bilan if>dalanadi. 3). Mashinas>zlik san>ati bir>r Eildagi stan>klarni ishlab chiqaradi va yillik ishlab chiqarishi o zgarmas EMBED Equation.3 ga teng bo lib, EMBED Equation.3 shu stan>klar ishlab chiqarilgan yillar bo lsin. Vaqtning EMBED Equation.3 >nidagi (m>mentidagi) stan>klar s>ni (ular ishdan chiqmagan deb >linadi). EMBED Equation.3 bo ladi. Agar mahsul>t ishlab chiqarish hajmi arifmetik pr>gressiya bo yicha o suvchi ya ni EMBED Equation.3 bo lsa, stan>klar s>ni EMBED Equation.3 tashkil etadi. 4). Yillik dar>mad t vaqtning funksiyasi EMBED Equation.3 bo lsin. Pr>tsent (f>iz) me yori ulushi EMBED Equation.3 bo lib, f>izlar ustiga qo shib uzluksiz his>blanadi. Dar>madning EMBED Equation.3 yilga his>blangan disk>ntli hajmini t>ping. Disk>nt deb >Eiri jami mablag bilan b>shlang ich mablag >rasidagi farqqa aytiladi. Bu miqd>rni his>blash uchun, vaqt >ralig i EMBED Equation.3 ni EMBED Equation.3 ta teng bo laklarga ajratamiz. Vaqtning juda ham kichik EMBED Equation.3 >ralig ida dar>madni o zgarmas deb EMBED Equation.3 EMBED Equation.3 ga teng qilib >lish mumkin. Uzluksiz ustiga qo shib his>blangan f>izlarda disk>ntli dar>mad quyidagicha his>blanadi: EMBED Equation.3  EMBED Equation.3 vaqt >ralig idagi disk>ntli dar>mad miqd>ri EMBED Equation.3 bo ladi. %ususiy h>lda, yillik dar>mad o zgarmas bo lsa, ya ni EMBED Equation.3 bo lsa, disk>ntli dar>mad EMBED Equation.3 bo ladi. Mustaqil bajarish uchun t>pshiriqlar 1. Qo yidagi chiziqlar bilan chegaralangan figuralarning Nzlarini his>blang. EMBED Equation.3  EMBED Equation.3 parab>la, EMBED Equation.3 to g ri chiziqlar va EMBED Equation.3 o qi bilan chegaralangan; EMBED Equation.3 2. EMBED Equation.3 chiziqlar bilan chegaralangan figuraning EMBED Equation.3 o qi atr>fida aylanishdan h>sil bo lgan jism hajmini his>blang. 3. 1) EMBED Equation.3 chiziqlar bilan chegaralangan figuraning EMBED Equation.3 o qi atr>fida aylanishidan h>sil bo lgan jism hajmini his>blang. 2) EMBED Equation.3 chiziqlar bilan chegaralangan figuraning EMBED Equation.3 o qi atr>fida aylanishidan h>sil bo lgan jism hajmini his>blang. Mustahkamlash uchun sav>llar 1. Aniq integral yordamida qanday Nzalarni his>blash mumkin? 2. Egri chiziq yoyining uzunligi qanday f>rmula yordamida his>blanadi? 3. Aylanma jism hajmini his>blash f>rmulasi nimadan ib>rat? 4. O zgaruvchan kuchning bajargan ishi aniq integral yordamida qanday his>blanadi? 5. Mehnat unumd>rligi funksiyasi nima? 6. Ishlab chiqarish mehnat unumd>rligini aniq integral yordamida his>blash mumkinmi va qanday? 7. mb>rga keltirilgan mahsul>tlar miqd>rini aniq integral yordamida qanday his>blanadi? 8. Mahsul>t ishlab chiqarish arifmetik pr>gressiya bo yicha o suvchi bo lsa, uning hajmi aniq integral yordamida qanday his>blanadi? 9. Yillik dar>mad funksiyasi nima? 10. Disk>ntli dar>mad nima va u aniq integral yordamida qanday his>blanadi. Aniq integralni taqribiy his>blash. %>smas integrallar Reja Trapetsiyalar f>rmulasi. Simps>n f>rmulasi. %>smas integrallar. MustaEkamlash uchun sav>llar. Mustakil bajarish uchun mis>llar. Tayanch ib>ra va tushunchalar Taqribiy his>blash, trapetsiyalar f>rmulasi, Simps>n f>rmulasi, his>blash Eat>si, parab>lik trapetsiya, E>smas integral, cheksiz >raliq bo yicha integral, E>smas integral yaqinlashuvchi, E>smas integrpl uz>qlashuvchi,chegaralanmagan funksiyaning chekli >raliq bo yicha E>smas integrali. His>blash amaliyotida ko pincha b>shlang ich funksiyalari elementar bo lmagan, ya ni chekli ko rinishda if>dalab bo lmaydigan funksiyalardan >lingan integrallar bilan, shuningdek, jadval yoki grafik usulda berilgan funksiyalardan >lingan integrallar bilan ish ko rishga to g ri keladi. Bunday h>llarda NLNt>n - Leybnits f>rmulasini qo llab bo lmaydi va integral taqribiy usullar yordamida his>blanadi. His>blash mashinalarining jadal taraqqiy etib b>rishi natijasida aniq integrallarni his>blashning taqribiy usullari keng tatbiq qilinm>qda. Integral >stidagi funksiya elementar b>shlang ich funksiyaga ega bo lsada, bir>q, uni NLNt>n - Leybnits f>rmulasi bo yicha his>blash murakkab va katta hajmdagi his>blash ishlarini talab etadigan h>llarda ham taqribiy his>blash usullari afzal bo ladi. Aniq integralni taqribiy his>blashning bir necha usullari mavjud bo lib ulardan ko pr>q ishlatiladiganlari trapetsiyalar va Simps>n usullaridir. 1. Trapetsiyalar f>rmulasi Trapetsiyalar f>rmulasi EMBED Equation.3 aniq integralni his>blash talab etilsin EMBED Equation.3 funksiya EMBED Equation.3 kesmada uzluksiz EMBED Equation.3 kesmani EMBED Equation.3 nuqtalar >rqali EMBED Equation.3 EMBED Equation.3 ta teng qismiy kesmalarga ajratamiz. Funksiyaning EMBED Equation.3 nuqtalaridagi EMBED Equation.3 qiymatlarini his>blaymiz EMBED Equation.3 qismiy kesmalarning uzunligi EMBED Equation.3 kattalik integrallash qadami deyiladi. Bo linish nuqtalaridan EMBED Equation.3 >rdinatlarni o tkazamiz. rdinatlar >Eirlarini to g ri chiziqlar bilan tutashtirib trapetsiyalar h>sil qilamiz. Aniq integralning taqribiy qiymati uchun, h>sil bo lgan trapetsiyalar Nzlarining yig indisini >lamiz. Bu h>lda EMBED Equation.3 Shunday qilib, natijada EMBED Equation.3 f>rmulani >lamiz. (1) f>rmulaga trapetsiyalar f>rmulasi deb ataladi. Bu f>rmulada egri chiziqli trapetsiyalarning Nzlarini to g ri chiziqli trapetsiyalar Nzlari bilan taqriban almashtirdik. EMBED Equation.3 o sib b>rishi bilan to g ri chiziqli trapetsiyalarning Nzi egri chiziqli trapetsiyalar Nzlariga cheksiz yaqinlashib b>radi. Bu taqribiy his>blashda yo l qo yilgan abs>lNt Eat> . EMBED Equation.3 if>dadan katta emasligini ko rsatish mumkin, bunda EMBED Equation.3 ning EMBED Equation.3 kesmadagi eng katta qiymati. 2. Simps>n f>rmulasi. EMBED Equation.3 kesmani EMBED Equation.3 ta juft miqd>rdagi teng qismlarga bo lamiz. Uchta EMBED Equation.3 nuqtalar >lib ulardan parab>la o tkazamiz. Bu parab>la bilan EMBED Equation.3 funksiyaning EMBED Equation.3 kesmadagi grafigini almashtiramiz. %uddi shunga o Eshash EMBED Equation.3 funksiyaning grafigini EMBED Equation.3 va b>shqa kesmalarda ham almashtiramiz. Shunday qilib, bu usulda berilgan EMBED Equation.3 egri chiziq bilan chegaralangan trapetsiyaning Nzini EMBED Equation.3 kesmalarda parab>lalar bilan chegaralangan egri chiziqli trapetsiyalar Nzlarining yig indisi bilan almashtiriladi. Bunday egri chiziqli trapetsiya parab>lik trapetsiya deyiladi. Parab>lik trapetsiyalar Nzlarini qo shib, EMBED Equation.3 Bu f>rmula Simps>n (parab>lalar) f>rmulasi deyiladi. Simps>n f>rmulasining abs>lNt Eat>si EMBED Equation.3 dan katta bo lmaydi, bunda EMBED Equation.3 funksiyaning EMBED Equation.3 kesmadagi eng katta qiymati. %at>larni bah>lash if>dalaridan ma lumki EMBED Equation.3 kattalik EMBED Equation.3 kattalikka nisbatan tezr>q o sgani uchun Simps>n f>rmulasining Eat>ligi trapetsiyalar f>rmulasi Eat>siga nisbatan ancha tez kamayadi. 1-mis>l. EMBED Equation.3 aniq integral trapetsiyalar va Simps>n f>rmulalaridan f>ydalanib taqribiy his>blansin. Yechish. EMBED Equation.3 kesmani EMBED Equation.3 nuqtalar yordamida 5 ta teng bo lakka bo lamiz. Keyin EMBED Equation.3 funksiyaning shu nuqtalardagi qiymatlarini his>blaymiz. EMBED Equation.3 Trapetsiyalar f>rmulasi bo yicha EMBED Equation.3 Simps>n f>rmulasi bo yicha, his>blash uchun EMBED Equation.3 kesmani EMBED Equation.3 nuqtalar >rqali 4 ta teng bo laklarga ajratamiz va bu nuqtalarda funksiyaning qiymatlari EMBED Equation.3 bo ladi. Simps>n f>rmulasiga as>san: EMBED Equation.3 bo ladi. 3. %>smas integrallar Aniq integralning ta rifida integrallash chegaralari chekli va integral >stidagi funksiya EMBED Equation.3 >raliqda chegaralangan deb >lingan edi. Bu shartlardan hech bo lmaganda bir>rtasi bajarilmasa, integralning Nq>ridagi ta rifi ma n>sini yo q>tadi. Bir>q nazariy va amaliy mul>hazalarga muv>fiq aniq integralning ta rifi bu cheklanishlar bajarilmaydigan h>llar uchun ham umumlashtirilishi mumkin. Bunday integrallar bizga tanish bo lgan aniq integrallarga E>s bo lmagan qisqacha E>smas integrallar deb aytiladi. %>smas integrallarning ikki as>siy turini qaraymiz: 1). Uzluksiz funksiyalarning cheksiz >raliq bo yicha integrallari. EMBED Equation.3 funksiya EMBED Equation.3 >raliqda berilgan va uning istalgan qismi EMBED Equation.3 da integrallanuvchi, ya ni istalgan EMBED Equation.3 da aniq integral mavjud bo lsin. Bu h>lda EMBED Equation.3 limitga EMBED Equation.3 funksiyaning EMBED Equation.3 >raliqdagi E>smas integrali deyiladi va quyidagicha belgilanadi: EMBED Equation.3 . (1 ) EMBED Equation.3 limit chekli bo lsa, E>smas integral yaqinlashuvchi deyiladi. Limit mavjud bo lmasa, E>smas integral uz>qlashuvchi deyiladi. EMBED Equation.3 funksiyadan EMBED Equation.3 >raliq bo yicha >lingan E>smas integral ham Euddi Nq>ridagiga o Eshash aniqlanadi: EMBED Equation.3 . (2) EMBED Equation.3 funksiyadan EMBED Equation.3 >raliq bo yicha >lingan E>smas integral qo yidagicha aniqlanadi.: EMBED Equation.3 (3) bu erda EMBED Equation.3 istalgan s>n. (3) integrallarda o ng t>m>ndagi ikkala integral ham yaqinlashsa chap t>m>ndagi integral ham yaqinlashuvchi deyiladi. O ng t>m>ndagi integrallardan aqalli bittasi uz>qlashsa, chap t>m>ndagi integral ham uz>qlashuvchi bo ladi. %>smas itegrallarni his>blash uchun NLNt>n-Leybnits f>rmulasidan f>ydalaniladi. EMBED Equation.3 funksiya EMBED Equation.3 >raliqda EMBED Equation.3 uchun b>shlang ich funksiya bo lsa, EMBED Equation.3 bo lib, bu erda: EMBED Equation.3 integralning yaqinlashishini yoki uz>qlashishini aniqlaydi. 1-mis>l. EMBED Equation.3 integralning yaqinlashishini tekshiring. Yechish: EMBED Equation.3 Demak, integral yaqinlashuvchi va EMBED Equation.3 ga teng. 2-mis>l. EMBED Equation.3 bo lib, bu integral uz>qlashuvchi. 2). CHegaralanmagan funksiyalarning chekli >raliq bo yicha E>smas integrallari. EMBED Equation.3 intervalda uzluksiz va EMBED Equation.3 da aniqlanmagan yoki uzilishga ega bo lgan EMBED Equation.3 funksiyaning E>smas integrali quyidagicha belgilanib aniqlanadi: EMBED Equation.3 (4) Eiri limit mavjud bo lsa, E>smas integral yaqinlashuvchi aks h>lda uz>qlashuvchi deyiladi. Bunday integrallarga 2-tur E>smas integral deyiladi. Integral >stidagi EMBED Equation.3 funksiya uchun EMBED Equation.3 b>shlang ich funksiya ma lum bo lsa, NLNt>n - Leybnits f>rmulasini qo llash mumkin: EMBED Equation.3 Shunday qilib, EMBED Equation.3 da EMBED Equation.3 b>shlang ich funksiyaning limiti mavjud bo lsa, E>smas integral yaqinlashuvchi, mavjud bo lmasa, E>smas integral uz>qlashuvchi bo ladi. EMBED Equation.3 intervalda EMBED Equation.3 nuqtada uzilishga ega bo lgan EMBED Equation.3 funksiya E>smas integrali ham shunga o Eshash bo ladi, ya ni EMBED Equation.3 bunda EMBED Equation.3 b>shlang ich funksiyaning EMBED Equation.3 dagi limiti. EMBED Equation.3 funksiya EMBED Equation.3 kesmaning bir>r EMBED Equation.3 nuqtasida uzilishga ega bo lsa E>smas integral quyidagicha aniqlanadi: EMBED Equation.3 (5) O ng t>m>ndagi integrallardan aqalli bittasi uz>qlashuvchi bo lsa, E>smas integral uz>qlashuvchidir. O ng t>m>ndagi ikkala integral ham yaqinlashuvchi bo lsa, chap t>m>ndagi E>smas integral yaqinlashuvchi bo ladi. 3-mis>l. EMBED Equation.3 integralning yaqinlashuvchiligini tekshiring. Yechish: EMBED Equation.3 demak, EMBED Equation.3 . Demak, EMBED Equation.3 integral yaqinlashuvchi. 4-mis>l. EMBED Equation.3 integralning yaqinlashuvchiligini tekshiring. Yechish: EMBED Equation.3 nuqta EMBED Equation.3 kesmaning ichki nuqtasi. (5) f>rmuladan f>ydalansak, EMBED Equation.3 bo ladi.Demak, berilgan E>smas integral yaqinlashuvchi. Mustaqil bajarish uchun t>pshiriqlar 1. EMBED Equation.3 integralni EMBED Equation.3 bo lakka bo lib, trapetsiyalar f>rmulasi bilan his>blang. Uning aniq qiymati va taqribiy qiymati farqini bah>lang. 2. EMBED Equation.3 integralni EMBED Equation.3 teng bo laklarga bo lib, trapetsiyalar va Simps>n f>rmulalari yordamida his>blang ikkala h>lda ham Eat>larni bah>lang. 3. Quyidagi integrallarning yaqinlashuvchiligini tekshiring. EMBED Equation.3 4. Quyidagi integrallarning yaqinlashuvchiligini tekshiring. EMBED Equation.3 Mustahkamlash uchun sav>llar 1. Qanday h>llarda taqribiy his>blash usullaridan f>ydalanish mumkin? 2. Trapetsiyalar f>rmulasi qanday yoziladi ? 3. Simps>n f>mulasini yozing. 4. CHegaralari cheksiz bo lgan integral qanday aniqlanadi ? 5. %>smas integrallarning yaqinlashuvligi va uz>qlashuvchiligi nimalardan ib>rat ? 6. Kesmada uzulishga ega bo lgan funksiyaning integrali qanday aniqlanadi?   PAGE PAGE 317 J$L$N$R$T$V$Z$\$^$`$b$d$f$h$j$l$n$p$r$t$x$z$|$$$$$$$$$$ĵĈ}ĵn_P}}hhx.CJaJmHsHhh3kCJaJmHsHhh^CJaJmHsHhhbbCJaJhh )ACJaJmHsHhhCqCJaJmHsHhh[CJaJmHsHhhbbCJaJmHsHhh\oJCJaJmHsHhh>CJaJmHsHhhCJaJmHsHhhkCJaJmHsH$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ĵ}Ӫn_PAhh[CJaJmH sH hhbbCJaJmH sH hhCJaJmH sH hh\oJCJaJmHsHhh^CJaJmHsHhhCJaJmHsHhhbbCJaJmHsHhhbbCJaJhh[CJaJmHsHhh& CJaJmHsHhh3kCJaJmHsHhh )ACJaJmHsHhhkCJaJmHsH$$$$$$$$$$$$%%% % %%%%%%%%% %"%$%&%(%,%.%0%4%6%8%ĵĦӵӈӦӗĈyj[Ħhh )ACJaJmH sH hhzCJaJmH sH hh& CJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hhkCJaJmH sH hhCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hhbbCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH #8%:%<%>%@%B%D%F%H%J%L%N%T%V%Z%\%`%b%d%f%h%j%l%n%p%r%t%v%%%%%%%%%%%ĵy񦗈yn񈵗_yhh@CJaJmH sH hhbbCJaJhhkCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hhbbCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hhCJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hh[CJaJmH sH %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Ĺ}n}__}P}hh0CJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hhSlCJaJmH sH hhbbCJaJmH sH hhCJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hh^CJaJmH sH hhbbCJaJhhkCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh[CJaJmH sH %%%%&& & &&&&&&&&& &"&$&&&(&*&,&0&2&6&8&<&>&@&B&D&F&H&J&N&P&R&ĵĦyjhhCqCJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hhkCJaJmH sH hhCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hhSlCJaJmH sH hhbbCJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh[CJaJmH sH %R&T&V&X&Z&\&^&`&b&f&h&j&n&p&r&t&v&x&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&׹׹ת}nכ_nnhhzCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hhCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hhbbCJaJmH sH hhCJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hh[CJaJmH sH hhbbCJaJhh^CJaJmH sH %&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&'''' ''ĵĦⵈyj_ĵjėPhhkCJaJmH sH hhbbCJaJhh^CJaJmH sH hh0CJaJmH sH hh@CJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hhbbCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh>CJaJmH sH hhCJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH ''''''''' '"'$'4'6'8':'<'>'@'B'D'F'H'J'L'N'P'R'T'V'X'Z'\'`'b'd'ĵĦ񈦵ynӦn_hhCqCJaJmH sH hhbbCJaJhh0CJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh[CJaJmH sH hhCJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hhzCJaJmH sH hhbbCJaJmH sH #d'f'h'j'l'n'p'r't'v'x'z'|'~''''''''''''''''''''''''''''ĵĵĵyyjyӈyĵhh^CJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hhzCJaJmH sH hhbbCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh>CJaJmH sH hhCJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH ('''''''''''''''''''''''((((( ( (((((((((( (׹挪}Ȫn}ת}ת}תhh0CJaJmH sH hh^CJaJmH sH hhCJaJmH sH hhzCJaJmH sH hhbbCJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hhbbCJaJ' ($(&(((,(.(0(2(4(6(>(@(B(F(H(L(N(P(R(T(V(X(\(^(`(d(f(h(j(l(n(p(r(t(v(x(|(~((Ĺ⪛}ӛn⹛ĪěČhh6iCJaJmH sH hhCqCJaJmH sH hhCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hhbbCJaJmH sH hhbbCJaJhhkCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh>CJaJmH sH &((((((((((((((((((((((((ĦĈyjXGy<hhbbCJaJ!jhh6iCJEHUaJ#jJ hh6iCJUVaJhh6iCJaJmH sH jhh6iCJUaJhh3kCJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hhbbCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh>CJaJmH sH hhCJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH (((((((((((()))) )))))()*),).)0)2)4)6)8):)<)>)@)H)J)N)P)R)T)V)X)Z)\)ĵӵĦĵ}}Ħnhh^CJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hhbbCJaJhh3kCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hhbbCJaJmH sH hhCJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh )ACJaJmH sH +\)^)`)b)d)f)j)l)n)p)r)t)v)x)z)|)~))))))))))))))))񵦗yjyyy[yPyhhbbCJaJhh>CJaJmH sH hhzCJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hhbbCJaJmH sH hh6iCJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hh^CJaJmH sH hhCJaJmH sH hh[CJaJmH sH ))))))))))))))))))))))))))))))))))))**** ****ӵ}nnĵnhhkCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hhbbCJaJhh>CJaJmH sH hhbbCJaJmH sH hhCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh[CJaJmH sH +***** *"*$*&*(***,*0*2*4*6*8*:*<*@*B*D*F*H*J*L*N*P*R*T*X*Z*^*`*b*f*h*j*ĵⵗyj_jjjhhbbCJaJhh>CJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh& CJaJmH sH hhCJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hhbbCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hhkCJaJmH sH %j*l*n*p*r*v*x*z*|*~*************************ĵӗyӦjyӦjyZhh5CJaJmH sH hhCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh& CJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh^CJaJmH sH hhbbCJaJmH sH !***************************ϿϟϯscTEhh[CJaJmH sH hh^CJaJmH sH hhk5CJaJmH sH hhbb5CJaJhhbb5CJaJmH sH hh3k5CJaJmH sH hh5CJaJmH sH hh>5CJaJmH sH hh05CJaJmH sH hh[5CJaJmH sH hh^5CJaJmH sH hh\oJ5CJaJmH sH ****+++++++++ +"+$+&+(+*+.+0+4+6+8+<+>+@+P+R+T+V+X+Z+\+^+`+b+d+f+h+r+t+x+z+ӵėӈĈynӵӈĈhhpACJaJhhx.CJaJmH sH hhCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hhpACJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh )ACJaJmH sH +z+~++++++++++++++++++++++++++++++++̽̐ŕ̟̽rbShhbbCJaJmH sH hhpA5CJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hh^CJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hhpACJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hhpACJaJhhCJaJmH sH hhx.CJaJ l++,--d../4/// 0<0l00011$a$gd;! $dha$gd $dha$gdK $dha$gdE$dh`a$gdK $dha$gdpA $dha$gd}$ndh`na$gdbb$ndh`na$gdpA+++++++++++,,,,, , ,,,,,,,,, ,",$,&,(,*,,,.,0,4,6,8,:,<,>,@,B,D,ȹתț}檹כתn曪hh )ACJaJmH sH hhCqCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hhbbCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh^CJaJmH sH hhkCJaJmH sH hhCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hhbbCJaJ+D,F,H,J,L,N,P,R,T,V,X,Z,^,`,b,d,f,h,j,l,n,p,r,t,v,x,z,~,,,,,,,,,,,ⵦ񵗈}nė_nĵӵhh& CJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hhbbCJaJhh>CJaJmH sH hhbbCJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hh[CJaJmH sH hhCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hhkCJaJmH sH %,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ȹ}׹}}nnȹ_}׹ȹnhhx.CJaJmH sH hh>CJaJmH sH hhCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hhbbCJaJhh0CJaJmH sH hhbbCJaJmH sH %,----(-.-0-4-6-8-:-<->-@-D-F-H-J-L-N-P-R-T-V-X-Z-\-^-`-b-d-f-h-j-z-|-~-ĵĦĈ}n_Ħ__}}__ӗėnhhkCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hhbbCJaJhh0CJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh6iCJaJmH sH hhbbCJaJmH sH hhCJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hh[CJaJmH sH %~-------------------------------------------ĵӦė∵ӈĦӦyhh )ACJaJmH sH hh>CJaJmH sH hhCqCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hhbbCJaJmH sH hhCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hhkCJaJmH sH *- ....".$.&.(.*.,...0.2.4.6.8.<.>.@.D.F.H.J.L.N.P.T.V.X.Z.\.^.`.b.ϿϏocWoϯohhCq5CJaJhh}5CJaJhhk5CJaJmH sH hh>5CJaJmH sH hh3k5CJaJmH sH hh[5CJaJmH sH hh^5CJaJmH sH hh\oJ5CJaJmH sH hh5CJaJmH sH hhE5CJaJmH sH hh}5CJaJmH sH "b.d.f.j.l.n.p.r.t.v.|.~..................೤w•wll•waVKhh>CJaJhh\oJCJaJhhpACJaJhhECJaJhhkCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh[CJaJmH sH hhCJaJmH sH hhECJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hh}5CJaJmH sH ...........................//////$/,/./ɾ߾ߨɾԾɾߊ{{i#jaJ hhpACJUVaJhhpACJaJmH sH %jhhpACJUaJmH sH hh^CJaJhh>CJaJhhx.CJaJhh[CJaJhhkCJaJhhCJaJhhpACJaJhh\oJCJaJhh3kCJaJ#./0/2/8/:/`/b/d/f/l/n/p/z/|/////////̫̽̋̋ydQFhhFCJaJ%jhhFCJUaJmHsH)jhhpACJEHUaJmH sH #jaJ hhpACJUVaJhhpACJaJmH sH !jhhpACJEHUaJ#j`J hhpACJUVaJjhhpACJUaJhhpACJaJ%jhhpACJUaJmH sH )jhhpACJEHUaJmH sH /////////////////0000 00Կ桖ttbM:%jhhKCJUaJmHsH)jhh{<CJEHUaJmH sH #j?fJ hh{<CJUVaJhh}CJaJmH sH %jhh}CJUaJmH sH hhECJaJhh}CJaJ%jhhFCJUaJmHsH)jhhECJEHUaJmHsH#jdJ hhECJUVaJhhFCJaJhhFCJaJmHsH0000,0406080:0<0>0@0J0L0\0d0f0h0j0l0n0p0z0|00000000Կs^)jhh{<CJEHUaJmHsH#jgJ hh{<CJUVaJ)j}hh{<CJEHUaJmHsH#jgJ hh{<CJUVaJ%jhhKCJUaJmHsH)jjhh{<CJEHUaJmHsH#jgJ hh{<CJUVaJhhKCJaJmHsHhhKCJaJ00000001*1>1D1L1P1T1ʷwgWG7'hhh{5CJaJmHCsHChh5CJaJmHCsHChh3k5CJaJmHCsHChhh{5CJaJmH sH hhkg5CJaJmH sH hh;!5CJaJmH sH "hh;!56CJaJmH sH hh gCJaJmH sH hh CJaJmH sH %jhhKCJUaJmHsH)j7hh"/CJEHUaJmHsH#jnJ hh"/CJUVaJhhKCJaJmH sH 1 1"1$1&1(1*1,1.10121416181:1<1>1r1t111^223$ & F pP^`a$gdN^ $h^ha$gd;!$a$gd;!$a$gd;!T1X1Z1\1`1b1d1f1l1n1p1r1111111111111111111111111111Ͽϯ{kϿϯkkﯿhh\oJ5CJaJmH sH "hh56CJaJmH sH "hh;!56CJaJmH sH hh3k5CJaJmH sH hhk5CJaJmH sH hh;!5CJaJmH sH hh^5CJaJmH sH hh5CJaJmH sH hh[5CJaJmH sH &11111111111111111122222 2 22222222 2"2$2&2(2*2ó㣓ӳwk_ӣャkӃhh[5CJaJhh>5CJaJhhk5CJaJhhk5CJaJmH sH hh3k5CJaJmH sH hh[5CJaJmH sH hh;!5CJaJmH sH hh>5CJaJmH sH hh5CJaJmH sH hh^5CJaJmH sH hh;!5CJaJ%*2,2.202224282:2<2>2@2B2D2F2H2J2L2N2P2R2T2V2X2Z2^2b2d2f2h2j2l2n2t2v2x2z2|2~22222222óߣߓ߳ߓߣÓߓ߳whh )A5CJaJmH sH hh05CJaJhh^5CJaJmH sH hh;!5CJaJmH sH hhk5CJaJmH sH hh5CJaJmH sH hh )A5CJaJhh[5CJaJmH sH hh3k5CJaJmH sH ,22222222222222222222222222222222ϿϿ߯ϟߟ߯sg[hh5CJaJhh[5CJaJhh )A5CJaJmH sH hh^5CJaJmH sH hh;!5CJaJhhk5CJaJmH sH hh[5CJaJmH sH hh\oJ5CJaJmH sH hh;!5CJaJmH sH hh5CJaJmH sH hh>5CJaJmH sH 222222222222222222223333 3 3333333 3"3$3*3,3.30323436383:3<3@3B3F3J3L3N3P3R3T3V3X3Z3\3^3Ϸ۫ϷϷϫϓëhh )A5CJaJhh05CJaJhh>5CJaJhh3k5CJaJhhk5CJaJhh[5CJaJhh5CJaJhh;!5CJaJhh^5CJaJ:^3`3b3d3h3j3l3n3p3r3t3v3x3z3|3333333333333333333333333333333333333333÷ë۟۟燷緇燓矇竇۟hhN^5CJaJhh^5CJaJhh\oJ5CJaJhhk5CJaJhh>5CJaJhh;!5CJaJhhx.5CJaJhh5CJaJhh[5CJaJhh3k5CJaJ533344@4T6B7h88::=p==CC*G$ hhdh`ha$gd;!$Sdh`Sa$gd;!$ndh`na$gd;! $dha$gd;! $dha$gd;! $h^ha$gd;!$ & F pP^`a$gdN^3333333333333334444 444444444 4"4$4&4(4*4246484:4<4>4@4D4F4۫ßۓ󫓟ÓÓχëß|qhh\oJCJaJhh3kCJaJhhSl5CJaJhh;!5CJaJhhk5CJaJhh3k5CJaJhh^5CJaJhh[5CJaJhh\oJ5CJaJhhN^5CJaJhh>5CJaJhh5CJaJ*F4H4J4L4P4T4X4Z4\4^4b4d4f4h4j4l4n4p4r4t4x4|4~44444444444444444444444444444444444444444ɳɾԾ꾨ɾɾԾԾꝾɾhh )ACJaJhh^CJaJhh3kCJaJhhCJaJhh;!CJaJhh>CJaJhh\oJCJaJhh[CJaJhhkCJaJ>444455 5 55555555 5"5$5&5,5.50525456585:5<5>5@5B5D5F5L5P5R5T5V5X5Z5^5b5d5f5h5j5l5n5t5v5x5z5|5~5555555555555ɾɳɨԳɳɨɾɳhh^CJaJhh;!CJaJhhkCJaJhhCJaJhh>CJaJhh\oJCJaJhh3kCJaJhh[CJaJA555555555555555555555555555555555555555555566666 6 66666666 6ɾԨ꾝ߝԝ߾ɒԾԝɝԳߝhh\oJCJaJhhCJaJhhx.CJaJhh>CJaJhhkCJaJhh3kCJaJhh[CJaJhh^CJaJhh;!CJaJhh )ACJaJ9 6$6,6.60626466686:6<6>6D6F6J6L6P6T6X6Z6^6`6b6d6f6h6j6p6r6߾tdtdThhk5CJaJmH sH hh^5CJaJmH sH hh5CJaJmH sH hh[5CJaJmH sH hh;!5CJaJmH sH hh;!CJaJmH sH hhkCJaJhh^CJaJhhCJaJhh>CJaJhh[CJaJhh3kCJaJhh;!CJaJr6t6v6x6z6|6~6666666666666666666666666666666ϿߏϿϟ߿oϟϿ`hh;!CJaJmH sH hh05CJaJmH sH hh )A5CJaJmH sH hh5CJaJmH sH hh^5CJaJmH sH hh>5CJaJmH sH hh;!5CJaJmH sH hh[5CJaJmH sH hhk5CJaJmH sH hh3k5CJaJmH sH $66666666666666666666ƳƠ}n_PAn_PnhhkCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh[CJaJmH sH hhCJaJmH sH hh;!5CJaJmH sH %hh3k56>*CJaJmH sH %hhk56>*CJaJmH sH %hh;!56>*CJaJmH sH %hh^56>*CJaJmH sH %hh56>*CJaJmH sH %hh[56>*CJaJmH sH 66666666666677777 7 7777777777"7$7&7(7*7.707274767ĵėĈyĈnӗėĦĈ_⦗hh )ACJaJmH sH hh;!CJaJhhzCJaJmH sH hhkCJaJmH sH hhCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh0CJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh;!CJaJmH sH hh>CJaJmH sH %6787:7<7>7B7D7F7H7J7L7N7P7R7V7Z7\7^7d7f7h7j7l7n7p7r7t7v7x7|7~77777777Ĺӛ}nĪn_nӛhh0CJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh& CJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hh;!CJaJhh;!CJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hhCJaJmH sH %777777777777777777777777777777777777777777ĵėėӦ∦yjhh^CJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hh0CJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh[CJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh;!CJaJmH sH hhCJaJmH sH )777777788888 8 88888888 8"8$8&8(8*8,8.828486888:8<8>8D8F8H8J8L8N8P8R8T8V8X8Z8\8^8ȹȪ}țȌȌȪȹȌț}񹪹hh>CJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh;!CJaJmH sH hhkCJaJmH sH hhCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hh;!CJaJhh^CJaJmH sH 1^8`8b8d8h8l8n8p8r8t8x8|88888888888888ıxexReex?xRxe%hh56>*CJaJmH sH %hh;!56>*CJaJmH sH %hh>56>*CJaJmH sH %hh[56>*CJaJmH sH %hhk56>*CJaJmH sH %hh\oJ56>*CJaJmH sH %hh3k56>*CJaJmH sH hh;!CJaJmH sH hhCJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hh[CJaJmH sH 8888888888888888888888ƳƳz썳j[L=Lhh^CJaJmH sH hh[CJaJmH sH hhCJaJmH sH hh;!5CJaJmH sH %hh3k56>*CJaJmH sH %hh^56>*CJaJmH sH %hh>56>*CJaJmH sH %hh56>*CJaJmH sH %hh;!56>*CJaJmH sH %hhk56>*CJaJmH sH %hh[56>*CJaJmH sH 8888888888888888889999 9$9&9(9*9,9094989:9<9>9ⵦ◵ӈve⦗VVhh>CJaJmH sH !jkhh;!CJEHUaJ#jJ hh;!CJUVaJjhh;!CJUaJhh\oJCJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hhCJaJmH sH hh;!CJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh3kCJaJmH sH !>9B9D9F9H9J9L9N9P9R9T9V9X9Z9999999999999999ĵӦveVӦVhh3kCJaJmH sH !jbhh;!CJEHUaJ#jJ hh;!CJUVaJjhh;!CJUaJhhkCJaJmH sH hhCJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh;!CJaJmH sH hh>CJaJmH sH 999999999999999999999:::: : :ⵦ◵∦yjXGj!jWhh;!CJEHUaJ#jJ hh;!CJUVaJjhh;!CJUaJhhCJaJmH sH hh;!CJaJmH sH hh& CJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh>CJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh0CJaJmH sH ::::::::: :":$:&:(:*:,:.:2:4:6:8:::<:>:B:D:F:H:J:L:N:R:T:V:Z:\:ĵėӗĈyӵĵiӵĵhh[6CJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hhkCJaJmH sH hhCJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh;!CJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH #\:`:b:d:h:j:l:n:p:t:v:x:|:~:::::::::::::::::::::क³कwhhwhYhhh0CJaJmH sH hhCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh;!CJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh;!6CJaJmH sH !::::::::::::::;;;; ;0;2;ȹziZKZ9#j ? hh;!CJUVaJhh\oJCJaJmH sH hh>CJaJmH sH !jNhh;!CJEHUaJ#j J hh;!CJUVaJjhh;!CJUaJhh;!CJaJmHCsHChhCJaJmHCsHChh;!CJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh;!CJaJ2;4;6;:;<;>;@;B;D;F;H;J;N;P;R;T;V;Z;^;`;b;d;;vУggXIhh;!CJaJmH sH hh>CJaJmHCsHChh\oJCJaJmHCsHChh )ACJaJmHCsHChh^CJaJmHCsHChhCJaJmHCsHChh3kCJaJmHCsHChh[CJaJmHCsHChhkCJaJmHCsHChh;!CJaJmHCsHCjhh;!CJUaJ!jEhh;!CJEHUaJ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;sdU;C#jJ hh;!CJUVaJhh )ACJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh>CJaJmH sH hhkCJaJmH sH hhCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh;!CJaJmH sH jhh;!CJUaJ!jhh;!CJEHUaJ#jJ hh;!CJUVaJ;;;;;;;;;<<<< < <<<<<<<<vgXggI:hhkCJaJmHCsHChh )ACJaJmHCsHChh3kCJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hh[CJaJmH sH hhCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh;!CJaJmH sH jhh;!CJUaJ!jhh;!CJEHUaJ<<< <"<$<&<(<,<.<0<2<4<6<8<^<`<b<d<f<h<ĵĦyjXGyj8hh>CJaJmH sH !j hh;!CJEHUaJ#j$J hh;!CJUVaJhh;!CJaJmH sH jhh;!CJUaJhh\oJCJaJmHCsHChhCJaJmHCsHChh>CJaJmHCsHChhkCJaJmHCsHChh[CJaJmHCsHChh^CJaJmHCsHChh;!CJaJmHCsHChh3kCJaJmHCsHCh<j<l<n<r<t<x<z<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ӵ{l]R]ӵhh;!CJaJhh3kCJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH )j% hh;!CJEHUaJmH sH #jJ hh;!CJUVaJ%jhh;!CJUaJmH sH hh;!CJaJmH sH hh[CJaJmH sH hhCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hhkCJaJmH sH <<<<<<==== = ========= ="=$=&=(=*=,=.=0=4=6=:=ϾᯠᑂsdsssssUhh\oJCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hhCJaJmH sH hh^CJaJmH sH !jhh;!CJEHUaJ#jz`I hh;!CJUVaJhh;!CJaJmH sH jhh;!CJUaJ:=@=B=h=j=l=n=p===============ī휍~o~`~QF`~`hh;!CJaJhhkCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hhCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh;!CJaJmH sH 0j!hh;!CJEHUaJmHnHsH u#j:`I hh;!CJUVaJ,jhh;!CJUaJmHnHsH u#hh;!CJaJmHnHsH u=================================>>>>> >>>>>ėӗӵyӵyӵĵėhh^CJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hhCJaJmH sH hh;!CJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh )ACJaJmH sH *>>>>@>B>D>F>H>J>L>N>P>R>T>X>Z>\>^>`>b>d>h>j>l>n>t>Ͼ即sdUFUdUFdUhh^CJaJmHCsHChh[CJaJmHCsHChh3kCJaJmHCsHChh\oJCJaJmHCsHChhCJaJmHCsHChhkCJaJmHCsHChh>CJaJmHCsHChh;!CJaJmHCsHC!jhh;!CJEHUaJ#jm? hh;!CJUVaJhh;!CJaJmH sH jhh;!CJUaJt>v>x>|>~>>>>>>>>>>>>>>>>>ĵӈveVG8hhkCJaJmHCsHChh^CJaJmHCsHChh>CJaJmHCsHC!jHhh;!CJEHUaJ#j֭G hh;!CJUVaJjhh;!CJUaJhh )ACJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh;!CJaJmH sH hhCJaJmHCsHChh )ACJaJmHCsHC>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ӵӦyjy[L=hh^CJaJmH sH hhCJaJmH sH hh;!CJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh& CJaJmHCsHChhzCJaJmHCsHChhkCJaJmHCsHChhCJaJmHCsHChh )ACJaJmHCsHChh^CJaJmHCsHChh;!CJaJmHCsHChh[CJaJmHCsHC>>>>???,?.?0?2?4?6?8?:??ȹpaRCp4hh\oJCJaJmHCsHChh[CJaJmHCsHChh^CJaJmHCsHChhzCJaJmHCsHChh;!CJaJmHCsHC)j?hh;!CJEHUaJmH sH #j? hh;!CJUVaJ%jhh;!CJUaJmH sH hh;!CJaJmH sH hhCJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh;!CJaJhh )ACJaJmH sH >?B?D?F?H?J?L?P?R?T?V?X?Z?\?^?`?b?d?f?h?j?l?n?p?r?t?v?x?z?|?ĵy񈵈yj[hh^CJaJmH sH hh;!CJaJmH sH hhkCJaJmHCsHChhCJaJmHCsHChh )ACJaJmHCsHChh[CJaJmHCsHChh^CJaJmHCsHChh;!CJaJmHCsHChh\oJCJaJmHCsHChh3kCJaJmHCsHChh>CJaJmHCsHC|?~???????????????????????????ĵĈygVyGhh;!CJaJmHCsHC!j4hh;!CJEHUaJ#jz`I hh;!CJUVaJjhh;!CJUaJhh0CJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hh;!CJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hhCJaJmH sH ??????????????@@@@ @ @@@@@@@@D@F@ӵ⦗Ĉ񦗦ĦyjX#j? hh;!CJUVaJjhh;!CJUaJhh\oJCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hh[CJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh;!CJaJmH sH hh>CJaJmH sH hhCJaJmH sH hh^CJaJmH sH F@H@J@L@N@P@R@T@V@X@\@^@`@b@f@h@l@n@p@r@t@v@z@vgvXI:g:v:hh\oJCJaJmH sH hhCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh;!CJaJmH sH hhCJaJmHCsHChhkCJaJmHCsHChh[CJaJmHCsHChh3kCJaJmHCsHCjhh;!CJUaJ!jhh;!CJEHUaJz@|@~@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ӵӦyyj[jhh;!CJUaJhh;!CJaJmHCsHChh^CJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh;!CJaJmH sH hhCJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh[CJaJmH sH @@@@@@@@@@@@@@@@@AAAA.A;sdYJ;͂hh\oJCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh;!CJaJhh^CJaJmH sH hh0CJaJmH sH hh;!CJaJmH sH hhCJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh3kCJaJmH sH jhh;!CJUaJ!jhh;!CJEHUaJ#j#J hh;!CJUVaJ.A0A2A4A8A:AA@ABADAFAHAJALANAPARATAVA|A~A;sdUd;C#jz`I hh;!CJUVaJhhCJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh0CJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh;!CJaJmH sH jhh;!CJUaJ!j hh;!CJEHUaJ#j+J hh;!CJUVaJ~AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAvgvXI:Ihh^CJaJmHCsHChhCJaJmHCsHChh>CJaJmHCsHChh )ACJaJmH sH hh[CJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh;!CJaJmH sH hh>CJaJmH sH hhCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh;!CJaJmHCsHCjhh;!CJUaJ!j,#hh;!CJEHUaJAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAĦӗyjyy[hh3kCJaJmHCsHChh\oJCJaJmHCsHChh>CJaJmHCsHChh& CJaJmHCsHChhzCJaJmHCsHChhCJaJmHCsHChh )ACJaJmHCsHChh^CJaJmHCsHChh;!CJaJmHCsHChh[CJaJmHCsHChhkCJaJmHCsHC"AAB B"B$B&B(B*B,B.B0B4B6B8B:BB@BBBDBHBϾ具sdUF7sdhh3kCJaJmHCsHChh0CJaJmHCsHChh\oJCJaJmHCsHChh>CJaJmHCsHChh[CJaJmHCsHChh^CJaJmHCsHChhkCJaJmHCsHChh )ACJaJmHCsHChh;!CJaJmHCsHC!j%hh;!CJEHUaJ#j#J hh;!CJUVaJhh;!CJaJmH sH jhh;!CJUaJHBJBLBNBPBRBVBXBZB\B^B`BbBdBfBhBjBlBnBpBrBtBvBxBzB~BBBBBBBBĵĈyjjĵW%jhh;!CJUaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hh[CJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh;!CJaJmH sH hh>CJaJmH sH hhCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh;!CJaJmHCsHChh\oJCJaJmHCsHC BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBŶzk\z\MzhhkCJaJmHCsHChh )ACJaJmHCsHChh^CJaJmHCsHChhCJaJmHCsHChh3kCJaJmHCsHChh[CJaJmHCsHChh>CJaJmHCsHChh;!CJaJmHCsHC%jhh;!CJUaJmH sH )j'hh;!CJEHUaJmH sH #j1J hh;!CJUVaJBBBBBBB C"C$C&C(C*C,C.C0C2CĵteVG8hh[CJaJmH sH hhCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh>CJaJmH sH !j!*hh;!CJEHUaJ#j<J hh;!CJUVaJhh;!CJaJmH sH jhh;!CJUaJhh;!CJaJmHCsHChh[CJaJmHCsHChh^CJaJmHCsHChh\oJCJaJmHCsHC2C4C6C8C:CC@CBCDCFCHCLCNCPCTCVCXCZC\C^C`CbCdC⦗Ħӗyj[Ly=hh>CJaJmHCsHChh^CJaJmHCsHChh;!CJaJmHCsHChhkCJaJmHCsHChhCJaJmHCsHChh[CJaJmHCsHChhCJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh;!CJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh )ACJaJmH sH dCfChCjClCnCpCrCtCvCxCzC|CCCCCCĵyj[P>#jBJ hh;!CJUVaJhh;!CJaJjhh;!CJUaJhh3kCJaJmH sH hhCJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh;!CJaJmH sH hh;!CJaJmHCsHChh^CJaJmHCsHChh[CJaJmHCsHChhCJaJmHCsHCCCCCCCCCCCCDDDDDD D"D$DɾԙߙvߙgXI:hhCJaJmHCsHChh3kCJaJmHCsHChh[CJaJmHCsHChhkCJaJmHCsHC!j/hh;!CJEHUaJ#j<J hh;!CJUVaJhh;!CJaJmHCsHChhCJaJhh )ACJaJhh[CJaJhh3kCJaJhh;!CJaJjhh;!CJUaJ!ji,hh;!CJEHUaJ$D&D(D*D,D4D6D:DD@DBDDDFDHDJDLDNDPDRDVDZD\D^D`DbDfDjDlDnDpDrDtDvDxDzD|D~DDDDDDDDDDDĵӦӦĦӗĈĵyӦhh& CJaJmHCsHChh0CJaJmHCsHChhkCJaJmHCsHChh>CJaJmHCsHChh3kCJaJmHCsHChh;!CJaJmHCsHChhCJaJmHCsHChh[CJaJmHCsHChh^CJaJmHCsHC/DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEE E EĵĦyĈ∗yhhSlCJaJmHCsHChh>CJaJmHCsHChh )ACJaJmHCsHChh3kCJaJmHCsHChh^CJaJmHCsHChh;!CJaJmHCsHChhkCJaJmHCsHChh[CJaJmHCsHChhCJaJmHCsHC, EEEEEEE@EBEDEFEJELENEPERETEVEXE\E^E`EbEdEfEhEjEnEpEtEığ{l{l]{]l]N]hh^CJaJmHCsHChhCJaJmHCsHChhkCJaJmHCsHChh3kCJaJmHCsHC)jb1hh;!CJEHUaJmH sH #jLJ hh;!CJUVaJ%jhh;!CJUaJmH sH hh;!CJaJmHCsHChh[CJaJmHCsHChh>CJaJmHCsHChh\oJCJaJmHCsHCtEvEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE˶ݧzkz\kzkMkhh>CJaJmHCsHChhkCJaJmHCsHChh3kCJaJmHCsHChh^CJaJmHCsHChh[CJaJmHCsHChh\oJCJaJmHCsHChhCJaJmHCsHC)j3hh;!CJEHUaJmHCsHC#j.? hh;!CJUVaJhh;!CJaJmHCsHC%jhh;!CJUaJmHCsHCEEEEEEEEEEEEEEEEFFFF FFFFFFF F"F$F&F(F*F,F.F0F2F6F8F^FĵӵĈĦĵ∵yyjjhh;!CJUaJhh )ACJaJmHCsHChh3kCJaJmHCsHChh\oJCJaJmHCsHChh>CJaJmHCsHChhCJaJmHCsHChh[CJaJmHCsHChh^CJaJmHCsHChh;!CJaJmHCsHChhkCJaJmHCsHC'^F`FbFdFfFhFjFnFpFrFtFvFxFzF|F~FFFFFFFFFFFFF;sdUsFhh\oJCJaJmHCsHChhzCJaJmHCsHChhkCJaJmHCsHChhCJaJmHCsHChh3kCJaJmHCsHChh^CJaJmHCsHChh[CJaJmHCsHChh>CJaJmHCsHChh;!CJaJmHCsHCjhh;!CJUaJ!j6hh;!CJEHUaJ#j#J hh;!CJUVaJFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFGGGG G GGGGĵⵗ񈵗ӵ⦵Ħ◵⦗ӗӵhh )ACJaJmHCsHChh;!CJaJmHCsHChhkCJaJmHCsHChhCJaJmHCsHChh3kCJaJmHCsHChh^CJaJmHCsHChh[CJaJmHCsHChh>CJaJmHCsHC5GGGGGGG G$G&G(G~GGGGGGGGGGGG0H2H4H6H8H:HCJaJmHCsHC*G0H`HI`JORSWW$XXXY Sdh`Sgd;! $h^ha$gd;!$Sdh`Sa$gd;! $dha$gd;!$Sdh`Sa$gd;! $dha$gd;!H@HBHDHFHJHLHNHRHTH`HhHjHlHnHpHrHtHvHxHzHHHHHĵĦyhXF#j_J hh;!CJUVaJhh;!5CJaJmHCsHC jhh;!5CJUaJhh>CJaJmHCsHChh )ACJaJmHCsHChhSlCJaJmHCsHChh\oJCJaJmHCsHChh;!CJaJmHCsHChhCJaJmHCsHChh^CJaJmHCsHChh[CJaJmHCsHChh3kCJaJmHCsHCHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH̹mZmmGZmZ%hh56>*CJaJmHCsHC%hh;!56>*CJaJmHCsHC%hh>56>*CJaJmHCsHC%hh[56>*CJaJmHCsHC%hhk56>*CJaJmHCsHC%hh\oJ56>*CJaJmHCsHC%hh3k56>*CJaJmHCsHChh;!5CJaJmHCsHC jhh;!5CJUaJ$j=hh;!5CJEHUaJHHHHHHHHIIII IIIIIII$I&I쳠썳zk\M\>kMhh[CJaJmHCsHChh>CJaJmHCsHChh\oJCJaJmHCsHChh;!CJaJmHCsHC%hh3k56>*CJaJmHCsHC%hh^56>*CJaJmHCsHC%hh056>*CJaJmHCsHC%hh;!56>*CJaJmHCsHC%hh[56>*CJaJmHCsHC%hh>56>*CJaJmHCsHC%hh56>*CJaJmHCsHC&I*I,I.I0I2I6I8I:II@IDIFIHIJILINIPIRIVIXIZI\I^I`IbIdIfIhIjInIpIrItIvIxIzI|I~IIIӵӗⵈyjĦӗⵈyӵhhCqCJaJmHCsHChh\oJCJaJmHCsHChh^CJaJmHCsHChh;!CJaJmHCsHChh )ACJaJmHCsHChh>CJaJmHCsHChh[CJaJmHCsHChhCJaJmHCsHChhkCJaJmHCsHChh3kCJaJmHCsHC)IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIĵӗӦĵ⦈ӦyjhhCJaJmHCsHChh0CJaJmHCsHChh^CJaJmHCsHChh )ACJaJmHCsHChhCJaJmHCsHChh;!CJaJmHCsHChhkCJaJmHCsHChh[CJaJmHCsHChh3kCJaJmHCsHChh>CJaJmHCsHC)IIIIIIIJJJ J JJJJJJJJJJ J"J$J&J(J*J,J.J0J2J4J6J8JJ@JBJDJFJHJJJLJNJϿ߿ߟ߯ߏoo߯ϯhh\oJ5CJaJmHCsHChh>5CJaJmHCsHChh )A5CJaJmHCsHChh3k5CJaJmHCsHChhk5CJaJmHCsHChh^5CJaJmHCsHChh5CJaJmHCsHChh[5CJaJmHCsHChh;!5CJaJmHCsHC+NJPJRJTJVJXJZJ`JbJdJfJhJlJnJpJrJtJvJxJzJ|J~JJJJJϿϠsdUdFsFsdsUhhkCJaJmHCsHChh^CJaJmHCsHChh;!CJaJmHCsHChhCJaJmHCsHChh )ACJaJmHCsHChh[CJaJmHCsHChhzCJaJmHCsHChh5CJaJmHCsHChh^5CJaJmHCsHChh;!5CJaJmHCsHChh )A5CJaJmHCsHChh[5CJaJmHCsHCJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJĵӵӦėyjӵӵj[jhh;!CJUaJhhkCJaJmHCsHChh^CJaJmHCsHChh )ACJaJmHCsHChh0CJaJmHCsHChh>CJaJmHCsHChh\oJCJaJmHCsHChh;!CJaJmHCsHChhCJaJmHCsHChh[CJaJmHCsHChh3kCJaJmHCsHC JJJJJJJKKKKK KKKKKKKKK$K&K*K,K.KTK;sdsUFUUFs;hh3kCJaJmHCsHChh\oJCJaJmHCsHChh )ACJaJmHCsHChh[CJaJmHCsHChhCJaJmHCsHChh^CJaJmHCsHChhkCJaJmHCsHChh>CJaJmHCsHChh;!CJaJmHCsHCjhh;!CJUaJ!j>hh;!CJEHUaJ#jfJ hh;!CJUVaJTKVKXKZK\KlKnKpKtKvKxKzK~KKKKKKKKKKKKKK;sds;RA;!jChh;!CJEHUaJ#jfJ hh;!CJUVaJhh^CJaJmHCsHChh[CJaJmHCsHChhCJaJmHCsHChhkCJaJmHCsHChh3kCJaJmHCsHChh>CJaJmHCsHChh;!CJaJmHCsHCjhh;!CJUaJ!jDAhh;!CJEHUaJ#jJ hh;!CJUVaJKKKKKKKKKKLLLLL LLLLLLLLL L"L$L*L,L.L0Lӵ{l]]ӵl]hh3kCJaJmHCsHChh\oJCJaJmHCsHC)jEhh;!CJEHUaJmH sH #jJ hh;!CJUVaJ%jhh;!CJUaJmH sH hh;!CJaJmHCsHChh[CJaJmHCsHChhCJaJmHCsHChh^CJaJmHCsHChhkCJaJmHCsHC0L2L4L6L8L:L>L@LfLhLjLlLnLvLxL|L~LLLLLLĵlӦZE)jJhh;!CJEHUaJmH sH #jk0? hh;!CJUVaJ)jSHhh;!CJEHUaJmH sH #jkJ hh;!CJUVaJ%jhh;!CJUaJmH sH hh;!CJaJmHCsHChhCJaJmHCsHChhkCJaJmHCsHChh[CJaJmHCsHChh3kCJaJmHCsHChh>CJaJmHCsHCLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMMMMM MMMMMĵӵⵦĈӈyӗĦĵӵhh0CJaJmHCsHChh\oJCJaJmHCsHChh3kCJaJmHCsHChhkCJaJmHCsHChh>CJaJmHCsHChhCJaJmHCsHChh;!CJaJmHCsHChh[CJaJmHCsHChh^CJaJmHCsHC/MMMMMM M"M$M(M*M,M0M2M4MZM\M^M`MbMdMfMjMlMnMpMrMtMӵӵtdUӦFhhkCJaJmHCsHChh\oJCJaJmHCsHChh;!CJH*aJmHCsHC!jLhh;!CJEHUaJ#jqJ hh;!CJUVaJjhh;!CJUaJhh3kCJaJmHCsHChh;!CJaJmHCsHChh )ACJaJmHCsHChh[CJaJmHCsHChhCJaJmHCsHChh^CJaJmHCsHCtMvMzM|M~MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMĵӦyjX#jwJ hh;!CJUVaJjhh;!CJUaJhh )ACJaJmHCsHChhkCJaJmHCsHChh;!CJaJmHCsHChh\oJCJaJmHCsHChhCJaJmHCsHChh>CJaJmHCsHChh3kCJaJmHCsHChh[CJaJmHCsHChh^CJaJmHCsHCMMMMMMMMMMMMNNNNN N NNNNNNNNBNDNvgЅU#j{J hh;!CJUVaJhh0CJaJmHCsHChhkCJaJmHCsHChh3kCJaJmHCsHChh[CJaJmHCsHChh>CJaJmHCsHChhCJaJmHCsHChh^CJaJmHCsHChh;!CJaJmHCsHCjhh;!CJUaJ!jOhh;!CJEHUaJDNFNHNJNLNNNPNTNVNXNZN\N^N`NbNdNhNjNnNpNtNvNxNzN|N~NNNNNNuffWfбhh3kCJaJmHCsHChh\oJCJaJmHCsHChh^CJaJmHCsHChh )ACJaJmHCsHChh[CJaJmHCsHChhCJaJmHCsHChh>CJaJmHCsHChh;!CJH*aJmHCsHChh;!CJaJmHCsHCjhh;!CJUaJ!jCQhh;!CJEHUaJNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNO OӲӒteӃS#jJ hh;!CJUVaJhhCJaJmHCsHChhx.CJaJmHCsHChh\oJCJaJmHCsHChh>CJaJmHCsHC!jThh;!CJEHUaJ#jJ hh;!CJUVaJjhh;!CJUaJhh;!CJaJmHCsHChh[CJaJmHCsHChhkCJaJmHCsHC O OOOOOOOOO O"O$O&O(O*O,O2O4O6O8O:OCJaJmHCsHChh;!CJaJmHCsHCjhh;!CJUaJ!j?Vhh;!CJEHUaJ%^O`OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO˶ݧzkk\zM\zhh\oJCJaJmHCsHChh^CJaJmHCsHChh>CJaJmHCsHChh[CJaJmHCsHChhCJaJmHCsHChhkCJaJmHCsHChh3kCJaJmHCsHC)jXhh;!CJEHUaJmH sH #jJ hh;!CJUVaJhh;!CJaJmHCsHC%jhh;!CJUaJmH sH OOOOOOOOOOOOOPPP P PPPPPPPPP P"P$P&P(PNPĵtetVtttⵦhh3kCJaJmHCsHChh^CJaJmHCsHChh[CJaJmHCsHC!j[hh;!CJEHUaJ#jJ hh;!CJUVaJjhh;!CJUaJhh;!CJaJmHCsHChh>CJaJmHCsHChhCJaJmHCsHChhkCJaJmHCsHChh )ACJaJmHCsHCNPPPRPTPXPZP\P^P`PdPfPhPjPlPnPPPPPPPPP;ss`N9`)j_hh;!CJEHUaJmH sH #jJ hh;!CJUVaJ%jhh;!CJUaJmH sH hh[CJaJmHCsHChhCJaJmHCsHChh^CJaJmHCsHChhkCJaJmHCsHChh>CJaJmHCsHChh;!CJaJmHCsHCjhh;!CJUaJ!j]hh;!CJEHUaJ#jJ hh;!CJUVaJPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP Qĵ񦗦ĦӗӈĦӈӈyjjhh;!CJUaJhh )ACJaJmHCsHChh\oJCJaJmHCsHChh3kCJaJmHCsHChh[CJaJmHCsHChh^CJaJmHCsHChhkCJaJmHCsHChh;!CJaJmHCsHChh>CJaJmHCsHChhCJaJmHCsHC' Q"Q$Q&Q(Q*Q,Q.Q2Q4Q6Q8Q:QQ@QBQDQFQJQLQPQRQVQXQZQ\QͽrcTcrTETchh>CJaJmHCsHChhCJaJmHCsHChhkCJaJmHCsHChh3kCJaJmHCsHChh^CJaJmHCsHChh\oJCJaJmHCsHChh[CJaJmHCsHChh;!CJaJmHCsHChh;!CJH*aJmHCsHCjhh;!CJUaJ!jbhh;!CJEHUaJ#jǹJ hh;!CJUVaJ\Q^Q`QbQfQhQjQlQnQvQxQzQ|QQQQQQQQQQQQQQQQQQQĵĦr]Nӗhh )ACJaJmHCsHC)jdhh;!CJEHUaJmH sH #j̹J hh;!CJUVaJ%jhh;!CJUaJmH sH hhkCJaJmHCsHChh[CJaJmHCsHChh^CJaJmHCsHChhCJaJmHCsHChh>CJaJmHCsHChh3kCJaJmHCsHChh;!CJaJmHCsHCQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQRRR R RRR6R8RӵĵyfT#jҹJ hh;!CJUVaJ%jhh;!CJUaJmH sH hhkCJaJmHCsHChh )ACJaJmHCsHChh>CJaJmHCsHChh\oJCJaJmHCsHChh[CJaJmHCsHChh^CJaJmHCsHChhCJaJmHCsHChh3kCJaJmHCsHChh;!CJaJmHCsHC8R:RRNRPRRRTRVRXRZRRRRRRRRRRRRRRȹ}kZ}ȹK<hh )ACJaJmHCsHChh^CJaJmHCsHC!j=ihh;!CJEHUaJ#jֹJ hh;!CJUVaJjhh;!CJUaJhhkCJaJmHCsHChhCJaJmHCsHChh[CJaJmHCsHChh>CJaJmHCsHChh;!CJaJmHCsHC%jhh;!CJUaJmH sH )j'ghh;!CJEHUaJmH sH RRRRRRRRRRRRRRRRRRRϼϩp`QB3hh>CJaJmHCsHChhkCJaJmHCsHChh )ACJaJmHCsHChh;!5CJaJmHCsHC%hh3k56>*CJaJmHCsHC%hhk56>*CJaJmHCsHC%hh;!56>*CJaJmHCsHC%hh^56>*CJaJmHCsHC%hh56>*CJaJmHCsHC%hh[56>*CJaJmHCsHChh;!CJaJmHCsHChhCJaJmHCsHCRRRRRRRRRRRRSSS SSSSSSSSSĵⵗzi^SH==S=hh3kCJaJhh\oJCJaJhhCJaJhh^CJaJ!jkhh;!CJEHUaJ#j޹J hh;!CJUVaJhh;!CJaJjhh;!CJUaJhh\oJCJaJmHCsHChh;!CJaJmHCsHChhCJaJmHCsHChh )ACJaJmHCsHChh[CJaJmHCsHChh3kCJaJmHCsHCS S"S$S&S(S*S,S.S4S6S8SBSDSFSHSJSLSNSPSRSTSVSXSZS\S`SbSdSfSpSrSSSSSSSɨxg!jmhh;!CJEHUaJ#jJ hh;!CJUVaJhh;!CJaJmH sH jhh;!CJUaJhh>CJaJhh^CJaJhh )ACJaJhhCJaJhhkCJaJhh3kCJaJhh;!CJaJhh[CJaJ%SSSSSSSSSSSSSSTTTTT"T$T4TT@TBTFTHT·š~oo]L~!jIuhh;!CJEHUaJ#jJ hh;!CJUVaJhh;!CJaJmH sH hh>CJaJ!j shh;!CJEHUaJ#jJ hh;!CJUVaJhhCJaJhh3kCJaJhh;!CJaJjhh;!CJUaJ!jBphh;!CJEHUaJ#jJ hh;!CJUVaJHTJTLTNTPTRTTTVTZT\T^T`TbTdTfThTpTrTtTxTzT|T~TTTTTTԾ߳ԾsdUsFhh3k56>*CJaJhhk56>*CJaJhh^56>*CJaJhh[56>*CJaJhh56>*CJaJhh;!5CJaJhh>CJaJhh3kCJaJhh\oJCJaJhh;!CJaJhh )ACJaJhh[CJaJhhCJaJhh^CJaJhhkCJaJTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTøvk\M\hh;!56>*CJaJhh^56>*CJaJhhkCJaJhh\oJCJaJhh3kCJaJhhCJaJhh[CJaJhh )ACJaJhh>CJaJhh;!CJaJhh56>*CJaJhh>56>*CJaJhh\oJ56>*CJaJhh[56>*CJaJTTTTTTTTTTTTUUU&U,U0U2UøvjZJ:hh5CJaJmH sH hh[5CJaJmH sH hh;!5CJaJmH sH hh;!5CJaJhhkCJaJhh )ACJaJhh>CJaJhh\oJCJaJhh[CJaJhhCJaJhh;!CJaJhh56>*CJaJhh3k56>*CJaJhh[56>*CJaJhhk56>*CJaJ2U4U6U8U:U5CJaJmH sH hh;!5CJaJhh3k5CJaJmH sH hhk5CJaJmH sH hh[5CJaJmH sH hh5CJaJmH sH hh;!5CJaJmH sH hh^5CJaJmH sH +UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUϿߟs߯c߯TEhh>CJaJmH sH hh;!CJaJmH sH hhz5CJaJmH sH hh3k5CJaJmH sH hh>5CJaJmH sH hh;!5CJaJhh^5CJaJmH sH hh;!5CJaJmH sH hh5CJaJmH sH hhk5CJaJmH sH hh[5CJaJmH sH hh )A5CJaJmH sH UUUUUUUUUUUUUUUUUUVVV VVVV$V&V(V*V,V.V0V4V6V8V:VV@VBVDVHVJVLVĵ}ĵČӌnĵӌČhh\oJCJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh;!CJaJhh^CJaJmH sH hh;!CJaJmH sH hhCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hhkCJaJmH sH +LVNVPVRVTVVVXVZV\V^VbVdVfVhVjVlVnVtVvVxVzV|V~VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVĵӦӵėӗyĵӦӵėĵhh\oJCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh;!CJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh^CJaJmH sH hhCJaJmH sH hh )ACJaJmH sH /VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWWW W WWW6WӵĦĈĦynhh;!CJaJjhh;!CJUaJhh^CJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh;!CJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hhCJaJmH sH %6W8W:WWDWHWJWLWNWPWRWTWVWXWZW^W`WbWdWfWjWnW³whwYJ;wJYJhhCqCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh^CJaJmH sH hhCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh;!CJaJmH sH hh;!CJaJjhh;!CJUaJ!jwhh;!CJEHUaJ#jJ hh;!CJUVaJnWpWrWtWvWzW|W~WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWĵӦӈyӈhh\oJCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh;!CJaJmH sH hh[CJaJmH sH hhCJaJmH sH -WWWXXXXXX X*X,X.X8X:XJXRXTXVXXXZX\X^X`XbXdXyncXMBhh[CJaJhhCJaJhh^CJaJhhkCJaJhh>CJaJ!j}hh;!CJEHUaJ#jJ hh;!CJUVaJjhh;!CJUaJ)jzhh;!CJEHUaJmH sH #jJ hh;!CJUVaJhh;!CJaJmH sH hh;!CJaJ%jhh;!CJUaJmH sH dXfXhXjXlXXXXXXXXXXXXXXXXYY Y YYYY$Y&Y6Y>Y߾ߢ߅tߢiZZhh;!CJaJmH sH hhCJaJ!jhh;!CJEHUaJ#jJ hh;!CJUVaJhh^CJaJhh3kCJaJ!jhh;!CJEHUaJ#j J hh;!CJUVaJjhh;!CJUaJhh;!CJaJhh[CJaJhh )ACJaJ>Y@YBYDYFYHYJYLYNYPYRYTYVY|Y~YYYYYYYYYYYYYY·n]¡RGhh3kCJaJhh\oJCJaJ!jdžhh;!CJEHUaJ#jdJ hh;!CJUVaJhh )ACJaJhh[CJaJhhCJaJhh^CJaJhhkCJaJhh>CJaJhh;!CJaJjhh;!CJUaJ!jhh;!CJEHUaJ#jeJ hh;!CJUVaJYYYYYYYYYYYYYZZZZ ZZZZZ$Z&Z(Z2Z4ZDZLZNZɾvggU#jbJ hh;!CJUVaJhh;!CJaJmH sH hh )ACJaJ!jhh;!CJEHUaJ#jcJ hh;!CJUVaJjhh;!CJUaJhh^CJaJhhCJaJhhkCJaJhh>CJaJhh[CJaJhh3kCJaJhh;!CJaJYY ZZZZ[\\\.]^]]]^____8`$a$gd;!$ & Fdha$gd;!$ & Fdha$gd;!$ & Fdha$gd;! $dha$gd;! Sdh`Sgd;!$Sdh`Sa$gd;!NZPZRZTZVZXZZZ\Z^Z`ZbZdZfZhZjZlZnZpZrZtZvZxZ|Z~ZZZZZZZZZZZZɾԇԾԝ|ԇjY!jhh;!CJEHUaJ#jaJ hh;!CJUVaJhh\oJCJaJhh3kCJaJhh )ACJaJhh[CJaJhhCJaJhh^CJaJhhkCJaJhh>CJaJhh;!CJaJjhh;!CJUaJ!jhh;!CJEHUaJ"ZZZZZZZZZZZZZZZZ[[ [ [[[>[@[B[D[F[H[J[L[N[t[v[ɾɳߨɳvk߳Y#jJ hh;!CJUVaJhh\oJCJaJ!jhh;!CJEHUaJ#j`J hh;!CJUVaJjhh;!CJUaJhh )ACJaJhh;!CJaJhh>CJaJhhCJaJhh3kCJaJhh[CJaJhhkCJaJhh^CJaJ v[x[z[|[~[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[\ԾԖzo``N#jJ hh;!CJUVaJhh;!CJaJmH sH hhCJaJhh>CJaJ!jhh;!CJEHUaJ#jJ hh;!CJUVaJhhkCJaJhh3kCJaJhh[CJaJhh^CJaJhh;!CJaJjhh;!CJUaJ!jhh;!CJEHUaJ\\\\\ \ \\\\\\\\\\ \"\$\&\(\*\.\0\2\4\6\8\:\<\>\@\D\F\H\J\L\N\P\R\T\V\X\Z\\\`\b\d\f\ɾԨԳԾɒ|ɨɨԇ|ɝԳhhzCJaJhh\oJCJaJhh )ACJaJhh[CJaJhhCJaJhh^CJaJhhkCJaJhh>CJaJhh;!CJaJjhh;!CJUaJ!jזhh;!CJEHUaJ0f\h\j\l\n\p\r\t\v\x\z\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\߾߳jԾ߾ɾ)jhh;!CJEHUaJmH sH #jJ hh;!CJUVaJhh;!CJaJmH sH %jhh;!CJUaJmH sH hh;!CJaJhhkCJaJhh3kCJaJhh^CJaJhh[CJaJhh>CJaJhhCJaJ%\\\\\]&](]*],].]0]V]X]Z]\]^]`]]]]]]]]]߯ߌ{iXMBhh[CJaJhh3kCJaJ!jhh;!CJEHUaJ#jJ hh;!CJUVaJ!jthh;!CJEHUaJ#jJ hh;!CJUVaJ!jћhh;!CJEHUaJ#jJ hh;!CJUVaJjhh;!CJUaJhh;!CJaJmH sH hh;!CJaJhhCJaJhh )ACJaJ]]]]]]]]]]]]]]]^^ ^ ^^^^^^^^^ ^߾ߞߞߌ{peZOOhh[CJaJhh^CJaJhhkCJaJhh>CJaJ!jhh;!CJEHUaJ#jJ hh;!CJUVaJhh;!CJaJmH sH !jhh;!CJEHUaJ#jJ hh;!CJUVaJjhh;!CJUaJhh;!CJaJhhCJaJhh )ACJaJ ^$^&^(^*^,^.^0^2^:^<^>^B^D^F^H^J^L^N^P^R^T^V^X^`^b^d^f^h^j^l^n^p^r^^^^^Գߨɳ߾ɨq`!j8hh;!CJEHUaJ#jJ hh;!CJUVaJjhh;!CJUaJhhSlCJaJhh )ACJaJhhkCJaJhh[CJaJhh;!CJaJhhCJaJhh^CJaJhh>CJaJhh3kCJaJhh\oJCJaJ%^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ________ _"_$_&_(_*_,_._2_4_6_ɾ꨾|k``Ծ߳`hhkCJaJ!j,hh;!CJEHUaJ#jJ hh;!CJUVaJjhh;!CJUaJhh>CJaJhh )ACJaJhh3kCJaJhhCJaJhhCqCJaJhh^CJaJhh\oJCJaJhh[CJaJhh;!CJaJ%6_8_:_<_>_F_H_J_L_P_R_T_V_X_Z_\_`_b_d_f_h_j_l_n_p_r_t_v_x_z_|_~___________________________골ԨߝԒԨԳɳԒhh0CJaJhh>CJaJhh^CJaJhhkCJaJhh\oJCJaJhh )ACJaJhh;!CJaJhhCJaJhh3kCJaJhh[CJaJ9____________________________````` `ߵymyaUhh )A5CJaJhh>5CJaJhh05CJaJhh3k5CJaJhhk5CJaJhh^5CJaJhh5CJaJhh[5CJaJhh;!5CJaJhhgCJaJmHCsHChh;!CJaJmHCsHChh;!CJaJhhCJaJhh )ACJaJ! ` ````````` `"`$`&`(`*`,`.`0`2`8`<`>`@`B`D`F`H`N`P`R`T`Ϸ}rg}r\Qhh3kCJaJhhkCJaJhh;!CJaJhh^CJaJhhCJaJhh[CJaJhh^5CJaJhh\oJ5CJaJhhx.5CJaJhh5CJaJhh>5CJaJhhk5CJaJhh3k5CJaJhh;!5CJaJhh[5CJaJT`V`X`Z`\`^```b`d`f`h`j`l`n`p`r`t`v`x`|```````````````````````````````````````ԳԳ߳ԳԳ߳ԳhhCqCJaJhh3kCJaJhh\oJCJaJhh>CJaJhh )ACJaJhh^CJaJhh;!CJaJhhkCJaJhh[CJaJhhCJaJ9```````````````````aaaaa a aaaaaaaa"a&a(a*a,a.a0a2a4a8a:aaBaDaHaJaLaNaPaRaTaVaXaZa\a`aɳߨɳߝɳߨ߳ɨߨɨhh0CJaJhh3kCJaJhh^CJaJhh )ACJaJhhCJaJhh>CJaJhh;!CJaJhhkCJaJhh[CJaJ;`ahajalanaparavaxaza|aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaɾߨߝɒɝ߳ɾɝɳߨߨߝɝhh0CJaJhh3kCJaJhh^CJaJhh>CJaJhh\oJCJaJhh;!CJaJhhkCJaJhh[CJaJhhCJaJhhSlCJaJ9aaaaaabbbbb bbbbbbbb b"b$b&b(b*b,b.b2b4b8b:b>b@bBbDbFbHbJbLbNbRbTbXbZb\b^b`bbbdbhbjblbnbpbrbtbvbzb|b~bbbbɾԾ߾Ԩ߾ԝɝԨԨ߳hh\oJCJaJhh>CJaJhh )ACJaJhhkCJaJhh^CJaJhh;!CJaJhh[CJaJhh3kCJaJhhCJaJ>8`bc"deg*hnhDjjPkktllmnLooopBpDpFppp$ndh`na$gd;!dhgd;! $dha$gd;!$Sdh`Sa$gd;!bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbzodYNChh[CJaJhhCJaJhh^CJaJhhkCJaJhh>CJaJ!jhh;!CJEHUaJ#jJ hh;!CJUVaJjhh;!CJUaJ)jѬhh;!CJEHUaJmH sH #jJ hh;!CJUVaJhh;!CJaJmH sH %jhh;!CJUaJmH sH hh;!CJaJbbbbbbccccc c c2c4c6c8c:cJcLcNcPcRcTcVcXc\c^cbcfchclcnc~ccccccccccԾߙ߇v߾k߾꾨߾kɨhhkCJaJ!j/hh;!CJEHUaJ#jJ hh;!CJUVaJjhh;!CJUaJhhCJaJhh^CJaJhh>CJaJhh3kCJaJhh\oJCJaJhh;!CJaJhh[CJaJhh )ACJaJ*ccccccccccccc"d$d&d(d*d,d.d0d2d6d8d:dd@dBdJdLdNdRdTdVdXdZd\d^d`dɾ߯ߝ߁vԾvjhh[5CJaJhh\oJCJaJhh>CJaJ!jEhh;!CJEHUaJ#jJ hh;!CJUVaJjhh;!CJUaJhh[CJaJhh^CJaJhh3kCJaJhh;!CJaJhhCJaJhhkCJaJ'`dbdddfdhdjdldndpdrdtdvdxd|d~ddddddddddddddd÷ϟ緟۟|qf[PhhCJaJhh>CJaJhhkCJaJhh )ACJaJhh;!CJaJhh\oJ5CJaJhhx.5CJaJhh5CJaJhh>5CJaJhhk5CJaJhh3k5CJaJhh[5CJaJhh^5CJaJhh;!5CJaJhh )A5CJaJdddddddddddddddddddddddddddddddddddɳɳɤwhYhh3k56>*CJaJhhk56>*CJaJhh;!56>*CJaJhh^56>*CJaJhh56>*CJaJhh[56>*CJaJhh>CJaJhh\oJCJaJhh;!CJaJhhCJaJhh )ACJaJhh[CJaJhh3kCJaJ"ddddddddddeeeee eeeeee$e&e(eôå𖋀uj_TIu>IThhSlCJaJhh )ACJaJhh[CJaJhh3kCJaJhh^CJaJhhCJaJhh0CJaJhh;!CJaJhh56>*CJaJhh3k56>*CJaJhh^56>*CJaJhh[56>*CJaJhh>56>*CJaJhh;!56>*CJaJhhk56>*CJaJ(e*e,e.e2e4e6e8e:eCJaJ9eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeffffffffffff f"f$f&f(f*f,f.f0f2f4f8f:f>f@fBfDfɾ߳߾ԨԝԒɇԳɾɳɾԾhh\oJCJaJhhCJaJhhCqCJaJhh^CJaJhhCJaJhh[CJaJhh3kCJaJhh;!CJaJhh>CJaJhhkCJaJhh )ACJaJ5DfFfHfJfLfNfPfVfXfZf\f^f`fbfdfffhflfnfrftfvfxfzfffffffffffffffffffffffffffffffffff߳߾ߨԨߝhh\oJCJaJhh )ACJaJhh>CJaJhh0CJaJhh3kCJaJhhkCJaJhhCJaJhh;!CJaJhh^CJaJhh[CJaJ9fffffffffffffffffffggggg g gggggggggg g$g&g(g*g.g0g2g4g6g:gg@gBgDgFgHgJgLgPgRgTg߾골ԳԝߒԒԒԳߨԾԒhh\oJCJaJhhkCJaJhh )ACJaJhh>CJaJhh^CJaJhh0CJaJhh;!CJaJhhCJaJhh[CJaJhh3kCJaJ9TgVgZg\g`gbgdgfghgjglgrgtgvgxgzg|g~gggggggggggggggggggggggggggggggɾߨ߳ߨߝߝԒ߳߃jhh;!CJUaJhh\oJCJaJhh>CJaJhh0CJaJhh3kCJaJhhkCJaJhh^CJaJhhCJaJhh;!CJaJhh[CJaJhh )ACJaJ/ggggghhh h hhhhhhhhh h$h&h*h8hhdhfhhhjhnh·€‹ucR!jYhh;!CJEHUaJ#jJ hh;!CJUVaJhhCJaJhh0CJaJhh3kCJaJhhkCJaJhh^CJaJhh[CJaJhhCJaJhh;!CJaJjhh;!CJUaJ!jhh;!CJEHUaJ#jJ hh;!CJUVaJnhphrhthvhxhzh|hhhhhhhhhhhhhhhhhhhiiii iiiԾvdS߾ԁ!jhh;!CJEHUaJ#jJ hh;!CJUVaJhhkCJaJhh>CJaJ!jhh;!CJEHUaJ#jJ hh;!CJUVaJjhh;!CJUaJhh;!CJaJhhCJaJhh[CJaJhh3kCJaJhh^CJaJhhzCJaJ iiii*i,i.i0i2i6i8i:iiBiDiFiHiJiLiNiPiTiViXiZi\i^i`ibidifihilinipirivixiii߾߾ɝ߾߃q#jJ hh;!CJUVaJjhh;!CJUaJhh& CJaJhhkCJaJhh\oJCJaJhh )ACJaJhh3kCJaJhh[CJaJhh^CJaJhh;!CJaJhh>CJaJhhCJaJ(iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijjjjj jjjjjjj j"j&j(j*jԾɳԾɒ|ԳɨԨɳ|hh0CJaJhh )ACJaJhhkCJaJhh^CJaJhhCJaJhh[CJaJhh>CJaJhh3kCJaJhh;!CJaJjhh;!CJUaJ!jhh;!CJEHUaJ0*j,j.j0j2j4j8jj@jBjXjZjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjԺԨԌ߁vk`U`Ԍhh>CJaJhh\oJCJaJhhkCJaJhhSlCJaJhh )ACJaJhh3kCJaJ!j7hh;!CJEHUaJ#jJ hh;!CJUVaJjhh;!CJUaJhh0CJaJhh;!CJaJhh[CJaJhhCJaJhh^CJaJ!jjjjjjjjjjjjjjjjjkk kkkkkkkk"k$k(k*k:kkBkDkFkJkLkTkXkZk\kɾɳԤԒvvvɳvԳkhh^CJaJhh3kCJaJ!jhh;!CJEHUaJ#j J hh;!CJUVaJjhh;!CJUaJhhCJaJhhkCJaJhh>CJaJhh;!CJaJhh )ACJaJhh[CJaJhh\oJCJaJ*\k^kbkdkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkllɸꭢꁭvdS!jjhh;!CJEHUaJ#jJ hh;!CJUVaJhhCJaJhh0CJaJhhkCJaJhh^CJaJhh[CJaJhhCJaJ!jhh;!CJEHUaJ#jJ hh;!CJUVaJjhh;!CJUaJhh;!CJaJhh3kCJaJ ll l llllllll l$l&l(l,l.l2l4lZl\l^l`lbljlllnltlvlxllllɾԳԨvcTThh;!CJaJmHsH%jhh;!CJUaJmHsH!jhh;!CJEHUaJ#jJ hh;!CJUVaJjhh;!CJUaJhh\oJCJaJhhkCJaJhh^CJaJhh>CJaJhhCJaJhh3kCJaJhh[CJaJhh;!CJaJ lllllllllllllllllllllllllllλqq_NChhCJaJ!jbhh;!CJEHUaJ#j%J hh;!CJUVaJhh;!CJaJmHsHjhh;!CJUaJhh )ACJaJhh[CJaJhhkCJaJhh3kCJaJ%jhh;!CJUaJmHsH)j>hh;!CJEHUaJmHsH#j!J hh;!CJUVaJhh;!CJaJlmm m mmmmmmmmmmDmFmHmJmLmNmźŊ{iXI:hhkCJaJmHCsHChh )ACJaJmHCsHC!j1hh;!CJEHUaJ#j@J hh;!CJUVaJhh;!CJaJmHCsHCjhh;!CJUaJhh;!CJaJhh3kCJaJhhCJaJhh^CJaJhhgCJaJmHCsHChh>CJaJhh[CJaJhh )ACJaJhhSlCJaJNmPmRmTmVmXm\m^m`mbmdmfmhmnmpmrmtmvmxmĴ{h{UB/h%hh )A56>*CJaJmHCsHC%hh3k56>*CJaJmHCsHC%hhk56>*CJaJmHCsHC%hh;!56>*CJaJmHCsHC%hh^56>*CJaJmHCsHC%hh56>*CJaJmHCsHC%hh[56>*CJaJmHCsHChh;!5CJaJmHCsHChh;!CJaJmHCsHChh>CJaJmHCsHChh[CJaJmHCsHChhCJaJmHCsHCxm|m~mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmƳ٠z썳gƍƳTDhh;!5CJaJmHCsHC%hh )A56>*CJaJmHCsHC%hh^56>*CJaJmHCsHC%hh;!56>*CJaJmHCsHC%hh56>*CJaJmHCsHC%hh>56>*CJaJmHCsHC%hh[56>*CJaJmHCsHC%hhk56>*CJaJmHCsHC%hh\oJ56>*CJaJmHCsHC%hh3k56>*CJaJmHCsHCmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmnnn n nnnnnnnn n"n$n&n(n*n,nⵦӗ񵦵ėĦӗĈĵӦĦyhh0CJaJmHCsHChh^CJaJmHCsHChh;!CJaJmHCsHChhCJaJmHCsHChh>CJaJmHCsHChh[CJaJmHCsHChhkCJaJmHCsHChh\oJCJaJmHCsHChh3kCJaJmHCsHC/,n.n0n2n4n6n8nn@nBnDnFnJnLnNnPnRnTnXn\n^n`nbndnfnhnjnlnnntnvnxnzn|n~nnnnnnnnnnnnnnӵӦӦӦĈӗ񈗵Ĉӗhh )ACJaJmHCsHChhkCJaJmHCsHChh^CJaJmHCsHChh>CJaJmHCsHChh3kCJaJmHCsHChh[CJaJmHCsHChh;!CJaJmHCsHChhCJaJmHCsHC0nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnĵӦėĦĦӗyj[Phh;!CJaJhh^CJaJmH sH hhCJaJmH sH hh;!CJaJmH sH hhzCJaJmHCsHChh^CJaJmHCsHChh;!CJaJmHCsHChhCJaJmHCsHChh>CJaJmHCsHChh[CJaJmHCsHChhkCJaJmHCsHChh\oJCJaJmHCsHCnnnnoooo o"o$o&o,o.o0o2o4o6o8o:ooBoFoHoLoZo`o⡒teZtKhhCJaJmH sH hh;!CJaJhh0CJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh[CJaJmH sH hhCJaJmH sH !j$hh;!CJEHUaJ#jJJ hh;!CJUVaJjhh;!CJUaJhh;!CJaJmH sH hh3kCJaJmH sH `ohojolonoporotovoxozoooooooooo쳠ٍzk\Q?#jTJ hh;!CJUVaJhh;!CJaJjhh;!CJUaJhh;!CJaJmH sH %hhk56>*CJaJmH sH %hh^56>*CJaJmH sH %hh56>*CJaJmH sH %hh;!56>*CJaJmH sH %hh>56>*CJaJmH sH %hh[56>*CJaJmH sH %hh3k56>*CJaJmH sH oooooooooooooooooooooooooppp p"p2p:pԾ||iZZhh;!CJaJmH sH %jhh;!CJUaJmH sH hh )ACJaJhh^CJaJhh[CJaJhh3kCJaJhh\oJCJaJhhCJaJhhkCJaJhh>CJaJhh;!CJaJjhh;!CJUaJ!jhh;!CJEHUaJ:pp@pFpHpJpLpPpRpTpVpXpZp\p^pbpŶwgWGg7gGhh3k5CJaJmHCsHChh>5CJaJmHCsHChh05CJaJmHCsHChh[5CJaJmHCsHChh^5CJaJmHCsHChh\oJ5CJaJmHCsHChh5CJaJmHCsHChh;!CJaJmHCsHChhgCJaJmHCsHC%jhh;!CJUaJmH sH )jhh;!CJEHUaJmH sH #j`J hh;!CJUVaJbpdpfpjplpnppprptpvpxp|p~pppppppppp߿ﯿqbSbDhh>CJaJmHCsHChh )ACJaJmHCsHChh[CJaJmHCsHChh^CJaJmHCsHChh;!CJaJmHCsHChhk5CJaJmHCsHChh3k5CJaJmHCsHChh^5CJaJmHCsHChh[5CJaJmHCsHChh>5CJaJmHCsHChh\oJ5CJaJmHCsHChh;!5CJaJmHCsHCpppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppqqqq q qqqqⵦӦӵĵ⦗ӵĦhh )ACJaJmHCsHChh>CJaJmHCsHChh;!CJaJmHCsHChhkCJaJmHCsHChh3kCJaJmHCsHChh^CJaJmHCsHChh[CJaJmHCsHChhCJaJmHCsHC5qqqqq q"q$q&q(q*q4q8q:qq@qBqDqJqLqNqPqRqTqVqXqZq^q`qbqdqfqhqjqlqnqpqrqtqvqqqqqqqqĵӦyӈyyĦӦhhkCJaJmHCsHChh )ACJaJmHCsHChh3kCJaJmHCsHChhCJaJmHCsHChh\oJCJaJmHCsHChh^CJaJmHCsHChh;!CJaJmHCsHChh>CJaJmHCsHChh[CJaJmHCsHC/p.qzqqbrr"sssstttttt t"t$t&t(t*t,t.t $h^ha$gd;! $dha$gd;!$Sdh`Sa$gd;!$ndh`na$gd;!qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqrr rrrrrrrrr"r$rĵӦӗӦyĈyyӵӦhh\oJCJaJmHCsHChhCJaJmHCsHChh>CJaJmHCsHChh )ACJaJmHCsHChh;!CJaJmHCsHChh3kCJaJmHCsHChh[CJaJmHCsHChhkCJaJmHCsHChh^CJaJmHCsHC/$r&r(r.r2r4r6r8r:rr@rBrJrLrPrRrTrVrZr\r^rhrlrnrprrrtrvrxr~rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrӦӗӈĵĈhhCJaJmHCsHChh3kCJaJmHCsHChhzCJaJmHCsHChhkCJaJmHCsHChh^CJaJmHCsHChh;!CJaJmHCsHChh>CJaJmHCsHChh[CJaJmHCsHC5rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrsssss s ssss񵗵ӈyӦjhh\oJCJaJmHCsHChhx.CJaJmHCsHChh>CJaJmHCsHChh^CJaJmHCsHChhCJaJmHCsHChh;!CJaJmHCsHChh )ACJaJmHCsHChhkCJaJmHCsHChh3kCJaJmHCsHChh[CJaJmHCsHC(ssssss(s,s.s0s2s4s6s8s>s@sBsDsFsHsPsRsTsVsXsZs\s^s`sbshsjsnspstsvsxs|s~ssssĵӗėĈӦyĈėĈyjĦhh )ACJaJmHCsHChh>CJaJmHCsHChh3kCJaJmHCsHChh^CJaJmHCsHChh;!CJaJmHCsHChhkCJaJmHCsHChh[CJaJmHCsHChhCJaJmHCsHChh\oJCJaJmHCsHChh& CJaJmHCsHC)sssssssssssssssssssssĵӖvfVfFFV6Vhh>5CJaJmHCsHChh3k5CJaJmHCsHChh[5CJaJmHCsHChh^5CJaJmHCsHChh\oJ5CJaJmHCsHChh5CJaJmHCsHChh;!5CJaJmHCsHChh^CJaJmHCsHChh[CJaJmHCsHChhkCJaJmHCsHChh;!CJaJmHCsHChh3kCJaJmHCsHChhCJaJmHCsHCsssssssssssssssssssssss t tϿϯߏo`Q?#jrJ hh;!CJUVaJhh;!CJaJmHCsHCjhh;!CJUaJhh3k5CJaJmHCsHChhCq5CJaJmHCsHChh^5CJaJmHCsHChh[5CJaJmHCsHChh\oJ5CJaJmHCsHChh;!5CJaJmHCsHChh>5CJaJmHCsHChh5CJaJmHCsHChhk5CJaJmHCsHC ttttTtVtXt^tdthtjtltntptrtttzt|t~tttо~rfZNfrZBr6rfhh3k5CJaJhhk5CJaJhh;!5CJaJhh^5CJaJhh5CJaJhh[5CJaJhh;!5CJaJmHCsHChh\oJ5CJaJmHCsHChh[5CJaJmHCsHChh5CJaJmHCsHC"hh;!56CJaJmHCsHChh;!CJaJmHCsHCjhh;!CJUaJ!j hhgCJEH\UaJtttttttttttttttttttttttttttttt÷ۛ{k{[Kkhh3k5CJaJmH sH hhk5CJaJmH sH hh;!5CJaJmH sH hh^5CJaJmH sH hh5CJaJmH sH hh[5CJaJmH sH hh>5CJaJhh5CJaJhh3k5CJaJhh^5CJaJhh;!5CJaJhhk5CJaJhh[5CJaJ.ttt upuuvTvvv wyV{ |T||}}$Sdh^Sa$gd;!h^hgd;!$ndh`na$gd;!$Sdh`Sa$gd;! $dha$gd;!$ & Fdha$gdg $ & Fa$gdg $h^ha$gd;!ttttttttttttttttttttttttttuuuuu uϿϿo߿_ߟSo_߯hh;!5CJaJhh3k5CJaJmH sH hh\oJ5CJaJmH sH hh^5CJaJmH sH hh>5CJaJmH sH hh;!5CJaJmH sH hh5CJaJmH sH hh[5CJaJmH sH hh )A5CJaJmH sH hhk5CJaJmH sH hh& 5CJaJmH sH u uuuuuuu u"u&u(u*u.u0u2u4u6u8uu@uBuHuJuLuNuósc߃SσC߃Shh& 5CJaJmH sH hh\oJ5CJaJmH sH hhk5CJaJmH sH hhz5CJaJmH sH hh;!5CJaJmH sH hh>5CJaJmH sH hh[5CJaJmH sH hh3k5CJaJmH sH hh;!5CJaJhh^5CJaJmH sH hh5CJaJmH sH hh05CJaJmH sH NuPuRuTuVuXuZu\u^u`udufujupurutuvuzu|u~uuuu߿ߟsg[OgCg[Chh5CJaJhh3k5CJaJhh>5CJaJhh[5CJaJhh>5CJaJmH sH hh3k5CJaJmH sH hh;!5CJaJhh^5CJaJmH sH hh05CJaJmH sH hh;!5CJaJmH sH hh[5CJaJmH sH hh5CJaJmH sH hhk5CJaJmH sH uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuvvvvv v v÷۫÷ëßۓhh& 5CJaJhh )A5CJaJhhk5CJaJhh3k5CJaJhh>5CJaJhh[5CJaJhh05CJaJhh;!5CJaJhh5CJaJhh^5CJaJ5 vvvvvvv v"v$v&v(v*v,v.v2v4v6v:vv@vBvDvFvHvLvNvPvTvVvXv\v^v`vbvdvfvhvjvlvnvpvrvvvxvzv~vvvvv翳烧翳烛珛hh3k5CJaJhh>5CJaJhhg5CJaJhh[5CJaJhh^5CJaJhh\oJ5CJaJhhg5CJaJmHCsHChh;!5CJaJhh5CJaJhhk5CJaJ3vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwwww w wwwwwϫϫ۷ϷϷ󓇫÷|qf[hh3kCJaJhh[CJaJhh\oJCJaJhh;!CJaJhhSl5CJaJhh\oJ5CJaJhh5CJaJhh>5CJaJhh;!5CJaJhhk5CJaJhh[5CJaJhh3k5CJaJhhg5CJaJhh^5CJaJ#wwwwww w"w$w&w*w,w0w4w6w:wwBwDwFwHwJwLwNwPwRwTwVwXwZw^w`wdwhwjwnwpwrwvwxwzw|w~ww߾ԳԝԨߒ߾Ծ|ߨԝԨߒ߾hhx.CJaJhhCqCJaJhh\oJCJaJhhzCJaJhh>CJaJhh3kCJaJhh^CJaJhh0CJaJhh;!CJaJhhCJaJhhkCJaJhh[CJaJ,wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwxxx x xxɾԨ߾Ծߝ߾߾ɳԾɾԾhh0CJaJhh^CJaJhh3kCJaJhh\oJCJaJhh;!CJaJhhkCJaJhh[CJaJhhCJaJhh>CJaJhh& CJaJ9xxxxxx x"x$x&x*x,x.x0x2x4x8x:xx@xBxDxFxHxLxNxPxRxTxVxXxZx\x^x`xbxdxfxjxlxnxpxrxtxvxxxzx|x~xxxxxxxxxɳɳ골ɾߝɝ߳ɨ߾ɳ߾ߝɳhh )ACJaJhh\oJCJaJhh0CJaJhhkCJaJhh^CJaJhh[CJaJhh3kCJaJhh;!CJaJhhCJaJhh>CJaJ9xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxyyyyɾ߾ɳԨ߳߾ߝ꾝ߒ߾ߝhh )ACJaJhh>CJaJhh3kCJaJhh^CJaJhhCJaJhh0CJaJhh\oJCJaJhh;!CJaJhhkCJaJhh[CJaJ4yyy y"y$y&y(y*y0y2y4y6y:yy@yDyFyHyJyNyRyTyVyXyZy\y^y`ybydyfyhylynypyrytyvyxyzy|y~yyyyyyß۟Ç{hh05CJaJhh\oJ5CJaJhh>5CJaJhh )A5CJaJhh& 5CJaJhh3k5CJaJhhk5CJaJhh^5CJaJhh5CJaJhh[5CJaJhh;!5CJaJ0yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyz zzz;;ͬ͐ͅzoo;;]L!jhh;!CJEHUaJ#jJ hh;!CJUVaJhhCJaJhh[CJaJhhkCJaJhh>CJaJ!jihh;!CJEHUaJ#jJ hh;!CJUVaJhh;!CJaJmH sH hh;!CJaJjhh;!CJUaJhh;!5CJaJhh>5CJaJzzzzzzz z"z$z(z,z.z0z2z6z8z:zz@zBzDzFzHzJzLzNzPzZz\zlztzvzxzzz|zzzzzĹĮϣژĮ嘹wf!jhh;!CJEHUaJ#jJ hh;!CJUVaJhh;!CJaJmH sH hh\oJCJaJhhkCJaJhh3kCJaJhh[CJaJhh^CJaJhh>CJaJhhCJaJhh;!CJaJjhh;!CJUaJ(zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzɾ߾߾꾳߾ԤwhYhh\oJ56>*CJaJhh>56>*CJaJhh;!56>*CJaJhh56>*CJaJhhk56>*CJaJhhz56>*CJaJhh\oJCJaJhhkCJaJhh>CJaJhh;!CJaJhh[CJaJhhCJaJhh3kCJaJ zzzzzzzzzzzzzzzzzzz𴥖xmbWLA6hh3kCJaJhhCJaJhh>CJaJhhkCJaJhh )ACJaJhh;!CJaJhh>56>*CJaJhhx.56>*CJaJhhCq56>*CJaJhh[56>*CJaJhhk56>*CJaJhh;!56>*CJaJhh56>*CJaJhh3k56>*CJaJhh^56>*CJaJzz{{{{ { {{{{{{{{{"{${&{({*{,{.{0{2{4{6{8{:{>{@{D{F{H{J{L{P{R{T{v{x{z{ɾԨԳ߾ߒԒ|߳Ծi%jhh;!CJUaJmHsHhhx.CJaJhhCqCJaJhh^CJaJhhkCJaJhhzCJaJhh>CJaJhh\oJCJaJhh3kCJaJhh;!CJaJhhCJaJhh )ACJaJhh[CJaJ)z{{{{{{{{ | |||||||||| |$|&|(|*|,|.|2|8|:|Կ斋ujuuj_TujIhh )ACJaJhh^CJaJhh0CJaJhh[CJaJhh3kCJaJhh\oJCJaJhhCJaJhhkCJaJhh>CJaJ%jhh;!CJUaJmHsH)jhh;!CJEHUaJmHsH#jJ hh;!CJUVaJhh;!CJaJhh;!CJaJmH sH :|<|D|H|J|L|N|P|T|V|X|Z|^|`|b|d|f|h|l|p|r|t|v|x|z|||||||||||||||ߨxg!jnhh;!CJEHUaJ#jJ hh;!CJUVaJhh;!CJaJmH sH jhh;!CJUaJhh )ACJaJhh3kCJaJhh0CJaJhh[CJaJhh\oJCJaJhh>CJaJhh;!CJaJhhCJaJ%|||||||||||||||||||||||}}*},}.}0}}}}}}}}}}}}}}}}}}}ɳɨəɇv߾ɾ!jhh;!CJEHUaJ#jJ hh;!CJUVaJjhh;!CJUaJhh\oJCJaJhh>CJaJhhCJaJhh;!CJaJhhkCJaJhh[CJaJhh3kCJaJhh^CJaJ.}}}}}}}}}}}}~~~ ~ ~~~~~~~~~ ~"~&~*~,~.~0~2~6~8~<~@~B~D~\~^~~ɁvkkkkhhkCJaJhh^CJaJhh\oJCJaJhh>CJaJ!j hh;!CJEHUaJ#jJ hh;!CJUVaJjhh;!CJUaJhhCJaJhh )ACJaJhh[CJaJhh3kCJaJhh;!CJaJ)}F~~0^̀j,fz nޅ $dha$gd;!$Sdh^Sa$gd;!$Sdh`Sa$gd;!~~~~~~~~~~~~ "(*,0268:>@·¬‹€‹uj_hh>CJaJhhzCJaJhh )ACJaJhh0CJaJhh3kCJaJhhkCJaJhh^CJaJhhCJaJhh[CJaJhh;!CJaJjhh;!CJUaJ!jhh;!CJEHUaJ#jJ hh;!CJUVaJ#@BDFHJLNPRTVXZ\^`ɾ߳ԙxgXIhhkCJaJmHsHhh^CJaJmHsH!j\hh;!CJEHUaJ#j J hh;!CJUVaJhh;!CJaJmHsHjhh;!CJUaJhh>CJaJhhkCJaJhh[CJaJhhCqCJaJhh;!CJaJhh^CJaJhhCJaJhh\oJCJaJ(*,.Ӧ񵛌}kZ}!jhh;!CJEHUaJ#jJ hh;!CJUVaJjhh;!CJUaJhh\oJCJaJmHsHhh;!CJaJhh^CJaJmHsHhh;!CJaJmHsHhhCJaJmHsHhh3kCJaJmHsHhhkCJaJmHsHhh[CJaJmHsH!ĀƀȀЀԀր؀ڀހȹ}n檛_Ȍn檌Pjhh;!CJUaJhh )ACJaJmHsHhh^CJaJmHsHhh0CJaJmHsHhh;!CJaJmHsHhh[CJaJmHsHhh3kCJaJmHsHhh\oJCJaJmHsHhhCJaJmHsHhhkCJaJmHsHhh;!CJaJhh>CJaJmHsH  "$&(,.268:<>BDHJ;sdUssdUdUdsdUdhhkCJaJmHsHhh[CJaJmHsHhh3kCJaJmHsHhh^CJaJmHsHhh\oJCJaJmHsHhhCJaJmHsHhh>CJaJmHsHhh;!CJaJmHsHjhh;!CJUaJ!jhh;!CJEHUaJ#j9J hh;!CJUVaJJLNRTVXZ\^bfhjxz|ȹț}rcQ@c!jhh;!CJEHUaJ#jMJ hh;!CJUVaJjhh;!CJUaJhhCJaJhhkCJaJmHsHhh3kCJaJmHsHhh^CJaJmHsHhh0CJaJmHsHhh;!CJaJmHsHhhCJaJmHsHhh[CJaJmHsHhh\oJCJaJmHsHhh;!CJaJāƁȁʁ́΁Ёҁԁց؁ځ܁ށ"$&(4ɳ߳ߨߕ߆߆t_)jYhh;!CJEHUaJmH sH #j[J hh;!CJUVaJhh;!CJaJmH sH %jhh;!CJUaJmH sH hh^CJaJhh[CJaJhh\oJCJaJhhkCJaJhh>CJaJhh;!CJaJhhCJaJhh3kCJaJ#46\^`d‚ƂȂ尟唉~sh]Rhh]R]R]h]RhhkCJaJhh[CJaJhh3kCJaJhh^CJaJhh\oJCJaJhhCJaJhh>CJaJ!j hh;!CJEHUaJ#jaI hh;!CJUVaJ!jg hh;!CJEHUaJ#j{J hh;!CJUVaJhh;!CJaJjhh;!CJUaJ Ȃ̂Ђ҂ւ؂ڂ܂ނ$&(*,.02468:<>@BDFHLNPRTVvɳkkɳhh3kCJaJ!j9 hh;!CJEHUaJ#jJ hh;!CJUVaJjhh;!CJUaJhhCJaJhhkCJaJhhCqCJaJhh^CJaJhhCJaJhh\oJCJaJhh;!CJaJhh[CJaJ)VX\^`ƒăȃʃ΃Ѓ߾ߢvkꗁk`hhx.CJaJhh3kCJaJhh\oJCJaJhhCJaJhh^CJaJhhkCJaJhh>CJaJ!jhh;!CJEHUaJ#jJ hh;!CJUVaJjhh;!CJUaJhh;!CJaJhh[CJaJhh )ACJaJ%Ѓ҃ԃփ؃ڃz|~҄ԄɾɫɜɜɊufT#jJ hh;!CJUVaJjhh;!CJUaJ)jAhh;!CJEHUaJmH sH #jJ hh;!CJUVaJhh;!CJaJmH sH %jhh;!CJUaJmH sH hh\oJCJaJhh;!CJaJhhCJaJhhkCJaJhh[CJaJhh3kCJaJԄք؄ >@fhjlnɾԨԒɨ|jY!jAhh;!CJEHUaJ#jJ hh;!CJUVaJhhkCJaJhhCqCJaJhhzCJaJhh^CJaJhhCJaJhh )ACJaJhh[CJaJhh3kCJaJhh;!CJaJjhh;!CJUaJ!j,hh;!CJEHUaJnprtvxz|~ӵĦӈy◦nyĈ_hh\oJCJaJmH sH hh;!CJaJhh )ACJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh;!CJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh^CJaJmH sH hhCJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hhCqCJaJmH sH %…ąƅȅʅ̅΅Ѕ҅ԅօ؅څޅȹӛȌӁvk`UJhh^CJaJhhCqCJaJhhCJaJhh3kCJaJhhzCJaJhhCJaJhhCqCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hhCJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hh;!CJaJhh;!CJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh[CJaJmH sH  "$&(*,.0268:@BDFHJLNPRTXZ\^`bdfjlnrtvxz|~ɾꨳ߾ɳ߳ԾԾɨꝾԾjhh;!CJUaJhh0CJaJhh3kCJaJhh^CJaJhh[CJaJhhCJaJhh )ACJaJhhkCJaJhh;!CJaJhh>CJaJ8†ĆƆ 0o^!jhh;!CJEHUaJ#jJ hh;!CJUVaJhh )ACJaJhhCJaJhh3kCJaJhh[CJaJhhkCJaJhh^CJaJjhh;!CJUaJ!jhh;!CJEHUaJ#jJ hh;!CJUVaJhh;!CJaJ02468:`bdfhprvxz|~°”~ss~shs]”~”shh^CJaJhh0CJaJhhCJaJhh[CJaJhhkCJaJhh3kCJaJ!j!hh;!CJEHUaJ#jJ hh;!CJUVaJhh;!CJaJjhh;!CJUaJ!j5hh;!CJEHUaJ#jJ hh;!CJUVaJ ć̇·Ї҇៑ugYuKu=ghh^5>*CJaJhh\oJ5>*CJaJhh>5>*CJaJhh;!5>*CJaJhh5>*CJaJhhk5>*CJaJhhz5>*CJaJhh;!5CJaJ)j#hh;!CJEHUaJmHsH#jJ hh;!CJUVaJhh;!CJaJmHsHhh;!CJaJ%jhh;!CJUaJmHsH "$&(,.2468<Ⱥ֐֬ȂtȞh]RGhh3kCJaJhh^CJaJhh;!CJaJhh;!5CJaJhh^5>*CJaJhh05>*CJaJhhk5>*CJaJhh3k5>*CJaJhh[5>*CJaJhh\oJ5>*CJaJhh;!5>*CJaJhh5>*CJaJhh>5>*CJaJhh& 5>*CJaJ<@BDFHJLPRTVXZ\`bdfjlnprtvx|~ɾ߳ɳԝߝ߳ߨԊ{{hh;!CJaJmHsH%jhh;!CJUaJmHsHhh^CJaJhh )ACJaJhh[CJaJhh\oJCJaJhh3kCJaJhh;!CJaJhhCJaJhhkCJaJhh>CJaJ)ˆĈƈȈʈ̈ΈЈԈֈ؈܈źxmx^OOhh;!CJaJmHsHjhh;!CJUaJhh3kCJaJhh )ACJaJhh[CJaJhhCJaJhh^CJaJhhkCJaJhh>CJaJhh;!CJaJ%jhh;!CJUaJmHsH)j(hh;!CJEHUaJmHsH#jJ hh;!CJUVaJ "$&*,.0246:BDFJLNPRVXZ^`bdfh·¬€u––j_uhhkCJaJhhzCJaJhh>CJaJhh\oJCJaJhh[CJaJhh3kCJaJhhCJaJhh^CJaJhh0CJaJhh;!CJaJjhh;!CJUaJ!j+hh;!CJEHUaJ#j J hh;!CJUVaJ$hlnprtvxzȉʉ̉։؉TVXɾԨ߾t_Phh>CJaJmH sH )j-hh;!CJEHUaJmHsH#jJ hh;!CJUVaJhh;!CJaJmHsH%jhh;!CJUaJmHsHhh3kCJaJhh\oJCJaJhh;!CJaJhhkCJaJhh[CJaJhhCJaJhh>CJaJhh& CJaJTҊh&&pB@ȐVP$Sdh^Sa$gd;!$Sdh`Sa$gd;! $dha$gd;!$hdh`ha$gd;!XZ\^`bdhjlnrtvxz|~ĵ∵yj_ĵThhzCJaJhh;!CJaJhh^CJaJmH sH hh0CJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hh& CJaJmH sH hh;!CJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hhCJaJmH sH hhkCJaJmH sH ŠĊƊȊʊ̊ΊЊҊԊĵĈĈy◵j_M#jJ hh;!CJUVaJhh;!CJaJjhh;!CJUaJhh3kCJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hhCqCJaJmH sH hh;!CJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hhCJaJmH sH hh>CJaJmH sH "$&*,.2468<>FHJNRTV\^`bdfɾɳɨɨɝԒ|ɾjY!jA3hh;!CJEHUaJ#jIWG hh;!CJUVaJhh\oJCJaJhh>CJaJhh& CJaJhh^CJaJhhkCJaJhh[CJaJhhCJaJhh3kCJaJhh;!CJaJjhh;!CJUaJ!j0hh;!CJEHUaJ"܋ދ  "&(*.0246:<>vkhhzCJaJhh )ACJaJhh0CJaJhh3kCJaJhhkCJaJhh^CJaJhhCJaJhh[CJaJjhh;!CJUaJ!jW5hh;!CJEHUaJ#jJ hh;!CJUVaJhh;!CJaJ(>BDFHJLNPRTVX\^`bfhjlnprtvxzԾɳԝꨝɎ|kԳɾ!jE8hh;!CJEHUaJ#j%J hh;!CJUVaJjhh;!CJUaJhh[CJaJhh )ACJaJhhkCJaJhh3kCJaJhh;!CJaJhh^CJaJhh\oJCJaJhhCJaJhh>CJaJ*ČƌȌ̌ΌЌҌ֌،68:<ԳԝԎ|kԨ!j:hh;!CJEHUaJ#j)J hh;!CJUVaJjhh;!CJUaJhh\oJCJaJhh>CJaJhh& CJaJhh^CJaJhhkCJaJhh;!CJaJhh[CJaJhh3kCJaJhhCJaJ*ƍȍʍ̍΍Ѝԍڍ܍ލ &(,.02468<>@BDFHꒁvԳk`vhh>CJaJhh& CJaJhhkCJaJ!j=hh;!CJEHUaJ#j7J hh;!CJUVaJjhh;!CJUaJhh )ACJaJhh3kCJaJhh^CJaJhhCJaJhh0CJaJhh;!CJaJhh[CJaJ%HJPRTVXZ\^`bdfhjlp~ŽĎƎȎ̎ΎЎɾ߾߳ɒ߳Գ߾ɾɳ߳hh>CJaJhh )ACJaJhhCJaJhhCqCJaJhh^CJaJhhkCJaJhhCJaJhh3kCJaJhh[CJaJhh\oJCJaJhh;!CJaJ5Ў֎؎ڎ܎ގ "$&(*,.0248:DJLNPRTVfhjlnprɾ곾ɨԨɝɨɒɇhh0CJaJhhCqCJaJhh& CJaJhh\oJCJaJhh[CJaJhh3kCJaJhh;!CJaJhh>CJaJhh^CJaJhhkCJaJhhCJaJ5rtvxz|~ďƏʏΏЏɺyj[L[hh )ACJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH !jO@hh;!CJEHUaJ#j@J hh;!CJUVaJhh;!CJaJmH sH jhh;!CJUaJhh;!CJaJhhkCJaJhhCJaJhh^CJaJhh[CJaJ "$&(;sdUdJUds;hh^CJaJmH sH hh;!CJaJhhkCJaJmH sH hhCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh& CJaJmH sH hh;!CJaJmH sH jhh;!CJUaJ!jChh;!CJEHUaJ#jUJ hh;!CJUVaJ(*,.02468<RTz|~ӵěxl`TH`<`hh5CJaJhh3k5CJaJhh>5CJaJhh[5CJaJhh;!5CJaJ!jEhh;!CJEHUaJ#jC\G hh;!CJUVaJjhh;!CJUaJhh;!CJaJhh^CJaJmH sH hh;!CJaJmH sH hh[CJaJmH sH hhkCJaJmH sH hhCJaJmH sH ƐȐʐ̐֐ؐ÷۷砍~~lW)j0Lhh;!CJEHUaJmH sH #jJ hh;!CJUVaJhh;!CJaJmH sH %jhh;!CJUaJmH sH hh;!CJaJhh3k5CJaJhh[5CJaJhh05CJaJhh^5CJaJhh5CJaJhh>5CJaJhh;!5CJaJ  "$&(,.2468:<>BDFHJNPTVXZ\^`bdfhjlnprvx|~ɾɾɾ߳꾳꨾Գꑾɾhh )ACJaJhh;!6CJaJhh;!CJaJhhkCJaJhh[CJaJhh3kCJaJhh^CJaJhh\oJCJaJhhCJaJhh>CJaJ9 VZɾ꾳t_)jNhh;!CJEHUaJmH sH #jJ hh;!CJUVaJhh;!CJaJmH sH %jhh;!CJUaJmH sH hh>CJaJhhkCJaJhh3kCJaJhhCJaJhh^CJaJhh0CJaJhh;!CJaJhh[CJaJ%Z\^`bdflnprtvx|~’ĒƒȒ̒ΒВҒԒ֒ؒԾ߾߳߾Ԩߙ߇vk`hh\oJCJaJhh>CJaJ!jQhh;!CJEHUaJ#jJ hh;!CJUVaJjhh;!CJUaJhh )ACJaJhh0CJaJhh3kCJaJhhkCJaJhh[CJaJhh;!CJaJhh^CJaJhhCJaJ%ؒڒܒޒ BDFHJNPRTVXZ\^`ꒁvvhh^CJaJ!j5Thh;!CJEHUaJ#jJ hh;!CJUVaJjhh;!CJUaJhh\oJCJaJhh>CJaJhh[CJaJhhCJaJhh3kCJaJhh;!CJaJhhkCJaJ+`bdfhjlprvxz~“ēƓГғԾ߳ߨɝԾ߳Ծߊ{{hh;!CJaJmH sH %jhh;!CJUaJmH sH hhkCJaJhh^CJaJhh0CJaJhhCJaJhh3kCJaJhh>CJaJhh;!CJaJhh[CJaJhh )ACJaJ+PRTVXZ\^`bdfjlnprtx~źxxmbxWbhh )ACJaJhh^CJaJhh0CJaJhh[CJaJhh3kCJaJhh\oJCJaJhhCJaJhhkCJaJhh>CJaJhh;!CJaJ%jhh;!CJUaJmH sH )j)Vhh;!CJEHUaJmH sH #jJ hh;!CJUVaJ”ĔƔȔʔ̔ΔДҔԔ֔ؔڔޔ "$巬喬sh]R]RhhCJaJhh>CJaJhh^CJaJ!j"[hh;!CJEHUaJ#jJ hh;!CJUVaJhh3kCJaJhhkCJaJhh[CJaJhhCqCJaJ!jXhh;!CJEHUaJ#jJ hh;!CJUVaJhh;!CJaJjhh;!CJUaJ$&(*,.024Z\^`bfhjlnprvx|ҕԺԨԌԌԁvvɌvԁvvvԺhhkCJaJhh>CJaJhh3kCJaJ!jG]hh;!CJEHUaJ#jJ hh;!CJUVaJjhh;!CJUaJhh[CJaJhh;!CJaJhh^CJaJhhCJaJhh\oJCJaJ,ҕԕ֕ؕڕޕ $&*,.024·–€u–uj¬·€hh0CJaJhh )ACJaJhh>CJaJhhkCJaJhh[CJaJhhCJaJhh^CJaJhh3kCJaJhh;!CJaJjhh;!CJUaJ!j<_hh;!CJEHUaJ#jJ hh;!CJUVaJ)468:<>@BDHJLNPRTVZ^`drvxz|~ʖ̖ԨԝԾ߳ԾԎ|#jJ hh;!CJUVaJjhh;!CJUaJhhCJaJhh3kCJaJhh^CJaJhh>CJaJhh0CJaJhh;!CJaJhhkCJaJhhCJaJhh[CJaJ-dHVܙ ,:FĦxة*f$ndh`na$gd;! $dha$gd;!$Sdh`Sa$gd;!̖ΖЖؖږޖ <>@BLPRɾԳԝɇɳudԇYhh^CJaJ!j%chh;!CJEHUaJ#jJ hh;!CJUVaJhhCJaJhh\oJCJaJhh3kCJaJhh>CJaJhhkCJaJhh[CJaJhh )ACJaJhh;!CJaJjhh;!CJUaJ!j1ahh;!CJEHUaJ"RTV^`̗ΗЗҗԗؗڗܗޗɸꢗvdSꌢv!jhhh;!CJEHUaJ#jcJbI hh;!CJUVaJhhkCJaJhh[CJaJhh^CJaJhhCqCJaJhhCJaJhhzCJaJ!jPfhh;!CJEHUaJ#jJ hh;!CJUVaJjhh;!CJUaJhh3kCJaJhh;!CJaJ  $&(*,.0246:<>@BDFHLPRVdhjlnpr߾ߨߨɝhh\oJCJaJhhCJaJhhkCJaJhh^CJaJhh0CJaJhh3kCJaJhh[CJaJhh )ACJaJhhCJaJhh>CJaJhh;!CJaJ5rtvxz|~˜ĘƘȘʘ̘ΘИҘԘؘ֘ژܘޘɾ߾ꨳߝߒ߳ꨳߝɾɳ߾ߒhh )ACJaJhhCqCJaJhhzCJaJhh3kCJaJhh[CJaJhhkCJaJhh^CJaJhhCJaJhh;!CJaJhh>CJaJ5 "$(*,.468:<>@BFJLNPRTVXZ᠕ᕊttittthh>CJaJhhkCJaJhh^CJaJhh[CJaJhhCJaJhh3kCJaJ)jjhh;!CJEHUaJmH sH #jJ hh;!CJUVaJhh;!CJaJmH sH hh;!CJaJ%jhh;!CJUaJmH sH #Z\ę巬倖ujjW%jhh;!CJUaJmH sH hh^CJaJhh\oJCJaJhhkCJaJhh>CJaJhhCJaJhh )ACJaJhh[CJaJhh3kCJaJ!jgmhh;!CJEHUaJ#jJ hh;!CJUVaJhh;!CJaJjhh;!CJUaJ "$&(*46\^`bԾ服~o`N9)jthh;!CJEHUaJmH sH #jJ hh;!CJUVaJhh>CJaJmH sH hh[CJaJmH sH hhCJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh )ACJaJmH sH %jhh;!CJUaJmH sH *johh;!5CJEHUV\aJ#jJ hh;!CJUVaJhh;!CJaJhh;!CJaJmH sH  $&LŶzk\QBBŶhhCJaJmH sH hh;!CJaJhh0CJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh;!CJaJmH sH %jhh;!CJUaJmH sH )jTwhh;!CJEHUaJmH sH #jJ hh;!CJUVaJLNPRV^`bdƛțʛ̛ŶzjZH6"hh5>*CJaJmH sH "hh[5>*CJaJmH sH hh[5CJaJmH sH hh;!5CJaJmH sH hhCJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh;!CJaJmH sH %jhh;!CJUaJmH sH )jyhh;!CJEHUaJmH sH #jJ hh;!CJUVaJ ̛ΛЛқԛ֛ܛޛ ʸʸtb"hh& 5>*CJaJmH sH "hh )A5>*CJaJmH sH hh;!5>*CJaJ"hh3k5>*CJaJmH sH "hhk5>*CJaJmH sH "hh[5>*CJaJmH sH "hh5>*CJaJmH sH "hh;!5>*CJaJmH sH "hh^5>*CJaJmH sH #8:<>@BFHJLNPRXZ\^`bdfhlnprtv˹˧˃q_˧qQhh;!5>*CJaJ"hh3k5>*CJaJmH sH "hhk5>*CJaJmH sH "hh^5>*CJaJmH sH "hh;!5>*CJaJmH sH "hh5>*CJaJmH sH "hh )A5>*CJaJmH sH "hh[5>*CJaJmH sH "hhz5>*CJaJmH sH hh;!5CJaJmH sH vz|~ʸܸܔܔʂrbRBRhhk5CJaJmH sH hh[5CJaJmH sH hh^5CJaJmH sH hh;!5CJaJmH sH "hh5>*CJaJmH sH "hh3k5>*CJaJmH sH "hh;!5>*CJaJmH sH "hh[5>*CJaJmH sH "hhk5>*CJaJmH sH "hh^5>*CJaJmH sH "hh& 5>*CJaJmH sH œĜƜȜʜ̜ΜМϿteVC0%hhk56>*CJaJmH sH %hh56>*CJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hh[CJaJmH sH hhCJaJmH sH hh;!CJaJmH sH hh;!5CJaJmH sH hh\oJ5CJaJmH sH hh5CJaJmH sH hh>5CJaJmH sH МҜ֜؜ڜܜޜƳ٠zkXEX6hh;!CJaJmH sH %hh3k56>*CJaJmH sH %hhk56>*CJaJmH sH hh;!56>*CJaJ%hh )A56>*CJaJmH sH %hh56>*CJaJmH sH %hh\oJ56>*CJaJmH sH %hh;!56>*CJaJmH sH %hh^56>*CJaJmH sH %hh[56>*CJaJmH sH %hh056>*CJaJmH sH  "$(,.0468:<>@BFHJĵ񪛵ӛ}}n}}}hh^CJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh;!CJaJhh[CJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hh;!CJaJmH sH hh>CJaJmH sH hhCJaJmH sH &JLPRTVXZ\^`bdfhjnpĵⵦ}n}[I4)j{hh;!CJEHUaJmH sH #jIJ hh;!CJUVaJ%jhh;!CJUaJmH sH hh3kCJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh;!CJaJhh )ACJaJmH sH hhCJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hh;!CJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh0CJaJmH sH ĝƝȝ̝ΝНҝ֝؝ڝܝޝ ݿݰΖxݿiZjhh;!CJUaJhh\oJCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hh;!CJaJhh[CJaJmH sH hhCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh;!CJaJmH sH %jhh;!CJUaJmH sH  "$&(*,.046:<@BDHJ;sdYdJhh )ACJaJmH sH hh;!CJaJhh3kCJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hhCJaJmH sH hh;!CJaJmH sH jhh;!CJUaJ!j8~hh;!CJEHUaJ#jNJ hh;!CJUVaJJLNPRVZ\`bdfjlnprtvz|ȹ}ӌțn[I#jSJ hh;!CJUVaJ%jhh;!CJUaJmH sH hh>CJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hh;!CJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh;!CJaJhh^CJaJmH sH hhCJaJmH sH hh0CJaJmH sH ĞƞȞʞ̞ΞҞԞ֞؞ڞܞޞȹȌ}n_T}En}hh )ACJaJmH sH hh;!CJaJhh>CJaJmH sH hhkCJaJmH sH hhCJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh^CJaJmH sH hhzCJaJmH sH hh;!CJaJmH sH %jhh;!CJUaJmH sH )j-hh;!CJEHUaJmH sH ȹubO<%hh^56>*CJaJmH sH %hh[56>*CJaJmH sH %hh056>*CJaJmH sH %hhk56>*CJaJmH sH %hh56>*CJaJmH sH hh;!CJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh[CJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh;!CJaJhhCJaJmH sH "$&(*,.02ٳ~k~Ƴ\M>MhhCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh;!CJaJmH sH %hh3k56>*CJaJmH sH %hhk56>*CJaJmH sH hh;!56>*CJaJ%hh )A56>*CJaJmH sH %hh56>*CJaJmH sH %hh[56>*CJaJmH sH %hh\oJ56>*CJaJmH sH %hh;!56>*CJaJmH sH 2468:<>BDFHLNPRTVXZ\^`bdfhjlnprvxz|~ӦėĈ}nӵ__hh>CJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh;!CJaJhh\oJCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh0CJaJmH sH hh;!CJaJmH sH hh[CJaJmH sH hhkCJaJmH sH hhCJaJmH sH hh )ACJaJmH sH %ğƟȟʟ̟ΟПҟԟ֟؟ڟޟĵČ}Čn}nĵn}nhh3kCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh0CJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hh;!CJaJhh^CJaJmH sH hh;!CJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hhCJaJmH sH +  "$&*,.02468:<>BDFHJLNPTZ\ĵӗӌĦ}n}ⵦӗhhzCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh;!CJaJhh\oJCJaJmH sH hhCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh;!CJaJmH sH hh[CJaJmH sH hhkCJaJmH sH +\^`bdfhƠȠ̠ΠРҠığ{p{a{{{RRhh\oJCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh;!CJaJhh[CJaJmH sH )jChh;!CJEHUaJmH sH #j\J hh;!CJUVaJ%jhh;!CJUaJmH sH hh;!CJaJmH sH hhkCJaJmH sH hhCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH ҠԠ֠ؠ "&(*,.02468:⽨{llaRlChh^CJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh;!CJaJhhCJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh>CJaJmH sH )jYhh;!CJEHUaJmH sH #jbJ hh;!CJUVaJ%jhh;!CJUaJmH sH hh;!CJaJmH sH hh[CJaJmH sH :<>@BDHJLNPRTVXZ\^`bdfjlnprvxz|~ĵyėyyyėjĦhh0CJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh^CJaJmH sH hhCJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh;!CJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh[CJaJmH sH )֡ءڡܡޡĹӪӌygRyChh>CJaJmH sH )johh;!CJEHUaJmH sH #jgJ hh;!CJUVaJ%jhh;!CJUaJmH sH hh;!CJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh;!CJaJhh )ACJaJmH sH hhCJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hh[CJaJmH sH  "$&(*,0268:<ĵĦ⦗yjyӗĵӗ[hh\oJCJaJmH sH hhSlCJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh;!CJaJmH sH hhkCJaJmH sH hhCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh[CJaJmH sH hhCqCJaJmH sH #<>@BDFHNPRTVXZ\^`bdhjlnptvxz|~ĵ}}Čnhh0CJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hh;!CJaJhh^CJaJmH sH hh;!CJaJmH sH hhkCJaJmH sH hhCJaJmH sH hh[CJaJmH sH %Ԣ֢ ĹӪӌygRyC⪛hh^CJaJmH sH )jhh;!CJEHUaJmH sH #jwJ hh;!CJUVaJ%jhh;!CJUaJmH sH hh;!CJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh;!CJaJhh )ACJaJmH sH hhCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH "$&(*,246BDFHJLNPRTVXZ\^`bdfhjӵ񪛵ӵĵ}nӪ}ӵ_Ӫ__hhkCJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh0CJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hh;!CJaJhh[CJaJmH sH hhCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh;!CJaJmH sH hh>CJaJmH sH %jlnptvxz|~񵦗yĦӈfS%hh[56>*CJaJmH sH %hh56>*CJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hhkCJaJmH sH hhCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hh;!CJaJmH sH £ģƣȣʣ̣ΣƳّ~kX~E~6hh;!CJaJmH sH %hh[56>*CJaJmH sH %hhk56>*CJaJmH sH %hh )A56>*CJaJmH sH %hh56>*CJaJmH sH %hh;!56>*CJaJmH sH hh;!56>*CJaJ%hh3k56>*CJaJmH sH %hh\oJ56>*CJaJmH sH %hh^56>*CJaJmH sH %hh056>*CJaJmH sH ΣУ "$&˶ݧ݉zk\QkQ\QBhhkCJaJmH sH hh;!CJaJhh3kCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh0CJaJmH sH hhCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH )jxhh;!CJEHUaJmH sH #jJ hh;!CJUVaJhh;!CJaJmH sH %jhh;!CJUaJmH sH &(*,.0246:<@BDHJLNRTXZ^`bdhjlnprtvxzӵĈynyyyĵhh;!CJaJhh[CJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh;!CJaJmH sH hhCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh>CJaJmH sH #z|˶ݧwbSA#jJ hh;!CJUVaJhh )ACJaJmH sH )jhh;!CJEHUaJmH sH #jJ hh;!CJUVaJhh[CJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh3kCJaJmH sH )jhh;!CJEHUaJmH sH #jJ hh;!CJUVaJhh;!CJaJmH sH %jhh;!CJUaJmH sH "$&*,.0246:<>@BDFHJLNRTVȹȐrcTcEcȐcrhh )ACJaJmH sH hh>CJaJmH sH hhCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh;!CJaJhh^CJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hh;!CJaJmH sH %jhh;!CJUaJmH sH )jxhh;!CJEHUaJmH sH VX~˶ݧzݘk\M>hh\oJCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh0CJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh>CJaJmH sH hhkCJaJmH sH hhCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH )jhh;!CJEHUaJmH sH #jJ hh;!CJUVaJhh;!CJaJmH sH %jhh;!CJUaJmH sH ĥƥȥʥ̥Хҥԥ֥إڥܥޥȹ}׌}}}n___hh\oJCJaJmH sH hh0CJaJmH sH hhCJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh;!CJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh;!CJaJ%  "$&ĵӗⵗyfWD%hh\oJ56>*CJaJmH sH hh;!56>*CJaJ%hh^56>*CJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh;!CJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hhCJaJmH sH &(*,.02468:<>@BDٳzkXkF#jJ hh;!CJUVaJ%jhh;!CJUaJmH sH hh;!CJaJmH sH %hh^56>*CJaJmH sH %hh056>*CJaJmH sH %hh\oJ56>*CJaJmH sH %hh;!56>*CJaJmH sH %hh56>*CJaJmH sH %hhk56>*CJaJmH sH %hh[56>*CJaJmH sH ĦƦȦʦΦЦҦԦ֦ئڦܦ ȹȪrrȪcTchh\oJCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hh;!CJaJhh>CJaJmH sH hh[CJaJmH sH hhCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh;!CJaJmH sH %jhh;!CJUaJmH sH )jЕhh;!CJEHUaJmH sH  "$&(*,.02468:>BDFHJLNPRTXZ\^`dfhjlnprtȹțȪȹ}ȹ}檹}ȹhh>CJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh;!CJaJmH sH hhCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh;!CJaJ,tvxz|~§ĵӵĦĵ∵ĵӦ∵uc#jJ hh;!CJUVaJ%jhh;!CJUaJmH sH hhkCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hhCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh;!CJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH $ 8:<>@DȹțȌ}kVGhh>CJaJmH sH )j!hh;!CJEHUaJmH sH #j*cI hh;!CJUVaJhhCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh[CJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh;!CJaJmH sH %jhh;!CJUaJmH sH )j,hh;!CJEHUaJmH sH DFHLPRTVXZ\^bdfhjnprtvxz|ĹČ}ě}Č}}Č}}ČhhCJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh;!CJaJhh[CJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh;!CJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH -ܨި Ͼ᳤wᕳwhwhYhh>CJaJmH sH hh^CJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hhCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh;!CJaJ!jhh;!CJEHUaJ#jJ hh;!CJUVaJhh;!CJaJmH sH jhh;!CJUaJ "$&(*,02468:<@BFHLNPRTVZ\^`bdfhjnprĵČě}n}nĪnhh )ACJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hhCJaJmH sH hh;!CJaJhh^CJaJmH sH hh;!CJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh3kCJaJmH sH &Щҩԩ֩ة巬嬋|m^O@hh\oJ56>*CJaJhh^56>*CJaJhh056>*CJaJhh[56>*CJaJhh56>*CJaJhhkCJaJhhCJaJhh )ACJaJhh[CJaJhh3kCJaJ!j hh;!CJEHUaJ#jJ hh;!CJUVaJhh;!CJaJjhh;!CJUaJ "&(*,.2468:<>@ôҥôᇥ|qf[P[fhh>CJaJhhCJaJhhkCJaJhh[CJaJhh;!CJaJhh056>*CJaJhhk56>*CJaJhh[56>*CJaJhh>56>*CJaJhh56>*CJaJhh^56>*CJaJhh;!56>*CJaJhh3k56>*CJaJ@BDFHJLNTXZ^`fhjnprvx|̪ΪɾԾԳߨԳߒp^#jJ hh;!CJUVaJhh;!CJaJmH sH %jhh;!CJUaJmH sH hh )ACJaJhh\oJCJaJhh[CJaJhh3kCJaJhhkCJaJhhCqCJaJhh;!CJaJhh>CJaJhhCJaJhh^CJaJ  "$&(68^`bdfȽ{iT)jhh;!CJEHUaJmH sH #jJ hh;!CJUVaJhhCJaJhhkCJaJhh>CJaJhh;!CJaJhh[CJaJhh^CJaJhh3kCJaJhh;!CJaJmH sH %jhh;!CJUaJmH sH )jhh;!CJEHUaJmH sH fhjprtvxz|~ĵĦ|l\L\l|9%hh )A56>*CJaJmH sH hh3k5CJaJmH sH hh5CJaJmH sH hh>5CJaJmH sH hh;!5CJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hhzCJaJhh;!CJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hhCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh^CJaJmH sH f:($pR޳z `ֹPdhgd;!$Sdh^Sa$gd;!$Sdh`Sa$gd;! $dha$gd;!$ndh`na$gd;! $dha$gd;!Ыҫԫ֫ثʷ중~kّXkD&jhh;!56>*CJUaJ%hh>56>*CJaJmH sH %hh^56>*CJaJmH sH %hh\oJ56>*CJaJmH sH %hh;!56>*CJaJmH sH %hh )A56>*CJaJmH sH %hh56>*CJaJmH sH hh;!56>*CJaJ%hhk56>*CJaJmH sH %hh[56>*CJaJmH sH ¯vcSD5&hhkCJaJmH sH hhCqCJaJmH sH hh;!CJaJmH sH hh;!5CJaJmH sH %hh[56>*CJaJmH sH %hh56>*CJaJmH sH %hh^56>*CJaJmH sH %hh3k56>*CJaJmH sH %hh;!56>*CJaJmH sH &jhh;!56>*CJUaJ*jchh;!56>*CJEHUaJ&j5cI hh;!5CJUVaJ "$&(,.0248:<>BDFHJLNRTVXȹ}n_׌}P}Ajhh;!CJUaJhh3kCJaJmH sH hh& CJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hhCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh;!CJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh[CJaJmH sH hhkCJaJmH sH hhx.CJaJmH sH hh;!CJaJX~¬Ĭο񰡰񒇡xiZxKZiKhh^CJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hh;!CJaJhh>CJaJmH sH hhCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH jhh;!CJUaJ!jhh;!CJEHUaJ#jJ hh;!CJUVaJhh;!CJaJmH sH ĬȬʬ̬άЬҬԬ֬جڬܬެ 0ĵ񦗵Č}nn}_}n}}_Pjhh;!CJUaJhhkCJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh;!CJaJhh0CJaJmH sH hh;!CJaJmH sH hhCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH 02468:<>@BDFHJLPTVZ\^`b;sdUJss;Uhh )ACJaJmH sH hh;!CJaJhh^CJaJmH sH hh0CJaJmH sH hh[CJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hhCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh;!CJaJmH sH jhh;!CJUaJ!jhh;!CJEHUaJ#jJ hh;!CJUVaJbdfhjlnprtvz|~ȹת}n_ț_nnhh )ACJaJmH sH hhkCJaJmH sH hhCqCJaJmH sH hh0CJaJmH sH hh;!CJaJmH sH hhCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh;!CJaJhh>CJaJmH sH %­ƭȭ̭έЭҭԭحڭܭޭ "$&(*ӵĵӵӌ}ӛӛhh )ACJaJmH sH hh^CJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh;!CJaJhh3kCJaJmH sH hhCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh;!CJaJmH sH 1*,.0246:<>@DFHJLNPRTVXZ^`dfhlnptvx|~ĵӗ}n__Ħ}hh>CJaJmH sH hh0CJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh;!CJaJhh\oJCJaJmH sH hh;!CJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hhCJaJmH sH hh^CJaJmH sH %®ĮƮȮӵӵq`QQhh^CJaJmH sH !jzhh;!CJEHUaJ#jJ hh;!CJUVaJ!jhh;!CJEHUaJ#jJ hh;!CJUVaJjhh;!CJUaJhh;!CJaJmH sH hh>CJaJmH sH hhCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh[CJaJmH sH "$&(*,0268:>@BDFHJLNPRTVXZ\^b◈ӈӵyjӵhh0CJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hhCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh;!CJaJmH sH hh[CJaJmH sH hhkCJaJmH sH )bdfhj¯įȯӲӖxiZxZxxZxihh )ACJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh;!CJaJ!jnhh;!CJEHUaJ#j2J hh;!CJUVaJjhh;!CJUaJhh;!CJaJmH sH hh>CJaJmH sH hhCJaJmH sH ȯʯ̯ίЯүԯ֯دگܯޯ 68ӵ∦ygVyD#jGJ hh;!CJUVaJ!jhh;!CJEHUaJ#j<J hh;!CJUVaJjhh;!CJUaJhh3kCJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hh;!CJaJmH sH hh^CJaJmH sH hhCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH 8:<>@BDFHJLNPRTVXZ\^`dfhjlnprvzУУzkД\kQhh\oJCJaJhh\oJCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh;!CJaJhh3kCJaJmH sH hhCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh[CJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh;!CJaJmH sH jhh;!CJUaJ!jhh;!CJEHUaJz|~°İưȰʰ̰ΰаҰ԰ְذڰܰްɳԾ߾߾ɾɨhh )ACJaJhh0CJaJhh[CJaJhhkCJaJhh;!CJaJhhCJaJhh^CJaJhh>CJaJhh\oJCJaJhh3kCJaJ9  "$`bdnpɾɳߝ߳pp^I)jhh;!CJEHUaJmH sH #jMJ hh;!CJUVaJhh;!CJaJmH sH %jhh;!CJUaJmH sH hh3kCJaJhh^CJaJhh0CJaJhh;!CJaJhhkCJaJhh[CJaJhh )ACJaJhhCJaJhh>CJaJhh\oJCJaJ±ıƱ̱αбԱرڱܱޱ vkkvkkhh )ACJaJhh>CJaJhhCJaJhh3kCJaJhhkCJaJhh^CJaJhh[CJaJhh\oJCJaJ!j_hh;!CJEHUaJ#j1cI hh;!CJUVaJjhh;!CJUaJhh;!CJaJ* "@BDNP`hjlnpxz|~ꠋuj_j_TIhh0CJaJhh>CJaJhh^CJaJhh\oJCJaJhh[CJaJhh3kCJaJ)jxhh;!CJEHUaJmH sH #jJ hh;!CJUVaJhh;!CJaJmH sH %jhh;!CJUaJmH sH hhCJaJhhkCJaJhh;!CJaJhh )ACJaJ²IJƲȲʲ̲βвҲڲܲ޲ɾԳꨳԳԝԾhh;!CJaJmH sH jhh;!CJUaJhh^CJaJhh\oJCJaJhhkCJaJhhCJaJhh>CJaJhh[CJaJhh )ACJaJhh3kCJaJhh;!CJaJ+&(*.02468:<>@BDFHJLNPRTz|~·–¡–u‹cR!jhh;!CJEHUaJ#jJ hh;!CJUVaJhhkCJaJhh>CJaJhhCJaJhh )ACJaJhh[CJaJhh^CJaJhh3kCJaJhh;!CJaJjhh;!CJUaJ!johh;!CJEHUaJ#jJ hh;!CJUVaJ ³ijƳȳʳγгҳԳֳسڳɽuiuu]uihhCq5CJaJhhk5CJaJhh>5CJaJhh;!5CJaJhh3k5CJaJhh[5CJaJhh^5CJaJhh\oJ5CJaJhh5CJaJhh;!CJaJhhCJaJhh )ACJaJhh[CJaJhh3kCJaJ$ڳܳ޳ "$&(*.0468:<>@BDFHJLNPTVXƻܻƚưƚܻƚܻƚ܄hh\oJCJaJhhkCJaJhh[CJaJhh )ACJaJhhCJaJhh>CJaJhh3kCJaJhh^CJaJhh;!CJaJhh;!5CJaJhhk5CJaJ4XZ\^`bdfhjlptv´ĴԴܴ޴߾ԳԤԒn__M#j J hh;!CJUVaJhh;!CJaJmH sH %jhh;!CJUaJmH sH !j(hh;!CJEHUaJ#jJ hh;!CJUVaJjhh;!CJUaJhh3kCJaJhh^CJaJhh0CJaJhh;!CJaJhhCJaJhhkCJaJhh[CJaJ޴ "$&(*.2468<>̠̑ncXMXMhhCJaJhh>CJaJhh^CJaJ!jhh;!CJEHUaJ#jJ hh;!CJUVaJjhh;!CJUaJhh3kCJaJhhkCJaJhh[CJaJhhCqCJaJhh;!CJaJ%jhh;!CJUaJmH sH )j/hh;!CJEHUaJmH sH >@BDFHJLNPRTz|~޵ɾɳɳvɾɾɳd#j,J hh;!CJUVaJhh>CJaJ!jhh;!CJEHUaJ#j J hh;!CJUVaJjhh;!CJUaJhh;!CJaJhhkCJaJhh[CJaJhh3kCJaJhh^CJaJhhCJaJhh\oJCJaJ& "$&(*,.0246ԲԲԠԀuju_TI>TuhhkCJaJhh[CJaJhh3kCJaJhh^CJaJhh\oJCJaJhhCJaJhh>CJaJ)jhh;!CJEHUaJmHsH#j3J hh;!CJUVaJhh;!CJaJmHsH%jhh;!CJUaJmHsHhh;!CJaJjhh;!CJUaJ!jhh;!CJEHUaJ68<>BFHJLNRTXZ\^`bdhjlnprԾɳߤߒvvԾkhh )ACJaJhh^CJaJ!j~hh;!CJEHUaJ#j9J hh;!CJUVaJjhh;!CJUaJhh\oJCJaJhhCJaJhhkCJaJhh>CJaJhh;!CJaJhh[CJaJhh3kCJaJ*¶ƶȶ̶ζҶԶֶضڶܶ޶ ,.TV߾ߝԨԾԾԨ|#j>J hh;!CJUVaJjhh;!CJUaJhhkCJaJhh^CJaJhh0CJaJhh;!CJaJhh )ACJaJhhCJaJhh3kCJaJhh>CJaJhh[CJaJ*VXZ\`bdfhjlnprtvz|ַطɾԝɇɾu#jFJ hh;!CJUVaJhhkCJaJhh[CJaJhh3kCJaJhh^CJaJhh\oJCJaJhhCJaJhh>CJaJhh;!CJaJjhh;!CJUaJ!jshh;!CJEHUaJ(طڷܷ޷  (*.02468:<>@DFHJɾԨԒԨɨ|ԾɝԒ|hh0CJaJhh )ACJaJhh>CJaJhhkCJaJhh[CJaJhhCJaJhh^CJaJhh3kCJaJhh;!CJaJjhh;!CJUaJ!jhh;!CJEHUaJ0JLNPRVZ\fh¸ĸƸʸ̸иҸԸָظڸɾԤԒvkɾɾvɾvkhh\oJCJaJhh>CJaJ!jhh;!CJEHUaJ#jKJ hh;!CJUVaJjhh;!CJUaJhhkCJaJhh[CJaJhh3kCJaJhh;!CJaJhh^CJaJhhCJaJhh0CJaJ*ڸܸ "$&(*,.02468:>@DFHLNPRTVXZbԳԗԁvꁗ߁vkԌߗԗhh0CJaJhh )ACJaJhh>CJaJhh^CJaJhh3kCJaJ!j:hh;!CJEHUaJ#jPJ hh;!CJUVaJjhh;!CJUaJhh;!CJaJhhCJaJhh[CJaJhhkCJaJ*bdhjlnprtvxz~ɾ߳߳ɾߨߜxl`xThh3k5CJaJhh>5CJaJhh05CJaJhh[5CJaJhh^5CJaJhh\oJ5CJaJhh5CJaJhh3kCJaJhh0CJaJhh^CJaJhhCJaJhh>CJaJhh;!CJaJhh[CJaJhhkCJaJ ¹Ĺƹȹʹ̹йҹԹֹܹ۷ۜ~o~o`Qhh3kCJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hhCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh;!CJaJmH sH hhk5CJaJhh3k5CJaJhh^5CJaJhh\oJ5CJaJhh;!5CJaJhh>5CJaJhh[5CJaJ  "$&(*,.0248:>@ĵĦĈ}n_ĵP}_Ĉhh0CJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hh;!CJaJhh>CJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh;!CJaJmH sH hhCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh& CJaJmH sH @BDFHJLVX\^`dfhjlnrtvxz|~ĵyėj[hh )ACJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh& CJaJmH sH hh^CJaJmH sH hhkCJaJmH sH hhzCJaJmH sH hh;!CJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hhCJaJmH sH #ºĺƺȺʺ̺кֺغں޺ȹ}nn_PȌnhh^CJaJmH sH hh0CJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hh& CJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hhCJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh;!CJaJhh;!CJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh[CJaJmH sH P޺VJľ $V|02 $ & Fa$gdg$ & Fdha$gdg $dha$gdg $dha$gd;!$Sdh`Sa$gd;!$ndh`na$gd;!  "$&(*,.02468<>@DFHJLNPRV\ԾɳɳԾɨԝɨɃhh;!CJaJmH sH hh )ACJaJhh\oJCJaJhhkCJaJhh0CJaJhh^CJaJhh;!CJaJhhCJaJhh3kCJaJhh>CJaJhh[CJaJ3\`bdfhlptvxz~ĻƻĦėӦĵĦėĈyhh& CJaJmH sH hh^CJaJmH sH hhCJaJmH sH hh;!CJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh[CJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH )ƻȻʻλлһԻֻڻܻ޻ "$ĵėӵ}n__n}nhh\oJCJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh;!CJaJhh0CJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh;!CJaJmH sH hhCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh )ACJaJmH sH %$&(8:<>@DFPRVXZ\^bdfhjlprtvx|~Ӧĵ񗈵yyj_hh;!CJaJhh )ACJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hh0CJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh;!CJaJmH sH hhCJaJmH sH %¼Ƽȼʼ̼μмҼԼؼڼ޼⦵Ħӈĵyn_hh>CJaJmH sH hh;!CJaJhh0CJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hh& CJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh;!CJaJmH sH hh[CJaJmH sH hhkCJaJmH sH hhCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH # "$&(*,.0468:<ĵėӵ}nĵn}n}nĵ_hh0CJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh;!CJaJhh )ACJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh;!CJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh>CJaJmH sH hhCJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH %<>@BDFHJLNRTVXZ\^`bfhjlnprxz|~ӹ}Ȫ񛌹ӛn}}}hh& CJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hhCJaJmH sH hh;!CJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh;!CJaJhh3kCJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hh^CJaJmH sH )½ĽƽȽʽ̽νнҽԽؽڽܽ޽ĵ}Čӵn񛌛ĵ__hhkCJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh;!CJaJhh^CJaJmH sH hhCJaJmH sH hh0CJaJmH sH hh;!CJaJmH sH hh>CJaJmH sH %  &(*.0268<@BDLNPTVXZ\^`ӛ}nⵌ}n}}ӵhh\oJCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh;!CJaJhhCqCJaJmH sH hh;!CJaJmH sH hh^CJaJmH sH hhkCJaJmH sH hhCJaJmH sH hh>CJaJmH sH %`bdfjlprtvxz|ĵĦ⦗∵yjjⵦjӵĦ_jhh;!CJaJhh )ACJaJmH sH hh& CJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh;!CJaJmH sH hhCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh0CJaJmH sH %ʾ̾ξҾԾ־ؾھܾ޾ "$&(*,.02468<>@ⵦ}}ӌ}ⵦhh^CJaJmH sH hh;!CJaJhhkCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh;!CJaJmH sH hhCJaJmH sH .@BDFHJNPRTVXZ`bdfjlnptvxz|ĵⵦӈyyӵyj[ĵhh0CJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hh& CJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hhCJaJmH sH hh;!CJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH !¿ĿƿȹxhXhxXHx8xhhh3k5CJaJmH sH hhk5CJaJmH sH hh^5CJaJmH sH hh5CJaJmH sH hh[5CJaJmH sH hh;!5CJaJmH sH "hh;!56CJaJmH sH hh;!CJaJmH sH hhCJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh;!CJaJƿȿʿ̿οпҿԿֿؿڿܿ޿ϿsߟeSA"hh5>*CJaJmH sH "hh^5>*CJaJmH sH hh;!5>*CJaJhh;!5CJaJhh05CJaJmH sH hh;!5CJaJmH sH hh>5CJaJmH sH hh3k5CJaJmH sH hh5CJaJmH sH hhk5CJaJmH sH hh[5CJaJmH sH hh^5CJaJmH sH  "$ʸܦvfZNB6hhg5CJaJhh[5CJaJhh>5CJaJhhk5CJaJhhg5CJaJmH sH hhh{CJaJmHCsHChh;!CJaJmH sH "hh3k5>*CJaJmH sH "hhk5>*CJaJmH sH "hh5>*CJaJmH sH "hh;!5>*CJaJmH sH "hh^5>*CJaJmH sH "hh[5>*CJaJmH sH $&(*,.248:<>@BDFHJLNPRVX\^`bdfhjlnprtvx|÷瓫緇ۓ緇|hhgCJaJhh\oJ5CJaJhhg5CJaJhh3k5CJaJhh>5CJaJhh5CJaJhhx.5CJaJhhCq5CJaJhh[5CJaJhhk5CJaJhh^5CJaJ0 "$(*ĸϔϬϠϸ甸Ϭϸhh>5CJaJhh^5CJaJhh\oJ5CJaJhh5CJaJhhgCJaJhhg5CJaJhh3k5CJaJhh[5CJaJhhk5CJaJ:*,0dfhlnrtvxz|~ĸĸĬĬЈ|Ĕqfq[hhkCJaJhh[CJaJhh^CJaJhhSl5CJaJhh\oJ5CJaJhh3k5CJaJhh5CJaJhh;!5CJaJhh>5CJaJhh[5CJaJhh^5CJaJhh;!CJaJhhg5CJaJhhk5CJaJ  "Ծ골Ԩ곾ԾԳԨ곾hh\oJCJaJhhx.CJaJhhCqCJaJhhkCJaJhh[CJaJhh^CJaJhh0CJaJhh;!CJaJhh>CJaJhh3kCJaJhhCJaJ5"$&(,.268:<>@DFHJLNPRTVXZ\^`ɾ߯ssdUFhh^56>*CJaJhh>56>*CJaJhh56>*CJaJhh3k56>*CJaJhhk56>*CJaJhh[56>*CJaJhhCq56>*CJaJhh;!56>*CJaJhh>CJaJhh[CJaJhh3kCJaJhh;!CJaJhh^CJaJhhCJaJ`bdhjnptvxz|~ôsgsg[gOC[Cshh>>*CJaJhh3k>*CJaJhhk>*CJaJhh[>*CJaJhh>*CJaJhh^>*CJaJhh;!>*CJaJhh;!56CJaJhh;!56>*CJaJhh>56>*CJaJhh56>*CJaJhhx.56>*CJaJhhk56>*CJaJhhCq56>*CJaJ "$&(*,2468<>÷ßϫ竷ϫϫ矫ϟ竷ϫϫۓhhCq>*CJaJhh>>*CJaJhh^>*CJaJhh>*CJaJhh3k>*CJaJhh[>*CJaJhhk>*CJaJhh;!>*CJaJhh\oJ>*CJaJ:>@BDHLPRTX\^`bdhjlnrtϷϠtitiithh>CJaJhh;!CJaJhhCJaJhh3kCJaJhh[CJaJhhkCJaJhh;!>*CJaJhh>*CJaJhh\oJ>*CJaJhh>>*CJaJhh[>*CJaJhh3k>*CJaJhh^>*CJaJ$  "$(*.Ծɾɾ߾ɾɝɒ߇ɾԾ߾hhCqCJaJhh )ACJaJhh& CJaJhh0CJaJhhkCJaJhh[CJaJhhCJaJhh>CJaJhh3kCJaJhh;!CJaJhh^CJaJ5.248:JLNPRTVXZ\^`bdfhprtvz~ɾ߳ԾɨɾɾԾߝhh )ACJaJhh^CJaJhhzCJaJhhkCJaJhh[CJaJhh3kCJaJhh;!CJaJhhCJaJhh>CJaJ>  "$&(,08:<>@BDHJLNPRTVZ\^`dfhjɳ߳ɳߝ꾒߇ԳԳhh& CJaJhh\oJCJaJhhSlCJaJhh^CJaJhhCJaJhh )ACJaJhh3kCJaJhh>CJaJhh;!CJaJhh[CJaJhhkCJaJ5jlnprtvxz|~ ɾɨɨɳɝꝳԨɳɝɳɨhhCJaJhhkCJaJhh[CJaJhh )ACJaJhh3kCJaJhh^CJaJhh\oJCJaJhh;!CJaJhh>CJaJ> "$&(*,.2468:<>BDFHNPRTVXZ^`bdfhjlnprtvxzɨɒԇɳɝԾɒhhx.CJaJhh^CJaJhhkCJaJhh0CJaJhh>CJaJhh\oJCJaJhh;!CJaJhhCJaJhh )ACJaJhh[CJaJhh3kCJaJ5 ɾɳԝɾɒɇԳɝɇԳɝhh0CJaJhh& CJaJhh3kCJaJhhkCJaJhh^CJaJhh\oJCJaJhh;!CJaJhhCJaJhh )ACJaJhh>CJaJhh[CJaJ5468n>nh.^ $dha$gd;!$Sdh`Sa$gd;! "&(*,.02468:<>@BDFHJLPRTVXZ\^`bdfhlnptvxz|~ߨߝ߾ԳԨhhzCJaJhh^CJaJhh )ACJaJhhkCJaJhh3kCJaJhhCJaJhh;!CJaJhh>CJaJhh[CJaJ> ɾԳɳԨɝɨɳԳɳɳhh )ACJaJhh\oJCJaJhh>CJaJhh^CJaJhh0CJaJhh;!CJaJhhCJaJhhkCJaJhh[CJaJhh3kCJaJ9 "(*,0468:<>@PRTVXZ\^`bdfhjnptxz~߾ߨ߳hh\oJCJaJhhzCJaJhh>CJaJhh )ACJaJhh3kCJaJhhkCJaJhh^CJaJhh[CJaJhhCJaJhh;!CJaJ9 $&(*,.2468:<>@BFHJɾ߳߾ɳߒꝾߝ߳hh0CJaJhh\oJCJaJhhx.CJaJhh>CJaJhhkCJaJhh3kCJaJhh^CJaJhh;!CJaJhhCJaJhh[CJaJ9JLNPRTVXZ\^`bdhjnprvxz|~ԳԨ߳ߝԳꝳԾԳ꨾hhzCJaJhh3kCJaJhh^CJaJhh;!CJaJhhkCJaJhh )ACJaJhhCJaJhh>CJaJhh[CJaJhh0CJaJ9  "(*,.02468:<>@BDFHJLԨԳߨԳ곾Ծhh )ACJaJhhkCJaJhh\oJCJaJhh[CJaJhh^CJaJhh0CJaJhh;!CJaJhh>CJaJhhCJaJhh3kCJaJ9LPRVXZ\^`bdfhjlprtvxz~ɾɾ꾳Ծ߳ɝɾhhCqCJaJhh )ACJaJhh^CJaJhh\oJCJaJhh;!CJaJhhkCJaJhhCJaJhh>CJaJhh[CJaJhh3kCJaJ9  $&(*,.048߾ԝߒԾߨԾwhhh{5CJaJmHCsHChh\oJCJaJhh>CJaJhhx.CJaJhhCqCJaJhh^CJaJhh;!CJaJhh3kCJaJhhkCJaJhhCJaJhh )ACJaJhh[CJaJ,8>@BDFHLNRTVXZ\^`bdfhjl˹˕q_MqM˃;_݃"hh\oJ5>*CJaJmHCsHC"hh;!5>*CJaJmHCsHC"hh3k5>*CJaJmHCsHC"hh>5>*CJaJmHCsHC"hh5>*CJaJmHCsHC"hhx.5>*CJaJmHCsHC"hhCq5>*CJaJmHCsHC"hh[5>*CJaJmHCsHC"hhk5>*CJaJmHCsHC"hh^5>*CJaJmHCsHChh;!5CJaJmHCsHClprtvxz~ɶɐ}jWDjD}1%hh\oJ56>*CJaJmHCsHC%hh;!56>*CJaJmHCsHC%hh3k56>*CJaJmHCsHC%hh>56>*CJaJmHCsHC%hh56>*CJaJmHCsHC%hhx.56>*CJaJmHCsHC%hhCq56>*CJaJmHCsHC%hh[56>*CJaJmHCsHC%hhk56>*CJaJmHCsHC%hh^56>*CJaJmHCsHChh;!5CJaJmHCsHCƳsbSD5DS5hh^CJaJmHCsHChhCJaJmHCsHChh[CJaJmHCsHC!j.hh;!CJEHUaJ#j|J hh;!CJUVaJjhh;!CJUaJhh;!CJaJmHCsHChh;!5CJaJmHCsHC%hh56>*CJaJmHCsHC%hh^56>*CJaJmHCsHC%hh[56>*CJaJmHCsHC%hh3k56>*CJaJmHCsHC  "$&(*,.02468:<@Bhjĵė∵ӵyӗjX#jJ hh;!CJUVaJjhh;!CJUaJhhzCJaJmHCsHChh>CJaJmHCsHChh^CJaJmHCsHChh0CJaJmHCsHChh;!CJaJmHCsHChhCJaJmHCsHChh3kCJaJmHCsHChh[CJaJmHCsHChhkCJaJmHCsHCjlnpЯqbSbDhh\oJCJaJmHCsHChh )ACJaJmHCsHChh[CJaJmHCsHChhCJaJmHCsHChh^CJaJmHCsHChhkCJaJmHCsHC!jhh;!CJEHUaJ#jJ hh;!CJUVaJhh>CJaJmHCsHChh;!CJaJmHCsHCjhh;!CJUaJ!jhh;!CJEHUaJ <>ĵ⦗teĵVD#jJ hh;!CJUVaJhh[CJaJmHCsHChhkCJaJmHCsHC!j hh;!CJEHUaJ#jJ hh;!CJUVaJjhh;!CJUaJhh;!CJaJmHCsHChhCJaJmHCsHChh^CJaJmHCsHChh>CJaJmHCsHChh\oJCJaJmHCsHChh3kCJaJmHCsHC>@BDFHLNPRTXZ\^`bdfЅvdSA#jJ hh;!CJUVaJ!jhh;!CJEHUaJ#j>cI hh;!CJUVaJhhCJaJmHCsHChhkCJaJmHCsHChh3kCJaJmHCsHChh^CJaJmHCsHChh\oJCJaJmHCsHChh[CJaJmHCsHChh;!CJaJmHCsHCjhh;!CJUaJ!jThh;!CJEHUaJ "ЅvвgЅhh\oJCJaJmHCsHChh3kCJaJmHCsHChh>CJaJmHCsHChhCJaJmHCsHChhkCJaJmHCsHChh[CJaJmHCsHChh^CJaJmHCsHChh;!CJaJmHCsHCjhh;!CJUaJ!j]hh;!CJEHUaJ("$&(NPRTVXZ^`bdfhjlnptv⡒teVeD#jJ hh;!CJUVaJhh )ACJaJmHCsHChhCJaJmHCsHChh3kCJaJmHCsHChh^CJaJmHCsHChh\oJCJaJmHCsHChh[CJaJmHCsHC!jRhh;!CJEHUaJ#jJ hh;!CJUVaJjhh;!CJUaJhh;!CJaJmHCsHChhkCJaJmHCsHCvgЅXhh\oJCJaJmHCsHChh0CJaJmHCsHChhkCJaJmHCsHChh3kCJaJmHCsHChh[CJaJmHCsHChh>CJaJmHCsHChhCJaJmHCsHChh^CJaJmHCsHChh;!CJaJmHCsHCjhh;!CJUaJ!jYhh;!CJEHUaJ  "$&(*,.468:<>@Bh;sdsssUsd;hh\oJCJaJmHCsHChh3kCJaJmHCsHChh[CJaJmHCsHChhkCJaJmHCsHChh>CJaJmHCsHChhCJaJmHCsHChh^CJaJmHCsHChh;!CJaJmHCsHCjhh;!CJUaJ!jhh;!CJEHUaJ#jJ hh;!CJUVaJ hjlnprtxz|~;ssdUsUdshh )ACJaJmHCsHChhkCJaJmHCsHChhCJaJmHCsHChh3kCJaJmHCsHChh^CJaJmHCsHChh[CJaJmHCsHChh>CJaJmHCsHChh;!CJaJmHCsHCjhh;!CJUaJ!jRhh;!CJEHUaJ#jJ hh;!CJUVaJ! "ӵĵyjXGjy!jhh;!CJEHUaJ#jJ hh;!CJUVaJjhh;!CJUaJhhkCJaJmHCsHChh^CJaJmHCsHChh\oJCJaJmHCsHChh>CJaJmHCsHChh[CJaJmHCsHChh3kCJaJmHCsHChh;!CJaJmHCsHChhCJaJmHCsHChh )ACJaJmHCsHC"$&*,.02468<>@BDFJLRTVX\^`bdlnprtvxz|~ĵӦ◵ĈyyĵӦ⦵Ӧĵ◈yhh\oJCJaJmHCsHChh>CJaJmHCsHChh;!CJaJmHCsHChhkCJaJmHCsHChh3kCJaJmHCsHChh^CJaJmHCsHChh[CJaJmHCsHChhCJaJmHCsHChh )ACJaJmHCsHC/ĵӵӈĦyjĵ[hh0CJaJmHCsHChhx.CJaJmHCsHChhCqCJaJmHCsHChh>CJaJmHCsHChh\oJCJaJmHCsHChhCJaJmHCsHChh;!CJaJmHCsHChhkCJaJmHCsHChh[CJaJmHCsHChh3kCJaJmHCsHChh^CJaJmHCsHC#  "$&(*,.02468:<>@BDFHLNPTӵĵӵⵗĦhh>CJaJmHCsHChhkCJaJmHCsHChh\oJCJaJmHCsHChh[CJaJmHCsHChh;!CJaJmHCsHChh3kCJaJmHCsHChhCJaJmHCsHChh^CJaJmHCsHC0TVXZ\^`hjnprtvxz~ĵⵦӦyj[ėėjjhh\oJCJaJmHCsHChh>CJaJmHCsHChhx.CJaJmHCsHChhCqCJaJmHCsHChh[CJaJmHCsHChhkCJaJmHCsHChh3kCJaJmHCsHChhCJaJmHCsHChh^CJaJmHCsHChh;!CJaJmHCsHChh0CJaJmHCsHC# 񗵦yn\Kyn!jhh;!CJEHUaJ#jJ hh;!CJUVaJhh;!CJaJjhh;!CJUaJhh0CJaJmHCsHChh\oJCJaJmHCsHChh3kCJaJmHCsHChh;!CJaJmHCsHChh^CJaJmHCsHChh )ACJaJmHCsHChh[CJaJmHCsHChhCJaJmHCsHC "$&(,02468:<>@fhjlnprtvxz~ɾ߾əɇvk`߳ɨ߳hh\oJCJaJhhkCJaJ!jhh;!CJEHUaJ#j4J hh;!CJUVaJjhh;!CJUaJhh3kCJaJhhCJaJhh^CJaJhh;!CJaJhh>CJaJhh[CJaJhh )ACJaJhhSlCJaJ%꽮n[H5[%hhCq56>*CJaJmH sH %hh[56>*CJaJmH sH %hhk56>*CJaJmH sH %hh^56>*CJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hhCJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh;!CJaJmH sH hh;!CJaJhh\oJCJaJƳzkXE6hh;!CJaJmH sH %hh^56>*CJaJmH sH %hh\oJ56>*CJaJmH sH hh;!56>*CJaJ%hh;!56>*CJaJmH sH %hhk56>*CJaJmH sH %hh[56>*CJaJmH sH %hh3k56>*CJaJmH sH %hh>56>*CJaJmH sH %hh56>*CJaJmH sH %hhx.56>*CJaJmH sH  "$&(*,.ĵӵӈyn◈ӵ_yӗhhzCJaJmH sH hh;!CJaJhh>CJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hhCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh;!CJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh )ACJaJmH sH %.02468<>BDFHJLNPRTVXZ\^`bdfjnprtxz|~ⵦӦyn_Ӧyy_hh\oJCJaJmH sH hh;!CJaJhh;!CJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hhCJaJmH sH hhx.CJaJmH sH hhCqCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh^CJaJmH sH %ĵėyn_yyyӵyyhh\oJCJaJmH sH hh;!CJaJhh3kCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hhx.CJaJmH sH hhCqCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh;!CJaJmH sH hhCJaJmH sH % "$&(*,.0468:<ĵ◈veVVVKėVhh;!CJaJhh3kCJaJmH sH !j]hh;!CJEHUaJ#j>J hh;!CJUVaJjhh;!CJUaJhh;!CJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hhkCJaJmH sH hhCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh[CJaJmH sH <>BDFJNPRTXZ\^`bdfhjlnptvz|~񵦗ӵĦyj_hh;!CJaJhhx.CJaJmH sH hhCqCJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hhCJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh;!CJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh3kCJaJmH sH %ĵӦӗėyj[ӵyPyhh;!CJaJhhx.CJaJmH sH hhCqCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh;!CJaJmH sH hhCJaJmH sH hhkCJaJmH sH hhzCJaJmH sH  ӵӵӦ}ncX}Mhh^CJaJhh\oJCJaJhh3kCJaJhh )ACJaJmH sH hh;!CJaJhh3kCJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hhCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh;!CJaJmH sH hh[CJaJmH sH "$&(*,.0248:>@BDFLNPTVXZ\`bdfhjlnptvԾɳɾpaapahh;!56>*CJaJhh^56>*CJaJhh3k56>*CJaJhh[56>*CJaJhh )ACJaJhh0CJaJhh;!CJaJhh>CJaJhh3kCJaJhhCJaJhhkCJaJhh^CJaJhh[CJaJ&vxz ֵ֙փxx֎xmxbxmWLhhkCJaJhh3kCJaJhhzCJaJhh^CJaJhh[CJaJhh )ACJaJhh>CJaJhhCJaJ!jRhh;!CJEHUaJ#jFJ hh;!CJUVaJjhh;!CJUaJhh;!CJaJhh;!56>*CJaJhh^56>*CJaJ "$&(*.02468:<@BDFHJLNtvxz|~ɾɨߎ|kߎ!jhh;!CJEHUaJ#jJ hh;!CJUVaJjhh;!CJUaJhh )ACJaJhh\oJCJaJhh^CJaJhhkCJaJhh3kCJaJhh>CJaJhh;!CJaJhh[CJaJhhCJaJ'·u·¡i[hh^5>*CJaJhh;!5CJaJhhzCJaJhh )ACJaJhh[CJaJhhCJaJhh^CJaJhhkCJaJhh>CJaJhh;!CJaJjhh;!CJUaJ!jDhh;!CJEHUaJ#jJ hh;!CJUVaJ! DFHJLȺȬȞ򐂺whwVEhw!j hh;!CJEHUaJ#jJ hh;!CJUVaJjhh;!CJUaJhh;!CJaJhh3k5>*CJaJhh\oJ5>*CJaJhhk5>*CJaJhh>5>*CJaJhh[5>*CJaJhh;!5>*CJaJhh^5>*CJaJhhCq5>*CJaJhh5>*CJaJLNPRTXZ\^Ծɾ߾vvԾkhh3kCJaJhh )ACJaJhh\oJCJaJ!j hh;!CJEHUaJ#jJ hh;!CJUVaJjhh;!CJUaJhh;!CJaJhh[CJaJhhCJaJhh^CJaJhhkCJaJhh>CJaJ* "$(*,.0468:<>@BDFJLɾ߾ߙ߇v꾨߾khh )ACJaJ!j hh;!CJEHUaJ#jJ hh;!CJUVaJjhh;!CJUaJhh^CJaJhh>CJaJhh\oJCJaJhhCJaJhh3kCJaJhh;!CJaJhh[CJaJhhkCJaJ&LNPRTVXZ\^bdfhjlprvxz|~ԾꝨԨԝɎ|kɳ!juhh;!CJEHUaJ#jJ hh;!CJUVaJjhh;!CJUaJhhCJaJhh\oJCJaJhh>CJaJhh^CJaJhh;!CJaJhh3kCJaJhhkCJaJhh[CJaJhhCqCJaJ* "$&(*,02468:<>@BDFHLNPRTXZ`Գԗߌvkhh\oJCJaJhh3kCJaJhh )ACJaJhh^CJaJhh>CJaJ!jhh;!CJEHUaJ#jJ hh;!CJUVaJjhh;!CJUaJhh;!CJaJhhkCJaJhhCJaJhh[CJaJ*`bfhjrtvx|~ɾԨԝԎ|kԝ߳Ծ߾߳Ԏ!j hh;!CJEHUaJ#jJ hh;!CJUVaJjhh;!CJUaJhh>CJaJhh3kCJaJhh[CJaJhhkCJaJhhSlCJaJhh;!CJaJhhCJaJhh )ACJaJhh\oJCJaJ% "&(*,.02468:<>@BDFHJLNPRVXZ\^·¡––uj_u¬uuhh0CJaJhh )ACJaJhhCJaJhhkCJaJhh^CJaJhh>CJaJhh3kCJaJhh[CJaJhh\oJCJaJhh;!CJaJjhh;!CJUaJ!jGhh;!CJEHUaJ#jJ hh;!CJUVaJ%^bdhprtvxz|~ɾߨߝɾߝ߃q`!jhh;!CJEHUaJ#jJ hh;!CJUVaJjhh;!CJUaJhhkCJaJhh3kCJaJhh^CJaJhh>CJaJhh[CJaJhh )ACJaJhhSlCJaJhh;!CJaJhh\oJCJaJhhCJaJ%  "$&*,02468<>@BDFHn߾߳ԨߨꝨԳꝒɝߝԾߝxjhh;!CJUaJhhx.CJaJhhCqCJaJhh[CJaJhh3kCJaJhh^CJaJhh\oJCJaJhh>CJaJhh;!CJaJhhCJaJhhkCJaJhhzCJaJ-nprtvxz|~·uj€€·hhCqCJaJhh )ACJaJhh3kCJaJhh[CJaJhhCJaJhh^CJaJhhkCJaJhh>CJaJhh;!CJaJjhh;!CJUaJ!j hh;!CJEHUaJ#jNJ hh;!CJUVaJ) "$&(*,.0246ԾԳߝ߇ɨԝԝԝ|ԳԨhh )ACJaJhhx.CJaJhhCqCJaJhh[CJaJhh3kCJaJhh^CJaJhh\oJCJaJhh>CJaJhhCJaJhhkCJaJhhzCJaJhh;!CJaJ06:<>@BDHJLNPRTVX\^`bdfhjlprtxz|~ɾԳߝ꒳ԝԾ꾳|hhx.CJaJhhCqCJaJhhzCJaJhh\oJCJaJhh )ACJaJhhkCJaJhh^CJaJhh>CJaJhhCJaJhh3kCJaJhh;!CJaJhh[CJaJ,ôåxmbWLAhhCJaJhh>CJaJhhkCJaJhh )ACJaJhh;!CJaJhhx.56>*CJaJhh^56>*CJaJhh>56>*CJaJhh56>*CJaJhh;!56>*CJaJhh3k56>*CJaJhhk56>*CJaJhh[56>*CJaJhhCq56>*CJaJ "&(*.0VɾԨɝ꾳Ԩɇɝxjhh;!CJUaJhh\oJCJaJhhx.CJaJhh^CJaJhh>CJaJhhkCJaJhhCqCJaJhh;!CJaJhhCJaJhh )ACJaJhh[CJaJhh3kCJaJ+VXZ\^`bdfhjlnprtvz³whYF3%hh56>*CJaJmH sH %hh^56>*CJaJmH sH hh[CJaJmH sH hhCJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh;!CJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh;!CJaJjhh;!CJUaJ!jhh;!CJEHUaJ#jiJ hh;!CJUVaJz|~ʷ췑~~~kʑXE~X%hh\oJ56>*CJaJmH sH %hh56>*CJaJmH sH %hh>56>*CJaJmH sH %hh3k56>*CJaJmH sH %hhk56>*CJaJmH sH %hh;!56>*CJaJmH sH %hh[56>*CJaJmH sH hh;!56>*CJaJ%hh^56>*CJaJmH sH %hhCq56>*CJaJmH sH ĵynnӵ_hh\oJCJaJmH sH hh;!CJaJhhCqCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hhCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hh;!CJaJmH sH  :<>@BƷٷƤƷƑm[G8hh;!CJaJmH sH 'j"hh;!6>*CJEHUaJ#j{J hh;!CJUVaJ"hh;!6>*CJaJmH sH #jhh;!6>*CJUaJ%hh56>*CJaJmH sH %hh;!56>*CJaJmH sH hh;!56>*CJaJ%hh^56>*CJaJmH sH %hh3k56>*CJaJmH sH %hh[56>*CJaJmH sH BFHLNPRVXZbdfhjlprtvxz|~³Ѥ•ѳ•whVE!j%hh;!CJEHUaJ#jJ hh;!CJUVaJjhh;!CJUaJhh\oJCJaJmH sH hhCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh;!CJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hh;!CJH*aJmH sH  ôåᓂҥsdåUåshhzCJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hh^CJaJmH sH !jw'hh;!CJEHUaJ#jJ hh;!CJUVaJhhkCJaJmH sH hhCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh;!CJaJmH sH jhh;!CJUaJ! "$&(*,.2468:<>@BDFHJLNPRVXZ\^`bdfhjlprtvxz⵪Čⵛ}ӵӪněČnĵnhh )ACJaJmH sH hh0CJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh;!CJaJhh;!CJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh>CJaJmH sH hhCJaJmH sH hh^CJaJmH sH *z|~ĵģsdsUĵC#jJ hh;!CJUVaJhh3kCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh;!CJH*aJmH sH !j)hh;!CJEHUaJ#jJ hh;!CJUVaJjhh;!CJUaJhh;!CJaJmH sH hh>CJaJmH sH hhCJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH  "$&(*,.04uТuГfWfLЄhh;!CJaJhh\oJCJaJmH sH hhkCJaJmH sH hhCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh;!CJH*aJmH sH hh;!CJaJmH sH jhh;!CJUaJ!j+hh;!CJEHUaJ468<>@BFHJLNRTVXZ\^`bdfhjlnprtvxz|~ĵӵĈ}ӵ}Ħn}}nĵhh3kCJaJmH sH hh;!CJaJhhCqCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hh;!CJaJmH sH hhCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh^CJaJmH sH +ĵ∵}n_Ĉ}_}_◈__hh^CJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hh;!CJaJhh;!CJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hhCJaJmH sH hhx.CJaJmH sH hhkCJaJmH sH hhCqCJaJmH sH % @Bĵӗ}n_M#jJ hh;!CJUVaJjhh;!CJUaJhh3kCJaJmH sH hh;!CJaJhh )ACJaJmH sH hhCJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh;!CJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh>CJaJmH sH BDFNRTVZ\^`fhjnprtvx|~вУvgXIhh\oJCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hhx.CJaJmH sH hhCqCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hhCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh;!CJaJmH sH jhh;!CJUaJ!j-hh;!CJEHUaJ⹪񛹌}nn_񛹛_nnhh )ACJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh;!CJaJhhCqCJaJmH sH hhCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh;!CJaJmH sH %@BDFHJĵ⦛}n\Kn!j;0hh;!CJEHUaJ#jJ hh;!CJUVaJjhh;!CJUaJhhCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh;!CJaJhh^CJaJmH sH hh0CJaJmH sH hh;!CJaJmH sH hh>CJaJmH sH hhCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH JLNPTVXZӵteVGGhh )ACJaJmH sH hh& CJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH !jx2hh;!CJEHUaJ#jJ hh;!CJUVaJjhh;!CJUaJhh;!CJaJmH sH hh[CJaJmH sH hhCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hhkCJaJmH sH "&68ӦӗĦygVy!jU5hh;!CJEHUaJ#jJ hh;!CJUVaJjhh;!CJUaJhh\oJCJaJmH sH hhCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh;!CJaJmH sH !8:<>@DFHJLPRTVXZ\^`bdfhjlnprtvxz|~ĵ⦗yė◈j_hh;!CJaJhh0CJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh;!CJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hhCJaJmH sH %ĵxmbWLbA6hhCJaJhhx.CJaJhhCqCJaJhh[CJaJhhkCJaJhh^CJaJ!j7hh;!CJEHUaJ#jJ hh;!CJUVaJhh;!CJaJjhh;!CJUaJhh;!CJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hhCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh[CJaJmH sH <:j|~$0dh^0a$gd;! $dha$gd;! $dha$gd;!$Sdh`Sa$gd;! ,468:<>BԾߨɕɆɆt_ɨ)j;hh;!CJEHUaJmH sH #jJ hh;!CJUVaJhh;!CJaJmH sH %jhh;!CJUaJmH sH hh^CJaJhh\oJCJaJhhCJaJhh;!CJaJhhkCJaJhh[CJaJhh3kCJaJhh>CJaJ!BDFHJLNPRTVXZ\^`fhjnptvxz|߾ߝɳߒߝߨɨ߃tthh;!CJaJmH sH jhh;!CJUaJhh0CJaJhh3kCJaJhh\oJCJaJhhCJaJhhkCJaJhh>CJaJhh[CJaJhh;!CJaJhh^CJaJhhCqCJaJ(·||jY‹NChh3kCJaJhh\oJCJaJ!jAhh;!CJEHUaJ#jJ hh;!CJUVaJhh;!CJaJmH sH hh[CJaJhhCJaJhh^CJaJhhkCJaJhh>CJaJhh;!CJaJjhh;!CJUaJ!j}?hh;!CJEHUaJ#jJ hh;!CJUVaJ"$&(*,2468:<>@BJLNPRVXZ\^`bdfjlnprtvxz|~ɾߨɨ߳Ծhh )ACJaJhh\oJCJaJhh>CJaJhhCJaJhh3kCJaJhh^CJaJhh;!CJaJhhkCJaJhh[CJaJ> ɶuj_jTIhh\oJCJaJhh>CJaJhhCqCJaJhh^CJaJhh )ACJaJ)jDhh;!CJEHUaJmH sH #j J hh;!CJUVaJhh;!CJaJmH sH %jhh;!CJUaJmH sH hh;!CJaJhhCJaJhhkCJaJhh[CJaJhh3kCJaJ "$&(*,.026:<bdfhjrtvxz|~߾꾯ԾrcUUhh;!56CJaJhhh{CJaJmHCsHChh;!CJaJmHCsHChh )ACJaJ!jGhh;!CJEHUaJ#jJ hh;!CJUVaJjhh;!CJUaJhh;!CJaJhhkCJaJhhCJaJhh^CJaJhh[CJaJhh3kCJaJɻɻ׭~s~sh]~hshh3kCJaJhhkCJaJhh^CJaJhhCJaJhh[CJaJhh;!CJaJhh3k5>*CJaJhhk5>*CJaJhh[5>*CJaJhh5>*CJaJhh^5>*CJaJhh;!5>*CJaJhh;!5CJaJ!  $(*,.02468<>@BDFHJLNPRXZ\`dfhjlnpɾɳɨԾɨ߾Ԩ߾ɾɳɨ߾Ծjhh;!CJUaJhh\oJCJaJhh3kCJaJhh^CJaJhh;!CJaJhh[CJaJhh>CJaJhhCJaJhhkCJaJhh )ACJaJ6·u€¡j¡hhzCJaJhh>CJaJhh )ACJaJhh^CJaJhhCJaJhh3kCJaJhh[CJaJhhkCJaJhh;!CJaJjhh;!CJUaJ!jyKhh;!CJEHUaJ#jEJ hh;!CJUVaJ% "$&*,468:>@BDFHJLNPRTVXZ\^`bdfhjlnrtvx~ɾɨ곒Ԩ곒ɾԾɒԾԾԳԒhhCJaJhh0CJaJhh )ACJaJhh3kCJaJhh^CJaJhhkCJaJhh[CJaJhh>CJaJhh;!CJaJhh\oJCJaJ9 ɾԳԾɾԾ골꾝ԳꝾԾԳԝhh\oJCJaJhh3kCJaJhh>CJaJhh[CJaJhh )ACJaJhhCJaJhhkCJaJhh;!CJaJhh^CJaJ>"$&(,.0246:<>@BDFLNPRTVXZ\^`bdfhjlnptvxz~߾߳ߝ߳߾ߒ߳߾ߨhh )ACJaJhh^CJaJhh>CJaJhhCJaJhhkCJaJhh3kCJaJhh\oJCJaJhh[CJaJhh0CJaJhh;!CJaJ9ɾ곝ɝ߳ߝɒ߳ߝhh3kCJaJmH sH hh^CJaJhh\oJCJaJhh0CJaJhh;!CJaJhh )ACJaJhh>CJaJhh3kCJaJhhCJaJhhkCJaJhh[CJaJ3 "$&(*,.0246:<@BJLPRVXZ\^`bhjnptvxĵ◈y∵yⵗĵy⦗◈yhh3kCJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hhCJaJmH sH hh;!CJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH ,x|~ȹ檌}jWDj%hh[56>*CJaJmH sH %hh56>*CJaJmH sH %hh^56>*CJaJmH sH hh;!56>*CJaJhh>CJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hhCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh;!CJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh;!CJaJƳƍƠ~o`Q~B3hh>CJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hh;!CJaJmH sH %hh3k56>*CJaJmH sH %hhk56>*CJaJmH sH %hh^56>*CJaJmH sH %hh[56>*CJaJmH sH %hh56>*CJaJmH sH %hh;!56>*CJaJmH sH  "$&(*,.02468:ĵ⦛ČČ}}nhh\oJCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh;!CJaJhh;!CJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hhCJaJmH sH hh^CJaJmH sH +:<>@BDFJLPX\^`bdfhjz|ӵwgwWG7wWghh5CJaJmH sH hh^5CJaJmH sH hh>5CJaJmH sH hh3k5CJaJmH sH hh\oJ5CJaJmH sH hh;!5CJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hhCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh;!CJaJmH sH P&(T pN:$Sdh`Sa$gd;! $dha$gd;!$Sdh^Sa$gd;!@$ & FSdh>TTf`Sa$gd;!|~߿߯ϏsϟsϯsϿdhh;!CJaJmH sH hh3k5CJaJmH sH hh;!5CJaJhh\oJ5CJaJmH sH hh^5CJaJmH sH hh>5CJaJmH sH hh;!5CJaJmH sH hh5CJaJmH sH hhk5CJaJmH sH hh[5CJaJmH sH &DFHJNPRTVXZϾᝌrcTE6hh^CJaJmH sH hhCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh;!CJaJ!jOhh;!CJEHUaJ#jSJ hh;!CJUVaJhh>CJaJmH sH !jMhh;!CJEHUaJ#jNJ hh;!CJUVaJhh;!CJaJmH sH jhh;!CJUaJZ\^`bfhjlprtvxz|~ĵĵӗӗӦĵӈyg#jYJ hh;!CJUVaJjhh;!CJUaJhh^CJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hhCJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh;!CJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh )ACJaJmH sH "  FУvgXXУvhh>CJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hhCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hh;!CJaJmH sH jhh;!CJUaJ!j'Rhh;!CJEHUaJFHJLPRTVZ\^`bdflnprtvxz|~;sdUFUdhh>CJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hhCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hh;!CJaJmH sH jhh;!CJUaJ!jvThh;!CJEHUaJ#jeJ hh;!CJUVaJ "$ȽȜ~ӲӲlW~LAhh^CJaJhhCJaJ)jVhh;!CJEHUaJmH sH #jjJ hh;!CJUVaJ%jhh;!CJUaJmH sH hh[CJaJhh )ACJaJhh0CJaJhh;!CJaJhh\oJCJaJhh3kCJaJhh;!CJaJmH sH hh[CJaJmH sH hhCJaJmH sH $&(*,RTVXZjlnprtv߾ߢ߅ti^Shh )ACJaJhh^CJaJhh3kCJaJ!jH[hh;!CJEHUaJ#j|J hh;!CJUVaJhhCJaJhh>CJaJ!j2Yhh;!CJEHUaJ#jvJ hh;!CJUVaJjhh;!CJUaJhh;!CJaJhh[CJaJhhkCJaJϷ۬uj_jT_jhh^CJaJhh\oJCJaJhh[CJaJhh3kCJaJhhCJaJhh>CJaJhhkCJaJhh )ACJaJhh;!CJaJhh3k5CJaJhhk5CJaJhh[5CJaJhh5CJaJhh^5CJaJhh;!5CJaJ  "^`(*,.068:>@ɾԳɤɒɤo^Shh^CJaJ!j`hh;!CJEHUaJ#jJ hh;!CJUVaJ!j]hh;!CJEHUaJ#jJ hh;!CJUVaJjhh;!CJUaJhh )ACJaJhh3kCJaJhh;!CJaJhh[CJaJhh>CJaJhhCJaJhhkCJaJ @BDFHPRTX\^`bdfhjlrtvx|~ɾԲvgXIhh56>*CJaJhh^56>*CJaJhh>56>*CJaJhh3k5CJaJhhk5CJaJhh[5CJaJhh5CJaJhh^5CJaJhh;!5CJaJhh[CJaJhh^CJaJhh;!CJaJhhCJaJhh3kCJaJhh>CJaJҴ}rg}r}\}gQQr}ghh\oJCJaJhh^CJaJhh[CJaJhh3kCJaJhhCJaJhh>CJaJhhkCJaJhh )ACJaJhh;!CJaJhh56>*CJaJhh\oJ56>*CJaJhh>56>*CJaJhh3k56>*CJaJhh[56>*CJaJ ǻӻǣӈyj[L=hh>56>*CJaJhh[56>*CJaJhh3k56>*CJaJhh^56>*CJaJhh;!56>*CJaJhh\oJ56>*CJaJhh3k5CJaJhhk5CJaJhh[5CJaJhh5CJaJhh^5CJaJhh;!5CJaJhh;!CJaJhh[CJaJhh^CJaJ "$246@BRZ\^`fvx|~˪օvvdSֵ˔օ!jbhh;!CJEHUaJ#jJ hh;!CJUVaJhh;!CJaJmH sH jhh;!CJUaJhh[CJaJhh3kCJaJhhCJaJhh>CJaJhhkCJaJhh )ACJaJhh;!CJaJhh56>*CJaJhh>56>*CJaJ ·¡¡‹–ujhh\oJCJaJhh0CJaJhh>CJaJhh^CJaJhhCJaJhh3kCJaJhh[CJaJhhkCJaJhh;!CJaJjhh;!CJUaJ!jdhh;!CJEHUaJ#jJ hh;!CJUVaJ' "$&(*.046:<@BDFLNPtv.6ɾ߳ߨ߾Գߙ߇vߙgghh;!CJaJmH sH !jwfhh;!CJEHUaJ#jJ hh;!CJUVaJjhh;!CJUaJhh>CJaJhh3kCJaJhh[CJaJhhkCJaJhh^CJaJhh;!CJaJhhCJaJhh )ACJaJ(68:<>NPTVX~·~sh]Rh]h]shh^CJaJhhCJaJhh3kCJaJhhkCJaJ!jVkhh;!CJEHUaJ#j*ZcI hh;!CJUVaJhh[CJaJhh )ACJaJhh>CJaJhh;!CJaJjhh;!CJUaJ!j@ihh;!CJEHUaJ#jJ hh;!CJUVaJ "$JLNP߾ߨԙԇvԾkɨhh\oJCJaJ!jmhh;!CJEHUaJ#jJ hh;!CJUVaJjhh;!CJUaJhh )ACJaJhh>CJaJhh3kCJaJhhkCJaJhh;!CJaJhh[CJaJhhCJaJhh^CJaJ* "$&(*.02468:<>@BDFHJNɸꭢvhh>CJaJhh )ACJaJhhkCJaJhh3kCJaJhh^CJaJhhCJaJ!jPphh;!CJEHUaJ#jJ hh;!CJUVaJjhh;!CJUaJhh;!CJaJhh[CJaJ.NPRTVXZ\bdfhjlnptvxz|~ɾ߳ߨߨɾ߳ߨhh )ACJaJhhCqCJaJhh>CJaJhh0CJaJhhkCJaJhh^CJaJhhCJaJhh;!CJaJhh3kCJaJhh[CJaJ9 "$&(,.0248:<>@DFHJLPRTVX\^`dhjɾ߳ԳԝԨɨߨɨԨԳߝԝꝨhh^CJaJhh[CJaJhh3kCJaJhhkCJaJhh )ACJaJhh;!CJaJhhCJaJhh>CJaJhh\oJCJaJ>jlnprtvxz|~ɾɳ߳ɨߨɇɾ߳ɨɳhh>CJaJhh\oJCJaJhh0CJaJhh3kCJaJhhkCJaJhh )ACJaJhh[CJaJhhCJaJhh^CJaJhh;!CJaJhhCqCJaJ5 "$&(*,02468:<>@BDFJLNPRTVX\^`bdfjɾԨԾԾɝɾԳԝɾꇾԳԳɾɾhh )ACJaJhhx.CJaJhhkCJaJhh\oJCJaJhh>CJaJhh[CJaJhh3kCJaJhh;!CJaJhh^CJaJhhCJaJhh0CJaJ4jlnxzij喅zodYNCohh )ACJaJhh^CJaJhhCJaJhh3kCJaJhh[CJaJhhkCJaJ!jZthh;!CJEHUaJ#jJ hh;!CJUVaJhh>CJaJ!jDrhh;!CJEHUaJ#jJ hh;!CJUVaJhh;!CJaJmH sH hh;!CJaJjhh;!CJUaJ "$&*,.0248:>BDHJZ\dfhij娝均|q_#jJ hh;!CJUVaJhh^CJaJhhCJaJhh3kCJaJhh[CJaJhh>CJaJhh\oJCJaJ!jvhh;!CJEHUaJ#jJ hh;!CJUVaJhh;!CJaJmH sH hh;!CJaJjhh;!CJUaJ! ɾɳԨpp^IԾ)j<|hh;!CJEHUaJmH sH #jJ hh;!CJUVaJhh;!CJaJmH sH %jhh;!CJUaJmH sH hh[CJaJhh )ACJaJhhkCJaJhh\oJCJaJhhCJaJhh3kCJaJhh;!CJaJjhh;!CJUaJ!jxhh;!CJEHUaJ "&(*,.046:<>@BFHJNRTVXZ^`dfhjlprtvxz|~꾳߳ɳɾɾ߳ɳɾ߳ɾhh;!CJaJmH sH hh )ACJaJhh\oJCJaJhh& CJaJhh>CJaJhh;!CJaJhhCJaJhh3kCJaJhh[CJaJhhkCJaJhh^CJaJ0ȹxixxxiZxxZZxhh>CJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh[CJaJmH sH !j~hh;!CJEHUaJ#jJ hh;!CJUVaJjhh;!CJUaJhh;!CJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh;!CJaJhh^CJaJmH sH hhCJaJmH sH # :HRTz|~ĵ⦗r]NĵӦĵhh )ACJaJmH sH )jThh;!CJEHUaJmH sH #j"J hh;!CJUVaJ%jhh;!CJUaJmH sH hhCJaJmH sH hh;!CJaJmH sH hh[CJaJmH sH hhCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh^CJaJmH sH Z^`ĵӗӵ◦veVVVhhkCJaJmH sH !jhh;!CJEHUaJ#j'J hh;!CJUVaJjhh;!CJUaJhh\oJCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hhCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh;!CJaJmH sH hh3kCJaJmH sH  Tn4HJD4  x d 0  b $Sdh`Sa$gd;! $dha$gd;!`bdhj׶זxiZxׇixKhh>CJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hhCJaJmH sH !jhh;!CJEHUaJ#j>J hh;!CJUVaJjhh;!CJUaJhh;!CJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh;!CJaJ "$&*,.02468ĴtdtdtdXhh;!5CJaJhh5CJaJmH sH hh3k5CJaJmH sH hh[5CJaJmH sH hhk5CJaJmH sH hh>5CJaJmH sH hh;!5CJaJmH sH hh;!CJaJmH sH hhCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH "8:<>@BHJLPRTXZ\^`bdfhnptvxz|~Ͽߟϟﯓ￯ᅢϯtetS#jHJ hh;!CJUVaJjhh;!CJUaJhh;!CJaJmH sH hhk5CJaJmH sH hh;!5CJaJhh>5CJaJmH sH hh;!5CJaJmH sH hh^5CJaJmH sH hh5CJaJmH sH hh3k5CJaJmH sH hh[5CJaJmH sH vgЅvXЅF#jMJ hh;!CJUVaJhh>CJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh[CJaJmH sH hhCJaJmH sH hh;!CJaJmH sH jhh;!CJUaJ!jJhh;!CJEHUaJ  $&(*.0468:>@BDHJLNвvgXIXvhh\oJCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh& CJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hhCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hh;!CJaJmH sH jhh;!CJUaJ!jhh;!CJEHUaJNPRTV^`dfhĵĦĔteZKeKeKhh^CJaJmH sH hh;!CJaJhhCJaJmH sH hh>CJaJmH sH !jhh;!CJEHUaJ#jTJ hh;!CJUVaJjhh;!CJUaJhh3kCJaJmH sH hh;!CJaJmH sH hh[CJaJmH sH hhkCJaJmH sH hhzCJaJmH sH  8:`ĵyĈӵĦyĵjjhh;!CJUaJhh )ACJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh;!CJaJmH sH hhCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hhkCJaJmH sH $`bdfvz|~;whYJY;whh )ACJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hhkCJaJmH sH hhCJaJmH sH hh;!CJaJhh;!CJaJmH sH jhh;!CJUaJ!jːhh;!CJEHUaJ#jYJ hh;!CJUVaJȹȪȹ}nכ_}hh )ACJaJmH sH hh0CJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hhkCJaJmH sH hhCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh;!CJaJhh;!CJaJmH sH hh[CJaJmH sH % "$&(*.02468:<>@BHJNPTV\^`bdhjlnȹ}n}ת}ȹnnȌnhhkCJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hh;!CJaJmH sH hhCJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh;!CJaJ+nprtvx~Ħ◵ӦėĦ}ӗĵn\#jcJ hh;!CJUVaJjhh;!CJUaJhh;!CJaJhh>CJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hhCJaJmH sH hh;!CJaJmH sH hh^CJaJmH sH $ 2468:<>BDHLNRTdfhjвБqfqWWhhCJaJmH sH hh;!CJaJhh3kCJaJmH sH !jhh;!CJEHUaJ#jhJ hh;!CJUVaJhh[CJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh;!CJaJmH sH jhh;!CJUaJ!jhh;!CJEHUaJjlnprt|~ĵ⦗}n_n}◦ėĵhhx.CJaJmH sH hh>CJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh;!CJaJhh[CJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh;!CJaJmH sH hhCJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh )ACJaJmH sH %  "$&(ĵӢӐ{l]N?hh3kCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hhSlCJaJmH sH )j͗hh;!CJEHUaJmH sH #jmJ hh;!CJUVaJ%jhh;!CJUaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hhCJaJmH sH hh;!CJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh[CJaJmH sH (*,02XZ\^bdfhjӮӊ{lZIl>hh;!CJaJ!jhh;!CJEHUaJ#jyJ hh;!CJUVaJjhh;!CJUaJhh[CJaJmH sH hh )ACJaJmH sH )jqhh;!CJEHUaJmH sH #juJ hh;!CJUVaJ%jhh;!CJUaJmH sH hh;!CJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hhCJaJmH sH  Ӧėĵӈyӵnӗӗhh;!CJaJhh )ACJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh;!CJaJmH sH hhCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh>CJaJmH sH + "$&*.248:<>@BDFNPRTVZ^`bdfhjlntvxz~ӵӦӗ}nė}ӵhhkCJaJmH sH hh;!CJaJhh )ACJaJmH sH hh;!CJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hhCJaJmH sH hh^CJaJmH sH +ĵӓӁl]N?Ħhh\oJCJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh^CJaJmH sH )jhh;!CJEHUaJmH sH #jJ hh;!CJUVaJ%jhh;!CJUaJmH sH hh )ACJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh;!CJaJmH sH hhCJaJmH sH hh>CJaJmH sH "$(*,.0468:>@BD˶ݧzݘk\kM>hhkCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hhCJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hh[CJaJmH sH )jhh;!CJEHUaJmH sH #jJ hh;!CJUVaJhh;!CJaJmH sH %jhh;!CJUaJmH sH DFHJLTVZ\^ĵĦĔtiZKZKZӵKhhCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh;!CJaJhh>CJaJmH sH !jhh;!CJEHUaJ#jJ hh;!CJUVaJjhh;!CJUaJhh3kCJaJmH sH hh;!CJaJmH sH hh[CJaJmH sH hhkCJaJmH sH hhzCJaJmH sH ,.ĵė}}ėn}n[I#jJ hh;!CJUVaJ%jhh;!CJUaJmH sH hh )ACJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh;!CJaJhh3kCJaJmH sH hhkCJaJmH sH hhSlCJaJmH sH hh;!CJaJmH sH hhCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh0CJaJmH sH .02468:<>BDjlnprtvz|ȹ}kZ}ȹO@@hh>CJaJmH sH hh;!CJaJ!jhh;!CJEHUaJ#jJ hh;!CJUVaJjhh;!CJUaJhh )ACJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh;!CJaJmH sH %jhh;!CJUaJmH sH )j&hh;!CJEHUaJmH sH ĵӢӐ{lĵ]Nhh^CJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh )ACJaJmH sH )j4hh;!CJEHUaJmH sH #jJ hh;!CJUVaJ%jhh;!CJUaJmH sH hhkCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh;!CJaJmH sH hh>CJaJmH sH hhCJaJmH sH "246\^`bdfhjlprtvxz|Ͼᝌ}n_P_P}A_hh3kCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hhCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hhkCJaJmH sH !jhhh;!CJEHUaJ#jJ hh;!CJUVaJhh>CJaJmH sH !jRhh;!CJEHUaJ#jJ hh;!CJUVaJhh;!CJaJmH sH jhh;!CJUaJ|~ײ׎ppaRaCahh3kCJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hhCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hh[CJaJmH sH )jhh;!CJEHUaJmH sH #jJ hh;!CJUVaJ%jhh;!CJUaJmH sH hh;!CJaJmH sH hh;!CJaJhhkCJaJmH sH "$(*,0ĵĦČ}ӗ}ӗӦėn}_}hh )ACJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hhCJaJmH sH hh;!CJaJhh^CJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hhzCJaJmH sH hh;!CJaJmH sH hh[CJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh>CJaJmH sH %0246<>@`bĵ񦓦l]RRĵ]]hh;!CJaJhhkCJaJmH sH )jδhh;!CJEHUaJmH sH #jJ hh;!CJUVaJ%jhh;!CJUaJmH sH hh;!CJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hhCJaJmH sH   "$&(*,.06⦗}nn}⦵hh>CJaJmH sH hh;!CJaJhh\oJCJaJmH sH hhCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh;!CJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh3kCJaJmH sH +68:<@BDFHLPTVXZ\`dfhjlnprtvxz|~Ĺě}nnӪ}nӌӌnhhkCJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hhCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh;!CJaJhh\oJCJaJmH sH hh;!CJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh[CJaJmH sH +ĵⵈėĵyĦnn_PhhkCJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hh;!CJaJhhCqCJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh;!CJaJmH sH hhCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh0CJaJmH sH  $(,.08:<>HLNPRVXȪ񹛹}⛹nכ_jhh;!CJUaJhh )ACJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh;!CJaJhh;!CJaJmH sH hhCJaJmH sH %X~ο񰡒teteVethh\oJCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh[CJaJmH sH hhCJaJmH sH jhh;!CJUaJ!jhh;!CJEHUaJ#jJ hh;!CJUVaJhh;!CJaJmH sH !4 B F H n p r t v x z | ~   ĵ⦗veVĵӦD#jJ hh;!CJUVaJhh )ACJaJmH sH !jhh;!CJEHUaJ#jJ hh;!CJUVaJjhh;!CJUaJhhCJaJmH sH hh;!CJaJmH sH hh[CJaJmH sH hhCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh^CJaJmH sH      < > @ B D F H J P R T V Z \ ^ ` sbУSDЅShh3kCJaJmH sH hh^CJaJmH sH !jhh;!CJEHUaJ#jJ hh;!CJUVaJhh>CJaJmH sH hh[CJaJmH sH hhCJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hh;!CJaJmH sH jhh;!CJUaJ!jżhh;!CJEHUaJ` b d h l p r            ӵ}kZ}KKhhkCJaJmH sH !jNhh;!CJEHUaJ#j$cI hh;!CJUVaJjhh;!CJUaJhh;!CJaJhh^CJaJmH sH hh;!CJaJmH sH hhCJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh3kCJaJmH sH           " $ & ( * , d r v x  ĵӵӗӈӗėyjX#jZJ hh;!CJUVaJjhh;!CJUaJhhCJaJmH sH hh;!CJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hhCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh>CJaJmH sH        . 0 2 4 6 8 < > @ B D F L БpaRCCRCahhCJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh;!CJH*aJmH sH !jhh;!CJEHUaJ#jYJ hh;!CJUVaJhh^CJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh;!CJaJmH sH jhh;!CJUaJ!jhh;!CJEHUaJL N P R T X Z \ ^ j l n p r t v x z ~        ĵӵ⦛}n⦛n}ӵӦ_jhh;!CJUaJhh )ACJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh;!CJaJhh>CJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh;!CJaJmH sH hhCJaJmH sH            " & ( * , . 0 ;sdssYJJhh^CJaJmH sH hh;!CJaJhh>CJaJmH sH hhkCJaJmH sH hhCJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh;!CJaJmH sH jhh;!CJUaJ!jhh;!CJEHUaJ#jXJ hh;!CJUVaJ0 2 4 6 < > @ B F H J L N P T X \ ^ d f h l n p r ⵦ◈xhXHXxhh[5CJaJmH sH hh^5CJaJmH sH hh\oJ5CJaJmH sH hh5CJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh;!CJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh[CJaJmH sH hhCJaJmH sH b d v\Jz8tZLNPRgd;!$dh^a$gd;!dhgd;! $dha$gd;!$Sdh`Sa$gd;!$0dh^0a$gd;! $dha$gd;!r t v x z | ~           ϿϯߏscϯThh;!CJaJmH sH hhCq5CJaJmH sH hh;!5CJaJhh^5CJaJmH sH hh\oJ5CJaJmH sH hh5CJaJmH sH hhk5CJaJmH sH hh>5CJaJmH sH hh[5CJaJmH sH hh;!5CJaJmH sH hh3k5CJaJmH sH        *,.06>@DFϾᯠsaPsAhh>CJaJmH sH !j3hh;!CJEHUaJ#jVJ hh;!CJUVaJhh3kCJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh[CJaJmH sH hhCJaJmH sH !jhh;!CJEHUaJ#jWJ hh;!CJUVaJhh;!CJaJmH sH jhh;!CJUaJFHPRTXZ\^`bfhlnprvxz|~ĵ}⦵}rchh\oJCJaJmH sH hh;!CJaJhh>CJaJmH sH hhx.CJaJhhCqCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hhCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh;!CJaJmH sH ȹ}⪛ӌn}Ӫӛnnhh>CJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hh;!CJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh;!CJaJhh^CJaJmH sH hhCJaJmH sH hh0CJaJmH sH + `bĵӗ}n\Kn!jWhh;!CJEHUaJ#jUJ hh;!CJUVaJjhh;!CJUaJhh;!CJaJhh0CJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh;!CJaJmH sH hhCJaJmH sH hh^CJaJmH sH  ĵģăttetătVthhCqCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh^CJaJmH sH !jhh;!CJEHUaJ#jTJ hh;!CJUVaJjhh;!CJUaJhh;!CJaJmH sH hhCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh[CJaJmH sH ! "&(*,.0246:<>@BDFHJLNPRTVXZ\`bĵyjy__ĵĵPhh& CJaJmH sH hh;!CJaJhhCqCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hh;!CJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hhCJaJmH sH hhx.CJaJmH sH bdfjlnprtvx|ĵӦ}nĵĵě⦛}Čhh>CJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh;!CJaJhh^CJaJmH sH hh0CJaJmH sH hh;!CJaJmH sH hhCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh )ACJaJmH sH + "$ȹwlwlwawlwwlwawhh3kCJaJhhkCJaJhh[CJaJhh )ACJaJhhCJaJhh>CJaJhh\oJCJaJhh^CJaJhh;!CJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh;!CJaJ&$&(*,.0246<>@BDFJLNXZjrtvxɾ߳ɠɑɑjɾ_Thh )ACJaJhh\oJCJaJ)jhh;!CJEHUaJmH sH #jSJ hh;!CJUVaJhh;!CJaJmH sH %jhh;!CJUaJmH sH hh>CJaJhh^CJaJhh;!CJaJhh[CJaJhhkCJaJhhCJaJhh3kCJaJ  (0Ծ߳ԾԳߕ߆߆hh;!CJaJmH sH %jhh;!CJUaJmH sH hh\oJCJaJhh>CJaJhh3kCJaJhh^CJaJhh[CJaJhh;!CJaJhhCJaJhhkCJaJ002468:<@BDFHJLNRVX\^`bdfhjnprtzź~rfrZrZZfNZhhk5CJaJhh;!5CJaJhh3k5CJaJhh>5CJaJhh05CJaJhh[5CJaJhh^5CJaJhh\oJ5CJaJhh5CJaJhh;!CJaJ%jhh;!CJUaJmH sH )jhh;!CJEHUaJmH sH #jRJ hh;!CJUVaJz|ɾɳɾɳɒꨝhh\oJCJaJhhCJaJhhkCJaJhh3kCJaJhh0CJaJhh;!CJaJhh>CJaJhh )ACJaJhh[CJaJhh^CJaJ3  "$&(*,.02468<>ĵĈ}nėcnĦThh )ACJaJmH sH hh;!CJaJhh3kCJaJmH sH hhx.CJaJhhCqCJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh;!CJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hhCJaJmH sH >@BDHJLNPRT`bfhjlnprtvxz|~ĵyjy__yĵhh;!CJaJhhCqCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hhCJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hh& CJaJmH sH hh;!CJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh[CJaJmH sH !ĵӗėĵyĦyhh )ACJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hhCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh[CJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh;!CJaJmH sH hhkCJaJmH sH , "$&(.0468:<>@BFHJLNPTXZ\^`bdfhlnprtx|țȪȪțȌ}ת׹}ȹ}Ȍ}כת׹hh\oJCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh;!CJaJmH sH hh[CJaJmH sH hhCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh;!CJaJ1ĵӛ}Čn}_hhzCJaJmH sH hh\oJCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh^CJaJmH sH hh;!CJaJhh;!CJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hhkCJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hhCJaJmH sH hh[CJaJmH sH %  "$&*,.0268:<BDFNPprvx|Ħyjb^b^hYW7jhYW7Uhh3CJaJmH sH hhRgCJaJmH sH hh )ACJaJmH sH hh3kCJaJmH sH hh^CJaJmH sH hhkCJaJmH sH hhCJaJmH sH hh>CJaJmH sH hh;!CJaJmH sH hh[CJaJmH sH $RTVXZ\^`bdfhjlnptvz| &`#$gd%Ba$a$gdL$a$gd%Ba|~ʾhh3CJaJmH sH jh+0JU*h /0JmHnHu* h+0Jjh+0JUh+h+mH sH hYW7jhYW7U &`#$gd%BaC0P=&P 1}:p). A!"S#n$n% Dp=Dd |b c $A? ?3"`?2`ja9/J H< DJ`!4ja9/J H`@20xcdd`` @c112BYL%bpue 8rxcdd``$d@9`,&FF(`T HqYjl R A@ >7$# L3ʀc"P 27)?d @t9-<{5*1Oy` #4+A_L~P0` b Yk!nPQ v ! ~ Ay u# [Xl@FBvLsa~ckx\{)rSV /*ߝwN⪉880변䂦4.pj4 0y{@ #RpeqIj.HA $΃ A=~Dd b c $A? ?3"`? !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry FUPData 7WordDocument E ObjectPool OUP_1243314800 F O OOle CompObjfObjInfo !$',/038=BGLORW\adglnruw{~ FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39q`,L f(x) FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qEquation Native 5_1243314805 F O3OOle CompObj fObjInfo Equation Native 5_1243314812F3O3OOle 7+ F(x) FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qH8 f(x)CompObj fObjInfo Equation Native 5_1243314822 1F3O3OOle CompObjfObjInfoEquation Native 5 FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39q I F(x) FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39q_1243314828FZOZOOle CompObjfObjInfoEquation Native 5_1250500784FZOZOOle CompObj fp f(x) FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39q= = y=fx()=x 4ObjInfo!Equation Native Y_1250500713'$FZOOOle CompObj#% fObjInfo&"Equation Native #__1250500652)FOO FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qC@ Fx()=x 5 5 FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qOle %CompObj(*&fObjInfo+(Equation Native )#5 FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qԡ 2Fx()=(x 5 5")=x 4_12505010362 .FOOOle *CompObj-/+fObjInfo0-Equation Native ._124331483663FOOOle 1CompObj242f =fx() FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39q F(x) FMicrosoft Equation 3.0 DS EqObjInfo54Equation Native 55_12433148418FOOOle 6CompObj797fObjInfo:9Equation Native :5_1243314844E=FOOuation Equation.39qH f(x) FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39q!H F(x)+COle ;CompObj<><fObjInfo?>Equation Native ?=   B! "#$&%'()+*,.-/0132456879:;=<>?@CADkEFHGIJKMLNPOQRSTUWVXYZ\[]^_a`bcdfegihjlmonprqstuwvxzy{|}~_1243314852BFO OOle @CompObjACAfObjInfoDC FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39q H C FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qEquation Native D)_1243314929OGF O OOle ECompObjFHFfObjInfoIHEquation Native I5_1243314928LF O0OOle JH f(x) FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qL@ f(x)dx=F(x)+C +"CompObjKMKfObjInfoNMEquation Native Nh_1243314927YJQF0O0OOle PCompObjPRQfObjInfoSSEquation Native T5 FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qa(4 f(x) FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39q_1243314926VF0O@EOOle UCompObjUWVfObjInfoXX!xt f(x)dx FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39q pAt EEquation Native Y=_1243314889@T[F@EO@EOOle ZCompObjZ\[fObjInfo]]Equation Native ^)_1250433175 "`F@EOPlOOle _CompObj_a`fObjInfobbEquation Native cL_1243314985eFPlOPlO FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39q0P f(x)dx +" FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qOle eCompObjdfffObjInfoghEquation Native i5a(4 f(x)LzN FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39q_1541403776jF`O`OOle jPIC ilkLCompObjmfObjInfokmoOlePres000np$Equation Native qL_1541403777 vqF`O`O<0D[ f(x)dx +"LzN FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qOle sPIC pstLCompObjvfObjInfortx<<T\ F(x)=x 3 3LzN FMicrosoft Equation 3.0 DS EqOlePres000uy$Equation Native zX_1541403778xFpOpOOle |PIC wz}LCompObjfObjInfoy{OlePres000|$uation Equation.39q<%T\ ("";+")LzNEquation Native A_1541403779oFpOOOle PIC ~LCompObjfObjInfoOlePres000$Equation Native J FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39q<.< f(x)=x 2LzN_1541403780FOOOle PIC LCompObjf FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39q<‹4\ 2F(x)=x 3 3() 2 =x 2 =f(x).ObjInfoOlePres000$Equation Native _1541403782FOOOle PIC LCompObjfObjInfoLzN FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39q<<D[ F(x)=xOlePres000$Equation Native X_1541403783FO/OOle 3 3LzN FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qPIC LCompObjfObjInfoOlePres000$Equation Native 5_1541403784}F/O/OOle PIC L<T\ f(x)LzN FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qCompObjfObjInfoOlePres000$Equation Native D<(J x 3 3LzN FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39q_1541403785FVOVOOle PIC LCompObjfObjInfoOlePres000$Equation Native )_1541403786FVOVO< T\ !LzN FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qOle PIC LCompObjfObjInfoOlePres000$Equation Native `_1541403787F}O}OOle @DEHJNQSWZ\`ceilntv|~{LCompObj}fObjInfo=?OlePres000@$<2T\ e x dx +"LzN FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qEquation Native N_1541403816%]CFOOOle PIC BELCompObjfObjInfoDFOlePres000G$Equation Native 6<tJ e xLzN FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39q_1541403817JFOOOle PIC ILLCompObjfObjInfoKMOlePres000N$Equation Native 6_1541403818HVQFOO<T\ 1xLzN FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qOle PIC PSLCompObjfObjInfoRT<$J lnxLzN FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qOlePres000U$Equation Native @_1541403819XFO"$ LP70G$]7&s ~ gZZ@{LOq#ˋ0}gCU af]>p{"̥ "Tٌy `z2j #vIW9iۈk ?$qAs.8w[v0o<8Ĥ\Y\ bPd+I,İrt?3Dd |b  c $A? ?3"`? 2`yL(JGrg<J`!4yL(JGrg `d0xcdd`` @c112BYL%bpuF0^=fp{>Ш "`k~``|I)$5$ŠQ :Ovg/Dd |b c $A? ?3"`?2`ja9/J H< F)J`!4ja9/J H`@20xcdd`` @c112BYL%bpǔˡD@e1 1@|J,I9 {,> L- #l+1}F=rI)$5a-\E.Yݏ`WDd @`_D 3 A?"2zQ>gid`V3osV/J`!NQ>gid`V3osX xcdd``~ @c112BYL%bpu_w)Է\a[RxI)$5AdP"CD8bb7#3XP`(Dd hV_D 3 A?"2Bs!{;I,ڶl1J`!dBs!{;I,ڶr @h |2xcdd``dd``baV d,FYzP1n:&&6! KA?H1ʾ ㆪaM,,He`I? @aabM-VK-WMc<[ųUsi#/ U Fg#7wt&08\40a${g[1#*O?& Ma`uG!W 2¶ ;\dK3LLJ% s: `g!t?2e|HDd c [`UD 3 A?"2]ξ)iägY4J`!]ξ)iägY`PxRxڝ9KA߼ͱf"£0Ell/DD0c”bm# XA,ŘˡD@e1 1@|J,I9 {,> L- #l+1}F=rI)$5a-\E.Yݏ`WDd @U_D 3 A?"2`rav$: \z<9J`!4rav$: \z`(< xcdd`` @c112BYL%bpu#dcp{@J.! b;fg+KRs@0u(2tA4B 0Afd`QUDd TLWD 3 A?"2w!oI;cn;,5S:J`!K!oI;cn;,5 Kdxcdd``f 2 ĜL0##0KQ* Wä$d3H1)fY+Р@=P5< %!@5 @_L ĺE,a #ȝATN9 @Hfnj_jBP~nbC@@LF]F\73WBSOyL`~hl.$b.9`VTrAC ʌ`!v 0y{@rI)$5A d.P"CXHAg!t?0lhdDd a0D 3 A?"2@[yN{d Ү~ =J`![yN{d Ү~:Rxcdd`` @c112BYL%bpu 1@`2`aM> XDd VWD 3 A?"2v~_5>J`!v~_5 dbxcdd``Ng 2 ĜL0##0KQ* Wä)d3H1)fY+ fĒʂT$/&`b]F"LLY@,a ˓ L *'\xA $37X/\!(?71!bD VpZC LF]F\ ְ\ gWT3@|JtAI9@W r[|a?o1 d6ܞf=$bԞJ #,f55*'^t13·y.p`KJOg+KRs^ePdk! Dd @`_D 3 A?"2zQ>gid`V3osVgid`V3osX xcdd``~ @c112BYL%bpu_w)Է\a[RxI)$5AdP"CD8bb7#3XP`(Dd hV_D  3 A?"2Bs!{;I,ڶlNCJ`!dBs!{;I,ڶr @h |2xcdd``dd``baV d,FYzP1n:&&6! KA?H1ʾ ㆪaM,,He`I? @aabM-VK-WMc<[ųUsi#/ U Fg#7wt&08\40a${g[1#*O?& Ma`uG!W 2¶ ;\dK3LLJ% s: `g!t?2e|HDd V`D ! 3 A?" 2Z{cǂI6vEJ`!.{cǂIb`(V']xcdd``6d 2 ĜL0##0KQ* Wt%ARRcgbR V$C PT obIFHeA*p t!f0%0qX@r6\v9'AtO9 @Hfnj_jBP~nbC@FF\R%@^ԃAFi@|(5o Ĉ#D?} s8<>)Hd uz0.{pip0_^T,.?xY5*+(S*`٬HL@| ,I9 bB\gg|"2|0a *5? Aa 70X P.F\u69\?*ߋ?}7ݷ) .UpAs#82C `PadbR ,.Ie 7E.zaDd lUVD " 3 A?"!2B6֌_chHJ`![B6֌_6`(<p)xcdd``f 2 ĜL0##0KQ* W9YRcgbR 3t 憪aM,,Hab e-f Y wfjQ93,L ! ~ Ay ?'f4W`1TB~ 1VBSO}L`|ۻQlQ%?I\&qUQ a.p,0M%F&&\W @ ]` ! 4fDDd pl`VD # 3 A?""27a/8Ԩw(#JJ`!7a/8Ԩw(#pNxcdd``g 2 ĜL0##0KQ* W􀹁URcgbR PtfĒʂT/&`b]F"L L`0%ro@< ZZsy"+8|-Ǚf1lW]VJ_7@|c(?7د<~wFM&FX/@penR~CsB81 ?f2R8p$8C``F&&\ @ ]` "]?zuDd $lVVD $ 3 A?"#2q'SgֳKҳRܱLJ`!q'SgֳKҳRܱE pxڥRJQM%>XS*)V!V FHHN/~@>Z,Ԩ}m >]8gvΙ; $03y$(BR%{u)e4GSAP G<15&Ɩz*aK4đ*rX5"ӧGIFw'5U.B"wgr> [SZZͯz۪p/͒CrUWSHgg$_@Ek"B;3;.pE6a._Qh'c׹/͗bb/e* ,}9. ]{ Q% \1 R nQTDd lVVD % 3 A?"$2euX+}̃9@OJ`!euX+}̃9а6 p^xcdd``` 2 ĜL0##0KQ* W A?dm әzjx|K2B* Rj8 :@u!f0109Y@#ȝATN9 @Hfnj_jBP~nbC@HZ!LF]F\ L 0~oZ ˱tgi@Tt31TgB`a&E sط.¨2(O! \kG!>13m s)r/0" \gKJ1g+KRs A2u(2t5B ~`4(Dd hV_D & 3 A?"%2Bs!{;I,ڶlQJ`!dBs!{;I,ڶr @h |2xcdd``dd``baV d,FYzP1n:&&6! KA?H1ʾ ㆪaM,,He`I? @aabM-VK-WMc<[ųUsi#/ U Fg#7wt&08\40a${g[1#*O?& Ma`uG!W 2¶ ;\dK3LLJ% s: `g!t?2e|HDd V`D ' 3 A?"&2ABjz3+ASJ`!ABjz3+AX!@Cxcdd`` @c112BYL%bpu|F0KdzBD%[2ﹸEWLt l:.v0oȣg+KRs>A Dl,Āf~[k,Dd hV_D - 3 A#?",2"\\-=p=bJ`!h"\\-=r@@Э |6xcdd``dd``baV d,FYzP1n:&&6! KA?H110| UXRY7S?&,= ZZsy"+8|-7K;T T0&V;שb> W&00p p]Q =Y@FcwbH? 0qbLJįڣ<{Ab4v16b;g+KRsN "CDl,Ā'f |>Dd lVVD . 3 A$?"-2n?~;?x ؕidJ`!zn?~;?x ؕpHxcdd``vg 2 ĜL0##0KQ* W A?dm, әzjx|K2B* Rj8 :@Ab% d13I?D ϰ01d++&1Dl\ _-ҖAdeĵQ䷼Jy 3 psAVTBQ a {`30ړcn I9 EnX|"?`s+1]F=pI)$5a\E.YO`{Dd noD / 3 A%?".2hX>sO7 ^fJ`!VhX>sO7 @@C$xcdd`` @c112BYL%bpuDd lVVD 0 3 A$?"/2n?~;?x ؕhJ`!zn?~;?x ؕpHxcdd``vg 2 ĜL0##0KQ* W A?dm, әzjx|K2B* Rj8 :@Ab% d13I?D ϰ01d++&1Dl\ _-ҖAdeĵQ䷼Jy 3 psAVTBQ a {`30ړcn I9 EnX|"?`s+1]F=pI)$5a\E.YO`{Dd @0_D 1 3 A&?"02SJpuuQ!/jJ`!'JpuuQ! xcdd``> @c112BYL%bpudK 3LLJ% z s: `g!!v120eM^Dd @0_D 2 3 A&?"12SJpuuQ!/lJ`!'JpuuQ! xcdd``> @c112BYL%bpudK 3LLJ% z s: `g!!v120eM^Dd doD 3 3 A'?"22Guz'((^nJ`!VGuz'((0@C$xڝP=K@}3;0ha-6# IV{+sll\7˛f)hq"bAf3^+ڞ_:&×,Q9ۖA2/f< ^q'a3]\!{QqFߍ]ыtyxϒ?:t+:fW^Ң |`}Ћ- n3$^{X0ՓhL[r0L3DZұ{Ӡxjd|Dd @exD 4 3 A(?"32T 9Uig0pJ`!( 9Uigx xcdd``> @c112BYL%bpu 1 LMT/Dd ldYD 7 3 A+?"623lJȬsvJ`!k3lJȬ&0p9xڕPJPIiZ5""c_"6nV(dsqps!h<޴C '|B*$,C "82i1F2?[(V'簄LH zJ-^sh{'~r2dP F{UR"h՞_~ZPpZIx9쳭7{-5>qxΪ/܀'g'~A0zAv~w}Ŧq<Pymjߍ/j뫓v7YtJ+u QTq\"WbsDd @U_D 8 3 A,?"72^_q ]!:yJ`!2_q ]!`(< xcdd`` @c112BYL%bpu{=בFT}J`!>{=בF @CRxcdd``fd``baV d,FYzP1n:L ,56~) @ 깡jx|K2B* R`3 vL@(\EkB ?'\iX u9HJy pU?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX[^_`adgjmnoruvwxy| FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39q<3T\ tg "1 (x). FMicrosoft Equation 3.0 DS EqOlePres000$Equation Native O_1459239298EF8O8OOle    !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRtUVWXYZ[]\^_`abcgdefhikjlmnopruvwxyz{|}~xiJ`!acR~]Omаx ` @C/xcdd``fcd``baV d,FYzP1n:L lB@?b 깡jx|K2B* Rvf: KP 27)?(댏B ?'/iX u9HJy `Eϰ M-VK-WMa#7RWS*`tf=0dF=, #4+8|NF< .hqÖlvv0oȉg+KRslbPdk[> 1jDd [@U_D < 3 A0?";2}͠Dq:xYJ`!Q͠Dq:x`xR xcdd`` @c112BYL%bpu t9\FV #tKF=?Ĥ\Y\ˠ2C Dl,Āf~Dc#Dd $V`D = 3 A1?"<2y ɺ/fgփJ`!_y ɺ/f E @C-xcdd``fcd``baV d,FYzP1n:L ؄,56~) @ 깡jx|K2B* R`3 vL@(\õsG!XkP B]j mb^?y@3,@B2sSRsp?=Ք %3Ȟ t{Hj#ܞXP>?#HEr~4ܸab;3LLJ% '@61u(2t5-} 8HgDd @~_D > 3 A2?"=2\HV` z{8J`!0HV` z{0 xcdd`` @c112BYL%bpu 1|,oLXDd OlVVD ? 3 A3?">26.ٚhVI:J`!6.ٚhVI:* pbxcdd``Ng 2 ĜL0##0KQ* W􀹁CRcgbR tfĒʂT$/&`b]F"L LKY@,a KL *'xA $37X/\!(?71!bD VpZN -b&#.#>bvVJ? 4 ׄaQ _?y3GLsXAFUbп I9 \Wf|/LpՃ w!3oa#Ec2ncFT~Vy.p`q;021)W2āePdk[> 1~Dd 4lVVD @ 3 A4?"?2n,0JW^EJ`!n,0JW^: Xpxcdd``$d@9`,&FF(`T A?dm< әzjx|K2B* Rj8 :@u!f010I3X@L;3 Q9@8@penR~)?~B ?'\i3vqbr`iT 1.zpv L@FVB}oa͞3,@{B2sSRspbܞd007l!XCܡ ~psAc c`!v 0y{@8Ĥ\Y\˰d.P"CDl,Ā'f !wϣ Dd cDr C s @A7? 8AC=>: 27"Bb ێKjSFJn ێKjSPNG IHDRm=隯6sRGBZIDATx^] \M?[Bi<攤)CxJ2J2$S*L'<~ȔH(CTT[wmùuzN{w{`@hA@@ 0Ύ0( e_>}ίSkMQPz^fG(ŷON|9Q""D_TlK. $:pv""@/#05di.*EE@}vZZAyaP9@#"a$hQPAF}A0ױbȋA@y_h쿗qJk?oO~a$pQP@@{jäBE!Ǝ@\ kh"xD/J<6"`e'F? (IR;Bp=m1 ߕCd#E!}w閗16c*|NLe1(IB;¨}h4ss?,ׇbR \N@_@@f$2p*rh+B@\oTʀ">;B* R((%~9R09n*@C@Ԓɠk5ۥU׺T~CcIoPqPz7gG$ǂ xUiײ4=g@Yϰ#%{7((} #GָKf\Yڒ $UU,; F#(Dsx5wO1wNSwF.o1v vw<ͧM3>؎LTKmj͓FIʧiiŃ~Anz4䬜7n2^%Gzb tۘ|_[6ݺeU#mI65*ty| Nr5Hŏ_Ԃ>t&s0q%}k[Ֆ[b2jjoMQ/-*RE/ԗ-q!(>u6Z@QaSRta邓+HxOSAv1' pt# Tug3洧ץDŽ]m<@XZ>k_R3abY, 4*9zk>t"$r 668+מƙzs;U=`I$͐ns5^C-?/j~k;BKh#MoeuMJѥj 9AQ[ o$sU䎡Q1)elWJoU_6'cC@XEI,Yc׿͜┍U@BcƗw\җ3) Xw|KNVc=p9!8Ɣ_b;ŌmXiH*菐GZNR4T]<P6kZ MRtA-H\BUq.OG!^;f)p7];gaw5RL<=AFL`~V=?9x F#㿶IZM@=Ql-#^)X=uqu'y61V o(E^dPR) \R\KbҦJ!) #hRk&m$xUðkk.χL'MCj#W-v41T ZHX3ncB sxd ݍP U ?>6ւ!kC,Շkk5܏V,$kj$Sɫ同&_ũtг\q~6zZK.{y7#'w*cm1 r]~ڡ RڬUܼ{v9rw#hWu6Jrl}VJ.x=`bGYCrGJ:YTUeX*42ܔ:6pk "d7i5'ceOMod}ݰdXY&"tT&Ē}O 5k n3BoȈ:sC}{VJ1tƒχIR~<~R Ғf[>tġQw괨En5ȫ Ra@[i` Oͬs#m5 SRr޸GN.,fL唃[ M7Rg9n)?N%`mE x1/UXۑ_C-=7 k02326o3Zl H<զZ?9Ʊx(ߏMtdّ6˿nZn ՙjHH rlvE`S C a6Zp@NAȊl;jFWv/jW.z͍@;8RK.A~jkj7됻"soڟQ@"vզ0y[7sv;V#CD$W7W^#n!hyu/H^w~w# {w-->z-o>8d&.c"mE)Ń/ιƿZ 6||3X)\WR϶Ry=sah(-Ka:?i =zT:'ӻ{f Q4vH ie`%(ytB|x^_:5N;:,$XWvg"E,6A:Bi̾%KVRU!=Ϣ".4xP ;껛C!gmt̋n.z;>qӸyO7>og>PF\|LkiZi)y=V\{ag~:TM|p)NY3Cŵɠů(> q3DZ<,\kŕ4!>W4fR8 39S 3g2ke KNFkVۥk[9nDA%~ /{5Cvj;J>«d <,X `z jnn ۚ#mt֑gY6s4߇Ht*HnJoTR=|U #$ˮ0:,(s<6bO?.*6qal$0 iJj[pc/"[Rjun̰z+yD$HH[? PIZtݷϮ:"&'/ sjl4Ǐѐ)xnLyR޹!2PǻMރ!w_\=/G)K[ךhuy.|^SX0hĺiޱ#b=pJJZVi=ܲ~ G|'%jAg_Pj@R%|qPBygߞ.~{&)!] S,)MxVZ=Ԧ&eSbb f3"pFѪ9ZU95(`q wR[T(jȱpj}q5`JIGGxP].;x:aOTLtd"n `+!'&.b+ }ezpkOoiG叓?,:q< >y-КyEbvY[Ҥm *cs ]Rr5ڈ@/mM;)g `2%y`4H^+Ѳ$ʖu4i(9w<~JHOp N u`|rmf?p;%KKm JD|X Z/Ǥ.v0o|hbG9DRFܻ.CB;Cw6>6;ˎyCaهԜ Ȋ;z-Z}"<^UB^=6FUWXݴ5(X>+^?d-O.~5>.dSIVbG WmiS0 I/IʂiņNZ1YUR&v4v{Rmpҋ7oi) 5wǛQn9Z_觓jH9: z^8\|K7gn4{RD-槫v3Wqhq_-[og00bE֎[\9g*P3 Jg \>4*OÙw5Ih/c'[xoU͝ uRiZާ9|5f7@1h鑎fҤYښc! ܿ46YL]0Bt7 /hufCW.է U ZC VB)wZz \@UUwCG.G417ڍ=]a)?>RzCz(`%V7]NqeEyߓ%Xבݝ)ODv(w=QʲPx8U$89e;ȘJoy'dg !l ~`s a k%5*:E3}*<zRR+%CNa$'fG⸭#d 9Lض PgU#Ş IV)h?v3&w\I|=_IdygToQ%_X0шyMlf]ҺQSwgPplPk_[Zv5mIo:xP<u`w9d!\zl疻B.ϩ5nE1O=wLfT߱ Ug;6ꡍ@8қ!2 r X-c%ByފC/yen_`igńm(X>bML+ii~1+/=!bGA.y铤MzOc/&4.pSft,i nl&!7œi%pRթX}dD N:0vH=Z$F,< r S%0Hy[oDlJU*@/@@}9PoCq(:mk8p$w91ګzNPQzB`G i$HLc k蠈D;X "!ƻᑛ' m:@E!<)!'Or6QpMB]#wޮވZs5qR=3hA^|;=.D+t"lUp gѐ3kP=rfxԣ QP~B`G$t+/_FX’ر1=z]+A+yg UV|@-7riRrsƍemh"߸,5$ 2S 3οPaQḧG{3H.8 u⤋+z< $ְ6G*sl :u͊42<3>5j G\ldd#1nFsQQyh[x蝤"Y*=hήMIJM;-rѵ'@^I+-c=ҷ0EA?"V>tIENDB` Dd r D s @A8? 8AC=>: 26"Cb q$BJnq$BPNG IHDRs5<sRGBIDATx^]\лtT"Hh*(MņDE֣ TzSA U Jl `ʆl$O~#nf޼Λf{3!0LH,A}= lXhDppz&b\IA ӓQ@D@\VuTGG@\KP3Y<++.p:88=1izOZT%Km! &V[Imؘ PĥY+I,TK* 88bD@?9q7ggS5>)<@W|Ȧ`%GLT1;]AC)K36uْ&F\k[IHn)87c倫ܔ{bÃ9MӪ7imZ99ryc󪞻SS{+xc@W\c`mpMJE#ORd &܈3p zݡ>agnkg);c:<8~BRt6L?%4RFE3Mf=W-0X[1lyct&M-TgnzvK^4I>D{'4Z4+Kj0wn;4khjVˈ7*I$[?:6`c붢~gytpgI/ 60=MPr\ Je5#5&l1^$N:Q"z߱^vӓDR¤`[D܎rtZ?M HS>\;+(z &:d΃F4Ų,Ձ -5]\d6R`!f0G<'16$D)O{gVNܼJq⫷uf#sV3y.| $RXEҚF@,_IWW=.nB !WTk[hٺOп\ 9"5?qwS"(vH9q eBBIѫ6{9sgV,:>|<>gArA=W !( v5k@LDVu-*j(23oJ(Ǡ0=-U:Xb^l7vM$p-Q!fՄ ͑Cu?\r$uhWI̚-r!8(`QAK-t՝F DAa{ aMF͘Oe~,zŕUP"ח81:@IB%rᧃKrY0@1Wyބ J0B7<@&oη]|G5l`W<2ZTQ]cnK6`z*0q͍ ʹP:Mr5WYzc2LAoÎVv!RtCVocám8i^[qC _Nb/h'~ |¤sgz;:rwrV)00o'Ք/0c90yun,P.Sn11S~Jޱ>S;Z9֧޾0we>ZԿ^莝:*:YoL:w ];:*]m "иEh{-LSE{&ow4R#f"~(>V:9sGā4߳.VzdXQ%SEZ{[qg3u݆j=`v!HA3.)x .j K{{v)-]|a!ž=#X#AC;{F̜fgi7jҩߜLL;[ھ(3]ᗸ'~vcsc_K9Dz5ޅ%RS۩IH kv~E6V.Ko<֍H*y枺T )z/կRbfOXbIz ;৶w)WB܃g!Ntik#lM]V=bG8⛱LGD7SjdwToG]ǘT2*SO"Eaߣ!E9ZY7+ʣ;`3`(=n)ZS7f{ͨO|Aqa+6dx[X}=CϿ,~07~a2VX]`ZuJ_N9d7faI\m9oc=Y?P4x_FRw4۷Y eO`+&L6Udn2ճ Li8-`G_%?3mg ,u:x#sņu!/׼hptP$&^/Zn <}f{oaJm^ V Xmv{4@I_g`>3)=|ؚc}ff썿T4JC//d3ݽƎt[}=ziPf&0` Bb2j.L՛ |v˚gA+!OWf P%b ^X)o_U~e*;7pAVd!v"stg@2X屓{wff-mID &/Y J5g' H ΂`Di wf tz_k;h@yi+ lkk+2uЦs[ɥ#E}{A_ ӳg @)SHHdYI[{M^Y۪SjzlM=o{g\GV1^zi(c"#%}U9MSD,VxTO)%@o #֚gu' ylúu)x_;vDع)-ɓ1n)H{ FGfzXVwI*j!eXH{G+e#\4QQz7F$YhZN@>=P0h&MED{-)e }]pp PuD@g+cZ3ڜ mAѲ> vF =-ѣ@sH ՗sEL3ȍu:{dKBbܺi# bzb'Ʒ]wKe=w#0{p%iw2dʫ&Fյ*xDn1h:>3^3iC?QT7ط=SOl &.<7JtME:"\-KtKMʂ}hUʄf-bb,`eN3Uw5)䴐$bPpP0Q_MCkʳݭ,'ZxګMNqԚOEG}z+/T·X3 06Ĭ#g&IъPk-z}2]_0\ΦP7\kk>&D6雝8)\}!i訴|xAgYZYànZ4ut87Lk9}7nLgN5y `ع\[8wۄkNz #\ dӐ6z4<'NKlg.-9nS0UjʖeS>.TrXkRtR0Ak\&ϵҔI'QBF}ԑJh}|p_KIoDTɁ;/[sOr}ОJoyp~ڹ>8pIDtta)A~t˙ C_Ynxa@˨˟YLk1o:)Ψb7jK>Jn9`Igi=픨ip1Gdҿ-t_Zv %o=ɼ940,Fɿ&)_X{Ӫne~ștM''Rӫo33ΝpO2~Z,P2jF;̻Z+5-9[=۟/Ǩ!; ~ڿuLBextW'縺M;FCF+oG<מюN*|t4|`cJN|s4bڴJqU"'27-Fa-֬Bw-vLyw=a˘{y8ǎzɶN|V[ig`;UL|{񏉎~1 Spֹ[_u졺‹ro==HD1kͥVl7LcBtOQscW@3Riä44IRf?;{%T/ -/+ARc6יFw%UUޮ$?PJMoFos(@ JN$D U >'xzMo.86\GPbSN\}u3%!i0vtK0 h{C|+,q}BXx >$ֺg-z8,ga2An׿8! BmB4H78!nkd35 5E;as## .Y`j3"g4qifKXOo1@5KpOUoq^#tW0M tWBHK"®,!MB03W7##!A#7&=Zx=(S?8?88bDfi4 ARGwZY畐L?ޔ ܹ]|(t"A(.^9};§+7>2Ow5o5Rߨ\0O!jä;\Ψh5.Xگ;;#_Bfi:&Oj@## 4 'p 288!kK`A,XPYD /##sX\IENDB`!Dd r E s @A9? 8AC=>: 25"Db ҃I'ӍnmjO]4x Jn ҃I'ӍnmjO]4xPNG IHDRqD%YsRGB lIDATx^]XSRK@DJ/*((*zXNT,XAv (6PR^Tyoߗ-3݇r| PS;D""u D@@"O4a[)P y"u<фmA P@@)Dw~ R|D+r +lMþV#"&QA!jpoTio6|BΏ&"v p O:{=~A'kv Ϋr?D]?DC{)ܦ"6' 1_{,d"}ՙ2@Bm `)w)Gg(z9C d"SonAWsÀ ց ?)ԏ4ގF?J D+r)̪5-t[RA zyN9CkCttCdF@:U_PDAP)2[0DOWѥ/$]@3E5 9 bG2Ȋu #AQۖ5X"guJgh).?w,i /&Sj*];o';YmyU"{.~ⅸwoV01T]:t*F껳e򽭁z$G;RYߦL:_Q%xOuUrINn_ljdXZ٢K+3Ӗ/#|M9uq}oc?;>仕 Qw{IB[&\jS[yy dǍqXß{ݑ{%|LF3b}o p!qF-}*i舤Mϡ:^lSJhř_)\w4 [$ɋ~,7f-C9pcTo7:)D"s3#ͯFM9<{v Mx0*6)cBݭ&ӘwhIyRf6{VL 03!g37Dސ6KRf+_?_mҊ4ϪL{ſז8&;%}S? w9 mN.~Q+Ks]<ߨY*p7~y)UBJ vzu,(94?ދ `3l-|sH9}ӾՉ&;d#ݩe ia6<}K ~B rFmkV۾D:RTϙMfd1ZU}=,Ja%X>Ÿ*!_hQV8 wM7gdU[ `jnJOA$pS5_">-"2\VUlkS=1+.δ1u#SqBs&$Ԥ1oF ^=vҌ:l9m^+8 ƃ/k$]eNᲨwE-LDFLwOBg0XhrlV/VE_:9 ޞرRo[sҎUBaL ;dd ǯ0hgPOIǤ18vCΉi>n~Zڻs|,[x3@Yrd_4QFh}>j5 WeYB5?v5l7ˆ 9.;QK}Qb-{~(k:!uǙ"8D8ď/>cÝn_bqTUv{jOʦ44;cnK:x9,Y֏EEN}D4%&:-2z%a6F}LLC?X׏p3{!8 ϏFϚvʉb(0tekJcr9zT`|߯޿Q&翞,k]Qsف7jӦjzxT+ YʤgQ#KKXEؤwN UBG,Yd쟥ºf?Շ^jc/-_hp ~yӲeC>X(-E ӵ1\0]P%a(H{j\U VFYf\d2K}A;W9/aR#S F| aYӜ4V@ԍ pX JMaS,6ٯ 1V_h!(c6}!f T>RUF&Vӓ4c(QF%+!@Ŭɾ_ )MUo3Rf8nC|2i<4hį<:> msN^85'h%)oCwe ~?Fe=9š7|Fěl|i=ܤߖF)h|M*Z:\>tsDGIJܔoP~gM\z_ }pR<&e<(c򙰣K{D%M?`#s|iB[m0L{"rR9tJCkKP6ޛ&ia݊?2Mh]PJZQKŇx&$(D A[N/7vP` Ǚ-#l-.:\n􃸎+y#^JKn̲0lv'̪6N7OrLn|0;Np׷Mf7fncpmpr *DPB0D' 5eHp,Uώ>[,)ּ1TDrjSQ]3@`{c)0^9V&PD]b >ֲSxbэ{n()\¥UJE[SY!=MLw@ د5A-yZ-F^JD<>$gOgMW/E,]A Й}9QRS3jFo 湶I0n̒L6eiڹ YnQc>U-|b6x<=f.ޜ%m|nNËo+cN>y2;}?Y+kx(jM pպhmx|$ cDc>弼&vSUu]i!CJH٥CN4 oGY zT]i6SV&\*X^1,3]eS diQz;Gr|äYTĂ)8Nem֑{4D baP;)KϪr由&Ezm0) G\'UW@DHNhHpJ\I ۠M=P!=%C/~@ӣ@!jc_+veT4$lil춣9/_ujwǠ 'q"AfaRT$&L @TutZϪ+ӓ1SWiäQ~3 .2(eϩw)E(i>sh+ɏ =db ȡ6&آۨ"O()f7 fU= Hzn$ߊ0&&qRJFEfl{cmBAY,S@Iߤ+O@ePQR,IEPY]I(_-hu{;?z1ЯbO~=iMuILOu80!oQ%WEJ`V8EpQ҅ ut4̩{ W-7~j(.8 ]5߷s1_nJ?SU5 b@kH%Ŝ; H_6`k\*}7M|{ocJOá^]lW^2ʺ 6g_.R^|+~iw M E }i\"w|qq2mtiFKgG^QaT}lbD/x[$* %&P jڠYz#Ul~צ ػ+!5i~'as!$T$>RG޽)PhCoaY&&j HoKee[W L gOOo/*N]v"҇K)ďsJ_&sņC[XH670ԗ6H8ǢI];rP[."P/iixxzkCcKy0.[ئaJNR0k}gU;cp^'n0ϭP3{e ncNbe挚1SwaÜQ_ VW+Gyj7 hKQ'ANr9WN-q{BF^) BৼivE4{;|#G2[5==*e))#pΊi/ʚD@S7Ead}pVxw ]|ɭk]#5s?5mê[} eR|@}/_0>gH.b_7-w3+FmiqP>jfbB5g7j!!^X>Zn!M MNen R6^AWSN&ݘ Hmv{EIAb-̻@'Y~`KTv9G; U<:dk{RD| tkGcW*Re#αܞ`QSe:ZDN]{h}6R:Ǯwgs6GMtY) 1{"U2>,40P{Z3x^B3kn$|{]Z HА mSwXJ񣧆sCj }eh+GvjZ~<ex!خ8Pyj;&sgmxB!=ڷZ9Yfٵ?< y݅SV;n`$!~F!]Y`цcZRF>\}(`4>z<̮Z㧜7.rtjY{H $?-9WQPCfض(B?C55е^d+D4K6~p;EᔶjwjqqW`Z}yǒÝW'ekl?k6.оIؕgxYFI)G{ﻷKx]_sCW{ιP\C8-y`4 oJ[;dZwڔ-Fp/x"\\%_ fb"GYX2A[}3an45Q~)iAjys)V[u4NYB3L*5?#Ѵ=ClgUSHG .X쓅aj*gvay9Afx~4}DoL,1n?qD.o,=jFW|\K#t7Uj3G\ S FF>yepO"(l(8Gp^C-:p6x| ȏ(Pޞaē&[z62(*K<©vQ3̣įvWfTa8=,m݊,}@`~_}}%9JDQIIAܣSa9$@Yv\ќ+v%6E\)ap*] T}Db Fl9ReoܦwWl8'l/=at$4rכ]0K8SÚfd#Ul%9񣍌,nNͫk=l(7={w/b)TS=/zVy37Ф_n 2r!jєUd& ұTLO 5PD@6aocS)ʺ;xYJ`p8 m3| վҐ*]Nw$$54t3'GByiڥFluon0(h<[*A~!-SQØG"N>z~<@!G8):MT52~R?6d"@@~:EDoa >,B GB,#kD,MR8N@G@n:M,,vP3g;8N|Dr),p:`@:>)OwrHO#6 D" p^7%gދ, 8( 2Q C YtJSS6οX&xS߹rmapϧ<"}E<*HSK^ %=sE% d>[@Yd)WyrUt)x czY X" dz+Q7Pet̜&Ώy d"h.Lr}MUOOwBX"HSt$!Y)G`W@E:plSɂtPsI"IENDB`Dd ,r F s @A:? 8AC=>: 24"Eb; ˥*>"~Jn; ˥*>"PNG IHDR_dv sRGBLIDATXGXiTSW "RɃD4h"ThYԢԢ( jAVV\kB"`ފlť ^!ywܙ|3{+:JDDe4R)5-E $z/{Q yrѼ-yqOEٯ6_9ꑨqeʆ&o##KH% & gr]VyK}(҇qqE\aD8yn&o{oovJ^o bFz-h{Vؼ1&&~v;Lz M_4EKά!+v{jOgmhF jQx566kqǏ 7m0-[UN\w3KXw`:=u+]<&i* mOMo W>^8 nA Ռ6*0$Qi`nt:Y\Z3vQf2?8Yy藡YVDz Ǐ TVG 'n˪ͳQK/xeͺFOb*eWE/Js3A_"z+wb%B5> 6v0 */0l2%ǂ6Vۼ3 R\X@+tEaW^DG߄Gf?tK?kStff; lJH77|_dW="p=O"eeq}*\}-IV:oƒʱ*sqCVRPVG7T"CE]ד WK:wC I2RyuƐgg`ЗSMV-8Kزq\ 2"v?2,C^0$\DbL*.A'X]Smxж?ȳ2YL<},2lI,3M讥Cȓ8J/jGG wBbV&:De^`#钴L7,6+D賰"X[GRA>2pAe<Oo {Qk r~Jnƃp0YI1q#irMhb7pP=TETw0kž-$9WgTf^Dr k9 6/EE^buϤ Jꮤ¡9xw-IaL ;)CIx_綢@.w8X!t{v@DYY߲^m=/<1~^Ai wCjS&H|cfq[o9͂h*,}7މRVLc.ܸ{g~CSٲ wS un1'z|kR ЪzCd@$jM0\jkYre~K95ws <{mܭJ4p Z4Te͞u=c]a2 me!&z50; .ezQˑQ1׭sߍ[6}, V\<7Z6^2fH1l$5^Z/4s\i+ui&܊EA<Ƞ//6IN)~ZeJ3Rz.l4 ik/:cLRxC㥼W$"xWAvߌDA}v0ӟ#¶Ǚsi1V|k|ꓼ,K^;^z6w4IENDB` Dd Cr G s @A;? 8AC=>: 23"Fb l~߬Hh,D Jn l~߬Hh,DPNG IHDR lsRGB PIDAThCZ 8T?3\[b Uͥ"*QRn.wݶ۬tb۔XMIr?g 3fzy|y0߼{~w``'o'ᘂyyXr,>O?G/jVnUe\9dir#Q%>m_x͊.:~ PWш6p? }j呧=b&Y-aaZɹ3Z9 In◫HRr9[X`*A1g1ƉYIɪuxmkL1U(+]_[~; 7 $xWvV'~NE{xOBVuxD':QUVnPWaOpC=t鏟${}**!a`T\f!epIՏD%a4E.pioLP $R"lDDzDlJ0iT)~w [An"hnsW.RqnmfͰ^.:_ -+&m͜YVVHzՏ6XUPcANףk,3͉ (e"k[&Z7T? $9)`):thJdE;avkQr#"L$MZЃ0D᫏̉{Ms^c쾹aeړ Du?>j0awVW~%'5py`Gv[2c{eWW[d6*RWgJC.S))پ>a[fMp[27#j!#q8pT3EXDfew/3*=gz;zҷޭ~x rO/DLt v=L8@iblz ک-l)'g3]Sy<ߤ[ Ro?yQ{[#hF^F"+YaJRIYKU"p*V_\U՘Z𪹾5v^y{WFV{%8o;Vdȥ$PJ.W.>o+qhŜvxh.?1xE\Uߚ+V*z;WQvr$<053Ym˜ʩY Ȁ;Gl4 F-e1YgSŭ Nf^N{#w#LwݙRAz"lR03ߛTm0y_I&VP9E_ybh]бnrG1"yv f? ë}wFЖP3z1r ߖ AvLә^Uzk'ARPޙBoQ*1ٵL%VAEGk_U]wHg,ˏ7t]XSWn+}(~>J)3!Yì:B$48Uni5MJSݭԤWR"=}przYeMU/%}WIFc[Kh# Mv&,㦍V22z֩Soz$IŬoDk8IENDB`Dd Yer H s @A<? 8AC=>: 22"GbRE#~T6. Jn&E#~T6PNG IHDRKՊTsRGBIDATx^]XSۿaC{8T@Y:ZUUV \* + 0!7$_}y{FD" :f@0 @:dQg!n8E\ ]Y=gӌŋ8`g@d8ב˝',(x?IOR- w?EeA(6D"z^dD#N2R g].$(6gkYD"NCśIwx ]Ws7e>(3D =sMw;4(ZkU~׷-1н{ @wjc%ʲ " `ѱ+k s)$^TYV?'ee $,U\"j֝,LN_`:YB@,e4ae&K@Y!" m1SS1aHV6z-nq 2YD/I/ghhɄJ@!q# ej޾oĄR4"3Rf4> r˄F@!# mՔBtY"p4T DHE%\tԤ[ކKMɋX7q%l ,_>:jҊ1Dk?FkH"^xW,#9r`>>UB';id42mh}|>-|˾7 f@ߎ+xrruN4JDU.26hzqkmb(-K UɧtɌʌn>/'3YGG9I=\'8* _6IV ɮiQF~$S֦4|*M~j .^|8%fOXEgb:W?3@} d}oUͷ53/І}{ *fhK̨gSX)xybgָ`].An"vJ 2 =x,!AVٍL]fѰܬj+(_sȤ<hoNV r""v di"JN im90j2>=D/+jΪy{S螦Ζ)^YO/Ugm.!Q_MYq7)jiJl]yg]@p7ˆMj󂗡ap~(wQ#lWs@J { uZ4Fk~gHz@]{^mȼVJ'dWƯ2g1.G~7BKTD~_ԫRnmMnND`꯫&vU_cj΁F}],cOy )Io.#] %YƜTQQaM8,(C!? JJ⡪;MqUb6[bQpvw>":S Qẃ=m nn2vc o."b[hF#Z]FuDc%jAyh{Om4qeַ\BϿs1f,X/O `e8$*$MKdn @bV]T[j,لF;OhCQˬxwﲊߞB6s5l*sv5i$ꭎ&718u|Y6z*ﯞClmuRn]2m!>~{Rx]Ȩa5yRfSX9#=V|w911QS!ϘT?tT _6?_GRJ,NJLpM8g<;a:AlFJ(9%Cf|&dk"Rp[qh5 GCRY?ޒOu]V\L؍ItG%s< 4GK *8|_[ UoWı a~r%OUx aBA[*%mYfA&L|Na0t;Qs$8x׮߽J?ipe+ľs1&aG9㭉YU)A^#mtY;phB56qa̮HA̦Q\ҁ`! =٨*[q󅒋nhvpEhob+{vHSaZ!Hddaf2ʳѩt d!-[lkvŃ )(ÃP11CAύzJaIkCkOybğ:z,,7lr<6=5WEfc1eλ} zIZCF/}0}ү9YE\8L.&Ėg>A'xY"z@i2Lϻz(HsMʚ]" I+McXʫ[@v'/2}ryên# TM\,5pk1 ceam'XUU4[89E|OX-E2Kk"cJy >K*nΈ'MgqEkc\k(JʢTc۠GRӏT+q0a@sbކFOĦф0gdMP51=at{}MȨ."oS޼á s=)Acc֘iwRU^\^pPo*-"jsNCODcѭձf5?=pznFpa)Z sMX[ECYvO:XA/3 =U?cGP,:%R\0zDSSdq>!q;hcf2,tħDD{9h.bS3$W&z9 8k"PZT5b9m# NiWŲ ̵M tDePY$l=1}CZlQ3A7&\<(;q`#If1Ksc g(2*0G$$%@>̌>:ySa `Fe]ŊږǏw:SG#?t\t1UA{)caʻL 7.lne74HxjSo g2"W#KC𧦨V0TD{sz 1n" vhcy9`E_߫P242Tt6́ "}M>|ŗ}EʔyL{bdmAVP#Yc΍d B*(:o髕Q&< j,#+.]Qp(1!%!'T[IKEhSji,Cyu39L2V0Mg ,3 Όm[W)1nk!1_ 0r %#6-k3<>p 2xmqmv Fݝ?Gb̪(,cgt]{ygmF\ZT6 9?$>>X l\y5[pn`eWwqCd2sO~7|wq0p+[tY퉍="شz^8dD7zBC4gٷnFP*ejN0*r@#uϯ[k?$e5 v2Da$աl2w_RpӶ=-v#ųWL,z# 9A/1?jК@,ћmsY}8,=^`DE`we*8/a3ՁгpQ&bڅ~N],ٶlۅmJE3=ƹxݟc8=yt%,AxS~BmMN<)FݬCM]𬏹ͬs=l=^qgW]=i 9=/fѵҞt w+AzsQs ,H[ (>0`| ABx;>ٖ-]uoRy]9yݶ[~in 4fq#{a7~4ؼ82DnʢT__BܼfӶkWs^gֆ<|P ="_ïgX__+î})?muɆLiLp2oC]٢vLfY_ S i̊g{4%YXТMqbKL`J=`v].VE–oW}Z-=]/n/gs#~Msqd(mwG}Da^$s QRQZ UIOKE달~QKUi(hk lD,LJ-+Yhg]|s9i,rk-q<3![:ŋX2@A8^az@A@,S0t閫"ЂXtXZ@P S"53K+Tr^E.vnŻ宇`{>cQ}q8JPB@{HEw\d3Rk8aAd iu5eX->PV@HEe:=޹/:BPr n=X)z^TGd̙Ôqr@'XԐՈ-'V%ZtRpUK> UxEǾ8g:f7i+n):"M5\y'_]syq{-gm&gN-SBaN[|:ӫ C#5&Aaƪ;K;_$[aRk $,A!<EM<#}y}Akp3E]dQKg aۻȢ"@söw E]#,E,އm GX<#Y$Ͻ5@u yFH{k,a)_)»IENDB` Dd qr I s @A=? 8AC=>: 21"Hb#Y,s̳r\!Jn#Y,s̳r\PNG IHDR,sRGBHIDATx^{TwPd C+Ѐ {hKUσ][ض.ဂV8U@RV4n/y@CH23;A`3p̜3w>;~? D@O~ J}}AOM>A_}XbO]2^So}D=:*`bOq Qt\F!<){C$Ke &KH:P!G~7n?5k- *>G`^&EˎSՉLѫ} MS|`fDd䰜Kj;Q K)Xyw 0o-튗/p͊/j lOLٳkk_ntWw/pwDt9^+ZT@=5;և3̋mp[2gu_7]tMdJFZ}HU,]*xNm|Ë]m$(1cQDD]ēi@ƹr3ڒ9]țscBAǢQ=]oC֧5RyZidN/,`3O%8'[ j"Z,j(l*:/EPinVi}FF_u]^zv1fڼlQtm^fiÑ`T3`?g`6fMA-m8 >;?Ꞻ*k. :u](ΕNt~/n)UN}S,/uA]G Ϛ8׍uC)N?< K qM?Y9SMgZb6/r;a/aq45߽MZRTМֿGK* q-U+['zvhJ Nnf g/S1XV hc]^ >y?l ^1=>(_skEJ-Rt|E'w"vTɐt'Ƭ="W6֦ҩ+NAElӰ<oW{<~_hDZ+.C_vZducvclA{~R)k+IQ>d3G4ӗЩ3Fs\^;8$o' ]v2+Hz]\=dH蟞[[7/AK F (&dbge1uNS4g*< ZZP22',FO14`=7PMo *B"$A3* 8@,Inj C>P1K1T̒}̨p0$$A3* 8@,Inj C>P1KYšIENDB` Dd } r J s @A>? 8AC=>: 20"Ib >Q>bF8s/W U+Jn >Q>bF8s/WPNG IHDR/'lsRGB IDATx^Z{8T?3q.Jekv]e%kS&TRJ]z,Emf hRnKbU"0h\f3ns;f|sy?=#0 9B3CN ș!gr A@^35dOFHOrfl#U $h'Y93S*gƓ)Hb3%._ؒ˾]KKa}#28AraQE]^/s^%_xH%4ZHoEI-~ 9G #PMHAOgeeUQ;߼ q;lMRZ<[%iFzw%PV&DGʎ$(zѰm 1Q*ّt"f!V:OzG#"t*զIg=HQļ_Ҥin`){NcM ۢM۩xm02x7RyH }3M -\/#@A[Yux+$@вt`5lhg;51k3 Mp3}r0Sa+&8myPi-.J*M2Q29Q̈́Qy>6qGL̦{gvrvttrX7 VގF| M ձl+ʨRģ_ Ҟ%e{ YGqø*&/ibƻ](;Hff`.U?h?g+&b`՞Ll1Sbz51a6-~ _i/o|f)~?Zu?26;TC5Gنqwul /zbvt쭖sC[Ջs]M]DUXyaY' Sqx_&~I,YnRA=wT%|}kLKgUQZze>px]( AOe0Hu3X܊ +O콒~!|Sj ]LE T _d0Sx耨b0*3Y d5PȲ&Bde]]=C~xK'x@,(xШyA5KJ]1fp.I݅{AcOCV;sz3QCS;r`M/X378+*922uQePio8D|uV@z,RoY E9}VRL2K%u@7q55Q55a%/9ֳ3taT'ϠĮa+V IsL':Q^ CdžZk.Up(27 3-$ uTHoiKt}%]~](h ._4(kli}RMbBQ8n˭z{ 4& mY LxT⁼g@y~FX .h:p(}v ⊦խ3'wJ{Z"=Y28GFj#T'ۛ[h .DYR{{N% L3,(,ucD ܌ ͜jQFM34)8@p¿&N]!ܾxwZJg' jRqNpI~mЉ¾ A@;}?3]‹|YQ{ϿmyOI@ "戆poyhjL#2TIGyxxgiVAOم--҄_l2 EG=|#u*^cˤ߬WPZaQ+ XRDQDDDQV7œQVk$?/|Uh0[wv7UUy>|Cn97nP;&=6CT{7R2*jHhz:*젰 wj8<? L"W\scFEK_VԵ=˩]k\́,<I\a 3$f~R~%XM8}yG3Ǩ̾Ye \6_!Q*Jل\r[a)fJJcK̥'rYǙ/XˌE?L-"CZBcDUAgXUoRkת_?سpWJI V_߸JBf}n HHD$OG)\QPv7͟Xh~LUqY: 8W֛~/HTȚ쿗aƖ `7aa`#+6fmPf"mzkFɨ%\jFʏJJ]dCa_8`ԧk9 } "dט˻y'T&eΠ&^w!4||tį1.5dMt)(6Qpi%)Wzj=?P=8;CYj$McʼT!?pzQUk)(cx{ \g CZod]FnQ~&]_͌فm_NL&gLA3C".ə!iA'̐ȄKrfDd 93d0)2ᒜ2tB LL$gLA?j~!IENDB`VDd )p K s >A?? 8AC=>: 2"JbOp~& R>"mn%9JnfOp~& R>"mPNG IHDRG.)sRGBIDAThCX{4y ieL (t3mjVө&v${zm6^["&ed1c~2yݾ9s$E1}` XDǹc\C x#'m EԱmЛ\@ōl7 h&1^i@A}'5Vl4a`fihiWFTAB-W;!\q0jS]z ܊cQągpO1wSy3| @2-< -<}qE\VX`D<@:fvqm*b:.bE+4As˧͎)H1^BQfG:&R@HKay(VHS&*xgЮsL_9,1|R FQ4(+UoKIi:Q.Xу.%fہbpTݾMTJ*iQVuZct=L<( Zw&ktqBeH42|VP-kKU;5,e6PSYy ['-:?2ޕČJgaZ-y0l@20x3/-ez4)+z|:G9 K1(: D HCW{, sUB>2 nPqG]>(:DcE0Ԫ㲒V.!7PXP&ARyrXuŊb4` |ˌ0u$(dlZڻeEX):6+pZ1D*,º`Z%n/عd9b~@rY7B<*BX $Se6])Ujrb7V+TbXe] nEc_ ,X!n1,4(& Q"ӝAAXA|3' oM Z PI9@VD"pۙi,pw:,g* ++c,i:=賉2snL|^aK RRVp3*KTxܮ]k,7Аd=z#E=j>vd W\ S]-f)|%$8܆>{T* BnCv{5D>miY20[DDflw2E=n |9uW Udb" uM\/$nj pQZhMע\U_@aMz syYi_\|!O㕹Ғ4ɚ@C6p2âYVc9ӵd8ۏ_|ȍU)Qqͣ\}{ДAa\GvNrlh\ь ڣVex:} GH[G9xQIENDB`D"Dd J b 3 A@" Ý 16KbvV, .4R ﭽ{AJnvV, .4R ﭽPNG IHDR:psRGB pHYs+wIDAT8Oc?q8e UC靉 (vmd) gHC+YM6SFZG [l`ƠXLgaJ܊FpQu{fPHᙴ55Fw IENDB`D"Dd J L 3 A@" Ý 16LbvV, .4R ﭽcJnvV, .4R ﭽPNG IHDR:psRGB pHYs+wIDAT8Oc?q8e UC靉 (vmd) gHC+YM6SFZG [l`ƠXLgaJ܊FpQu{fPHᙴ55Fw IENDB`RDd 1ep M s >AA? 8AC=>: 1"MbQ~D[uQJnQ~D[uPNG IHDRFK0 sRGBQaIDATx^]w<_]PfI(RiHKB*%H*I!E%+@{R]k\+O~9yyqJzW{.!lnD ʪHȇ~o+ʿ p\a5Qyx5-}3c;x)FpRR/5=>iu')+*h['M KpvʊDUt!SR?AOBEn~BG*>%b ?.ܒg5:~PA?"G+;]}#O;3r'`2nJ+Oe'(0>R0+Ylݎ6t!ۏa&1{L'%WWBzQntߗ7zdzmfZ"T׼ G l_N&OW/mgTHH DBXة'{Id6[ihHr :[ 7K tt'Uvu.EͨIy{WY{GHn ] ۻҳ M8 ?7^T>Pa?̿dH bYWrYjz.yk/.tvpnssx~XxrCP-KXRcA@ &-2Tz5:RcmG%' <(vvVumqTbE!HAGj`ᝎ;l'NynH02fLQ"4F.E${-EE w`^^.keTƂ;$6B[NYF rtxc'=pؠK#U9|Mf0/Mm3fM{@֛I~jYMU$%6e0*9p/ӬڂtA,$2،OUpʹa9Z{&2x@H HvrX?.S&_40=Fwc"F+Hr2 RݷcM=-·;M%(V :W(X< ,U\c&&8vL'vq߭2Vc[gE@ThvH;z%E`!<&&~Y9'm<܁3w-H?73K/<{6>IJWg^, t/MAШYdhKᔳu.lUޘ|2DU=M(z~=WN-}o{oAO=G 5ӅP|\mP\x̕G3Jt3ga/`ys{$7_]z c6#nF((Dq.%cЈgT_v*_빰͞œ8swCC#ߴPooS[ e&6].K Y:&OΓB$J5fZ$7!~.d:Xr#sG1F,{NX+tW0D}r+> $71iYKjA"w@@hVki"j"BVLm4e@6R<'?`DNe}vBh ՘* uXD_xķX$;֔u)Ye˂A *j DLqN-}D!G̚#չFMp0Ev8 ꏗCD!ڻ`dHIau0~P߲eEESX 22ઍfa-E`4/$=8* W0c>Ã! ena&_&t1'yC s s=>*<#SIa.%3[)UJZ|=Xwt/eYr.0[l ҆˟ݫ 4"_}U1i9x8̱ fvvQksߒ°(~ WgA1\Gt*YYfWTT^hޓ"+ :#}]"jt?Ft8TYwBT-8Z@1%Ac5as wnbAgv"@C(\vF]cC H\Qr藺.:|QܝTkwb ),5|Z# 8^7Sa 1t$\jg5J| 힄tDEFΧhMA?6Z[?PgDcS(Sz b d0e(&ܽ5"[MCħ挣lX5ʭj@QhUX pK>z)c+uŕ# 00!_s%'l#6Þ{7(i@lQRj%%/ྻWֲk%) DUbhB7ꄒ;g,*āP_4Pa2o'j ˳6˛dd'>:`ײUF2g'f<>[.+*sx8^Zt")0 KZGG=Rg/h@t0z1qx9cyri+͔_8bSvz2\n|\諟) UU5d:K%-e(+vKl|bY.q7I5pMJr'_eʔՕzF]I c%)?E I>ȓ%( {lv^g"RNmpOu_ќUfW }v['Wo"1BCXob\v-1sOqSN:rxחTYʒ60C.^|8dn;oȯD_\'2q-,ۼeѪA#J^n瑎O5Or@ @z__ZgomSRRjkL/PMqGY78õM{]z;Ma ՁS*]Sя"2kBcDsR0!fnY$A'տSLR"CB9bm،=ҕMzI댛k}Ξ;ߤڥA?1GCbKɪ,Ǵ+s`bŻ[\yuhΦoרl c:GXFC#ZM` GKbOu='\iI]S#:MEI/,Dyk~4MiO^/a,eLs y}Ҡw5~HT\cgka⁲""(| 31ψׯ[Y[{dB+r;I/&|y 3Ix ֏E _]@ycQP1rss:#76Jί`7M:(<gTGh:XIiV884AɢBةCH=U#.TXPh::;yvF?'-@5:@o=|UU;z># 5d< n y1 5x/7KWGO{Di)Yɖ&rwRYd丸_~ >;.bߦf ttt'NhI)?'JTQL>*jcP0<*2f*P`Nl()|y()n6%GoY-=#2jjޕ729{vbHunyOS[0lwc~aZ%8l3-}מX у tTS>>X%ŴB<]7өO>&$g$<: O5Rd4ht+&LC%+u{Wn`oéddAp`N0.U͘ 6GXsF*[tp]scvˇ'D!C!? #a=O~cg d.||p~Fr:VlNϥu[8q$oYێ60} *Pt_gLQB]Eљ+t?rk Lv<6g$fϺzCs>X|g%yy)^H_q;~回 DTUuf2r~XEKv:ȶAI\']66X@_{Љ,&՜ĖhɋL,|zJݤ٢T:+JGl "+ޯ*.@C6>FPAb!$0o RC՞L2b4$w SظI ϸZUȔ:Rs7o/h1594OL\do^u{ Fuo.`u+kI _|w,Fh&ռ;`rxd^ل&*胋˹W#P߼.5 -F^p?de @|+gW窹F&sk*Lmq[*$l[vƪ^_fmXes dU4 SkL:a'N:-p$vQ}PRV3X~k, [!zc./RRԱ:#X>R4IbsQk4 ## N +z+M{HtPY c}uE{om+%5濻z@mKgڜIj{Zϟ9y!/r1$T9z}`l9,?Ν9i+SsĮU&TT4\G_5P5J?:-'+hh{&vΌD#f&&6!slH8| DҊZz[+tif:CMQ$j!;.ı8$Rh [#h~@c4T?\%"!9'pA߫+)W'euԌ_}/&vɚviKXtV[cɏ8jOJYX2]T@eZ%T)!yVvh2a;VOI4w=:Kc&+/ʛ_T)tW_ O^6ų)*/ICeIŁZ^ (:Zt, `CL`>(v=vD?ssj o}R65n,YT&aHoVOմV'jn*?)Σ@^k*^)F)W;^o@䅇&h`֘|B"~;̘b`aPetPrib@o@ּ a|>H9͂/lݯ[oG\><0}ᐜoDbэ:ۿq{rqgdp\tf:ռײn 5;RiѤ1'g %KT;'ewkѶQ18KVs{^l"޳t1§s3`>S@^?9_#q<,{-.rL?!$#U>^!{ׇs'p`4\Y)=p]Vز_+6?9Ghva '}2+>=H #REp[xq{,Z~I)po q-AlqiGi`Q-OQug+83n@k@ GQQ4;>ܜf*Ʈװ~.oNWǏQ_Tԓ}wshv4YSbĥ >yŘv&}m0sΩ ޝV&z-Enޔb6ۯJsyp|C\t15Łs0˻/n]v`|^qppT]UEQFjU&͜4ksKR^^򫃜j<)(-# HFVVL ~BZh7.*8]*OqãfgeK"((ybsv*]8j,kbVL{C%=W3; =]ҙJGIY簓6Bl/ש[QtWnZN^XnJ?il9j}sNMY>s_tV@ia_ְ!{LfTӐRAQ$fu?f߿AIKM---%89N*އl;y1R$ǯ4U/;/Z!ꛀltĪOmT=j,Zh$*]{rT_H1BFXS?26&l Xz{[V~iu1<ކŠ N{\H1[y ~TrHT:RٝEZN@m)H{<ذ)/:N2لW2A8O[z1҇ht^T|7i3W+ y+g܃54'sܼfxX5 w-^-Yrݢ~k+!|IˆӨu"bś+$Qܵ1r}1jۓ ݥdWp,m}°"ٝJu%Pt廏e޷Lš`|tG,RE1;vVJ8䄺{S Rh=Z&lN3N2/7 ˱0Ҥ.$QV:3CV~oP"◒([G}iy>c-IVZTcn![#&G_8L~\I:GGu+SRiJ?1|{IuzPD#W6' H^DQD>zp!I` 38:̅KꤺWhH *_$n1. fi' {6<840z& S1>Irt0a* b+%\^ tv?"?t]UG,=lnϥDJ2b1|U68BzخKfׇ5įgow:ͱßYvjmʾM<4um~g4Fg(!#5)*AޜP6Tjm};=5u? <<_=p?h"v0H֥pE>_t#Ww.NĊ#3i"D*Y`ʍK-ީh{ޫ# Ք͋,@8XGXL-0)WSDltÄQsޒYRn ^~}VEF?$XjbQ>6b$ 6՗ִyjJaNi#Q|fscĊSVyls}\7VϞz;Y ͶL4$;GᏬ_t4`suѦ'畖~}qŖX]{ H@wDd,۶b("!`wYIM%\Cj1#|wa2|͛8Ƃ?ұ;Yt8c@c͞CW-CD ne V6Rcqv@Kj,9ί7V "֡*X{Y%qw6tUrmG\&vF&Ÿ i0q6EBC2e_ EЬsp!(o@U`Pߟ {"g^3Am>gVnOx|i^7dXJSsx;q+o9wpk'3G;mhyylm]JJUM-\AZwwaW%xGeJ)*i:pe/JkQEH{D9h.sFSn"hZVAu?:P=Ι1p|yӗLUgl rθe"?~U4~ki[F ᑒvW>vF{r:EGؽx,0 KiZ}l>zс=sXRA4;En>g'y'czs&*p~wF{Rn4ג`+;pu/`?0dҶQ_Ji6!qe bL>ӮZXX.lbt Q14#Wpi6_]wT%hۙR X(냩l£QHd+ZMYW\}_nkS} |/elƥm,<(T:f Cj`Xx77f6^qO>Rpn.#Ag,#܏~SP<}zJ'<:+IK/t5L1VH_txb #VEj`* 9+LL$gQ9%goRfɿz}'y"BPnHHB>IcC<֚/pcsB+6=v\d}aSӹ+qrs?mW[ vJ_ kIUXc>vp)[7Y "0L02} k^Gn2nq-c4_$ L!:U^ǚle0'wyd{ݱ95A_ȏ E~PtuupA_,RSYTbQ/îjIcib; S0$uvx!y 驼gƜvV;! ^eLΓWxp ! `DTt #0lr1g-CA_PDDOCMLfVO7T4>̿Qh)tDR]yFҤ&T'? `n;DFZ☃k6==Co7c y*~a͆ۥj? |5z[I3CX̩r{kE74X^RN]9Á f8-@b*b(e9 NX]UT0 QG1~BBlviPqY7FQ5nQk V4bQE"}2N|INre~~܉(/@KfYp>vMt2b*yMwq /c^= >B~sↈETU$%%AL墨V(} `gk~jD@\yy >h iGa LYGĚǃOfQ}!8{aW$hq&q_lM:DW%M:Hp, .+ -D.Zӗ!U__V/s3R׹C,/|zgܤIHyZHJc/ݻRTWŨ ;}wG92z$F[ BX=t񪛂8t(wUCFt5(SGԔ`T7F 9ea"tBWi#G}!bW}I]F(|!ԤE;utrvq$នxLZչS^>}8ӞRp=VZƴ~;6-hu5Y $5f>2הo(k\"YqB9h6J ܕwĦWEHu?خ`ts-[9_u=8aFJ7`Gxڬwtqz˻US=?5oݽDP݁eٚϢ<m2F) ۱妞ÝsP,鞫BWcbC`m}OXLm&\$+)5DF=P|\m< 5w\!*$/RRKb| ͚Zj#AcgK Kyk0Y6;8 I4lv_bū_e]' 3\M*}=#?\-M]v#4V̱=v‹37+ly6ŖH.ʚjw5Ly>n 膙ZU;PzʊiĖVFKz0nQen@2r2> X񰠩w 05Qc T wKHL=`;rWYUFb׷ƞs^lEZ' 1LJӇzZqɻt$"P؃V{bJaH8]V7 K0/[O󪬕i22+#ۍ楕ʨ FNk;4FX]]RFv^0˹0[RFjy{cm _vjhВwl˧ju&^abb!))3e_b/"M(W۞Ư%$WFJHD .Kr!G3xHdXKc2е7&Hʌ,/ +'3TM@ylc:9iZ0oWWUf?U`|.vsZ!,K?Lw}G*4iH65ן ".T$vsW<u~-(ߎPWzkl4MCPQǓN; Lh{0gETG\uۜT S.0x+e\8]Ϣf|I/?5U&қҗWd~: [Q^6kp`q=h%64)#^#=LAE _p$1do4rn/Moš`hmJuʄĹ|t6ݶ23\w{8G M5^l]9ai鏆 "sȸ~͚ӹ;! [&6?J3+ida'nC/Ǥܸ -g4<9a^|01 H|f_84|6m'07?JL7$|\Af-ĺgO#3o|1fܾ )E#bRyӌL~uWj}G}_c!I󔨾 S-f+!sI,DM,ZBSc?*f2UhN261g(sJGM?,2 1_6ޭ۩8RÈc vVz1!S ??ac߯S[ ga~#|w/sW5E< OXG< +>p\y8m.+qj8Cų[+!(N"ҢJF\&99ȴY|W1m&S[if:Ȓp8 ZǠ AAy4ʷAn )g<\}"ޕtĤR.],C5۪rM?E.9,7rS/#.`N3 PB~lǹ_cgkCkl޻;RytW[ ) .#z9480"̸_{6J*bys5enW˨ȴT@7 >L[6C @$^LMם,qC?cY`SRg_bM/*d8ss00: \ZKAc'b`vo#@hJ&{FhJ ^j>~eP#Y,ȣo9cB먉sCHSF>]S`RZiL&:R] +☼@_6wm^~s2l=[n͔kzCG;AӌPt"@l$/ʬsyo/fQ~~V29y‚?Ykv*(|n=1 |YUM; r#wI+hP`6NWթ O{? 1mGv:<_s'wrDIkq&*6hS3QpnOA5V] DV?l> GI4mO!Meω;ѫ3q>:#=DD ~02S"^vJ& 0ygCZlW iyaw@.ufKEl(.*01BCdn{XepԑxeaHUONDB^|+ѣ߅o%1*R]N{nʋ:Xl4UmC{5!4Gu_^ ]>MٷK57؃Dn& U_hう瘩*΢u֙Y/, Αc/KͻOњr(0`VOrI)M7.+筽mk-Ԁsf/p GmՓ &3&P3{ z`i=r4?E8^PZ]LtffIOT=Rf'J' Ö*,w19pda1ّBDNf$0f,G%`dƢ/Ζ^ƁV1 B$\}-PҢ;⊟n9U:>UPm*8O#_]|;O͡{LHpb[0kPS<)@HMUO|lOrڂdB&rހ}©ٚxK6tM+nwYm?p,'ף[*O_7WGXZwpƱ׷s7l}NLepgHwWY]QnQY .6ҔMKSs ў:O;CZZ$ Y`_I5aޑbBx9 HǠCiӘfɏ=DdʐTМixɘ#Eʟ؁ 2Kvw^0k'rg|.&7G`~(jv`*?^Z`Zlid-}_xkx$5yV޷O8j֙!teAĄD¦6_/^5NNQm"`cf{{rj&cѳ طxֈ:Ga Ǚ(djƜg!fiUԚ6IpޤiPr2 3pjKzdcBĄTA r&R2d(B@@@0+-,NCq%|MdZ8}[kɍ |f[iM[w}eˇqq$U Kz_jUazO`MHnZWsڲu?J:T:.'b&h`OYNQne1),&Mns83a%>\%hSl3R$u~S@U\jUWp9&=;^hxt)D!@U:f#R+Ov-NdjyW[2:b͗S.GY]C&@U:F#c,ʶNu<b)`Uk Rn@Ht ?ZEEEEEtj+"=H+7'=:g_W H) GUC@@@@@!_@ #@FU̡ AU鐠A@@@@@@*]9$*:(((((((TӃ2"""""""TCZEEEEEEE_#?X!PIENDB`Dd ,Db N c $AB? ?3"`?N2.ɕ60EytP J`!ɕ60EytPb!4xcdd``6db``baV d,FYzP1n:,56~) @ k'/Pd`dꁪaM,,He`h/': +ssqrm sy"+8|-ÙPHqd2fiը$d#NIcd2Bj΍qb.#\)D*a >2n{ݿJ_(/f! ~ AyDo"k gB @CWA˅** 9= H0s<(T `U2 EU8zOQTNŒ(sAa`n~88YPcF!8_UpAs#8ǂ3 4/ 0y{@adbR ,.IeX E. ,Ā2ӻDd b O c $AC? ?3"`?O24 md]pThFJ`!4 md]pThF!3xtxcdd``~ @c112BYL%bpu/ ,-"6Iۣ" kCLYFVQZU<L8w0.f_|NK8&\e;g+KRsAb\¨ ~|byX9z1eK;Dd @b Q c $AE? ?3"`?Q2(c O9D怒*afJ`!Y(c O9D怒* 'xcdd``fgd``baV d,FYzP1n:&\B@?b up10 UXRY`7?&,e`abM-VK-WMc~X V8pNHq-`\ jP< +ssm\c7dm1a${bfr~^q nw\А.8&F&&\"CX1Dacdb|Dd h b R c $AF? ?3"`?R2Mf`p~./YP[1Ӹ M `3LLJ% 1.E.b Yaca 杊-Dd Lb S c $AG? ?3"`?S2w^j\ 1ft4SJ`!K^j\ 1ft4.HHxtxcdd`` @c112BYL%bpu>NFSDٸ]j hGCㆳ }miՂzc7.](V-cѿ"H$,FwrZ#I˦&m@c\gq7qKnTSnL_,E4s=oĕcyF\^ 9vZ(FJBǣF3by$ȸ**;ZC&3C.s5Wi⋁] %j%x7A<\/ogۯ:`gĆ5?(5%vhBR?bQz4q K*hO*Y,G ?02 z蟖C! b<~s>oQ3Z{=s٬sUb>gQ7/51;jROgC|1p:_ ooNJoK>NꯕyMr3ťD/dp/Ew~1~<:jvc7pf+x+⠣* :>,.=BYUvz`[r-\7ЌBB} OghfNn*=*,f%Yy!bT?s0vxN+ؿNIОTaTbvoWx棚xKD["<>'}nÏ7OEtdሴtj HKMu4aαrn/Bu" `{ՙ6a1͖z+Xo>4ݲv.mLf0X70bIP|?zu/gA\)Ϗ4btj ҏF'cbbU\K]\ckFl1;Vsl {u((sq

G\s"j^~P.'Bsc %5qOFq]/+7i[|24NR~jNsB=#jܷk7-8?X|n*T\q"uzHQ09mI=I[f57٢iG_L&r*h7e֜.OHӰ=Z?Uܪ_qSO9tWܪF/ش͞' 8 #$؋.p{fqP~3U S Ra +] I2]"7@FgrA 8mv0o(021)WĸAD{!3X?wtDd b W c $AK? ?3"`?W2`̹" N1<pJ`!`̹" N1<p% \9xcdd`` @c112BYL%bpuwspn?#w"y0~ OmH.T ,ZZǀ+\ b(R*EȀl}DPPyQ8Q2BX—`oPfIf 83/8Hi&~OnJ`!fK!!>~O3P84xڝkQ&iwLLTUM!%IA ެf [Ha7gOE<^z(?ObER4ypk ꆷ{7;ov2 ]i>l2,^OXe6_!}ZX&Gΐs*@'5' gۋ] #L0{ƷB\a!?7{ KAsnV_1n&T1ثԭ\[naGpcI3J(l-n]Zz@D 4gOZ>G`k~%.)^M}'}Y?kSßؖCt>N=݈4_;?|@5"hHދ݌P4;0Q G|KDC|< Z#;xdZ4(δQg/j /F(Dd b Y c $AM? ?3"`?Y2r}|ҭN-1{N*J`!F}|ҭN-1{,h5D8xڝkA߼M[wm~!'icD=ӋiЅn&`RPSpKi2V٪EJjEu<Ο5@|w8J/7#2_7&w']ky*>mZջbLDI%.jXfObjInfo?Equation Native F*5t dx=dt3 FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qXT _1230724351BFEOEOOle CompObjAC fObjInfoD Equation Native #_1250504981GFEOmOOle CompObjFHf FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39q4Hԡ (3x+1) 7 dx +" =t 7 dt3=13"t 8 8+C +" =t 8 24+C=(3x+1) 8 2ObjInfoIEquation Native P_1250505035E^LFmOOOle 4+C FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qSP%  1+x 23 xdx +"CompObjKMfObjInfoNEquation Native o_1243315375QFOOOle CompObjPR fObjInfoS"Equation Native #G FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39q+T 1+x 2 =t FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39q_1243315374"cVFO OOle %CompObjUW&fObjInfoX(%8l 2xdx=dt FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39q.d xdx=dtEquation Native )A_1243315373[F O0OOle +CompObjZ\,fObjInfo].Equation Native /J_1250505389`F0O0OOle 12 FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qPԡ 1+x 2 3 " +" xdx= t 3 "dt2= +" 1CompObj_a2fObjInfob4Equation Native 5_1243315409OeF0O@ O2t 13 dt=12"t 43 43+C=38t t 3 +C=38(1+x 2 ) 1+x 23 +" +C FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qOle =CompObjdf>fObjInfog@Equation Native AkOpA|n (lnx) 3 dxx +" FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39q?D lnx=t_1243329316jF@ OP0OOle CCompObjikDfObjInfolFEquation Native G9_1243329315whoFP0OP0OOle HCompObjnpIf FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39q*^l dxx=dt FMicrosoft Equation 3.0 DS EqObjInfoqKEquation Native LF_1250505500J&tF`WO`WOOle NCompObjsuOfObjInfovQEquation Native R_1243329313yFp~Op~Ouation Equation.39qԡ (lnx) 3 dxx +" =t 3 "dt=t 4 4+C=(lnx) 4 4+C +"Ole WCompObjxzXfObjInfo{ZEquation Native [m FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qQ5,L sin x  x dx +" FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39q_1243329312(~Fp~Op~OOle ]CompObj}^fObjInfo`"\o x=t 2 FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39q%q\o dx=2tdtEquation Native a>_1243329311FOOOle bCompObjcfObjInfoeEquation Native fA_1243329310FOOOle h FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qp\o sin x  x dx=sintt2tdt +" =2sintdt="2cost+C="2coCompObjifObjInfokEquation Native l/_1243329309FOOs x +C +" +" FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qRF\o e sinx "cosxdx +"Ole qCompObjrfObjInfotEquation Native un_1243329308FOOOle wCompObjxfObjInfoz FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qA\o cosxdx=d(sinx) FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39q